Grenade – Bruno Mars

iie iie iiiiio uuuyu uyuee iie iiee iiiiio
uuuy uuyuy ppooiuuooiiuye ippooiuooiiuy
ooo opi oooiop iy oooiop iy iiis
P# p P# iy iiis P# p P# iy


<a href="https://virtualpiano.net/" onclick="window.open('https://virtualpiano.net/', 'newwindow', 'width=1400, height=730'); return false;">Play ></a><br><em>Press "Play" to open Virtual Piano in a separate window and use your computer keyboard to play this song.</em>

Comments