Konoyo no Uta (Black Cat)

Megumi Toyoguchi 10 September 2020
0
(0)

[tsf]|o|f|
[qpf]|t|f|
[wsd]|i|[ga]|[of8]||
[pfe]|[us]|h|
[qph]|t|f|
[wsi]||[da]|[of8]||
[tsf]|o|f|
[qpf]|t|f|
[wsd]|[ia]|g|[sofe]||
[so0]|t|f|
[qh]|[tp]||
[wsi]||d|[uso8]||
[wh]|[iP]|h|
[th]|[dP]|[jf]|
[qph]|t|[og]|[sp]||
[whP]|i|j|
[tld]|[fP]|j|
[pih]||[usf]|
[ysid]||w|
[tsf]|o|f|
[qpf]|t|f|
[wsd]|i|[ga]|[usfe]||
[so0]|t|f|
[qph]|t||
[ws]|i|d|[uso8]||
[wh]|[iP]|h|
[th]|[dP]|[jf]|
[sqh]|p|g|s||
[wh]|[iP]|j|
[tld]|[fE]|j|
[tqph]||[tof0]|
[tid9]||[w7]|
[tf]|o|f|
[fSQP]|t|f|
[tqpf]||h|[ldOE]|||
[uso0]|t|f|[tqph]||
[wsoi]||[da]|[utso]

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

About This Music Sheet

Konoyo no Uta (Black Cat) is a song by Megumi Toyoguchi. Use your computer keyboard to play Konoyo no Uta (Black Cat) music sheet on Virtual Piano. This is an Intermediate song and requires a lot of practice to play well. The recommended time to play this music sheet is 01:51, as verified by Virtual Piano legend, Nova Nine. The song Konoyo no Uta (Black Cat) is classified in the genre of Manga on Virtual Piano. You can also find other similar songs using Anime.

Comments

Virtual Piano uses Facebook Comments. Log in to Facebook, then return to this section to see comments from other users and engage with the Virtual Piano community.

Other Songs By Megumi Toyoguchi

 • [qi] [uq] [ye] [qT] [ye] [uq] [i9] q e| p [s6] [a8] [p0] e 0 [ue] [t6] 0 e 0 e 0 [r3] 0 W 0 W [t0] [y2] 7 [t0] 7 [r0] 8 [t1] 6 [80] 6 [80]t6y[u6] 3 6 * [qe] T [i9] [uq] [ye] [qT] [ye] [uq] [i9] q e| pa[s6] [a8] [p0] e 0 [u8] [t6] 8 0 w e [r0]uo [r3] [ro%] [ro7] [ro0] [ro7] [ro0] [ya3] % [ya0]|7 [us0] [ya6] 9 [tp0] 8 e 8 680e|| yu[i2] [u6] [y9] 0 qy1u [o2] 9 q|q [p3] [s6] [a0] [p6] 8 0 3u[t6] 0 e 0 8 6 [r3] % 7 9 7r%t[y3] % [t7] 0 [r7] % [t6] [r8] [t0] [re] [t0] [y8] [u6] * 0 w [e1*]Tuo [i92] [uq] [ye] [tq] 9y6u[i2] 9 6 9 q 3 [s6] [a8] [p0] e 0 [u8] [t6] 8 0 e 0 8u[r3]yO[O%] [O7] [O0] [O7]o5O [a53] % [a7] 0 7 [s%] [a6] 8 [p0] e [742]| [631]|ertyuiop[ypi92] [qp] e [qp]p[pe] 4 [p92] q [oe] q e [qi] [t6]up[p8] 0 e 0p8p[p6] 8 [u0] e [t0] 8 [r3]yO[O%] 7 [r0] 6[rO]%[rO] [rO3] % [ya7] 0 6 [us%] [ya6] [tp8] [tp0] e 0 [u8]pS6 * 0 w 0| [ypi92] [qpi] [pie] [qpi] [pie] [qpi4] [pi92] q [uoe] q e [yqi] [p6] [tp8] [tp0] [tpe] [tp0] [tp8] [tp6] 8 [u0] 8 [t0] 8 [yrO3] [yO7] [rO0] [rO%] [rO7] [rO0] [ya3] 0 [ya7] 0 % [us7] [ya6] 8 [tpe] 0 8 0 [t6][u8][p0]e|| 6 8 [e0] 8 [te] 0 6 8 [e0] 8 [e0] 8 6 8 [te] 8 [te] 8 [e860]||y u [i2] u [y64] T [y64] u [i2]|[64]|[64]ip[s6] a [p31]|[31] u [t3]|[70]|[70]| [r3]|[70]|[70]rt[y3]|[t70]|[70] r [t6] r [t31] r [t31] y [ue631]||6 [u31] [i2] u [y64] T [y64] u [i2]|[64]|[64]pa[s6] a [p80]|[80] u [t6]|[80]|[80]uI[O3] % [70] % [70] O [a3]|[70]|[70] s [a6]|[p31]|[31]|[86]|| [pi2] [pi] [pi64] [pi] [pi64] [pi] [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [ut6] [ut] [ut31] [ut] [ut31] [ut] [ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2]|[64]|[yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[ut31]|[te31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [pe0] 8 [e0] 8 [86]|| 6|[te]|[te]| 6|[te]|[te]| 6|[te]|[te]| [e860]||[yr] [ut] [yi2] u [yr64] [eT] [yr64] [uT] [yi2]|[64]|[64]ip [sp6] a [up31]|[31] u [te6]|[31]|[31]| [rW3]|[70]|[70]rt [yr3]|[te70]|[70] r [te6] r [t31] r [te31] y [ue631]||6 [uT31] [yi2] u [ye64] T [ye64] u [yi2]|[64]|[64]pa[sp6] a [up80]|[80] [ut] [te6]|[80]|[80] ru[O3] % [70] % [80] [uO] [uaO3]|[70]|[70] [sp] [a6]|[up31]|[31]|[86]|| [p2]iy[p64]iy[p64]iy [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [p6]ut[p31]ut[p31]ut[ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2] [yp] [yp64] [yp] [yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[sp31]|[tp31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [tpe0] [r8] [e0] [W8] [e860]|| [p2]iy[p64]iy[p64]iy [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [p6]ut[p31]ut[p31]ut [ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2] [yp] [yp64] [yp] [yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[sp31]|[tp31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [tpe0] [r8] [e0] [W8] [e860]|| [e6][t1][u3][p6]
  Level: 6
  Length: 03:25
  Intermediate
  El Sol Se Recuesta (Black Lagoon)

