Music Sheet Tag Sad

Virtual Piano music sheets for when you are feeling sad or blue. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • 6 0 e r t u 6 0 e r t u 4 8 e r t u 5 9 e r t u 6 0 e r t u 6 0 e r t u 4 8 e r t u 5 9 e r t u [s6] [u0] [ea] y o t [s6] [u0] [ea] y o t [p4] [t8] [oe] t i t [u6] 0 e r t u 6 0 e r t u [s4] [u8] [ea] y o t [s4] [u8] [ea] y o t [a5] [y9] [se] u a y [p6] 0 e r t u 6 0 e r t u [s6] [u0] [ea] y o t [s8] [wu] [ta] y o t [p4] [t8] [qo] [wt] [ie] t [u1] 5 8 9 0 t 1 5 8 9 0 t [s6] [u0] [ea] y o t [s3] [u7] [wa] [ye] [ro] t [a5] [y9] [se] u a y [p6] 0 e r t u 6 0 e r t u [f8] [wo] [td] i s u [f5] [o9] [wd] i s u [f6] [o0] [ed] i s u [f4] [o8] [ge] p d i [f8] [wo] [td] i s u [d5] [i9] [se] i a i [s6] 0 e r t u 4 8 q w e t [f8] [wo] [td] i s u [f5] [o9] [wd] i s u [f6] [o0] [ed] i s u [f4] [o8] [qg] [wp] [he] s [f8] [wo] [td] i s u [d5] [i9] [ws] [ie] [ra] i [[email protected]] ^ ( q w t 4 8 q w e t [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [j4] [s8] [qh] [ws] [ge] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [l3] [f7] [wk] [ed] [rh] s [j4] [s8] [qk] [ws] [le] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [j4] [s8] [qh] [ws] [ge] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 [f0] o [g4] [p8] [qf] [wo] [ed] i [d5] [i9] [ws] [ie] [ra] i [s6] 0 e r t u 4 8 q w [fe] o [g2] [p6] [f9] [o0] [qd] i [d5] [i9] [ws] [ie] [ra] i [[email protected]] ^ ( q w t 4 8 q w e t [s1] 5 8 [t9] [o0] s [P1] 5 8 [t9] [o0] P [O1] % 8 [t9] [Y(] O [p1] 6 8 [t9] [Y(] p [s1] 5 8 [t9] [o0] s [P1] 5 8 [t9] [o0] P [O1] % 8 [t9] [Y(] O [p1] 6 8 [t9] [Y(] p [s1] 5 8 9 0 t 1 5 8 9 0 t 6 0 e r t u 6 0 e r t u 4 8 e r t u 5 9 e r t u 6 0 e r t u 6 0 e r t u [i4] [u8] [ye] t r t [y5] [t9] [re] t y r 6 0 e r t u 6 0 e r t u 4 8 e r t u 5 9 e r t u 6 0 e r t u 6 0 e r t u [i4] [u8] [ye] t r t [y5] [u9] [ie] o p a [s6] [u0] [ea] y o t [s6] [u0] [ea] y o t [p6] [tq] [oe] t i t [u6] w e r t u 6 Q e r t u [s6] [uq] [ea] y o t [s6] [wu] [ea] y o t [a6] [yQ] [se] u a y [p6] q e r t u 6 0 e r t u [s6] [u0] [ea] y o t [s8] [wu] [ta] y o t [p4] [t8] [qo] [wt] [ie] t [u1] 5 8 9 0 t 1 5 8 9 0 t [s6] [u0] [ea] y o t [s3] [u7] [wa] [ye] [ro] t [a5] [y8] [se] u a y [p6] q e r t u 6 0 e r t u [f8] [wo] [td] i s u [f5] [o9] [wd] i s u [f6] [o0] [ed] i s u [f4] [o8] [ge] p d i [f8] [wo] [td] i s u [d5] [i9] [ws] i a i [s6] 0 e r t u 4 8 q w e t [f8] [wo] [td] i s u [f5] [o9] [wd] i s u [f6] [o0] [ed] i s u [f4] [o8] [qg] [wp] [he] s [f8] [wo] [td] i s u [d5] [i9] [ws] [ie] [ra] i [[email protected]] ^ ( q w t 4 8 q w e t [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [j4] [s8] [qh] [ws] [ge] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [l3] [f7] [wk] [ed] [rh] s [j4] [s8] [qk] [ws] [le] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l6] [f0] [ke] [rd] [th] s [j4] [s8] [qh] [ws] [ge] s [h1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 [f0] o [g4] [p8] [qf] [wo] [ed] i [s6] 0 e r [tf] o [g2] [p6] [f9] [o0] [qd] i [s1] 5 8 9 [f0] o [g4] [p8] [qf] [wo] [ed] i [d5] [i9] [ws] [ie] [ra] i [[email protected]] ^ ( q w t 4 8 q w e t [s1] 5 8 [t9] [o0] s [P1] 5 8 [t9] [o0] P [O1] % 8 [t9] [Y(] O [p1] 6 8 [t9] [Y(] p [s1] 5 8 [t9] [o0] s [P1] 5 8 [t9] [o0] P [O1] % 8 [t9] [Y(] O [p1] 6 8 [t9] [Y(] p [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [J1] [D%] [H8] [d9] [D(] s [J1] [D6] [j8] [d9] [D(] s [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [l1] [f5] [k8] [d9] [h0] s [J1] [D%] [H8] [d9] [D(] s [J1] [D6] [j8] [d9] [D(] s [l1] 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0 s 1 5 8 9 0

  Level: 4
  Length: 04:43
  Easy
  Le Onde

  Ludovico Einaudi

 • [tqpi]| |[ywoa]|[uspe]| |[ywoa]|[wus8]| |[ywro]|[tqpi]|||[tsqp]| |[ywda]|[usfe]| |[ywda]|[whf8]| |[ywda]|[tsqp]|||hfdspoutew08[te4] q 8 6 [yr5]|[ut6] 6 1 3 [yr5]|[ut8] 1 3 5 [yr0]|[ue4] 6 [o0] q 0 8 6|||o|[pi9] y e q [ro975]|[up860] u t e [wro0]|[up864]| |[ro75]|[pi4]||[sp]||8 4 8 4 7 8 8 4 8 4 7 8 [sp4] 6 8 q [daW] q [tsf] w 0 8 [da5] 3 [sf4] 6 8 q [rda]|[wf]|[hPE]|u|o|u|yuy| |s s h [jg4] 6 8 q [wha5] 9 [sje6] 0 8 6 [wha5] 9 [jf4] 6 8 q [woha] r [jig]|[lj]|||l k j k j h [sf6]| |[fa5] h [of8]| |[ys5]|[tp4]| |[ts]|[yd]|[uf]|[pgd2] [f6] [pgd9] q [pfe] [d9] [spf6] [d3] [spf6] 8 [sp0] 6 [sof1] [d5] [sof8] 0 [wso] 8 [tp4]| |[ts8]|[yd9]|[uf0]|[pgd2] [f6] [pgd9] q [pfe] [d9] [spf6] [d3] [spf6] 8 [sp0] 6 [sof1] [d5] [sof8] 0 [wso] 8 [tp4]|4|4|[sp4]|4|4|[qe4]|4|4 4 [rq] t|[qe]||[te4] 6 8 q [yr5] 7 [ut6] 8 0 e [ywr5]|[ut1] 3 5 8 [yr0] w [ue4] 6 [o0] q 0 8 [u6]||y t y [rq] t e|[to] p [pi9] y e q [ro975]|[up860] u t e [wro]975[up864]| |[ro75]|[pi4]||[sp]||[i84] u y t [e4] w [rq4] t 4 [qe] 4|[sp4] 6 8 q [daW] q [tsf] w 0 8 [da5] 3 [sf4] 6 8 q [rda]|[wpf]|[shE]|u|[oE] [wu] [y0] [t8] [e4]| |s s h [jg4] 6 8 q [wha5] 9 [sje6] 0 8 6 [wha5] 9 [jf4] 6 8 q [wha] r [jg4] 6 [lj8] q ertyuiopasdfgh|||[lj] [kh] [jg] k [jd5] h [sf6]| |[fa5] h [of8]| |[ys5]|[tp4]| |[tsq]|[yd8]|[uf4] f [pgd2] [f6] [pgd9] q [pfe] [d9] [spf6] [d3] [spf6] 8 [sp0] 6 [sof1] [d5] [sof8] 0 [wso] 8 [tp4]| |[tsq] 4 [yqd] 4 [uqf] 4 [pgd2] [f6] [pgd9] q [pfe] [d9] [spf6] [d3] [spf6] 8 [sp0] 6 [sof1] [d5] [sof8] 0 [wso] 8 [tp4]|4 q [te4] q [te4] q [te4] q [uso3] 0 [pi2] s||a [sp6] p||o|[uo8]| |[sqi]|[sqi4]|[us30]|[pi2]|s|p|[sp6]|p|f|[sf8]||d|s [pd4]||q [sp4] q [te4]|4 q 4 [sq] [oda5]||[oda]|9 [ofa5]||d [so]|[si4]|[tp] q 4 q [te4]|4|$ s [oda5]||[ofa]||[yso]||[yoa]||[tp4]| |p|[si]| |[si]| |s| |[sp4] a p a p o [ut6]||u o|[ut8]| |u|[te4]|u| |t|y|u|[pg2] f [pg]|f d [pf6] d [pf]|s|[of1] d [of]|s|[tp4]| |s|d|f|[g4] f g|f d [f8] d f|s|[f3] d f|s|[p6]| |jfspoutew08653176

  Level: 7
  Length: 03:10
  Intermediate
  When The Party's Over

  Billie Eilish

 • t y [ut6]|[ts]|a|[tp4]| |[to]| |t y [wut1]|o|u|[ywt3]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w| |w [wt10]|y [wu0]||[ywr95]|||t y [wut6]|[ts]|a|[tp4]| |[to]| |t y [wut1]|o|u|[ywt3]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w|0|w|[w5]||0 0|[w975]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w| |w [wt50]|y [yw0]||[ywr95]|||t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]|||t [ute860]|o|o|[tqpie86]|||t y [wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[wt850]||w||[wr975]| |w t w t o [se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]| |o uyt r t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||t [wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[t850]||w||[r975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[wt850]| |[wt]|[85]||w t w t o [r975]||w||[o975]| |w e t||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[t851]|y u||[y730]| |w|u o||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[o851]|u t||[y730]| |y t y|t y [u63]|s|a|[p41]| |o| |t y [u851]|o|u|[y730]|||t y [u63]|y|t|[e41]| |w| |t|[51]|y y||[y73]| |w| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|o|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]| |o uyt r t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||o [uso850]|p|[uto]|[yro975]|||p a [usp860]|[ua]|[uo]|[i864]| |u|t|o|[850]||o t|[r975]|||p a [utp860]| |[to]|[ti864]| |[ut]|t| |[wt850]| |[wt]|[85]||w t w t o [r975]||w||[o975]| |w e t||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[t51]|y u||[y73]| |w|u o||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[o51]|u t||[y73]| |y t y|t y [u63]|s|a|[p41]| |o| |t y [u51]|o|u|[y73]|||t y [u63]|y|t|[e41]| |w| |t|[51]|y y||[y73]| |w| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y|||[u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w|0|w|[t5]||w||[r5]| |t|t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |t|5|y y||[r5]| |w|t y [u6]|s|a|[p4]| |o| |t y [u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |w|[t1]|y u||[y5]| |o uyt r t y [u6]|s|a|[p4]| |o| |t y [u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[y4]| |w|0|w|5||0 8|[w5]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |t|5|y y||[r5]| |y| |[t6]| |[t4]|||[u1]| |[y3]|||[t6]| |[t4]|||[u1]| |[y3]|||t y [u860]|o|o|[qp86]| |t t|[850]|o|u|[y975]|||t y [u860]|y|t|[qe86]| |w| |t|[w985]|y y||[w975]|||[s60]

