Music Sheet Tag My Hero Academia

Virtual Piano music sheets from the Japanese superhero manga series My Hero Academia. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • sfhle u p a| s| osh0 t u o| s| psgjq t i o| p| s d [ywrf]|||d| [ywrf]|||d h [spi]| u| y| t| [rj] h g f d| s| [tsqe]| o| [ywrd]|||[tqhe]|||[uto]|||s d [utoa]|||[ywra]s ap o|||u| [tsqe]|||s d [utsoe]|[so]a o| u [qe9] h g f [tsqe]| p| d| a| [tsqe]| a| p| s| a| [o860]|||s| a| p| s d [ywrf]|||[wrd0]|||p[tsqe]|a| p| s| [ywra]| o|||sd s[tqfe]| g d| s [wrd0]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||[tsqe]| f| [wa80]| s| d h| s [tqje]|||h [ywr] s| [uthe]|||[ywrg]| f| [tsqe]|||p a s [wa80]| s| d f s f [tqfe]| g| [wf80] s p s [so]|||ds[ywrd]| f| [sqe9]|||f|||[wa80]| s| d h| s [tqje]|||[ywrl] k h [w80]| f [ywr] g h [tqje]| h| g| [wrh0]|||s|||[tqle]|||k j| j| k| l| [zywr]|||[xute]|||[zywr]|||k [tqhe]| g h [utje]| l| h l [zywr]| k| z|x c[xtqe] z l [wrk0]|||[tsqe]|||[ywrf] g h|ds s [wra0]| fg[tqhe]|||[utse]|||o s [ywrd]|||o|||[tqfe]|||g| h| [qje9]|||[tqle]|||h l [zywr]| k| z| x c [vtqe]|||[ute] s f j|||[tqle]| k| z| v

  Level: 6
  Length: 05:42
  Intermediate
  Might U (My Hero Academia)

  Yuki Hayashi

 • [q92]|||[w30]||[wr]||
  [te40]|||[tqe5]||[yrq]||
  [yie2]|||[uro3]||[uoa]||
  [usp4]||r||t||[id]||
  [yida5]|||[ohda5]|||
  [tq2] [tq]2 [tq2] 2[tq]2 [tq2] 2
  [wt3] [wt]3 [wt3] 3[wt]3 [wt3] 3
  [tq4] [tq]4 [tq4] 4[tq]4 [tq4] 4
  [wt5] [wt]5 [wt5] 5[wt]5 [wt5] 5
  [o2]pso[p2]s[o2]p[s2]o[p2]s[o2]p[s2]
  [o3]pdo[p3]d[o3]p[d3]o[p3]d[o3]p[d3]
  [o4]pfo[p4]f[o4]p[f4]o[p4]f[o4]p[f4]
  [o5]pdo[p5]d[o5]p[d5]o[p5]d[o5]p[d5]
  [tqe2] [tqe]2 [tqe42] [sl2] [42] [zd2] [42]
  [slf3]|3 [oh53] [sl3] [53] [vh3] [53]
  [vh4]|4 [gc6][xf][zd4] 6 4 [sl6]
  [zd3] [wt]3 [wt53] 3[wt][53] [sl3] [53]
  [pjd2]|2 [ig42] [sl2] [42] [zd2] [42]
  [ka3]|3 [sl53] 3 [53] [zd3] [53]
  [xf4]|4 [pj6] 4 6 [xf4] 6
  [zkgc5] [zkgc5] [zkgc5] [zvkh5] [zvkh5] [zvkh5]
  [tqe2] [tqe]2 [tqe42] [sl2] [42] [zd2] [42]
  [slf3]|3 [oh53] [sl3] [53] [vh3] [53]
  [vh4]|4 [gc6][xf][zd4] 6 4 [sl6]
  [zd3] [wt]3 [wt53] 3[wt][53] [wt3] [53]
  [tqe2] [tqe]2 [tqe42] [pj2] [42] 2 [oh42][pj]
  [oh3]|3 [uf53] [pj3] [53] [ka3] [53]
  [sljg4]|4 [soh6] 4 6 4 [sl6]
  [kda5] [kda5] [kda5] [zhd5] [zhd5] [zhd5]|||
  [q92]||w e [wr3]||w t r
  [e40]| w| q|[w95]| r t|[y5]|
  [te2] [wr]2 [te42] 2 [42] [yr2] [42]
  [ut3]|3 [53] 3 [t53] [i3] [u53]
  [y4]|4 [r6] 4 6 [t4] 6
  [yro5] w[yro5] o[hda5] o[zvk5] v[zvn5]|
  [xf4] 4[41][gc]4[xf41] q8[sl6]4164
  [zkhd3] 3[52] 5[52] w9[ka7]5[sl2][zd7]5
  [zd3] 3[70][xf]3[zd70] ur[wka]0[sl7][zd5]3
  [slhf6] 6[63] 6[63] 5 5[52] 5[52]
  [xf4] 4[41][gc]4[xf41] q8[ka6]4[sl1][zd6]4
  [zvkh3] 3[52] 5[xf52] [wnk]975[ml2]75
  [vlh1] 1[85] 1[85] 7 [gc7][75][xf7] [gc75]
  [zkhd3] 3[70] 3[vh70] urw0[gc7]53
  [xf6] 6[63] 6[zd63] 5 5[52][slf]5[52]
  [xf4] 4[41][gc]4[xf41] q8[ka6]4[sl1][zd6]4
  [zkhd3] 3[52] 5[sl52] w975[ka2]75
  [ka1] 1[85] 1[slhf85] tw08531
  [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810]||151

