Hokage Funeral – Naruto

[esfj] u p a s k j h
[tosf] o s d f s h
[9ipd] e y u i s d s
[qtip] s [woa] [yo] [esfj] u p a s k j h
[tosf] o s d f s h
[9ipd] e y u i p s d s
[etup] 6
[4qtip] 8 [qeti] 8 [qeti] 8 [qtip] 8
[5wryo] 9 e 9 [ryu] 9 [ryo] 9
[6etup] 0 e r t u p
[5wtuopa] [0s] [ea] [ruop] u t r e
[4qtip] 8 [qeti] 8 [qeti] 8 [qtip] 8
[5wryo] 9 w 9 [wryu] 9 [wryo] 9
[29eyo] 6 9 [0eyI] Q w e Q
[30rup] 7 0 Q [ruWO] j [0k] x
[6etupj] 0 [epsf] 0 r 0 t [0d] s
[5wtuop] 0 [epsfk] 0 [rl] 0 [tz] [0d] f
[$QIGeydjx] 9 Q [G9dl] k [ej] 9 Q [9h] j
[4qetisfhj] 8 [qpsfl] 8 [5wryoadk] 9 [wyoav] 9
[6etupj] 0 [epsf] 0 r 0 t [0d] s
[5wtuop] 0 [epsfk] 0 [rl] 0 [tz] [0d] f
[$QIGeydjx] 9 Q [G9dl] k [ej] 9 Q [9h] j
[4qetisfhb] 8 [qpsf] 8 [5wryoad] 9 [wyoav] 9
[6etupx] 0 [epsf] 0 r 0 t [0d] s
[5wtuop] 0 [epsf] 0 r 0 t [0d] f
[$QIGeydjb] 9 Q [G9dl] k [ej] 9 Q [9h] j
[30wruoafx] 7 [0wryoadhv] 7 [6etupsfjb] 0 e r
t e 0 8 [6etup] 0 e r
t a p o [8wtuo] w t y
u t o [29qeyi] 6 9 0
q e t y t [48qeti] 4 [8qe] 4 [8qe] [59wryo] [9w] 5 [6etup] 0 e r
t a p o [8wtuo] w t y
u t o [29qeyi] 6 9 0
q e t y t [680etu] e r
t u p a [29tyipsj] 6 9 [qyip] e [tyips] [30ryuoah] 7 0
[ryuok] [0u] [6eyuoj] 0 e r
y a p o [5wryuh] 0 w y
[0ryu] [wryuo] [29tyipsd] 6 9 [qyip] e [tyips] [30ryuoaf] 7 0 w
[yuoj] u [4qetiol] 8 q [eti] [tio] e [tip] q [30usOH] 7 0 Q
[WOua] [ej] [rk] [ux] [6etupj] 0 e r
t [ak] [pj] [oh] [8wtuof] w t y
u t [oh] [29qeyid] 6 9 0
q e [ts] [yd] [ts] [48qetip] 4 [8qe] 4 [8qe] [59wryo] [9w] 5 [6etupj] 0 e r
t [ak] [pj] [oh] [8wtuof] w t y
u t [oh] [29qeyid] 6 9 0
q e [ts] [yd] [ts] [680etup] p u
s p j f [?j] l x b


Play >
Press "Play" to open Virtual Piano in a separate window and use your computer keyboard to play this song.

Comments