  Level: 9
  Length: 06:09
  Expert
  Everglow

  Coldplay

 • [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6s] 0 [eu] t a u t r [5r] [9p] [7wo] i [8o] 5 [80t]
  [4t] [6i] [qeo] p [8o] 5 [80s] [4i] [8u] [qei] o [5p] 9 [7wa]
  [8s] 5 [80u] s [5a] 9 [7w] 9 [4a] [8p] [qeo] [8i] [8o] 5 [80t] 5
  4 [8i] [qeo] p [8o] 5 [80s] [4i] [8u] [qei] o [5p] 9 [7wa]
  [6s] [0d] [8ef] s d [59ws] a [6p] [0u] [ey] p u y p u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6l] 0 [ef] l k f d a [5a] [9j] [7wh] g [8h] 5 [80s]
  [4s] [8g] [qeh] j [8h] 5 [80l] [4g] [8f] [qeg] h [5j] 9 [7wk]
  [8l] 5 [80f] l [5k] 9 [7w] 9 [4k] [8j] [qeh] [8g] [8h] 5 [80s] 5
  [4s] [8g] [qeh] j [8h] 5 [80l] [4g] [8f] [qeg] h [5j] 9 [7wk]
  [6l] [0z] [8ex] l z [59wl] k [6j] [0f] [ed] j f d j f
  [ek] [0f] [ed] k f d k f [el] [0f] [ed] l f d l f
  [ek] [0f] [ed] k f d k f [el] [0f] [ed] l f d l f
  [el] 0 [ef] l [ek] e 0 e [wk] [8j] [0h] g [8h] w [80s]
  [qs] [eg] [iph] j [8h] w [80l] [qg] [8f] [ipg] [8h] [wj] 9 [oak]
  [8sl] w [8usf] [sl] [5ahk] 9 [7w] 9 [4ahk] [8pj] [qeoh] [ig] [8odh] 5 [80tuos]
  [4tuos] [8ig] [qeoh] [pj] [8osfh] 5 [80sfhl] [4ig] [8uf] [qeig] [oh] [5pdfj] 9 [7wadhk]
  [6sl] [0dz] [6efx] [sl] [dz] [59wsl] [ak] [6pfj] [0u] [ey] p u y p u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6l] 0 [ef] l k f d a [5a] [9j] [7wh] g [8h] 5 [80s]
  [4s] [8g] [qeh] j [8h] 5 [80l] [4g] [8f] [qeg] h [5j] 9 [7wk]
  [8l] 5 [80f] l [5k] 9 [7w] 9 [4k] [8j] [qeh] [8g] [8h] 5 [80s] 5
  [4s] [8g] [qeh] j [8h] 5 [80l] [4g] [8f] [qeg] h [5j] 9 [7wk]
  [6l] [0z] [8ex] l z [59wl] k [6j] [0f] [ed] j f d j f
  [ek] [0f] [ed] k f d k f [el] [0f] [ed] l f d l f
  [ek] [0f] [ed] k f d k f [el] [0f] [ed] l f d l f
  [el] 0 [ef] l [ek] e 0 e [wk] [8j] [0h] g [8h] w [80s]
  [qs] [eg] [iph] j [8h] w [80l] [qg] [8f] [ipg] [8h] [wj] 9 [oak]
  [8sl] w [8usf] [sl] [5ahk] 9 [7w] 9 [4ahk] [8pj] [qeoh] [ig] [8odh] 5 [80tuos]
  [4tuos] [8ig] [qeoh] [pj] [8osfh] 5 [80sfhl] [4ig] [8uf] [qeig] [oh] [5pdfj] 9 [7wadhk]
  [6sl] [0dz] [6efx] [sl] [dz] [59wsl] [ak] [6pfj] [0u] [ey] p u y p u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6a] [0u] [ey] a u y a u [6s] [0u] [ey] s u y s u
  [6t]

  Level: 7
  Length: 03:20
  Intermediate
  Roxas Theme (Kingdom Hearts)

  Yoko Shimomura

 • [ipdf] f f f f f [ipsf] f f f f f [uosf] f f f f f [ryof] f f [af] f f [ipdf] f f f f f [ipsf] f f f f f [uosf] f f f f f [ryod] d d [af] f g [yf] i [pf] f f g f [if] p [sf] f f g f [tf] u [of] f f g f [wd] y [od] d [ad] d d [yf] i [pf] f f g f [if] p [sf] f f g f [tf] u [of] f f g f [wd] y [od] d [af] f g [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [tg] w [tf] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wd] 9 [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [6s] 0 [es] 0 [es] 0 [6s] 0 [ed] 0 [es] 0 [8s] w [ts] w [ts] w [8s] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [4p] 8 [qp] 8 [qp] 8 [4p] 8 [qp] 8 [qo] 8 [6s] 0 [es] 0 [es] 0 [6s] 0 [ed] 0 [es] 0 [8s] w [ts] w [ts] w [8s] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [4p] 8 [qp] 8 [qp] 8 [4p] 8 [qo] 8 [qo] f f f f f f [ipdf] f f f f f [ipsf] f f [uosf] f f f f f [ryof] f f a [ipdf] f f f f f [ipsf] f f [uosd] d d d d s [ryoa] a a [as] s d [yf] i [pf] f f g h [ij] p [sj] j j h g [th] u [oh] h h g f [wd] y [od] d [ad] d d [yf] i [pf] f f g h [ig] p [sg] g g f d [tf] u [of] f f d s [wa] y [oa] a [as] s d [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [tg] w [tf] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wd] 9 [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [wj] 9 [wk] 9 [6l] 0 [el] 0 [el] 0 [6l] 0 [ez] 0 [el] 0 [8l] w [tl] w [tl] w [8l] w [tz] w [tl] w [5k] 9 [wk] 9 [wk] 9 [5k] 9 [wl] 9 [wk] 9 [4j] 8 [qj] 8 [qj] 8 [4j] 8 [qj] 8 [qk] 8 [6l] 0 [el] 0 [el] 0 [6l] 0 [ez] 0 [el] 0 [8l] w [tl] w [tl] w [8l] w [tz] w [tl] w [5k] 9 [wk] 9 [wk] 9 [5k] 9 [wl] 9 [wk] 9 [4j] 8 [qj] 8 [qj] 8 [4j] 8 [qh] 8 [qh] [dgjx] x x x x x [gjlx] x x [sfhx] x x x x x [odhz] z z k [yipx] x x x x x [ipsx] c c [tuox] x x x x x [wyoz] z z [ak] z z z k
  Level: 6
  Length: 04:25
  Intermediate
  Touch

  Mattia Cupelli

 • [te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te] u t u [wr]| |[qe] t e t [w8]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[te6] u t u [wr5]| |[qe4] t e t [w81]| |[wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] 3 3 [tie4] 4 4 4 4 4 [ute6] 6 6 [ywr5] 5 5 5 5 5 [wur3] [wur3] [wur3] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [tie4] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [r3] r r [r4] r r r r r [r6] r r [r5] r r r r r [r3] r r [r4] r r r r r [r6] r r [r5] r r r r r [r3] r r [r4] r r r r r [r6] r r [r5] r r r r r [r3] r r [r4] r r r r r [r6] r r [r5]|||[tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [ure6] [ure6] [ure6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [ure6] [ure6] [ure6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [ure6] [ure6] [ure6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [wur3] [wur3] [wur3] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [tri4] [ure6] [ure6] [ure6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] 5 5 5 [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [tqe4] [tqe4] [tqe4] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [tqe4] [tqe4] [tqe4] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [tqe4] [tqe4] [tqe4] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [wt810] [ute6] [ute6] [ute6] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [ywr5] [tqe4] [tqe4] [tqe4] 8

  Level: 7
  Length: 04:01
  Intermediate
  Goner

  Twenty One Pilots

 • d f d s [qo] p [ts]|q p t f q|t|[wd] f [yd] s [oe] p [us]|e p [uf]|[wd]|y|[wd] f [yd] s [qo] p [ts]|q p t s [qh] f t|[ws] d y f e|u|e|u|e|u|[wd] f [yd] s [qo] p [ts]|q p t f q|t|[wd] f [yd] s [oe] p [us]|e p [uf]|[wd]|y|[wd] f [yd] s [qo] p [ts]|q p t s [qh] f t|[ws] d y f e|u|e|u|e|[uf] f [wd] f [yd] s [sq]|[ts] p [sq] p [ts]|8|w|[d8] f [td] s [wd]|[yd] s [wf]|[yd] d [se]|u|[ed] f [ud] s [qd] s [tp] p [qp] o [ts]|8|w|8|t|w|y|w|y|w|[yf] f [wf] d [yd] s [sq]|[ts] p [sq] p [ts]|8|w|[d8] f [td] s [wd]|[yd] s [wf]|[yd] d [se]|u|[ed] f [ud] s [qd] s [tp] p [qp] o [ts]|8|w|8|t|w|y|w|y|w|d s f d d s [pe]|t|u|w|[sqpi]|e|t|e|[woda]|r|y|q|[ofa0]|w|r|w|[spfe]|t|u|w|[sqpi]|e|t|e|[woda]|r|y|r|[woda]|r|y|r|[fe] f [tf] f [uf] d [ws] s [sq]|e|[tf]|e f w d r d [yd] s [qa]|[a0]|w p [rf] d w s e|[tp] p [uf]|w d [sq]|[pe]|t|e|w|r|y|r|w|r|y|r p [fe] f [tf] f [uf] d w s [sq]|e|[tf] f [fe] f w d r d [yd] s [qa]|[a0]|w|[rf] f [wf] f [fe]|t s u s [wd] s q|e|t|e|w|r|y|r|w|[rf] f [yf] f [rd] s [sq]|[ts] p [sq] p [ts]|8|w|[d8] f [td] s [wd]|[yd] s [wf]|[yd] d [se]|u|[ed] f [ud] s [qd] s [tp] p [qp] o [ts]|8|w|t|r|w|r|y|r|w|[rf] f [yf] f [rd] s [sq]|[ts] p [si] p [ts]|8|w|[td] f [rd] s [wd]|[rd] s [yf] d [rd] s e|t|[ud] f [td] s [qd] s [tp] p [pi] o [ts]|8|w|t|r|w|r|y|r|w|r|y|r|[fe] f [tf] f [uf] d [ws] s [sq]|e|[tf]|e f w d r d [yd] s [qa]|[a0]|w p [rf] d w s e|[tp] p [uf]|w d [sq]|[pe]|t|e|w|r|y|r|w|r|y|[rh] h [he]|[th] h [uh] g [wf] g q|e s [tj] h [he] h w d r|[yd] s [qd] f 0 f w f [rf] f [wf] f [fe]|[tp] p [uf]|w d [sq]|[pe]|t|e|w|r|y|r|w|[rf] f [yf] f [rd] s [sq]|[ts] p [sq] p [ts]|8|w|[d8] f [td] s [wd]|[yd] s [wf]|[yd] d [se]|u|[ed] f [ud] s [qd] s [tp] p [qp] o [ts]|8|w|t|r|w|r|y|r|w|[rh] h [yh] h [rg] f [qg]|[tg] f [ig] f [th] f 8|w|[th] h [rh] h [wh]|[rd] d [yg] g [rg] f e|t|[ud] f [td] s [qd] s [tp] p [pi] s [tf] d [s8]|w|t|r|w|r|y|r|w|[rd] d [yf] d [rf]|[fe]|t|u d [tf] g q|e|t f e a w|r|y|r|w|[rd] d [yf] d [rf]|[fe]|t|u d [tf] g q|e|t f e a w p r o y|r|w|[rh] h [yh] h [rj]|[he] f t|u|w|[sqpi]|e|t|e|[woda]|r|y|q|[ofa0]|w|r|w|[spfe]|t|u|w|[sqpi]|e|t|e|[woda]|r|y|r|w|[rh] h [yh] h [rg] f [qg]|[tg] f [ig] f [th]|8|w|[th] h [rh] h [wh]|[rd] d [yg]|[rg] g [fe]|t|[uh] h [th] h [qh] g [tg] g [ig] f [th] f 8|w|t|r|w|r|y|r|w|[rh] h [yh] hr h [qj]|[th] h [ih] s [tf]|8|w|[th] h [rh] h [wh]|[rd] d [yg] g [rg] f e|t|[uh] h [th] h [qh] g [tg] g [ig] f [th] f 8|w|t|r|w|r|y|r|w|[rf] f [yf] f [rd] s [tsqe]|s p s p s|[uto]| |d f d s [ywrd]|d s f|d d [utse]| |d f d s [tqed] s p p p o s|[uto]|||[ywr]|||f f f d d s s|s p s p s| |d f d s d|d s f|d d s| |d f d s d s p p p o s|||o o f d d s p

  Level: 6
  Length: 05:06
  Intermediate
  Let Her Go (Alternative)

