Music Sheet Tag Pirates of the Caribbean

Virtual Piano music sheets from the Pirates of the Caribbean films. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • e ee ee eeee e ee ee eeee[6e] ee e[6e] e[6e]0w[6e] e6er[4t] t4ty[3r] r3ew[6w]e 60w[4e] e4er[1t] t1ty[5r] r3ew[6e]| 60w[6e] e6et[4y] y4yu[2i] i2uy[6u]e 6er[4t] t4y [6u]e 6et[3r] r3te[3r]| 3uo[6p] p6pa[4s] s4sd[3a] a3po[6o]p 6uo[4p] p4pa[1s] s1sd[5a] a3po[6p]| 6uo[6p] p6ps[4d] d4df[2g] g2fd[6f]p 6pa[4s] s4d [6f]p 6ps[3a] a3po[6p] [6p] [5a] [5s] [5s] [4d] [3f]| 3sp[3u]|3| [2g]|2dp[2i]|2| [3e]|[3e]|[3W]| 3ty[6u] u6u [6i]u 6| [5y] y5y [8y]u 8| [6u] u6u [6i]u 6|[3y] t3r [6e]| 6er[6t]|6yu[5y] t5r [8t] y8u [5y]| 5ty[8u]|8yt[3r] t3r [6e]|6rw[6e]| 6pa[6s]|6as[5d] s5d [8f] d8s [4p]| 4pa[6s] d6f [2g] p2d [3s]|3da[3p]|3aO[6f]|6| [2g]|2|[8f] f8f [5f]d 5| [2d]|2|[3s]|3|[3a] s3a [6p]| [6p]as[6f]|[6p]as[4g]| [4p]as[1f] f1h [5f]d 5| [2d]|2|[3s]|3|[3a] s3a [6p]|666[6e]
  Level: 5
  Length: 01:21
  Intermediate
  He's A Pirate (Intermediate)

  Klaus Badelt

 • e ee ee eeeee ee ee eeeee ee ee ee0we e ert t tyr r ewwe| 0we e ert t tyr r ewe| 0we e ety y yui i uyue| ert t y ue|etr r ter| 0we e ert t tyr r ewwe| 0we e ert t tyr r ewe| 0we e ety y yui i uyue| ert t y ue| etr r ewe e r t t y u| te0| i| t q| u| i u| u u u iu| y y y yu| u u u iu| y t r e| ert|yu y t r t y u y| tyu| yt r t r e|rw e| ert| rt y t y u y t e| ert y u i e y t|yr e|rw u| i| u u u uy| y| t| r t r e| u| i| u u u uy| y| t| r t r e
  Level: 2
  Length: 01:31
  Easy
  He's a Pirate (Pirates of The Caribbean)