  Megumi Toyoguchi

Related

 • o| [f8] w t u [d7] 9 w [rf] [s6] 0 e r t e [wr]| [qj] 8 e t [wh] 9 w [rj] [fe] 0 e r t e 0 8 [tf] w t u [d7] 9 w [h9] [s6] 0 e r t e [ur]| [qj] 8 e t [wk] 9 r [h9] [je] 0 e r t [sqj] 8 e q t q [lig] q [wkd] 9 w r o 9 [wha] 9 [sqj] 8 e q t q [lig] q [wkd] 9 w r o 9 w 9 [sqj] 8 e q t q [lig] q [wkd] 9 w r o [rk] [wl] [z9] [qljg] 8 e t i [ql] [ze] [xq] [wh][zr][yv] o| [tsf] w t u [wda] 9 w [yf] [sp6] 0 e r t e [wr]| [qjg] 8 e t [whd] 9 w [rj] [sfe] 0 e r t 0 u 0 [sf8] w t u [da7] 9 w [rh] [sp6] 0 e r t e [wr]| [qjg] 8 e t [wkh] 9 r [h9] [jfe] 0 e r t e 0 6 [qjg] 8 e q [wkh] 9 w [rh] [jfe] 0 e r t 0 u 0 [qjg] 8 e q [wkh] 9 w [rh] [sjf6] 0 e 0 t 0 e 0 [fe][tj][ul]
  Level: 5
  Length: 01:24
  Intermediate
  Alone (Naruto)