  Passenger

 • [E(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wg] E [wD] [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wh] E w [w8] ( w ( w [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg8] [g(] [wg] [g(] [wg] [h(] [wg] [D(] [wD] [D(] w ( [(%] 8 ( 8 ( [D8] [J(] [H8] [h(] [g8] ( [D8] [(%] 8 ( 8 ( [P8] [D(] [g8] [g(] [h8] ( [g8] [q^] ( q ( q [P(] [qD] [g(] [qg] [g(] [qg] [g(] [qg^] [g9] [qg] [g9] [qg] [h9] [qg] [D9] [qD] [D9] q 9 [E(] w [YED] [wPJ] E w [ohE] w E [wPJ] E w [slE(] w E [wPJ] E w [igE] w E [wYD] E w [w8] ( w [PJ(] w ( [woh] ( w [PJ(] w ( [wsl8] ( w [PJ(] w ( [wig] ( w [YD(] w [OH(] [(%] [oh8] ( [ig8] [oh(] [ig8] ( 8 ( 8 ( 8 [(%] 8 [WO(] [YD8] ( [YD8] [YD(] 8 [ig(] [YD8] ( [OH8] [q^O] [oh(] q [ig(] [qoh] [ig(] [qi] ( q ( q ( [q^] 9 q 9 q 9 q ^ P [[email protected](] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^HD5(] [[email protected](] [@(] [[email protected](] [od^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [dO%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % % [[email protected](] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [[email protected](] [o^JD5(] [[email protected](] [@(] [[email protected](] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [q(%] ^ ^ ^ ^ P d D [ED(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wg] E [wD] [ED(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wh] E w [w8] ( w ( w [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg8] [g(] [wg] [g(] [wg] [h(] [wg] [D(] [wD] [D(] w ( [(%] 8 ( 8 ( [D8] [J(] [H8] [h(] [g8] ( [D8] [(%] 8 ( 8 ( [P8] [D(] [g8] [g(] [h8] ( [g8] [qg^] ( q ( q [P(] [qD] [g(] [qg] [g(] [qg] [g(] [qg^] 9 [qg] [g9] [qg] [h9] [qg] [D9] [qD] [D9] q 9 [E(] w [YED] [wPJ] E w [ohE] w E [wPJ] E w [slE(] w E [wPJ] E w [igE] w E [wYD] E w [w8] ( w [PJ(] w ( [woh] ( w [PJ(] w ( [wsl8] ( w [PJ(] w ( [wig] ( w [YD(] w [OH(] [(%] [oh8] ( [ig8] [oh(] [ig8] ( 8 ( 8 ( 8 [(%] 8 [WO(] [YD8] ( [YD8] [YD(] 8 [ig(] [YD8] ( [OH8] [q^O] [oh(] q [ig(] [qoh] [ig(] [qi] ( q ( q ( [q^] 9 q 9 q 9 q ^ P [[email protected](] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^HD5(] [[email protected](] [@(] [[email protected](] [od^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [dO%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % % [[email protected](] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [[email protected](] [o^JD5(] [[email protected](] [@(] [[email protected](] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [q(%] ^ ^ ^ ^ P d D [D1] 5 [g8] 1 5 8 1 5 8 [g1] [h5] [h8] [OH%] @ % [oh%] @ [ig%] % @ % [YD%] @ [PE%] [[email protected]] ^ ( @ ^ ( @ ^ ( [[email protected]] [h^] [h(] [^OH] 4 ^ [^PJ] 4 ^ [^PJ] 4 ^ [^OH] 4 ^ [oh1] 5 [ig8] 1 5 8 1 5 8 [g1] [h5] [h8] [OH%] @ % [oh%] @ % [ig%] @ % [YD%] @ [PE%] [^E] 4 ^ [ig^] 4 [ig^] ^ 4 ^ [oh^] 4 [oh^] [h^] 4 ^ 9 q E y g [[email protected](] [wYE] [@(] [oD] [woYHED] [ohD] g [od^] [ywE] ^ [od] [ywOHED] [ohD] w [od81] [oD] [oD] [oD] [wtodY] [oD] [oD] [woD] [oD81] [oD] [wtoYD] [oP81] [oP] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO%] % % [gO%] % % [hO%] % % [gO%] % % [[email protected](] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^JD5(] [[email protected](] [@(] [[email protected](] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ P d D [[email protected](]

  Level: 8
  Length: 05:20
  Expert
  Before You Go

  Lewis Capaldi

 • [9d] p I d p I d p
  [6s] p u s p u s p
  [6s] p u s p u s p
  [0a] o u a o u a |
  d d d dasa p |
  s sss pap o y |
  d d d dasa p |
  s sss pap o y

  Level: 4
  Length: 00:25
  Easy
  Clocks (Easy)

  Coldplay

 • [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [rYI] Q Q W Q Q Q 0 [rYI%] Q Q W Q Q Q 0 [6*0] Q Q W Q Q Q 0 [6*0][0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0][0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [rYI] Q Q W Q Q Q 0 [rYI%] Q Q W Q Q Q 0 [6*0] Q Q W Q Q Q 0 [6*0][0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [rYI] Q Q W Q Q Q 0 [rYI%] Q Q W Q Q Q 0 [6*0] Q Q W Q Q Q 0 [6*0][0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0][0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [0Wr] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [6*0] | [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [rYI] Q Q W Q Q Q 0 [rYI%] Q Q W Q Q Q 0 [6*0] Q Q W Q Q Q 0 [6*0][pSf] | [pSf] | [pSf] | [*0Q] | [rYI] | [rYI] | [rYI%] | [rYI][0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [0Wr] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [*0Q] Q Q W Q Q Q 0 [rYI] Q Q W Q Q Q 0 [rYI%] Q Q W Q Q Q 0 [6*0] Q Q W Q Q Q 0 [6*0]
  Level: 6
  Length: 04:25
  Intermediate
  Falling

  Harry Styles

 • [w80]||[w80]||[w80]||[w80]|| [860]||[860]||[860]||[860]|| [975]||[975]||[975]||[975]|| [975]||[975]||[975]||[975]|| [w80]|t|[wt80]|t t [w80]|t t [wt80] t y r [860] e| [860]||[860]||[r860] e r e [r975]|w|[w975]||[975]| e [r975] e r e [r975]|w|[w975]||[975]||[975]|| [w80] t t|[wt80]|t t [w80]|t t [wt80] t y r [860] e| [860]||[860]||[r860] e r e [r975]|w|[w975]||[975]| e [r975] e r e [r975]||[975]||[975]||[975]|| [w80] o u o [wu80] y y t [wt80] y u|[w80]|| [860] o u o [u860] y y t [t860] y u|[860]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]|| [w80] o u o [wu80] y y t [wt80] y u|[w80]|| [860] o u o [u860] y y t [t860] y u|[860]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]|| [w80]|t|[wt80]|t t [w80]|t t [wt80] t y r [860] e| [860]||[860]||[r860] e r e [r975]|w|[w975]||[975]| e [r975] e r e [r975]|w|[w975]||[975]||[975]|| [w80] t t|[wt80]|t t [w80]|t t [wt80] t y r [860] e| [860]||[860]||[r860] e r e [r975]|w|[w975]||[975]| e [r975] e r e [r975]||[975]||[975]||[975]|| [w80] o u o [wu80] y y t [wt80] y u|[w80]|| [860] o u o [u860] y y t [t860] y u|[860]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]|| [w80] o u o [wu80] y y t [wt80] y u|[w80]|| [860] o u o [u860] y y t [t860] y u|[860]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]| o u [y975]||[975]||[975]||[975]|| [81]|[of]|[w80] [od]| [wso80]| [tp] [w80]|[to]| 6|[pf]|[860] [pd]| [sp860]| [tp] [860]|[to]| 5|[of]|[975] [od]| [so975]| [yp] [975]|[yo]| [q4] 0 q w [e864] w e r [t864] r t y [u864] y u i [o81]|[of]|[w80] [od]| [wso80]| [tp] [w80]|[to]| 6|[pf]|[860] [pd]| [sp860]| [tp] [860]|[to]| 5|[of]|[975] [od]| [so975]| [yp] [975]|[yo]| [qe4]||[864]|[qe]|[864]||[qe864]|| [w80]|t|[wt80]|t t [w80]|t t [wt80] t y r [860] e| [860]||[860]||[r860] e r e [r975]|w|[w975]||[975]| u [i975] i i [i4]|o|[e864]||[864]| u [o864] o ou [o81]|u|[w80]||[w80]| u [o80] o ou [o6]|u|[860]||[860]| u [o860] o ou [o5]|u|[y975]||[975]||[975]|| 5||[975]| i [i975] i i [i975] i i [u8]||[80]| i [i80] i i [i80] i i [u6]||[860]| i [i860] i i [i860] i i [u5]||[75]||[u75]|y|[y75]||[wut81]
  Level: 7
  Length: 03:42
  Intermediate
  Sign Of The Times

  Harry Styles

 • uy uy y uy uy y uy ru u u y |
  uy uy y uy uy y uy ruu uy | Iu u
  uy Iu u uy Iuuyu I uIuy | I u u
  uy Iu u u yIu u u y | r u u u y

  Level: 1
  Length: 00:50
  Super Easy
  Young and Beautiful (The Great Gatsby)

  Lana Del Rey

 • I p s d | s | i o o i p | p s d f d s p o o i o o p i | i p s d | s | i o o i p | p s d f i o p o i i i o o i i | i i o o i i

  Level: 1
  Length: 00:50
  Super Easy
  See You Again (Fast and Furious 7) (Super Easy)

  Charlie Puth

 • ss s f f | d | f |
  ss s f f | d | f |
  ss s f f | d | f |
  ss s f f | d | f |
  ss s f f | d | s |
  sh hf h d | f |
  ss s f f | d | s |
  ss s f f | d | a | s

  Level: 1
  Length: 01:00
  Super Easy
  All Of The Stars (The Fault In Our Stars)

  Ed Sheeran

 • [860]|w w w w e w [853] 8| |[752]|9 0 q 0 9 8 [8642]|090| |[860]|w w w w e w [853] w 98| |[752] 9 9 0 q 0 9 8 [8642]|||w[w860]wwww w w 00|w[850]wwww w w 00|8[9752] 9 9 0 q 0 9 8 [8642]|090| |88[w860]wwww w w 00|w[850]wwww e w w8|8[9752] 9 9 0 q 0 9 8 [8642]||tt y t t [utoe63]|u y t y u|[wut851]||t t y u t [ywr52]|y y i u y t [q962] e|tt t t o [utoe63]|u y t y u u[wt851]||ttt y u t [ywr52]||y i u y t [q962] w w w w e y t 6 [uto3] [uto6] [uto7] [uto8] [ute7] [ypi6] [uto3] 1 [w5] [w8] [w9] [w0] [e9] [y8] 5r[w5] [yro2] [yro5] [yro6] [yro7] [wut6] [utp5] [wut2] 2 6 [t9]t0 q p y we6 o [o860] o o [o6] [p860] o 1 t [y850]u|1 [850]|5 y [y975] u i [u5] [y975] t 2 uy[u964] yt 2 [964]|6 o [o860] o s [a6] [p860] o [p1] o [t850]||1 [850]|5 y [y975] u i [u5] [y975] p 2yuy[t964]yt|2 [964] o[o6]ooo[o860] o o [u6]u[860] o1ooo[o850] p o [o1]t[850] t[y5] y [y975] u i [u5] [y975] t [t2]|[u964]yu|2 [964] tt[o6]ooo[o860] o o [u6]u[860] o1ooo[o850] p o [o1]t[850] t[y5] y [y975] u i [u5] [y975] t [t2]|[964] ss d s s [uthe]|f d s d f f[wut]||s s d f s [ywrd]|d d g f d s [yie] p|tt t t o [o860]|[u6] y t y u u [850]|1 ttt y u t [y975]|5 y i u y t [q96] w [w2] w w e yt [t6] [uto3] [uto6] [uto7] [uto8] [ute7] [ypi6] [uto3] 1 [w5] [w8] [w9] [w0] [e9] [y8] 5r[w5] [yro2] [yro5] [yro6] [yro7] [wut6] [utp5] [wut2] 2 [w6] [w9] [w0] [wq] [e0] [y9] [t6] 6 [uto3] [uto6] [uto7] [uto8] [ute7] [ypi6] [uto3] 1 [w5] [w8] [w9] [w0] [e9] [y8] 5r[w5] [yro2] [yro5] [yro6] [yro7] [wut6] [utp5] [wut2] 2 6te[w9]e[w0] [qe] 0 9 6 6 [uto3] [uto6] [uto7] [uto8] [ute7] [ypi6] [uto3] 1 [w5] 8w9 [t0] [r9] [e8]re[w5] 5 [yro2] [yro5] [yro6] [yro7] [wut6] [utp5] [wut2] 2 6 9 [e0] q 0 9 6 6 [uto3] [uto6] [uto7] [uto8] [ute7] [ypi6] [uto3] 1 5 [p8] [o9] 0 9 [u8]t[y5] 5 [yro2] [yro5] [yro6] [yro7] [wut6] [utp5] [wut2] 2 6 9 [t0] [tq] [y0] [t9] [t6] [o860]|u y t y u u[850]||t t y u t [y975]|y y i u y t [q96] e|tt t t o [o860]|u y t y u u [850]||ttt y u t [y975]||y i u y t [q96] w w w w e yt [t8630]

  Level: 8
  Length: 03:31
  Expert
  Too Good at Goodbyes (Expert)

  Sam Smith

 • i p [uqe] i [y9] u [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 p [uqe] i [y9] u [qie] o w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr]| [i9] i [uqe] u [yie9] y [tqe] [yr] [w5]

  Level: 5
  Length: 03:49
  Intermediate
  Mad World (Intermediate)