  Level: 7
  Length: 01:57
  Intermediate
  Koutekishu To Kaite Tomo To Yomu (My Hero Academia)

  Yuki Hayashi

 • [u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 6 7 [81][81] [81] [81][81] [81] 7 66 6 6[zjd6] [slh7] 5[pjf$][khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 [oh6] [uf7] [zhd81][81] [81][xjf][81][81] [81] [81] [92][92] [92] [92][92] [92] 5$[u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[I1] 11u11 [r1] 1 [e6] [y6]6 66 6 [r5][y$][u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[p1] [o1]1I[o1][I7]y7 7 [u6] [I6][o6] 6[I2] [o2] [p2] [a3] 33 33 3 3o[d7] 7[s7] [a7][p7] [a7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 1 11 1[p1] [a1] [y1]7[u6] 66 6[u6] [y6] 6r[y7] [u7][u7] 77 [I7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 [p2] 22o[p2][d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[yI5] 6 [yr7] [ur1] 11 11 1 1 [e2] 22 2[d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[pI5] [oa6] [sp7] [us1] 11 11 1 1 [dI2] 22 2[rp2] [t2] [y2] [u6] 66y[u6][I7] 7 7 [o1] 11I[o1][p2] 2 [yra2] [uts6] 66[ra][ts6][ydI7] 7 7 [uof81] [81][81][yd][uf81][pIG92] [92] [92] fhfGjGfhfdGdfhfGjG[uf5]h[fI6][od][G7]d[p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [I8][o3] 7 0o[p1] o5I8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[u0] [I7]o3 [p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [p8][a5] 2 5 [a1] p5o8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[uf5] [IG6][oh]7 [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [IG81][oh30] [30] [30] [pj81] [oh][81][IG][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][uf30] [IG30][oh][30] [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [pj81][ka5] 5 5 [ka81] [pj][81][oh][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][30] [30] [30] 3333 33 3 $ 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 66 7 5$3333 33 2 3 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 6[f6] [k7] 5[j$][k0] w r [uk] j z[k9] Q e [yk] x Cv[C8] 0 [xw] [zt]||7 9 Q r|h [z6] [l8] 0k[le]|h [l5] [k7] 9j[k5] 6 [h7]j[k81] [81]f[81][f81] [k81] [81]l[j92] [92] [92][uf92] [ka92] [92][pj][ka30] [30] [30][ka30] [pj30] [30][zd][ka92] [92] [92][ka92] [xf92] [GC92][vh][GC81] [81][jb][81][zd81] [81] [81] 7 7 7[GC7] 7 [pj7] [zd6] [sl6] [zd6] [xf6] 6 6[xf7] [zd7] [xf7] [GC7] 7[xf][GC7][vh81] [81] [81][zd81] [81] [vh81] [GC92] [92] [92][92] [92] [92] [jb92]hf[G92]j[G92][f92]h[f92]d[G92]dfhfGjGfhfdGd[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]

  Level: 6
  Length: 03:17
  Intermediate
  Main Theme (My Hero Academia)

  Yuki Hayashi

 • u||o||a s d| [s4] 8 q [ea] t e [qd] e [s5] 9 w [ra] y r [wo] [ra] [s6] 0 e [ta] u t [ed] [ta] [a3] 7 0 [wo] r [wa] [d0] [wf] [f4] 8 q [ed] t e [qf] [se] 5 9 [wd] [ra] y r [wo] [ra] [s6] 0 e t [h7] q [rg] [yf] 1580w8[d0]wtw[a0]w[ts]w[d0]4 [s6]8qetq[ea]titet[id]te [s5]72579[a5]79wry[ro]w[ra]y [s6]80etute[d7]9qr[sq]9[qd]r [f1]3580w80[wg]t[wh]080 [wg]tw02469qe[s9]q[sje]yeq [she]y3570wr[sl8]wrurw [ra]u[sr]w[pj4]68qet[qka]etite [tsl]ite57[ka9]wry[wsl]r[yh]kz|||[slhf1]
  Level: 7
  Length: 00:53
  Intermediate
  You Can Become A Hero! (My Hero Academia)

  Yuki Hayashi