  Toshio Masuda

 • [utsohfe]|||[tsqpoid]| |xcb v[to0]v [vie9]llhss[ywog] f d s [uso8]|[uto] w [yo7]|[ywg]fgh[shf6]0te [utso] e [utso] e [utso]asd[f5]8eq [tspoi] e [tspoi] e [tp0]opa[spi2]6q|[te9] f [wod5]|[yr] s [uso8] w i t [u8] w [y7] w [t6]0w|[usoe] as f e op[w84]|q e [toi]|[p3]8wa[si][q62]|[te9] s [wso5] a [yra] s[uo][t8]|i t [u8] w [y7] w [wt60]|[se]uoas f e op[e84]|q e [toi]|[p3]8was[q62] 9etp a[so][w5] fp[yr] a[uso]8|[ti] w [u8] w [y7] w [t6] 0t[slfe]u[tka][uslf]ou[xtjf]e06[oh][spjg]4 8wetqoiteq[pj8]3[wka][sljg]2 6q9et[sl][sld5]9[wka]r[yka]w[ysl][soh]8 wtitw8[ut]w8w[y7]wrw[t6] 0t[slfe]u[tka][uslf]ou[xtf]e06jzx[eb9$]|Qe[zyd][xfI][ysl]eQ9[pj$][ka] [sljg][q62]|[pj9][ka][tie][sl][w5] [xf][yrpoj] [ka][w5][slhg][81] 8w[ti]8515[ur0] [w8] [yr97] 5 [ye^] ^9[ytqd]9[yd^][yd9][tq]9[uf^]9[tqig]9[uf^] [sp6] 60[te]0[yd6][ts0][utea]060[te]066[wt%] %8[wYOD(]8[YOD%][YOD8][w(]8[yd%]8[wts(]%f [uso1] 8w[uts]w8w[uts]w8 [yo97]57 [te$] $9[ufeI]9[ufI$][ufI9]e9[pe$][ts9]e9$ [wte4] 48[upfe]8[upf4][upf8]e8[pe4]8[utso3]8w[yd8][tspi][q62] 9[tspie]q[tspi9]6[uts3]8[ywd]0[ts8]3[sohO] [q4] [sigO8]qWt[tsiO]q84[tYWO]q84[wto] 5 58[ywt]85 [ywt]985[ywt]98 [w975]ryo||37[igaWO]|[ufaO730] 3 [ypid4] 4q[wte]q[ts8][tsi]4 4[97][ywr]w9p[spjf3] 30[ywr]0[oh7][sohf]6 60[utspfe]0[ig]6[oh][poh2]6[qpig][uf9]eq[ig9]6[ufaO3]7[ydWO]7[igaO%]0[rfaO]0[yoda6] 0r[ya]e[ts0][utso][q5] [^E]q[t81] [w80] [y6$]Ipd$Q[ye]Q[ts9][tspi]4 4q[wte]q8[pj][spjf3]7w0w[ypf]r[ka][soh]6 60[upf][ig][@7(][oh][sohf2]6q[ts][tsie9] 9eyuye9[i6]2[uf9] [yoda5] 59[ywr]9[wo] [ywra95]|7 [ts] [wutso60] [t6][oe][se][ph][pl][mf] [sh] [toe] [tsqo84] [t8][qo][se][th][ql][mi] [sh] [to0] [utso2]6q [t9][oe][ys]hlm [sh] [to] [wtso95]| |[ywroa9]|[yr]|[utoe]|l kl x|hj[tqoe]| |[toj0] k[lg][ie9]||l[lh][ywo] k k l[hf][tso]| |[rod]|a|[usoe]|l kl x|jzx[ypbQ]||zxl|jk [lg][ie9]|jk [lh][ywo] xj k [lf][tso]|g s [tf] o [rd] o [pdE] y [zsiP] [zy]z[siP] [yx] [sicP] [yx] e u [so] [zu]z[sol] u [so] u [sWO] t [oZY] [tZ]Z[oY] [zt] [olY] [xt] t u [sohf] u [shf] o [rhd] o [spQ] y [xp] [yx]xp [yj]lp y [sqpo] t [xp] [xt]xp [tj] [olh0] [zt]l[i9] e [sli] [sle] [slf0] [ztd] [sol] [vlhH] q [tlgcH] i [slgH] q [tsOH] i [sohd] w ty[sod]ytw[sod]ytw[sod]yt w ryopasdfg h| |0r[kgcOH]|[xukfH0] r [zqjgd] t [ojgd] [tsl][sl]q r [yo] rj[xlb0] r [uo] [vr][xvlh]e u [xojf][jgc][vh][vh9] [gec][xf][yi] [gec][xfH]0 [zrkdOH] [kgcWH] [xua] [zkhed] u [kda] [sl][sl][wi] [yP] [ts8] w [dQ]Gjzy [pjd] [yl][sljG]q t [spoi] tj[xljb0] r [yo] [rnk][vlh][oe] u [xjf*]eT[ygc][vuh][xvlh9]ei[sl][slg][yp] i [spf] i [spg] [xf] [zwhd5]|[yw] [oha]5[wkda]|[yro] [sl] [slhf6] 60[uto]re0[uto]re0[uto]re0[E5]5[yd5]9[yqd]9[uf5][ig][81] [uf] [ywtd8] [ts][ts][qpe84] [ywd83]|[tsqpi62] 9qe[tp]eq959[ywd]e[yrd]e[wuf][igaO9]%0[ohW]r[ufW]0[yd][uspf]6 0rye06[t0]e06[r0]e06[E5] [yd9] [ywd9] [uf5] [ig81] [oh8] [wutf0][yd][ts] [tqpe84] [ywd83]|[tsqpi62] 9qe[tpi]eq959[ywd]e[yrd]w[uf9][wig95] [uf] [yd]ss|||[utod]||ss[ypi]||p [uoja]||f[sh][uoe]|[wuof]ds[qd]etosd [if][ga][yrqo] h [yof] df0 r [yo] d [se6] e uu[tse6] [ywpid4] 8 [ype8] [ts4][ts]4 7 [ywr] [w97]p[spjf3]7w0 [yw] [ka][sohf][e6] 0 [utfe0][yd]e[ts][tspi2]6q9q[tp]eq9[tpi]e[pe]q[pe]96[pj2] [pj5] [ka5][ohda97] 57w[r9]yoa[wd9]haoyrwryorw525[igaO3] 3[q7][W0][i7][O3][s7]gHkcVn[xnV73]|[faO730]|[ypid4] 46[wtqe8] [ts][ytso]4|[ywr4]579 p[spjf3]|[ywr3]70[oh][sohf]6 60[utspfe][pigd][spoh][spoh2]2[sqpig7][uf9]eq[ig9]62[ufaO3]37[ydaWO0] [igaO%]%0[urfaO] [yoda6] 636[yoa6]e0[ts6]36[ytso5] [ywE5]9[wut81] [wt] [ypdI$] $69QeyuyeQ96$[ts]2$4[ytso][y4]68qweteq864[p1][spjf3] 37[w0]ry07333[ka7]3[sohf6] 6[tW(][uspf!][spig2][oh3][sohf2] [ts2]6[tsqi]9[sq][ie][tp]sgjljgspi9642 [uf] [yoda5]|[wr9] [wo] [wra95] 7 [ywro] [ts] [utsoe6] 0 [utoe] 0 [utoe] [t0] [oe] [wu50] [y4] 8 [wu] 8 [utsoe] 8 [wo3] [u8] [yq2] 6 [uq8] 6 [utsq8] 6 [yqd8] 6 [wu95]Osf| |[ywoda]|9|[utso8] w [uto] w [uto] w [uto] w [utso8] w [uto] w [uto] w [uto] w [utso8]|||[xvslf]|||[t10]