  Gary Jules

 • [u6] 0 r [tp] [up]| [to]| [u5] 0 w [rp] [up]| [ro]| [p4] 8 w e [a5] 9 [oe] r [p6] 0 r t u| t| [u6] 0 r [ts] [us]| [ta]| [u5] 0 w [sr] [us]| o| [p4] 8 w e [a5] 9 [ed] r [p6] 0 r t r| w| [a4]s 8 q w [pfe]| | 4 8 [wpf] e [tg]| f| [pf5] 9 w r [ya]| | 5 9 [wo] e [ra]| o| [a4][us] 8 q w [ufe]| | 4 8 [wuf] e [tig]| [uf]| [ufa8] w t y [uoh]| t| [yr5] 9 [wt] e [yr]| r| [ie2] 6 9 0 [qpi]| | 2 6 [pi0] q [iea]| [pi]| [ua1] 6 8 0 [use]| | [ur1] 6 8 9 [ue0]| | [pj4] 8 w e [toh]| [ige]| [uf4] 8 [tsq] w [ufe]| [qig]| [uf5] 9 w r y r w 9 [yd5] 9 [woh] r [ypj] r [wka] 9 [sl6] 0 e [tka] [upj] t [kea] [sl0] [oh5] 0 [wf] r [ud] r [wa] 0 [sl1] 5 8 [ka0] [woh] 0 [ka8] [sl5] [kda5] 9 [ws] e [ra] w [o9] 7 [pjd2] 6 9 q [ohed] q [pjd9] 6 [kfa1] 6 [slf8] 0 [usfe] 0 8 6 [sig4] 8 w e [tslg] e q 8 [ohd5] 9 w r [zykd] r w 9 [spj6] 3 6 7 8 0 e r t u p a s f j| [u6] 0 r [tp] [up]| [to]| [u5] 0 w [rp] [up]| [ro]| [p4] 8 w e [a5] 9 [oe] r [p6] 0 r t u| t| [u6] 0 r [ts] [us]| [ta]| [u5] 0 w [sr] [us]| o| [p4] 8 w e [a5] 9 [ed] r [p6] 0 r t r| w| [a4]s 8 q w [pfe]| | 4 8 [wpf] e [tg]| f| [pf5] 9 w r [ya]| | 5 9 [wo] e [ra]| o| [a4][us] 8 q w [ufe]| | 4 8 [wuf] e [tig]| [uf]| [ufa8] w t y [uoh]| t| [yr5] 9 [wt] e [yr]| r| [ie2] 6 9 0 [qpi]| | 2 6 [pi0] q [iea]| [pi]| [ua1] 6 8 0 [use]| | [ur1] 6 8 9 [ue0]| | [pj4] 8 w e [toh]| [ige]| [uf4] 8 [tsq] w [ufe]| [qig]| [uf5] 9 w r y r w 9 [yd5] 9 [woh] r [ypj] r [wka] 9 [sl6] 0 e [tka] [upj] t [kea] [sl0] [oh5] 0 [wf] r [ud] r [wa] 0 [sl1] 5 8 [ka0] [woh] 0 [ka8] [sl5] [kda5] 9 [ws] e [ra] w [o9] 7 [pjd2] 6 9 q [ohed] q [pjd9] 6 [kfa1] 6 [slf8] 0 [usfe] 0 8 6 [sig4] 8 w e [tslg] e q 8 [ohd5] 9 w r [zykd] r w 9 [spj6] 3 6 7 8 0 e r t u p a s f j| [sf6] 0 r [tjf] [ujf]| [th]| [fa5] 0 w [rjf] [ujf]| [rh]| [sj4] 8 w e [kd5] 9 [he] r [sj6] 0 [ue] r [yt]| [ue]| [sf6] 0 r [tlf] [ulf]| [tk]| [fa5] 0 w [rlf] [ulf]| [rh]| [sj4] 8 w e [kd5] 9 [he] r [sj6] 0 e r [sjfe]
  Level: 6
  Length: 04:11
  Intermediate
  Sarada's Heartache (Boruto)

  Yasuharu Takanashi

 • [tpf9]|f|f|g|[wrid]|d|d|a| [sqpY]|s|s|d|[yaO0]| | [utpe]|p|p|p|[qeaY]|a|a|a| [uspe]|s|s|s|[qpD]||d| [upfe]|s|s|s|[tsqY]|p|p|p| [teOI]|O|P|O|[wroi]||p| [ypif]|f|f|g|[ridO]|d|s|a| [od0]|d|[yd]|f|[sI(]| t|p| [tsi9]|s|s|d|[ywa]|a|q p o [ywP0]|P|P|s|[ywp6]| T|u| [uoE*]|o|o|p|[ti9]|O|a|s| [yod0]|d|[d0]|d|[ywa6]| T| [tpi9]|p|p|[urqa]|a| a| [o8]| [wu]| [yi^W]| [wuT6]|p| [tpf9]|f|[f9]|g|[rqdO]|d|s|a| [od0]|d|[yd]|f|[sI(]| t|p| [tsi9]|s|s|d|[ywa]|a|q p o [ywP0]|P|P|s|[ywp6]| T|u| [uoE*]|o|o|p|[ti9]|O|a|s| [yod0]|d|[d0]|d|[ywa6]| T| [tpi9]|p|p|[urqa]|a| a|s
  Level: 6
  Length: 01:22
  Intermediate
  Everything Happens To Me (A Rainy Day in New York)

  Selena Gomez

 • 6 0 y 0 t| |6 0 r e t| |[w6]e 0 e [t0] y 0 e [u0] [e4] q e q t q e q [w5]e 9 w [te9] [ywr] 9 w [i9]o [u8] 0 w 0 t 0 [wu] [o0] [o4]p q e q t q [oe] [uq] [y6]u 0 e 0 t 0 e 0 [t5]y 9 w [u9] [wr] 9 w [t9] [e4] q e q t q e q 4 q e q t| |[y6]u 0 [te] 0 [s6] 0 [te] 0 [p3]a 0 [wrp] 0 [o3] 0 [wr] 0 [p4] q [tea] q [s4] q [te] q [y8]u 0 [wti] 0 [o8] 0 [wt] 0 [y9] e [yi] e [o9]p e [yi] e [s6] 0 [tea] 0 [p6] 0 [te] 0 [a5] 9 [wr] 9 [o5] 9 [wr] 9 [p4] q [te] q [s5] 9 [wra] 9 [y6]u 0 [te] 0 [s6] 0 [te] 0 [p3]a 0 [wrp] 0 [o3] 0 [wr] 0 [p4] q [tea] q [s4] q [te] 67[y8]u 0 [wti] 0 [o8] 0 [wt] 0 [t9]y e [yi] e [o9]p e [yi] e [s6] 0 [tea] 0 [p6] 0 [te] 0 [p5]a 9 [wr] 9 [o5] 9 [wr] 9 [p4] q [te] q [s5] 9 [wa] 9 [p6]a 0 y 0 [tp]| |6 0 r e t| |[w860]e80||t y||u [e4]68|||[w5]9ew||[te] [y5] 9 r [i9]o [u8] 0 w 0 rt r [wu] [o0] [o4]p q e q t q [oe] [uq] [y6]u 0 e 0 t 0 e 0 [t5]y 9 w [u9] [wr] 9 w [t9] [e4] q e q t q e q [o4]p q e q t q e q 6 0 e 0 t 0 e 0 680et

  Level: 6
  Length: 02:41
  Intermediate
  Shirohae (Naruto)

  Yasuharu Takanashi

 • [sb]|[nf]|[xh]|v|d|[GC]|j|x|f|h|z|k|||[vs]|[fb]|[vh]|C|d|G|[nj]||[zon]|a|d|h|[zbI]|p|d|G|[tb]|[un]|[xo]|v|y|[IC]|p|x|u|o|d|a|||[vt]|[ub]|[vo]|C|y|r|[kaQ]|9|[xf8]|w|[uaI]|o|||[G0] f [ra]|[uo]|I||r|f|h|[j8]|w|[ut]|y||t|0|8|[oh92]|$|6|9|[eIG]|[ohQ]|[pj9]|[yed]|[a5]dhk 9|[yo]|r|[p2]dGj 6|[yje] G [dQ] p [oaG3] f [a7]|[wr]|u||r|[of0]|[ha7]|[sj81]|w|[utsf]|y||t|0|8|[oh92]|$|6|9|[eIG]|[ohQ]|[pj9]|[yed]|[uf3]|0|[ro]|I||y|||3|0|[ro]|I||[uf]|[IG]|[oh]|[pj1]|[wka]|[utof]|[oh]|[92]|[eIG]|[ypI]|[uf]|3|0|[ro]|I||y|||[oh1]|[wpj]|[utoh]|[IG]|2|e|[ypkaI]||[a5]dhk 9|[yo]|r|[p2]dGj 6|[ye]|Q|[pj1]|[wka]|[utof]|[oh]|2|[eIG]|[ypI]|[uf]|3|0|[ro]|I||y|||[oh1]|[wpj]|[utoh]|[IG]|2|[rea]|[ypI]||[f1]|w|[ut]||y|||[81]|||w|||t|||0|||[30]|Q|w|r|y|u|I|o|d

  Level: 4
  Length: 02:06
  Easy
  Sadness and Sorrow (Naruto) (Easy)

  Yasuharu Takanashi

 • [fW0] f f DS[TQE]|||[QD7(]D D a|[rW0]H G[rWH(] G [fW0]f f[W0]DS [TQE]| [TQE]| [QD7(] DD S a[rW0]S D[rWS(] a [W0] f [fW0] ff[TQE]| [TQE]| [rYW] aaaaaa[raW0]P O I|[QI7(]|||[^QP]|||[a7(%]|||[rW0]| [TQE]| [aQ7(]|||[^QG]|||[H7(%]|||[rW0]| [TQE]| [QD7(]|||[^QJ]|||[k7(%]|||[rW0] SD[TSQE] a [Q7(] G| [^Q]|||[7(%]|||[rW0]|||[fW0]|G HG [TQE]| D[QD7(] DD| [rW0]HH [rWH(] G [fW0]|f DS [TQE]|||[QD7(] DD S a[rW0]SD [rWS(]a|[W0] ff ff [TQE]|||[rYW]aa aaaa[raW0] PPO| [QI7(]|||[^QP]|||[a7(%]|||[rW0]| [TQE]| [aQ7(]|||[^QG]|||[H7(%]|||[rW0]| [TQE]| [QD7(]|||[^QJ]|||[k7(%]|||[rW0] SD[TSQE] a [Q7(] G| [^Q]|||[7(%]|||[rW0] SD[TSQE] a [Q7(] G| [^QD*]|||[a7(%]|||[rW0] SD[TSQE] a a| [Q7(]

  Level: 6
  Length: 02:15
  Intermediate
  Take on Me (The Last of Us 2)

  Gustavo Santaolalla

 • [qpf]| |p f d [r0]| |o d s [e9]| |i s a [yw]||r [yso]|d|[qpf]| |p [tf] d 0 r [uh] d||[ya] s 9 e y [sp]|d s a w|||[qp] f|[te]|[te] p [tfe] d 0|[ur] a [ur] o [urd] s 9|[te]|[ye] o [tse] a w|[yr] o p [wa] y o p a s a s d [qf]|[ti]|[ut] p [tif] d 0|[ura] d h d [yr] a [ur] s 9|[ti] [si] w [ia] [yr] p a [s8] r i t [wu8]|[wto] s d [qp] f p [pi] f f|u i [qp]||f [utpf] d [tspi] a [wo0] a d o o d [urd]||y [uro]|[yr] u [rp] a [us] d [qp] s f p [tpi] f [utpf]|[ti] p [f9] p [ype] f [tpfe] [pg] [ypfe] d [wo] a|y s y [od] y|[ywro] a d|w y o p a [uso] d [qf]|[ti]|[ut] p [tif] d 0|[ur] a [yr] o [urd] s 9|[ye]|[te] i [yse] a w|[yr] o p a [ws] y a o s d [of] d [yf] g [qp] s f|[ut]|[ti] d h d [r0]|[yr] a [ur]|[yr] a [pe9] s|t p [yws] a [rp] a [s8] w t u [ro] t y [ut] [qi] s u a u [se] u s u [qod] u [so] u [oea] u [oa] u [t8] u a u [wro] u o t r t [u8] w|[ywt] t [yt] u [ro] a [tqie] p s i a i [tse] i p i [pe9] s i p i [se] [id] [ys] p [wo] a r| |i [yd]|[i8] o s u o u [ro] u o u [oe] u o u [yo] y [to] u w r

  Level: 6
  Length: 03:07
  Intermediate
  Yoosung Sad (Mystic Messenger)

