Wishing Rem Inori Minase (Re:Zero)

Kenichiro Suehiro 4 December 2020
0
(0)

[utsohfe]|||[tsqpoid]| |xcb v[to0]v [vie9]llhss[ywog] f d s [uso8]|[uto] w [yo7]|[ywg]fgh[shf6]0te [utso] e [utso] e [utso]asd[f5]8eq [tspoi] e [tspoi] e [tp0]opa[spi2]6q|[te9] f [wod5]|[yr] s [uso8] w i t [u8] w [y7] w [t6]0w|[usoe] as f e op[w84]|q e [toi]|[p3]8wa[si][q62]|[te9] s [wso5] a [yra] s[uo][t8]|i t [u8] w [y7] w [wt60]|[se]uoas f e op[e84]|q e [toi]|[p3]8was[q62] 9etp a[so][w5] fp[yr] a[uso]8|[ti] w [u8] w [y7] w [t6] 0t[slfe]u[tka][uslf]ou[xtjf]e06[oh][spjg]4 8wetqoiteq[pj8]3[wka][sljg]2 6q9et[sl][sld5]9[wka]r[yka]w[ysl][soh]8 wtitw8[ut]w8w[y7]wrw[t6] 0t[slfe]u[tka][uslf]ou[xtf]e06jzx[eb9$]|Qe[zyd][xfI][ysl]eQ9[pj$][ka] [sljg][q62]|[pj9][ka][tie][sl][w5] [xf][yrpoj] [ka][w5][slhg][81] 8w[ti]8515[ur0] [w8] [yr97] 5 [ye^] ^9[ytqd]9[yd^][yd9][tq]9[uf^]9[tqig]9[uf^] [sp6] 60[te]0[yd6][ts0][utea]060[te]066[wt%] %8[wYOD(]8[YOD%][YOD8][w(]8[yd%]8[wts(]%f [uso1] 8w[uts]w8w[uts]w8 [yo97]57 [te$] $9[ufeI]9[ufI$][ufI9]e9[pe$][ts9]e9$ [wte4] 48[upfe]8[upf4][upf8]e8[pe4]8[utso3]8w[yd8][tspi][q62] 9[tspie]q[tspi9]6[uts3]8[ywd]0[ts8]3[sohO] [q4] [sigO8]qWt[tsiO]q84[tYWO]q84[wto] 5 58[ywt]85 [ywt]985[ywt]98 [w975]ryo||37[igaWO]|[ufaO730] 3 [ypid4] 4q[wte]q[ts8][tsi]4 4[97][ywr]w9p[spjf3] 30[ywr]0[oh7][sohf]6 60[utspfe]0[ig]6[oh][poh2]6[qpig][uf9]eq[ig9]6[ufaO3]7[ydWO]7[igaO%]0[rfaO]0[yoda6] 0r[ya]e[ts0][utso][q5] [^E]q[t81] [w80] [y6$]Ipd$Q[ye]Q[ts9][tspi]4 4q[wte]q8[pj][spjf3]7w0w[ypf]r[ka][soh]6 60[upf][ig][@7(][oh][sohf2]6q[ts][tsie9] 9eyuye9[i6]2[uf9] [yoda5] 59[ywr]9[wo] [ywra95]|7 [ts] [wutso60] [t6][oe][se][ph][pl][mf] [sh] [toe] [tsqo84] [t8][qo][se][th][ql][mi] [sh] [to0] [utso2]6q [t9][oe][ys]hlm [sh] [to] [wtso95]| |[ywroa9]|[yr]|[utoe]|l kl x|hj[tqoe]| |[toj0] k[lg][ie9]||l[lh][ywo] k k l[hf][tso]| |[rod]|a|[usoe]|l kl x|jzx[ypbQ]||zxl|jk [lg][ie9]|jk [lh][ywo] xj k [lf][tso]|g s [tf] o [rd] o [pdE] y [zsiP] [zy]z[siP] [yx] [sicP] [yx] e u [so] [zu]z[sol] u [so] u [sWO] t [oZY] [tZ]Z[oY] [zt] [olY] [xt] t u [sohf] u [shf] o [rhd] o [spQ] y [xp] [yx]xp [yj]lp y [sqpo] t [xp] [xt]xp [tj] [olh0] [zt]l[i9] e [sli] [sle] [slf0] [ztd] [sol] [vlhH] q [tlgcH] i [slgH] q [tsOH] i [sohd] w ty[sod]ytw[sod]ytw[sod]yt w ryopasdfg h| |0r[kgcOH]|[xukfH0] r [zqjgd] t [ojgd] [tsl][sl]q r [yo] rj[xlb0] r [uo] [vr][xvlh]e u [xojf][jgc][vh][vh9] [gec][xf][yi] [gec][xfH]0 [zrkdOH] [kgcWH] [xua] [zkhed] u [kda] [sl][sl][wi] [yP] [ts8] w [dQ]Gjzy [pjd] [yl][sljG]q t [spoi] tj[xljb0] r [yo] [rnk][vlh][oe] u [xjf*]eT[ygc][vuh][xvlh9]ei[sl][slg][yp] i [spf] i [spg] [xf] [zwhd5]|[yw] [oha]5[wkda]|[yro] [sl] [slhf6] 60[uto]re0[uto]re0[uto]re0[E5]5[yd5]9[yqd]9[uf5][ig][81] [uf] [ywtd8] [ts][ts][qpe84] [ywd83]|[tsqpi62] 9qe[tp]eq959[ywd]e[yrd]e[wuf][igaO9]%0[ohW]r[ufW]0[yd][uspf]6 0rye06[t0]e06[r0]e06[E5] [yd9] [ywd9] [uf5] [ig81] [oh8] [wutf0][yd][ts] [tqpe84] [ywd83]|[tsqpi62] 9qe[tpi]eq959[ywd]e[yrd]w[uf9][wig95] [uf] [yd]ss|||[utod]||ss[ypi]||p [uoja]||f[sh][uoe]|[wuof]ds[qd]etosd [if][ga][yrqo] h [yof] df0 r [yo] d [se6] e uu[tse6] [ywpid4] 8 [ype8] [ts4][ts]4 7 [ywr] [w97]p[spjf3]7w0 [yw] [ka][sohf][e6] 0 [utfe0][yd]e[ts][tspi2]6q9q[tp]eq9[tpi]e[pe]q[pe]96[pj2] [pj5] [ka5][ohda97] 57w[r9]yoa[wd9]haoyrwryorw525[igaO3] 3[q7][W0][i7][O3][s7]gHkcVn[xnV73]|[faO730]|[ypid4] 46[wtqe8] [ts][ytso]4|[ywr4]579 p[spjf3]|[ywr3]70[oh][sohf]6 60[utspfe][pigd][spoh][spoh2]2[sqpig7][uf9]eq[ig9]62[ufaO3]37[ydaWO0] [igaO%]%0[urfaO] [yoda6] 636[yoa6]e0[ts6]36[ytso5] [ywE5]9[wut81] [wt] [ypdI$] $69QeyuyeQ96$[ts]2$4[ytso][y4]68qweteq864[p1][spjf3] 37[w0]ry07333[ka7]3[sohf6] 6[tW(][uspf!][spig2][oh3][sohf2] [ts2]6[tsqi]9[sq][ie][tp]sgjljgspi9642 [uf] [yoda5]|[wr9] [wo] [wra95] 7 [ywro] [ts] [utsoe6] 0 [utoe] 0 [utoe] [t0] [oe] [wu50] [y4] 8 [wu] 8 [utsoe] 8 [wo3] [u8] [yq2] 6 [uq8] 6 [utsq8] 6 [yqd8] 6 [wu95]Osf| |[ywoda]|9|[utso8] w [uto] w [uto] w [uto] w [utso8] w [uto] w [uto] w [uto] w [utso8]|||[xvslf]|||[t10]