  Level: 8
  Length: 05:54
  Expert
  Wishing Rem Inori Minase (Re:Zero)

  Kenichiro Suehiro

 • s [qsfp] g g | f g f g [dp] g | [fj] [duo] s s s s [qsfp] g g | f g f g [dp] g | j [duo] s s s [qsfp] g g | f g f g | [dp] g | j [duo] s s s [qsfp] g g | f g f g | [eyi] | [eyi] | [wtu] | [wtu] i E E [qet] | q u i [ey] | u i | p | t t i i u y t | u i E E i q i iu[qey] | u i | p | t | t | i i u y u | ty u i u t w | w q | [qet] | t [wt0] | yte | y i i i | o i | p p p [wyp] | o | [wry] p p | i ioiy | ip [tip] s p | ioi | ip p oi yiopp o i pio | t i o p p | t i o p p | t i o p p [qt]p | o i o iyy t p P s s|P | p | p | o i o y y t p P s [suo] | P | [ip] o p P p y y t p P s p | o | s | t t t P p o ioiuytt o o | io | io | iop | p p p [eyp] y y | P P P P i i | yo | po | iiy ytew | s a | ppooi | iiip | ooii | iiop | ooii | yt o p p p p P p i s | s d d d s spsp | t i o p p | t i o p P | p o i o y y t p P s s | P | p | o o o o i y t p P s s | P | p i o p P o y y t p P s p | o | s | p p p s P p o | i | oio | io | i[tuo] | i [tup] | i | t [etu] i i | u i u i q e t e | w | t u i i | u i u i q e t e | w | t u i i | u i u i q e t e | w | q
  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Best Thing I Never Had

  Beyonce