  DoubleTO

 • [VH6]| |[VH]| |[xf]| |[SL9]| |[SL]| |[pj]| |[H6] L j L H L j L f L j L j L j L [S9] L G L S L G L j L G L j L G L 6 0 [eS] a % [p0] [WO] p $ * Q|3 7 [p0] O [I2] [I6] [I9] u 3 [u7] [I0] T 6 0 e r T| |6 0 [eS] a % [p0] [WO] p $ * Q|3 7 [I0] u [I2] 6 [S9] a 3 7 [a0] p 6 0 e r T| |6 0 [eS] a % [a0] [WS] p $ * Q|3 7 0 u [p2] 6 [p9]|[O3] [p7] [O0] u 6 0 e r T|p a [S6] 0 [eS] a % 0 [fW] G $ * [SQ] p 3 7 [I0] p 2 6 [S9] a 3 [p7] [O0] p 6 0 e r T|I p [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uf] S [a*] W [TS]|$ * [QI] p [S7] [aQ] [rS] f [S3] [a7] [a0] p 6 [S0] e r T|p a [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uH] j [H*] WfTa [S$] * [SQ] p [I7] Q [rp] S [a3] 7O0u [I$] * Q| |[I9] e [yp] S [a0] r u|9 e [yT] I [O0] r [up] a [s8] [wa] [tp] j [k9] [he] y d [k0] r [ul]| |p a [se6] a p j [rk7] h d a [TS*]| |6 0 [eS] a % [a0] [WS] p $ * Q|3 7 [I0] p 2 6 [G9] f 3 [a7] [d0] S 6 0 e r T|p a [S6] 0 [eS] a % 0 [fW] G $ * [SQ] p 3 7 [I0] p 2 6 [f9] S 3 [a7] [p0] p [a6] [p0] e r T|I p [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uf] S [a*] W [TS]|$ * [QI] p [S7] [aQ] [rS] f [S3] [a7] [a0] p 6 [S0] e r T|p a [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uH] j [H*] WfTa [S$] * [fQ] S [a7] Q [rp] S [d3] 7S0a $ [p*] Q| |p a [S9] e [yG]|[f0] r [ua]|[S6] 0 e T u|p a [S9] e [yG]|[f0] r [ua]|[S6] 0 e u||p a [s2] 6 [qf]|[d3] 7 [hW]|[f4] [k8] e j||p o [p9] e [yf]|[d0] r [uo]|[p6] 0 e u| |[fH][L6] 0 e Gj[L%] [z0] [WL] k [H$] * [jQ]|3 7 [H0]|[G2] 6 9 H [j3] [H7] [G0] f [S6] 0 [fe] r [TS]dfGHj kLz [kW%]| |[zT] L g H [kQ$]|[j30]|[[email protected](]||IO[p7]r[a7]r[S7]r[G7]r[S%]W[G%]W[H%]W[j%]W[k!]!![L!][H!]!!![!]| |I p [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uf] S [a*] W [TS]|$ * [QI] p [S7] [aQ] [rS] f [S3] [a7] [a0] p 6 [S0] e r T|p a [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uH] j [H*] WfTa [S$] * [fQ] S [d7] Q [rI] S [d3] 7f0 p$ pQ| |I p [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uf] S [a6] 0 [eS] T u|I p [S9] [ea] [yS] f [S0] [ra] [ua] p 6 [S0] e u||p a [S9] [ea] [yS] a [S0] [rG] [uH] j [H] WfTa [S$] * [fQ] S [d7] Q [rS] d [S0] r [ua]|[p6] [p0] e u| |6 0 [eS] a % [p0] [WO] p $ * Q|3 7 [p0] O [I2] [I6] [I9] u 3 [u7] [I0] T 6 0 e r T| |6 0 [eS] a % [a0] [fW] S $ * Q|3 7 [I0] u [I2] 6 [S9] a 3 7 [a0] p [uT6] [e0] [uT] e [uT] e [uT] e [uT74] e [uT] e [uT] e [uT] e [ueT60*]

  Level: 5
  Length: 04:02
  Intermediate
  From Now On (Sweet Sixteen)

  Kris Wu

 • ^ qEy|^ qEY|^ qEi|^ qEY|^ qEy|^ qEY|^ qEi|qEY|E [y^] [qE] Y [i^] [QE] P [^O] [WE] I [i^] [QE]| [^T] [qE] i [t%] [W(] Y [E$] [Q]| 4 [q] W [E$] [Q]iI [O4] [tW]Ii [Y$] [QE] s [O4] [qW] i [[email protected]] [QE]Pi [O4] [tW]Pi [Y$] [QE] O [i4] [qe] E [y^] [qE] Y [i^] [QE] P [^O] [WE] I [i^] [QE]| [^T] [qE] i [YO4] [tW] i [YP$] q Q W| q $ [TQPIE] [SP] [sO4] [tYW]Oi [iP$] [iTE] [gS] [sO4] [qE] t [[email protected]] [TQE] P [sO4] [tYW]Ss [iP$] [siTOE] [SP] [PD5] [wYE]| [si4] [qie]| [sg4] [teY]| [tqig]jlc| [q4] [sig] [gPJ][sl][g^SLJ]qE[slT][PJE]q[s^OHD]q[igW]t[YWD]q[YPID$]q[WTS][qOH][sigO%]qWq[iPE$]q[tsW][qTS][YPD4]8[pe(]q[YD(]8[SIG4]^[qig][YD]^[sig4]8([sqig][gPJ(][sl8][gSLJ$]Q[slE][SQL][ZJGD%]([WOH]t[ZWD]([LJGC4]^[gcQ][ZD]^[SLG$]q Et[TE$](Yi [tW4]^8| [QE$]( i [tW%][sig(]q[gPJ(][sl][g^SLJ]qE[slT][PJE]q[s^OHD]q[igW]t[YWD]q[YPID$]q[WTS][qOH][sigO%]qWq[iTPE$]q[tsW][qTS][YPID4]8[pe(]q[YD(]8[SPIG4]^[qig][YD]^[sigO4]8([sqig][gPJ(][sl8][gSLJ$]Q[slE][SQL][ZJGD%]([WOH]t[ZWD]([LJGC4]^[gcQ][ZD]^[gSLH%]q [ZVH] [^SLG]qEq$[gPJ(]q[lgc(]*[slg%]8(W(8[OHD%] [tiZWJD] [tiW][SLG][slg^] [ygPJE]| ^ [qYE]| ^ [qiE]| ^ [qYE]| ^ [yqE]| ^ [qYE]| ^ [qiE]| [qYE]| [yqE]

  Level: 7
  Length: 02:18
  Intermediate
  Isabella's Lullaby (The Promised Neverland)

  Takahiro Obata

 • [zr] [ki] [ga] d [le] [uj] [pf] s
  [rH] [yf] [dO] a [tj] [uf] p u
  9 [je] [uh] [ig] [gT] y e [qh]
  [f0] r [yuO] t r y [uO] a
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] y [ukd] O
  [je] u [spf] [aO] [sp] f [upd] s
  [g9] e [ypi] t r y [pi] h
  [f0] r [yuO] t r y [uO] f
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] r [uk] 9
  [j8] u [xtp] u [c9] i [zyP] i
  [l0] u p s 0 [yk] [uj] aH
  [je] t u p O p u t
  [b9] e i [oj] [pj] i s i
  [wa] z x c [xrpi] z L z
  [v8] w u [hI] [oh] u a u
  [tqp] l z x [ztoe] l k l
  [c7] q y [ug] [ig] y p y
  [O0] x z L [zua] H j k
  [le] u p u [zr] u O u
  [xt] u p u T [xu] [oc] [vT]
  [cb9] e i [oj] [pj] i [sg] i
  [wfa] b v c [xida] z x c
  [v0] r u [hI] [oh] u [fa] u
  [oeda] v c x [zuspo] l z x
  [c9] e i [og] [pg8] i p d
  [p7]dgjx z L [zyi] g l k
  [j0] y u i H u f u
  [l0] I D I [k0] O d O
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] y [ukd] O
  [je] u [spf] [aO] [sp] f [upd] s
  [g9] e [ypi] t r y [pi] h
  [f0] r [yuO] t r y [uO] f
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] r [uk] 9
  [j8] u [xtp] u [c9] i [zyP] i
  [l0] u p s 0 [yk] [uj] aH
  [je] t u p O p u t
  6 0 e t r t e 0
  [b9] e i [oj] [pj] i [sg] i
  [wfa] z x c [xida] z L z
  [v8] w u [hI] [oh] u [fa] [uo]
  [eda] l z x [zuspo] l k l
  [c7] q y [ug] [ig] y [pd] y
  [sO0] x z L [zyaO] H j k
  [le] u p u [zr] u O u
  [xt] u p u T [xu] [oc] [vT]
  [cb9] e i [oj] [pj] i [sjg] i
  [whfa] b v c [xogda] z x c
  [v0] r u [hI] [oh] u [hfa] u
  [geda] v c x [zspf] l z x
  [c9] e i [og] [pg8] i p d
  [p7]dgjx z L [zyi] g l k
  [j0] y u i H u f u
  [l0] I D I [k0] O d O
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] y [ukd] O
  [je] u [spf] [aO] [sp] f [upd] s
  [g9] e [ypi] t r y [pi] h
  [f0] r [yuO] t r y [uO] f
  [fe] s [pj] u [wk] f [pl] u
  [xQ] y [zp] y p d j d
  [ql] y [pkd] y 0 [yj] [daH] k
  [je] u [sp] [uf] [faO] u [sp] u
  [qd] p [ji] y [H0] r [uk] 9
  [j8] u [xtp] u [c9] i [zyP] i
  [l0] u p s 0 [yk] [uj] aH
  [je] t u p O p u t
  9 e [upj]d i [hT] y [ge] 9
  [f0] [ys] [ua] [pi] [uO]| [pfa]|
  [spf6] 0 e t u t u p [je][tl][xu]b

  Level: 6
  Length: 03:47
  Intermediate
  Romance (A Bittersweet Life)

  Yuhki Kuramoto

 • q [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 0 g [0j] g
  [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] f
  [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9wx] [9w] z
  [7j] [9wk] [9wz] [7z] x [9w] [9wc] [7c] x z [9w] c [9wv] c
  [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] [0w] [0w]
  5 [0w] [0w] [8J] [0wj] [0w] h [5z] [0wl] [0wh] [4j] [qe] [qe]
  [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x
  c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l k [0wtf] h d f P a [Wtus]
  l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c
  [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt]
  9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^J] [qet] [pj] [PJ] [sl] [dz] [fx]
  [80w] [sl] [dz] [fx] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et]
  8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a
  [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f
  [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d [0f] [pg] [pf] [pg]
  [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c
  [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z
  x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qpsg]

  Level: 6
  Length: 02:40
  Intermediate
  Married Life (Up) (Alternative)

  Michael Giacchino

 • [piye962]|||[i]||[i]||[iw8]||[o ut][t u o]||[iyE^]|||[pyi] [pyiE]||[iyE] [i6]||[u0]|| [j L x b]||||[i2]||[u][y][e]| [e] [y] [i] [u1][o]||[w t u o]||[ot4] [i] [o][it][p]| [o] [i] [u1][t][o]||[u][u2] [y ]|[9 q y]|||[e y u i]| [u y e]| [y][i] [u1] [t][o]|||[ot] [i4] [o][p]| [o][i] [u t1][i] [u][u2] [y]|||[i] [u] [y^] [q] [E] [q][Ey] [q] [t] [e4][8][q][w][e][t][y] [i] [u^] [y9] [q] [E][yq][9][t][q][o4][8][t][i o q p w][p e] [t] [i] [o] [y i o][p] [9] [q] [e] [y] [o] [i] [u] [8] [0] [w] [o] [t] [8] [uw]| [u][y] [e]|||[e y i2]| [u y e]| [y] [i] [u1][i][o]|| [ot][it4] [o][p]| [o][i][u] [t1][i][o]| [u] [t] [u2][y]|||[y] [ye]||[u] [e y u i]| [u][y][e]| [y] [u i u1] [i][o]| [t u][out] [ot] [ot] [it4][o p]| [o] [i] [u t1][o]| [u t] [t u2] [y] [2][2]||[2 ]|[2] [2]| [2][g] [f ] [i P ^ d] [q][E][E][dy][i][sy][E] [p4] [8][q][w][e][t] [g] [f] [d^][q][E][d][iPE][d][y][E][s][h4][8][8][qj] [e] [t] [i] [g] [t][h i][s g h][jy][i][p][d] [hp] [i] [gp][fi][ft][u][ho] [s] [o] [u] [fo]|[f2] [d] [dp]||[o]||[p2][p][p][fg][f][d][d f][d][s][d][s][o][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][p][s1][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][d f][s][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][g4][g][g][g][f][g][g h][g][g][g][f][d][f1][f][f][fs][d][f][f h][f][f][f][d][s][d2][d][d][d][p][d][p][d f][g][f][d][f][d][s][p s d][d][d][d][d][d][d f g][f][d][f][d][s][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][o][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][p][s1][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][s][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][f4][g][g][g][g][f][g][g h][g][g][g][f][d1][f][f1][f][f][d][f][f h][f][f][f][d][s][d2][d][d][dp][d][d][p f g][f][d][f][d][s][dp][dp][dp][dp][d][dp][f g][f][d][f][d][s][p2][p][p][gy9][f][d][fp2][d][s][dpe9][s][p2][p][p][p][f g][f][d][f2][d][se9][d][s][p][1s][s][s][fw8][d][f][ht8][f][f][fsw][d][f][s1][s][s][f8][d][f][htw][f][f][fw8][d][f][f4][g][g][gq][f][g][hq][g][gi][g][f][d][d1f][f][f][f 8][d][f][ft][g][f][f][fw][d][s][d2][d][d][d][f][f][f9][g][f] [d] [fy] [d] [s] [d9] [e] [y][e][y][e] [i2] [2] [iye9] [9] [u][y][e2] [9] [iye92] [92] [i][u1][i][o][out81] [out][out1] [out8][outw8] [w ot0][ot] [it4][o p][pitq84][pitq84] [otq84] [i][ut1][i ot] [w08] [outw08] [ut] [ut2] [y]|[2] [2]|[2]|[2]| [2] [2]|[2] [ye] [ye] [e y i2] [2]|[2] [u y e] [2] [y] [i][u1][o][out81] [out1][1] [u1][ou][1][8] [1] [8 ot] [ot] [it4][o][p][i] [ptq84] [pitq84] [q] [t] [ot8] [i] [ut1][ot][out8] [outw08] [08][u 0] [ut] [ut2][y] [ye] [ye] [2] [6] [9] [0] [q] [y] [e] [z] [e] [c][x] [z^] [q] [E] [E] [gy] [i] [z] [P] [d] [l] [jq] [t] [i] [j] [o] [p] [c][c][x][zE] [y] [i] [dP] [g] [J] [E] [z] [i] [l] [y][l][vq][t][bli] [o][blp] [zo] [c][v][z][c v y][b][i] [p] [d f g j][z] [c v] [b] [c] [t] [x] [o] [cs] [x c x c x c x][zs] [o] [l] [2]|[zj]|||[p][p][p][f][g2][f][d][d][f][d][s][d3][s][o][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p1][s][s][s][f][d][f][f1][h][f][d][d][f][d][f][s][s][s][f1][d][f][d][f][h][f][f][f1][d][f][g][g][g][g4][f][g][h][g][g][g4][f][d][f][f][s][f][fs1][d][f][f][h][f][f][f1][d][s][d][d][d][p2][d][dp][d][fp][g][f][d][f2][d][s][p][d][d][d][dp2][d][p][dp][f][g][f][d][f2][d][s][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d][s][p][s][s][s][f1][d][f][f][h][f][f][f1][d][f][s][s][s][f1][d][f][f][h][f][f][f1][d][f][gf][g][g][g4][f][g][fgh][g][g][g4][f][d][f][f][f][s][fs1][d][f][s][h][8][f][f][fst][d][s][s9] [e] [y] [u] [i] [d] [f][g] [z] [x] [c]