  Klaus Badelt

 • p p p p p p p p p p p p p p p p p p [6p] p p p [6p] p [6p] u o [6eup] [6eup] [6e] [tup] [5woa] [4qps] [4qps] [4q] [ips] [4qpd] [30oa] [30oa] [30] [up] [30yo] [6euo] [up] [6e] [6e] u [6eo] [4qip] [4qip] [4q] [ip] [4qia] [18os] [18os] [18] [os] [18od] [5woa] [5woa] [30] [up] [30o] [6eup] [6e] [6e] u [6eo] [6eup] [6eup] [6e] [up] [6eus] [4qpd] [4qpd] [4q] [pd] [4qpf] [29dg] [29dg] [29] [sf] [29ad] [6esf] p [6e] [6e] p [6ea] [4qips] [4qips] [4q] [ipd] [4q] [6esf] p [6e] [6e] p [6es] [O3ua] [O3ua] [30] [ps] [30ip] [O3ua] [30] [30] f [30h] [6efj] [6efj] [6e] [sfj] [6ehk] [4qjl] [4qjl] [4q] [gjl] [4qjz] [30hk] [30hk] [30] [fj] [30dh] [6eh] j [6e] [6e] f [6eh] [4qgj] [4qgj] [4q] [gj] [4qgk] [18hl] [18hl] [18] [hl] [18hz] [5whk] [5whk] [30] [fj] [30h] [6efj] [6e] [6e] f [6eh] [6efj] [6efj] [6e] [fj] [6efl] [4qjz] [4qjz] [4q] [jz] [4qjx] [29zc] [29zc] [29] [lx] [29kz] [6elx] j [6e] [6e] j [6ek] [4qjl] [4qjl] [4q] [gjz] [4q] [6elx] j [6e] [6e] j [6el] [H3fk] [H3fk] [30] j [30h] [6efj] [6efj] [5whk] [5wjl] [5wl] l [4qjz] [30jx] [30] [30] [fl] [30fj] [30f] [30] [30] [30] [29zc] [29] [29] [gz] [29gj] [29g] [29] [29] [29] [30up] [30] [30tp] [30] [O3ru] [30] [30] s [30d] [6esf] [6esf] [6e] [psf] [6e] [6esg] [psf] [6e] [6e] [6e] [6e] [5wad] [5wad] [5w] [oad] [5w] [8tad] [osf] [8t] [8t] [8t] [8t] [6esf] [6esf] [6e] [psf] [6e] [6esg] [psf] [6e] [6e] [6e] [6e] [O3ad] [O30s] [30] [ua] [30] [6eup] [6e] [6e] p [6ea] [6eps] [6e] [6e] d [6ef] [5wod] [5wos] [5w] [5woa] [5w] [8tos] [8tod] [8t] [8tof] [8t] [5wad] [5w] [5w] [5ws] [5wd] [8tsf] [8t] [8t] [8td] [8ts] [O30a] [O30s] [30] [O30a] [30] [6eup] [6e] [6e] a [6eo] [6eup] [6e] [6e] j [6ek] [6ejl] [6e] [6e] k [6el] [5whz] [5whl] [5w] [hz] [5w] [8tlx] [8thz] [8t] [8thl] [8t] [4qgj] [4q] [4q] [4qj] [4qk] [6ejl] [6ejz] [6e] [6ejx] [6e] [29gjc] [29gj] [29] [29gz] [29] [30fl] [30] [30] [30z] [30k] [30fj] [30] [30] [30k] [H30] [6elx] p f j [6el] x [6eb] [6e] [6e] [29zc] i s g [29j] l [29c] b [29] [29] [8tlx] h l v [8tlx] [8t] [hlx] [8t] [5wkx] o [dhkz] h [5wk] z [5wv] [5w] [5w] [29jz] y p d [29j] z [29c] b [29] [ 29] [30jl] u p f [30j] l [30x] b [30] [30] [30fl] f k x [30zv] [30] [30fk] [30] [6efj] p f j [6el] x [6ekb] [6el] [6ez] [6elx] [6eb] x [6ejl] j [6efk] p [6eul] e [4qlc] b [4qc] l [4qgj] s [4qik] t [4ql] 8 [8tlx] [8tlx] [8tv] x [8tlv] s [8to] t [5wkx] [hkz] [5wv] z [5wk] h [5wd] o [5wy] w [29jz] [29b] c [29z] j [29d] p [29y] e [30jl] [30b] x [30l] j [30f] p [30u] e [30fl] [30fz] [30v] x [30fk] a [30u] r [6efj] b x [6e] [6e] [6e] [6p]
  Level: 6
  Length: 02:31
  Intermediate
  He's a Pirate (Pirates of the Caribbean)

  Klaus Badelt

 • 9 99 9999 9 99 9999 9 99 9999 9 99 9999 9yI etyy yuii iouu ytty etyy yuii iouu yty etyy yioo opPP popy yuii opy yiuu iyu yuio p iye P iyE eEe pppPp oooop ppppPp iiuy yui opo iuiopo iop pou iuyuty yui uio iopoiy yuiopP yoi ouy u t p P p p p p o o i u i u T p P p p s p o o i u i u T yui opo iuiopo iop pou iuyuty yui uio iopoiy yuiopP yoi ouy etyy yuii iouu ytty etyy yuii iouu yty etyy yioo opPP popy yuii opy yiuu iyu yuii opy yiuu yty
  Level: 4
  Easy
  He's A Pirate (Pirates of the Caribbean) (Easy)

  Klaus Badelt

 • etyy yuii iouu ytty etyy yuii iouu yty etyy yioo opPP popy yuii opy yiuu iyu yyuio piye PiyE eEe pppPp oooop ppppPp iiuy yui opo iui opo iop pou iuy uty yui uio iop oiy yui opP yoi ouy utpPppppo oiuiuy pPppspo oiuiuy

  Level: 3
  Easy
  He's A Pirate (Pirates of the Caribbean) (Easy)

  Klaus Badelt