Music Sheet Tag Katawa Shoujo

Virtual Piano music sheets from Katawa Shoujo, a bishōjo-style visual novel by Four Leaf Studios. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • [uspf6] 6||[spig6] 6||[spoh6] 6||[spig6] 6||[uspf6]|||[u6] [t0] e [u0] [i4] [t0] e [i0]u[y5] [r9] w [y9] [u8] [wr] w [yw]t[e4] [t0] u [t0] [y4] [r9] w [t9]y[Y$] [r(] e [Y(] [u3] [y0] [r9] [W7] [u6] [t0] e [u0] [i4] [t0] e [i0]u[y5] [r9] w [y9] [u8] [wr] w [yw]t[e4] [t0] u [E0] [r$] [e(] u [e(] [W3] [y9] u [ye9]r[te8]| |p [sf] [jf] l [kh] d [ha] d [ji] [sp] [sg] j h|f|[yg] [pi] [pd] g [sf] p [sp] p [dO] [pi] [sa] [aO] [sp] u p u 6 [tf] j [tl] [k5] [rd] h [rd] [j4] [se] g [je] [h8] u|u [g2] [qp] d [qg] [f6] [tp] s [tp] [d3] [iW] O [dW] [s6] t [sf] t [ugda]|[sf][da][sp][ufaO]|[daH]|[faH]||[sj][kd][uspj]|[sf]|[rgd]|[sf][da][sp][uaWO0]|[rdaO]|[urO]||[tp][ya][tpe0]| |@ 3 8 [W7] [r9] [t(] [yq] [u0] [xpj]| |[pjc]| |[vpj]|3|[pjc]| |[xpj]|||[u6] t e u [i4] t e i [o5] t e o [i3] r W i [u6] t e u [i4] t e i [o5] t e o [i3] r W i [uhe]Hjt e u [qi] t e i [woh] t e [oj] [li0] [zr] [lW] [ji] [ue] t e u [qi] t e i [wo] t e o [i0] r W i [uhe]H[sj]t e u [qi] t e i [woha] t e [soj] [lif0] [zrg] [lfW] [xli] [ue] t e [ujc] [qi] t e i [wvok] t e o [kiH0] r W i [ulje] t e u [qi] t e i [wo] t e o [i0] [rpg] [haW] [pig] [uofe] [ta] [tpe] u [qi] t e i [woda] t e [spo] [i0] r [aWO] i [upe] [ta] [se] [uf] [qji] [tf] [se] [ia] [woda] t e [spo] [i0] r [aWO] i [sf6][sf] [sf][sf] [sp][sp] [sp][sp] [da3][da] [da][da] [aO][aO] [aO][aO] [sp6][sp] [sp][sp] [tp][tp] [tp][tp] [uO3][uO] [uO][uO] [aO][aO] [da][da] [sf6][sf] [sf][sf] [sp][sp] [sp][sp] [da3][da] [da][da] [aO][aO] [aO][aO] [sp6][sp] [sp][sp] [tp][tp] [tp][tp] [uO3][uO] [uO][uO] [aO][aO] [da][da]| |[sp]|[xlj]| |Z [ljc]|x| |Z[zH]| |[hL]| |[lG6]

  Level: 7
  Length: 02:50
  Intermediate
  Cold Iron (Katawa Shoujo)

  Sebastien Skaf

 • j J [li] s [jg] h j|j J [tl] o [sh] d f|g h [yj] p d p i p j i [th] o P s f|j J [li] s [jg] h j|j c [xth] o [lf] o [zgE]|z l [ql] t [ig] s p|l|[th]|[y^E] [ut] [yi]|[uo0]|[p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [p6] [sq] 6 [P8] 1 [p4] 8 q [P8] [pe] 8 [tq] 8 [y^] 4 9 q E y i o [p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [s6] [qJ] 6 [j8] 6 [j^] [d4] ^ [g9] [f1] 5 8 [g0] [g4] 8 q 8 e q t e [ig]| |c|[cS] H L H c [VH] [LC] [cH] [sZ] H l H c [cJ] L [cJ] [sm] [ZH] l H Z G [LJ] [lZ] [cS] H L H c [VH] [LC] [cH] [lZ]|L c [mH]|V D [LHB]| |[mZG]| |[cSOL]| |[smZO]| |[smZP]| |s|[sqe8]||p d s p o [wpT6]||o S p o p [qie9]||t [^TE*] u i o [sqe8]||p d s p o [wpT6]||o S p o p [qie9]| |[wuo80] t [uo]|[p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [p6] [sq] 6 [P8] 1 [p4] 8 q [P8] [pe] 8 [tq] 8 [y^] 4 9 q E y i o [p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [s6] [qJ] 6 [j8] 6 [j^] [d4] ^ [g9] [f1] 5 8 [g0] [h1] 5 0 w t u i o [p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [p6] [sq] 6 [P8] 1 [p4] 8 q [P8] [pe] 8 [tq] 8 [y^] 4 9 q E y i o [p4] 8 q [P8] [se] 8 [fS0] * [gd2] 6 9 [s6] [qJ] 6 [j8] 6 [j^] [d4] ^ [g9] [f1] 5 8 [g0] [g4] 8 q 8 e q t e [ig]

  Level: 6
  Length: 02:58
  Intermediate
  Innocence (Katawa Shoujo)

  Sebastien Skaf

 • [lf8] w u t o u t w 8 w u t o u t w 8 w u t o u t w [s8] wduft [oh] u t w 8 w u t o [ul] [tk] [wh] [f6] 0 t o u e [th] [g0] [qf] t i t p [si] [td] [ea] [s8] w u t o u t w 8 w u t o u t w [s8] wduft [oh] u t w 8 w u [tl] [oj] [uf] [ts] w 6 0 t [oj] [uf] [se] [tp] 0 [wa] r i [rf]g[og] ifydr [f8] w u t o u t w [d5] 9 q 9 w q 9 5 [s8] w u t o u t w 8 w u t o u t w 8| |[wu0]| | [yqd5]| |[u8]
  Level: 6
  Length: 00:57
  Intermediate
  Wiosna (Katawa Shoujo)

  Sebastien Skaf

 • l| k| h| [f8] w y [ud] s| [yaW]| [s6] 8 0 e r t y u [riW] u t t| We [tq] u [yw] 5 7 9 w [qp] [o0] [i9] [u8] 0 w i o 0 t 0 [wr4] 8 [qe] 8 7 8 7 6 [p4] 8 e [ro] [ie] q [ro] e [wro]| | w e r [t1] [w5] [e8] [r9] t r [t0] y [t4] [o8] [ie] [wu] [yq] i [u3] 0 [yW] % [wt6] 0 e r t r w 0 [t4] [w8] [qe] [wr] [te] y t s [a5] [o9] [ie] [ro] y u i u [tq4] 8 q w e| u| [i2] [u6] [y9] [qpi] [uO3] [p7] [aO0] [uW] [uta6] 0 [pe] [ra] [utsp] r [wu] 0 [i2] [u6] [yq] t [r5]| 9 t [tq8]| |0
  Level: 6
  Length: 00:53
  Intermediate
  Three Stars - Sebastian Skaf (Katawa Shoujo)

  Sebastien Skaf