  Level: 6
  Length: 04:30
  Intermediate
  Promentory (The Last of the Mohicans)

  Dougie MacLean

 • 8 w y Y o 8 w y Y o s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O [Yh] [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o [ak] s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O H h g [wh] t Y o Z [wz] r y i k [D8hl] w t Y o s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [yh] i O g w r y i g h g [D8s] w t [Ydg] [Doh] s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o s k l z l [wk] y i o a d g h k z v o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wpsg] y i g [woaf] y i d [8s] w t u [osfhl] s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o [sf] s s [9psg] e t [if] [wad] [rf] [yg] [ij] [P8dgh] w E i [wsfh] E t u s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o s s [9d] e t [yf] [IG] f d [wpsh] y i [ps] [wyioah] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wyipsg] g [wyioaf] d [8s] w t u [of] o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [os] [9ipsg] e t y [ips] i i [WOisg] t y i [Os] g [wpsg] y i p s p [ig] y [wiaf] y i o [ad] o i y [8uos] w y u o y u o [8ups] e u i p u i p [8wyuos]

  Level: 7
  Length: 03:35
  Intermediate
  Elegy

  Nobuyuki Tsujii

 • [edh] z l [tfh] l z x z l z [ishl] z l [tofh] l z [wyokx] z l z [epfhlz] z l [tosfh] l z x z l z [qpsgh] z l [tosfh] t u o [6wtup] [8wtuo] p t [4qety] y t [8wtu] y u o [6tuop] a p [8wtuo] u y y t [4t] [qety] y u [80wt] t [5ryu] o [6tuop] o [8tyuo] p t [4qety] y y [8wtu] y [5wryu] o [6tuop] s d [8uosf] d s p s [4s] [ipsd] d s [8tuos] p s [4s] [ipsd] d s [8tuos] [6wtu] y u [8wt] y u [8wt] y u [5ryo] u y [4qet] e t [8wty] u y [8wtu] [59we] t e [60wt] e t [8wty] u y [8wtu] [59we] t e [4qet] e t [80wy] t [80wt] w [5wer] t y [6wtu] y u [8wt] y u [8wt] y u [5ryo] u y [4qet] e t [8wty] u y [8wtu] [59we] t e [60wt] e t [8wty] u y [8wtu] [59we] t e [4qet] e t [80wy] t [80wt] [5wry] [6wtu] [8wtu] [8wtu] [5wry] [4eti] [8wtu] [8wtu] [5wry] [6wtu] [8wtu] [8wtu] [5wry] [4eti] [8wtu] [8wt] u o [6tuop] [8tuo] p t [4qety] y t [8wtu] y u o [6tuop] a p [8wtuo] u y y t [4t] [qety] y u [80wt] t [5ryu] o [6wtup] o [8tyuo] p t [4qety] y y [8wtu] y [5y] [wryu] o [6tuop] s d [8uosf] d s p s [4s] [ipsd] d s [8tuos] p s [4s] [ipsd] d s [8tuos] s a [6tuop] [8tuo] [8wtu] s [5ryo] a [4tip] a p [8wtuo] u [8wt] o [5ryop] s d [6uosf] d f [8uos] d f [8uos] d f [5oadh] f d [4tips] p s [8uod] s [8uo] [6wtu] y u [8wt] y u [8wt] y u [5ryo] u y [4qet] e t [8wty] u y [8wtu] [59we] t e [60wt] e t [8wty] u y [8wtu] t [59w] e [4qet] e t [80wy] t [80wt] [5wry] [6wtu] y u [8wt] y u [8wt] y u [5ryo] u y [4qet] e t [8wty] u y [8wtu] [59wt] e [60wt] e t [8wty] u y [8wt] [59wt] e [4qet] e t [80wy] t [80w] [5wry] [6wtu] [8wtu] [8wtu] [5wry] [4eti] [8wtu] [8wtu] [5wry] [6wtu] [8wtu] [8wtu] [5wry] [4eti] [8wtu] [8wtu] i o [4tiop] o [8tu] t [5wry] u t [qeto] [ep] [ip] [op] p [8tu] o w [to] u o [5wrty] p [6etu] t y u [qeti] d s [8tuop] [8d] [osf] [7oad] [6uops] [5p] [yoa] [4etip] e p t [ra] e o s t d [etos] p s f h [edhj] [tfh] j s [isdh] d s [osfh] d f h [eshj] k j [tsh] f d d s [qs] [pdh] d f [tsh] s f h [6esdhj] h [8tosfh] j s [qisdfh] d d [wosfh] d [woadfh] h [6sfhj] l z [8thlx] z l j l [qil] [dhlz] z l [8tsfhl] j l [qil] [hjlz] z l [8tfhlx] d d [6tuos] [8wtup] [8tuo] S d [5yoa] [4tips] [8uosd] f d [8uos] o [5ryop] s d [6uosf] d f [8uos] d f [8uos] d f [5yoah] f d [4tips] p s [8uod] s [8uosf] f d [6uosd] [8uos] [8uos] s [5wry] a [4tip] a p [8wtuo] u [8wt] o [5ryop] s d [6uosf] d f [8uos] d f [8uos] d p [5ryo] s [4s] [ipsd] d s [8tuos] [8tuo]

  Level: 8
  Length: 03:50
  Expert
  See You Again (Fast and Furious 7) (Expert)

  Charlie Puth

 • t t o s o s o s o t o s o s o s o t o s o s o s o t o s o s o s a [ua] o a o [ra] o [ra] o u o a o [rf] [yo] [yd] o t o s o s o s o t o s o s o s a [ua] o a o [ra] o [ra] o u o a o [rd] [yo] [yd] o t o s o s o s o t o s o s o s o q i s i [is] i [is] i q i s i [is] [ui] s y [yi] p i d i d i y i p i d i d i t u s u s u s u t u s u s u s u [30] u a u [ra] u [ra] u 0 u a u [rd] [yu] [yd] i t u s u s u s u 8 u s u s u s u [30] u a u [ra] u [ra] u 0 u a u [rd] [yu] [yd] u [8w] t s u s u [8t] t u s u s u [6q] i 8 q [is] i [up] i q i s s i 8 [us] q 9 e y i d [yi] p i 9 e y i d [et] d i 8 w t u s u s u 8 w t s i p s i 8 w t u s u s u 8 w t u s u s u [30] u a u [ra] u [ra] u 0 u a u [rd] [yu] [yd] i t u s u s u s u 8 u s u s u s u [30] u a u [ra] u [ra] u 0 u a u [rd] [yu] [yd] u [8w] t s u s u [8t] t u s u s u [6q] i 8 q [is] i [up] i q i s s i 8 [us] q 9 e y i d [yi] p i 9 e y i d [et] d i 8 w t u s u s u 8 w t s i p s i 8 w t u s u s u 8 w t u s u s u 4 8 q i [us] 8 q i 8 [os] [ips] [quis] [9ey] i y e [iod] [od] [uod] [id] 9 y e [yod] i [ud] [8w] [tu] u w [os] i [tu] t u w s u [48qi] p s i [8u] w t w [os] [is] [us] [wtu] 8 w w t [os] [is] [us] u [48qis] i p q [is] [ua] 8 [4is] [qi] 8 q [qis] i q [uis] q [9eyid] i e y [yid] i [yus] i [9i] e y [9e] [is] u [yis] t [is] [8w] u t w s u s u [8w] o s o s o s o [8w] [tu] o s o s o [8w]

  Level: 6
  Length: 03:18
  Intermediate
  How I Made My Millions (Intermediate)

  Radiohead

 • 8 w u 5 [ry] 6 0 [et] 3 [wr] 4 8 [qe] 8 [tu] 4 8 [qe] 5 [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4o] p p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l l s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] [wr] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6c] v 0 c [et] x [3l] [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s f s [tus] [4s] [8s] s [qeh] [5s] a [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] s h j l x b [wrhv] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6x] c [0x] c [et] x [3c] x [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s h s [tus] [4j] [8h] h [qef] [5j] h [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h o p a [rys] d f g [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a s d f [wrh] j k l z x [8v] [wx] c [uv] [5x] c v h j k [ryl] z x c [6x] [0l] z [etx] [3f] g h j h g [wrh] l k l [4j] [8l] k [qej] [8h] g h g f g [tuh] g l k [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] [tsl] o f w [ad] e u [ps] 0 [oa] q t [ip] t [sf] q t [ip] w [oa] [8s] [0f] [wh] [tl]
  Level: 5
  Length: 02:54
  Intermediate
  Memories (Alternative)

  Maroon 5

 • [y8] [wt] [t0] w 8 w 0 w 7 W [u0] [WI] [O7] [pW] [a0] [sW] [a6] 0 8 [p0] [p6] 0 5 0 4 8 [p6] [p8] [o5] i [wu] y [i8] w 0 [wu] [u8] w [y0] w [t6] 0 [u8] 0 [y4] 9 [e6] 9 [t4]| u u [u8] w 0 w [y8] [wt] [t0] w 8 w 0 w 7 W [u0] [WI] [O7] [pW] [a0] [sW] [a6] 0 8 [p0] [p6] 0 5 0 4 8 [p6] [p8] [o5] i [wu] y [i8] w 0 [wu] [u8] w [y0] w [t6] 0 [u8] 0 [y4] 9 [e6] 9 [t4]| u u [u8] w 0 w [u7] 0 9 0 [u%] 0 9 0 [p6] 0 [a5] 0 [s4] 8 [a6] [p8] [a5] 9 7 [p9] [o5] 9 [p7] 9 [u8] w 0 w 8 w 0 w [u7] 0 9 0 [u%] 0 9 0 [p6] 0 [a5] 0 [s4] 8 [a6] [p8] [a5] 9 7 [p9] [o5]| [wa]| [s8]| [o0]| [i9]| [u8]| [y8] [wt] [t0] w 8 w 0 w 7 W [u0] [WI] [O7] [pW] [a0] [sW] [a6] 0 8 [p0] [p6] 0 5 0 4 8 [p6] [p8] [o5] i [wu] y [i8] w 0 [wu] [u8] w [y0] w [t6] 0 [u8] 0 [y$] 9 [e6] 9 [t4]| u u 8 w [y0] w [t6] 0 [u8] 0 [y$] 9 [e6] 9 [t4]| u u [80]
  Level: 5
  Length: 01:14
  Intermediate
  Yesterday