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

Play this song

About This Music Sheet

Wishing Rem Inori Minase (Re:Zero) is a song by Kenichiro Suehiro. Use your computer keyboard to play Wishing Rem Inori Minase (Re:Zero) on Virtual Piano. This is an Expert song and aimed at advanced users. If you're not an advanced user, you can still load this song and press auto-play to enjoy the music. The recommended time to play this music sheet is 05:54, as verified by Virtual Piano legend, Arda. The song Wishing Rem Inori Minase (Re:Zero) is classified in the genres: Songs From TV, Japan, Manga on Virtual Piano. You can also find other similar songs using Anime.

Comments

Related

 • f|[le] [ut] [ut] 6 [utk] [utj] [eH] [ut] [ut] [j6] [ut] [ut] [qH] [tiO] [tiO] 4 [tihO] [tigO] [qf] [iW] [iW] 4 [iW] f [le] [utp] [utp] [30] [utpk] [utpj] [eH] [utp] [utp] [j30] [utp] [utp]j[qH] [tiO] [tiO] [q4] [tihO] [tigO] [qf] [yiO] [yiO] 4 [yiO] [yifO] [f*] [uTO] [uTO] * [utOD] [utfO] [G] [urO] [urO] [H] [uOE] [uOE] [H6] [uta] [uta] 6 [utpG] [utpH] [k6] [utO] [utO] [j6] [utI] [utjI] [j$] [eTO] [eTO] $ [eTI] [eTIH] [j$] [ueT] [ukeT] [L$] [eYT] [eZYT] [x*] [uTO] [uTO] * [uTO] [uTO] * [uTO] [uTO] * [uTO] j [j$] [eTO] [eTO] $ [eTI] [eTIH] [j$] [ueT] [ukeT] [L$] [eYT] [eZYT] [x*] [uTO] [uTO] * [utO] [utO] * [urZO] [urOC] [x] [uZOE] L [x8] [uta] [uta] 8 [utp] [utp] 8 [utO] [utO] 8 [utI] [xutI] [x] [uaT] [uaT] * [upT] [upT] ( [oZE] [oEC] [xoE] Z L [l%] [tYO] [tYO] % [tYO] l [l$] [tpY] [tpY] $ [tpY] l [l4] [tpY] [tpY] 4 [tpY] [tpY] 3 [ytO] [ytO] [yrkO]|x [pm] [sf] [sf] p [snf] [sfb] [pV] [sf] [sf] [pb] [sf] [sf] [iV] [sgH] [sgH] q [vsgH] [sgcH] [x4] [sgO] [sgO] 4 [sgO] x [me] [sjf] [sjf] 0 [snjf] [sjfb] [eV] [sjf] [sjf] [b30] [sjf] [sjfb] [iV] [sgH] [sgH] [qi] [vsgH] [sgcH] [xi] [gdH] [gdH] 4 [riO] [xrifO] [xf*] [uTO] [uTO] * [utZOD] [xutfO] [GC] [urO] [urO] [VH] [uOE] [uOE] [VH6] [uta] [uta] 6 [utpGC] [utpVH] [nk6] [utO] [utO] [jb6] [utI] [utjbI] [jb$] [eTO] [eTO] $ [eTI] [eVTIH] [jb$] [ueT] [unkeT] [L$] [eYT] [eZYT] [x*] [uTO] [uTO] * [uTO] [uTO] * [uTO] [uTO] * [uTO] j [j$] [eTO] [eTO] $ [eTI] [eTIH] [j$] [ueT] [ukeT] [L$] [eYT] [eZYT] [x*] [uTO] [uTO] * [utO] [utO] * [urZO] [urOC] [x] [uZOE] L [x6] [uta] [uta] 6 [tpI] [tpI] 6 [utO] [utO] 6 [utI] [xutI] [x] [uTO] [uTO] * [utO] [utO] * [urZO] [urOC] [x] [uZOE] [uOLE] [x6] [uta] [uta] 6 [tpI] [tpI] 6 [utO] [utZO] C[x6] [utI] [utLI] [Z] [uYO] [uYO] * [uYO] [uYO] * [uYO] [uYO] [uTO*]||[ZV!]

  Level: 6
  Length: 02:02
  Intermediate
  The Last Waltz (Banana Fish)

  Shinichi Osawa

 • 269qey269qey269qey269q[pje]y[PJ2]69[qpj][eOH][ypj][gc4]69[zqd][eSL][zyd][xf3]^0[wOH][pjE][yPJ][pj6]0e[TOH][upj][TPJ][pj2]69[qgc][xfe][ygc][jb4]69[qgc][xfe][ygc][vh3][gc^][xf0][zwd][SLE][zwd][ZD6]0e[xfT]u [pj2]69q[eOH][ypj][[email protected]]^([qoh][IGE][ohY][sl4]8q[pje][tOH][pji][gc5]9w[zdE][ySL][zod][gc6]0[eOH]T[uPJ]T[pj6]0[ufe]T[uig]T[uf2]69qey[ypid2]6[pj9]q[pje]y[pj5]9[wPJ]E[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[zd4]69q[ePJ]y[pj4]69q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[xfe]TuT[pj2]6[OH9]q[pje]y[PJ2]6[SL9]q[zed]y[[email protected]]^[jb(]q[vhE]Y[PJ!]5[gc]0[xwf]0[pj2]6[xf9]q[zed]y[pj4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69q[eSL]y[zd2]6[gc9]q[jeb]y[zjb5]9wE[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[xf4]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[jb3]^0w[vhE]u[gc6]0eT[xuf]o[xf2]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[[email protected]]^(q[vhE]Y[gc!]50[xwf]0[xf2]6[OH9]q[pje]y[PJ4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69qey[zjgd2]69qey269qqeye269qqeye269qqeye[q2][e6][y9]

  Level: 5
  Length: 00:52
  Intermediate
  Main Theme (The Great Seducer)

  Fara Effect

 • [thd]|s| |[ihd]|a|s| |[thd]|s| |[ihd]|a|s| |[s1] 5 [a8] 9 [s0] w o|[u4] 8 [yq] w u|y|[s1] 5 [a8] 9 s 0 o|[u4] 8 y| |[i2] 6 [u9] 0 [qi] e y|[t6] 0 r e t| |[y^] 4 [t^] 9 y|u|[i5] 9 [wo] e p r a|[s1] 5 [a8] 9 [s0] w o|[u4] 8 [yq] w u|y|[s1] 5 [a8] 9 s 0 o|[u4] 8 y| |[i2] 6 [u9] 0 [qi] e y|[t6] 0 r e t| |[y^] 4 [t^] 9 y|u|[i5] 9 [wo] e p r a|[a1] 5 [s8] 9 d 0 s|[f4] 8 w e d| |[a6] 3 [s6] 8 d 0 o|[p4] 8 [qh] w [ge]|f|[a1] 5 [s8] 9 d 0 s|[f%] 8 0 W d| |[a6] 3 [s6] 8 d 0 s|[h4] 8 q w e| |[i2] 6 9 [u0] [qi]|p|[o3] 7 0 [yQ] [wa]| |[p4] 8 q w e| |[t5] 9 [wt] e t|y|[wr95]

  Level: 6
  Length: 01:53
  Intermediate
  Pretty Love

  Iris Temple