  The Beatles

 • [wu860] e [wu860] e [wu860] e [wu860] e [i864] e [i864] e [i864] e [i864] o [u850] w [u850] w [u850] w [u850] w [y985] w [y985] w [y985] w [y985] w [wu860] e [wu860] e [wu860] e [wu860] e [i864] e [i864] e [i864] e [i864] o [u850] w [u850] w [u850] w [u850] w [y985] w [y985] w [y985] w [y985] w [w860]| [w860]| [wt860] y [wt860] o [864] u [864]| [t864] y [t864] o [w80] u [w80] t [wt80] t [wt80] t [w98] y [w98] t [wut98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wt860] y [wt860] o [864] u [864] t[t864] y [t864] o [w80] u [w80] t[wt80] y [wt80] u [wt98] u [w98] u [wu98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wt860] y [wt860] o [864] u [864] t[t864] y [t864] o [w80] u [w80]| [wt80] y [wt80] u [wt98] u [w98] u [wu98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wt860] y [wt860] o [864] u [864]| [t864] y [t864] o [w80] u [w80]| [wt80] y [wt80] u [wt98] u [w98] u [wu98]| [ywr98] t [864]| [864] s [864] p [o864] s [864] p [o864] s [864] po[864]| [w80]| [w80]| [wu80] o [wo80] u [wp98] u [wu98] u [wu98]| [yw98] t [864]| [864] s [864] p [o864] s [864] p [o864] s [864] po[864]| [w80]| [w80]| [wu80] o [wo80] u [wrp98] u [wur98] u [wu98]| [yw98] t [r975]| [975]| [975]| [975] [wr9]| i i i [wri9] [wri9] [wri9] [wi80]u t| [w80]| [w80] t [w80] t [864]| [864]| [864] q [864]| [w80]| [w80]| [w80] t [w80] t [w80]| [w80] t [w80] t [w80] t [w80]| [w80]| [w80] t [w80] t [864]| [864]| [864] q [864]| [w80]| [w80]| [w80] t [w80] t [w98]| [w98]| [w98] t [w98]| [w860]| [w860]| [wte860] y [wt860] [to] [864] [ut] [864] t[te864] y [t864] [to] [w80] [ut] [w80]| [wt80] y [wt80] [ut] [w98] u [w98] [ut] [wut98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wte860] y [wt860] [to] [864] [ut] [864]| [te864] y [t864] [to] [w80] uy[wt80] t[wt80] y [wt80] [ut] [w98] u [w98] [ut] [wut98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wte860] y [wt860] [to] [864] [ut] [864]| [te864] y [t864] [to] [w80] [ut] [w80]| [wt80] y [wt80] [ut] [w98] u [w98] [ut] [wut98]| [ywr98] t [w860]| [w860]| [wte860] y [wt860] [to] [864] [ut] [864]| [te864] y [t864] [to] [w80] [ut] [w80]| [wt80] y [wt80] [ut] [w98] u [w98] [ut] [wut98]| [ywr98] t [864]| [864] [ts] [864] [pi] [o864] [ts] [864] [pi] [o864] [ts] [864] [pi] [o864]| [w80]| [w80]| [wut80] o [wo80] u [wtp98] u [wu98] u [wut98]| [ywr98] t [t864]| [864] [ts] [864] [pi] [o864] [ts] [864] [pi] [o864] [ts] [864] [pi] [o864]| [w80]| [w80]| [wut80] o [wo80] u [wtrp98] u [wur98] u [wut98]| [ywr98] t [wr975]| [975]| [975]| [975] [wr9] [wr9] [yi] i i [ywri9] [ywri9] [ywri9] [ywi80]u [wts80]| [w80]| [w80] [ts] [w80] [ts] [864]| [864]| [864] [qi] [864]| [w80]| [w80]| [w80] [ts] [w80] [ts] [w80]| [w80] [ts] [w80] [ts] [w80] [ts] [w860]| [w860]| [w860] [ts] [w860] [ts] [864]| [864]| [864] [qi] [864]| [w80]| [w80]| [w80] [ts] [w80] [ts] [w80]| [w80]| [w80] [ts] [w80]| [w860]| |[w860] o| f [864]| |[864] d s p [wo80]| |[w80]| | [w80]| |[w80]| | [w860]| |[w860] o| f [864]| |[864] d s p [wo80]| |[w80]| | [w80]| |[w80]| | [w860]| |[w860] o| f [864]| |[864] d s p [wo80]| |[w80]| | [w80]| |[w80]| | [w860]| |[w860] w| u [864]| |[864] y t| [80]| |w
  Level: 8
  Length: 04:51
  Expert
  The Scientist

  Coldplay

 • r t o a r t o a a p o I u y I y a p o I u y I y t o I u y t r t u y u r t p | u y d d s s a a p p
  Level: 1
  Length: 00:40
  Super Easy
  Struggle of Sadness (Yu Yu Hakusho)

  Yusuke Honma

 • TTTTTrW QQQ008 TTTTTrW QQQ008 TrTTTrrW WrWWQQQ008 rrTrTTTrrW WWQ QIIIIu uTuT TuTuTuTuTuuT uIuYTTuTuTTuTuTu uuuYYYYT TTTTTrW QQQ008 TTTTTrW QQQ008 TTTuIuTTTIu TTTuIuTTTIu TTuIuTTTIuY YIYYT
  Level: 1
  Length: 02:00
  Super Easy
  Summertime Sadness

  Lana Del Rey

 • 0| [u6]|e|u|e|[i6]|u|t|0| [t2]|9|t|y|[u1]| | [u6]|e|u|e|[o4]|i|u|y| [w5]|q|r|y|[i1]|u|y|t| [y2]|q|y|q|[u3]|y|t|y| [u6]0| [y2]|q|y|q|[u3]|y|t|r| [e4]| |[r3]| | [t2]|9|t|9|[u3]|y|t|r| [e6]|9 q 0u| [f6]|p|f|p|[g6]|f|s|u| [s2]|y|s|d|[f1]| | [f6]|p|f|p|[h4]|g|f|d| [o5]|i|a|d|[g1]|f|d|s| [d2]|i|d|i|[f3]|d|s|d| [f6]u| [d2]|i|d|i|[f3]|d|s|a| [p4]| |[a3]| | [s2]|y|s|y|[f3]|d|s|a| [p6]|y i u6|u y i|u|[r7]|t y| 7|t y r|e W [r6]|e|| 6|u y o|i|[r7]|t y| 7|9 0 q|q w e|r t Y| [f6]|p|f|p|[g6]|f|s|u| [s2]|y|s|d|[f1]| | [f6]|p|f|p|[h4]|g|f|d| [o5]|i|a|d|[g1]|f|d|s| [d2]|i|d|i|[f3]|d|s|d| [f6]u| [d2]|i|d|i|[f3]|d|s|a|[p4]| |[a3]| | [s2]|y|s|y|[f3]|d|s|a|[p6]
  Level: 4
  Length: 02:38
  Easy
  Schindler's List Main Theme

  John Williams

 • [y9] p [gd]fy [e6] u [sp]| [oi4]p[pi] p o [y1]uuoeros[y9] p [gd]fy [e6] u [sp]| [pi4] [pi] s so[so1]| | [yf] yp[gd]fyo[se] u [sf] u o p p o yuuoerosy p [gd]fy e u [sp] o [po] i s [yi]o[ts] u [sf]| [yf] yp[gd]fyo[se] u [sf] u p p s o [yt]uuoerosw o [yd] yo[us] u d u p s d fp| | [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da5] o [da] o [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da5] o [da] o [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da7] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [tpi4]||| [fd9]gyp[gd]fyo[a6]su [sf] y [oi4]p[pi] [pi] [oi] [y1]uuoeros[y9] p [gd]fy [a6]su [sf]| [sp4] i [sp] yo[so1] u [sf] y [yf9] yp[gd]f[y9]o[se6] u [sf] u [o4] p p o [y8]uuo[e7]ros[y9] p [gd]fy [se6] u [sf] o [po4] i s [yi]o[ts8] u [sf] u [yf9] yp[gd]fyo[se6] u [sf] u [p4] p o o [y1]uo [so] uo[s5] y a| [p5]| d y 4|||4||| [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] i [sh8] o hf[o8] [da5] o [da] o [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] [i2] [sh1] o hf[o1] [da5] o [da] o [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] i [sh8] o hf[o8] [da5] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [spI$] [sp$] [sp$] [sp$] [sp$] [usp$] [usp$] [usp$] [spi4] [sp4] [sp4] [sf4] [pi4] [sp4] [da6] [sf4] [spo5] [sp5] [sp5] [sf5] [o5]p[s2] [d1] [f7] [pgd6] 6 [spf6] 6 [sp6] [sp6] [sp3] [sp6] [spg5] 5 [pfa5] 5 [spo5] [sp5] [sp5] [sp5] [spi4] [sp] [sp4] [sf4] [up4] 4 [sp6] 8 [spo5] 5 [sf5] 5 [oa5] 5 [da5] 5 [da6] 6 [sp6] 6 [upo8] [upo8] [spo6] [spo6] [spi5]| [uso]| 5| | p i [sp] ipd i f yo[th] u [sh] y [rd]| | [sp] i [sp] i [da] i [sf] yo[th] u hfuo[rd]| | [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da7] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [sp$]||| [sp4] i [sp4] i [sp] i [sp] i [sp8] u8[da7] o [da5] o [pd] o [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o5] [da5] o [pf] o [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4] i [sp] [i4] [sp4] [i5] [sp6] [i4] [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4]|||[uso8]| |[hda5]| [spf]
  Level: 7
  Length: 03:49
  Intermediate
  Safe and Sound (The Hunger Games)

  Taylor Swift

 • [zi]|[xp]|[sj]|l|o|[ka]|d|j|p|s|h|f| | [li]|[zp]|[sl]|k|[ok]|a|[xd]| [th] l x|u|o|s|[rh] z|y|o|a| [zq]|[xe]|[tj]|l|w|[rk]|y|j|e|t|o|u|| [ql]|[ze]|[tl]|k|w|9|[uf7]|5|[qjb4]|0|t|r| w|| [k6] j [f0]|t|r| e|[qj]|[l8]|[z4]|8|[je]|w| q|6|8| [sl5]|7|9|w|[ka7]|[sl9]|[zwd]|[rh]| [xf8]|w|[so]|u|[d5] h z|9|[zyo] k [rh] d [k6] j [f0]|t|r|r|e|[qj]|[l8]|[z4]|8|[je]|w|w|q|6|8| [sl5]|7|9|w|[ka7]|[sl9]|[zwd]|[rh]| [s6] g j|e|[us]|a|s|a|w|r|6|e|[us]|a| j|k|l| [zqg]|[xe]|[ji]|l|w|[rk]|[oa]|j|6|e|[us]|a| o|w|r| [qlf]|[ze]|[li]|k|w|r|[xha]| [xh8]|w|[so]|u|[h5] k z|9|[yo]|r| [zqg]|[xe]|[ji]|l|w|[rk]|[oa]|j|6|e|[us]|a| o|w|0| [qc]|[vt]|[pic]|x|w|r|[oja]| [qjb]|t|i|o| p||p s f j x
  Level: 5
  Length: 01:43
  Intermediate
  Sadness and Sorrow (Naruto) (Alternative)

  Nobuo Uematsu

 • t||t||t||t||t| [te6]||[te]||[tq84]||[tq]||[wt85]||[wt]||[wt5]||[wt]|| [te6]||[te]||[tq84]||[tq]||[wt85]||[wt]||[wt5]||[wt]|| [te]||[ute]|y|y|[ytq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[ute]|y y y|[tq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[tpe]|a|s|[tqi]||i|[tqi]|o|i u [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[tfe]|d|d|[tqd]|d|f|[tqd]|s|s| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]||o| [ws8]||[w8]||[w8]||o|[ws8]|d|f| [a73]||[73]||[73]||[73]|a|s| [s84]|p|o|[o84]||[84]||o|[p84]|o|p| [u85]||[85]||[y75]||[75]||o| [ws8]||[w8]||[w8]||o|[ws8]|d|f| [a73]||[73]||[73]||[73]|a|s| [s84]|p|o|[o84]||[84]||o|[p84]|o|p| [u85]||[85]||[y75]||[75]|| [ute]||[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||o|[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||[utpe]|a|s|[tqje]||j|[tqje] h|h| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [te]||[ute]|y|y|[ytq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[ute]|y|y|[tq]||[tq]|| [wt]||[wt]||[wt]
  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Say Something

  Christina Aguilera

 • t|t|t|t t [t60]| 6 [t60]||[t84]||[t84]||[t51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[ut60] y y [yt84] y u [yt84] t t [t51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[ut60] yyy [t84] y u [yt84] t t [t51]||[t51]| t [t95]||[t95]| t [t60]||[tp60] as [ti84]| ii[ti84] o i [ut51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[uf60] d d [yd84] d f [yd84] s s [t51]||[t51]| t [t95]||[t95]| o [of851]||[851]||[851]||[sf851] [sg][sh] [fa730] [da]| [730]||[730]||[730] [da][sf] [sqg84] s s [sq84]||[q84]| t [tqp84] o [pi] [wus8] df [w8]||[95]||[95]| o [of851]||[851]||[851]| s[sf851] [sg][sh] [fa730] [da]| [730]||[730]||[730] [da][sf] [sqg84] s s [sq84]||[q84]| t [qpi84] o [pi] [wuto8]||[w8]||[yro95]||[95]|| [ut51]
  Level: 7
  Length: 01:20
  Intermediate
  Say Something (Alternative)

  Christina Aguilera

 • 6 0 e r t| 6 0 r t y| 6 0 t y u| 6 0 r y i| 6 0 e t u| 6 0 W r y| 6 0 e t r| 6 0 e| tr| | 6 0f[ke]l[utk] jh [f6] 0h[rf] [yid]|| [s6] 0f[se] [uta]| p [O6] 0 W [yr]|| 6 0f[ke]l[utk] jh [f6] 0h[rf] [yid]|| [s6] 0g[fe] [utd]| a [H3] 7 W r t y % (O[sW]d[ED] ds [g%] (D[dE] [ts]|| 4 8O[sq]d[wD] ds [a3] 7 W u| yui||| [pd]|| [fO]| | [spjf86]
  Level: 5
  Length: 01:15
  Intermediate
  Prologue - In Bruges

  Carter Burwell

 • [wt8] s a [wts]|o [wti] u [wt8] s a [wts]|o [wti] u [t60] s a [se0]|o [ie0] u [t60] s a [se0]|o [ie0] u [t95] s a [ws9]|o [wi9] u [t95] s a [ws9]|o [wi9] u [t84] s a [ws8]|o [wi8] u [t84]||u u y u [w8]| [wt]| [wt]| [w8]| [wt] u u [ywt] u [60]|t [te0]| [e0]| [60]| [e0] t t [ye0] r [95]| [wu9]| [wi9] u [95] t|[w9]| [w9]| [84]| [w8]| [w8]| [84]| [w8] u u [yw8] u [51]|t [t85]| [85]| [51]|t [t85] u u [y85] u 6| [te0]| [te0]| 6| [e0] t t [ye0] r 5| [wt9]| [w9]| [i5] u|[yw9] t t [w9] y [u4] y t [w8]| [w8]|4||| 6 t t [te0] t t [te0] y [u4] u|[w8]| [w8]| [81] t t [wt0] t t [wt0] y [u5] u|[w9]| [wt9] o 6 u u [ye0] y t [te0] o 4 u u [yw8] y t [wt8] o [81] u u [yw0] y t [wt0] r 5| [w9]|s s d [sf81]| [w0] o|[w0]| [sf81] [sf] [sf] [wsg0] s [sf] [wsd0] s [sf5]| [w9] d|[w9]| [fa5] [fa] [fa] [wga9] a [fa] [wda9] s [sf6]| [e0] d|[e0]| [sf6] [sf] [sf] [sge0] s [sf] [sed0] s [s4]| [w8]| [w8]| [s4] s s a s s|s [81] s a [ws0]|o [wi0] u [81] s a [ws0] u u y u [w8]| [wt]| [wt]| [w8]| [wt] u u [ywt] u [60]|t [te0]| [e0]| [60]| [e0] t t [ye0] r [95]| [wu9]| [wi9] u [95] t|[w9]| [w9]| [84]| [w8]| [w8]| [84]|t [wt8] u u [yw8] u [81]| [wt0]| [wt0]| [t81] t t [wt0] u u [yw0] u 6 t|[e0]| [e0]| 6| [e0] t t [ye0] r 5|r [t95]|w [w95]| [i5] u|[yw9]tt y[wu9]| 4 yt [w8]| [w8]| 4| [w8]| [w8]| 6 t t [te0] t t [te0] y [u4] u|[w8]| [w8]| [81] t t [wt0] t t [wt0] y [u5] u|[w9]| [wt9] o 6 u u [ye0] y t [te0] o 4 u u [yw8] y t [wt8] o [81] u u [yw0] y t [wt0] r 5| [w9]|s s d [sf81]| [w0] o|[w0]| [sf81] [sf] [sf] [wsg0] s [sf] [wsd0] d [sf5]| [w9] d|[w9]| [fa5] [fa] [fa] [wga9] a [fa] [wda9] s [sf6]| [e0] d|[e0]| [sf6] [sf] [sf] [sge0] s [sf] [sed0] s 4| [w8]| [w8]| 4| [w8]|s s d [sf81]| [w0] o|[w0]| [sf81] [sf] [sf] [wsg0] s [sf] [wsd0] d [sf5]| [w9] d|[w9]| [fa5] [fa] [fa] [wga9] a [fa] [wda9] s [sf6]| [e0] d|[e0]| [sf6] [sf] [sf] [sge0] s [sf] [sed0] s 4| [w8]| [w8]| [s4] s|[wa8]|s [w8] s 6| [e0]| [e0]| [s6] s|[ea0]|s [e0] s 4| [w8]| [w8]| [d4] f|[wd8] df [w8] f [f81] ds [w0]| [w0]| [s81] s|[wa0] aas [w0] o 5| [ws9] s|[w9] d 5| [w9]|s [ws9] d [f81]| [w0] o o [wo0] o [sf81] [sf] [sf] [wsg0] s [sf] [wsd0] d [sf5]| [w9] d|[w9]| [fa5] [fa] [fa] [wga9] a [fa] [wda9] s [sf6]| [e0] d|[e0]| [sf6] [sf] [sf] [sge0] s [sf] [sed0] s 4| [w8]| [w8]| 5| [w9]|s s d [sf81]| [w0] o|[w0]| [sf81] [sf] [sf] [wsg0] s [sf] [wsd0] d [sf5]| [w9] d|[w9]| [fa5] [fa] [fa] [wga9] a [fa] [wda9] s [sf6]| [e0] d|[e0]| [sf6] [sf] [sf] [sge0] s [sf] [sed0] s [s84]| [w8]| [wd8]| [84]| [wt8] t t [wu8] u [w8]||| [wu8] u u i|u y t [u5]| [w9] y|[w9]| [u5] u u [wi9]|u [yw9] t [u60]| [e0] y|[e0]| [u60] u u [ie0]|u [ye0] t [t60]| [e0]| [e0]| [tq84] t|r t t|t
  Level: 6
  Length: 04:15
  Intermediate
  Photograph

  Ed Sheeran

 • [tqi] s s p p|p| [ye9] p p o p g f| [upe] f f s s|s| [ywo] d d a a|a| [q84] t [to] [pe] [se]|[fe]| [d962] e e w e i u| [e60] t [tp] e [se]|e| [wf95] [yd] [ys] [ra] r p [ro]| [q84] t [to] [pe] [se]|[fe]| [d962] e e w e i u| [e60] u [up] t [ts]|t| [wf95] [yd] [ys] [ra] r p [ro]| [q84] t [tj] e [he]|[fe]| [d962] e e w e i u| [e60] u [uj] t [th]|[tf]| [wd95] [yd] [yf] [rd] r s [rp]| [q84] t [to] [pe] [se]|[ea]| [a962] [pe] [oe] w e i [uo] p [se60] [us] [up] t [ts] spt p [ws95]s[ys]s[yp] [rp] [sr] spr d [sq84] s s p p|p| [962] p p o p g f| [ed60] d d f d s s| [wd95] d d f d s s| [qp84] s s p p|p| [962] p p o p g f| [ed60] d d f d s s| [wd95] d f d s|h
  Level: 6
  Length: 00:55
  Intermediate
  Outside

  Calvin Harris

 • [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d| [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h d s [ywa0] s d h [tqpe] s d h d s [tqpe] s d h d s p s d h [ywo0] s d h d s [ywo0] s d h d s o s d h [utpe] s f j f s [utpe] s f j f s p s f j [ywta] s d h d s [ywta] s d h
  Level: 6
  Length: 01:56
  Intermediate
  O Fly On

  Coldplay

 • 8 0 w|||o u e [ute0]|||0 q [te8] q|||[q8]| [yr975]| [wr]| [wr]| [yr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]||| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]||| [utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [utpe]| [utp]| [ywro]| [yro]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [te60]| [te]| [tie]| | [wt8] o
  Level: 6
  Length: 03:19
  Intermediate
  Million Reasons

  Lady Gaga

 • 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u [l8] w u l w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [l6] 0 t l 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [j4] 8 e j 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [f3] 7 w| 7 w 3 7 w [rf] w [h0] [h9] q e [yd] e [qf] [g9] [he] [yj] [ke] [l6] [k0] [je] [th] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [f8]hlw u fhl w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [f6]jl0 t fjl 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [s4]gj8 e sgj 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [o3]af 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8]0w
  Level: 5
  Length: 04:00
  Intermediate
  Memory (Cats)

  Andrew Lloyd Webber

 • [s1] 5 8 h|l|k 5 9 w|k j h| [g2] 6 9 f|s|g 4 8 q f|s| 8|w o|s|a 5 9 w a a p o| [i2] 6 9 u|t|i 4 8 q|| 8 w|o a s a s 5 [s9] [ws] s s d f g [f9] e s s|| [spi4]||[qpi]|| [uo8]|w o a s a s 5 [s9] [ws] s s d f g [f2] 6 s s 9|i| [spi]|9| i p o [a6] s a d|o o| [a5] [s9] [wa] d|o o| [a4] [s8] a d q o o o [a5] [s9] a d w o o| [a6] [s0] a d e o o| 5 [a9] as [ws] d f g [f4] 8 s s q|| [o5] [p9] a s d|h| [k6] 0 e j j|s| [h4] 8 q g|| [f9] e|d| s| [o5] [p9] a s [wd]|h| [k6] 0 e j| s| [h4] 8 q g| p| [f2] 6 9 d| f| [f5] [d9] [wf] d f|g s [hf1] 5 8 [h9] 0 w h| 5 [h9] w h h g f d 2 [g6] 9 [gd]| 9| [p4] 8aq p p|[qf]| [sh8] w s [sh]| [sh]| 5 [ha9] w a h g f d 2 [g6] 9 [pg]| 9| [i4] [o8] [pi] [oa] [sp]|[qd]|[s8]|w f|h| d 5 sss [s9] [ws] a p a [s2] 6 9 f|h| s 4 [s8]ss s [sq] a p a [s1] 5 8 [wg] w h| s 5 ss[s9] [ws] s a p a [s2] 6 9 g|h| s 4 8 q [si]||[92]|| [qe] s g h j|j j| h h 6 f 0 e|| [up]|e|[up]|0|[ypi92]|| 9 s f h [sj]|j j 9|h h 6 0 w [sf]|| [oda5] 9 w [od]|| dg[j2] 9 h h|| [sp][h8] w h h|| [sp][g4] 8 g g|| [so][f8]|f f|| [pdI2]|9|[pdI]|9|j|j j|j 9| [j5]|h||5 9w[yro]
  Level: 6
  Length: 01:56
  Intermediate
  Mad

  Ne-Yo

 • [i9] p [uqe] i [y9] u [tqe] r w|[yr]|w|[yr] i 9 p [uqe] i [y9] u [qie] o w|[yr]|w|[yr]| 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o 9|[qe]|[i9]|[qe] y w|[yr]|w|[yr]| 9|[qe]|[i9]|[qe] y w|[yr]|w|[yr]| 9|[qe] e [i9]|[qie] i w y [yr]|w|[yr]| 9|[qe]|[i9]|[qe] y [yw5]
  Level: 5
  Length: 01:12
  Intermediate
  Mad World (Alternative)

  Gary Jules

 • p s p s p s p s p s p s p s p s [tqpe] s p s p s p s p s p s [ywrf] s p s [utpe] s p s f s p s [ywro] a o a f a o a [tqpe] s p s p s p s p s p s [ywrf] s p s [utpe] s p s f s p s [ywro] a o a f a o a [tqed] f f d d||| [uted] f f d d|s|[ywr]||p p [tqed] f f d d|||p p [uted] f f d d|s|[ywr]|d f d|s| [tqpe]||[ywra]||[utse]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpe]||[ywra]||[utse]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpie]||[ywroa]||[utspe]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpie]||[ywroa]||[utspe]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]||| [xtqe]| zlk|j||zlk|| [xute]| zlk|j|[ywrk]|j|l|| [xtqe]| zlk|j||zlk|| [ute]|k l k||[ywrk]|j||l| p s p s p s p s p s p s p s p s [tqed] f f d d||| [uted] f f d d|s|[ywr]||p p [tqed] f f d d|||p p [uted] f f d d|s|[ywr]|d f d|s| [tqpe]||[ywra]||[utse]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpe]||[ywra]||[utse]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpie]||[ywroa]||[utspe]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]|d f d|s| [tqpie]||[ywroa]||[utspe]||d|f| [tpji]||[uroh]||[yrof]||| [xtqe]| zlk|j||zlk|| [xute]| zlk|j|[ywrk]|j|l|| [xtqe]| zlk|j||zlk|| [ute]|k l k||[ywrk]|j||l| p s p s p s p s p s p s p s p s
  Level: 6
  Length: 02:42
  Intermediate
  Lovely (Intermediate)

  Billie Eilish

 • [use]| [ied]| [tfe]| [use]| [yge]| [yea]| [tfe]| | [wrf]| [wrd]| [wa0]| | [iea]| [sie]| [tqp]||| 6|0|r| 6|0|t| 6|0|w| 4|e|5|9| [s6]|0|[rd]| [f6]|0|[ts]| [g6]|q|[ea]| [f6]|0|t| [f3]|0|[wd]| [a3]|r|w| [a4]|8|[sq]| [tp4]|e|[r8]| [ts6]|0|[yrd]| [uf6]|0|[tse]| [ig6]|q|[rea]| [uf6]|0|t| [uf5]|0|[ywd]| [ra3]|7|5| [ra4]|8|[tsq]| [tpe4]|8|q| [y2]|4|[i6]| [O4]|2|[p6]| [s6]|3|8| [a7]|0|[p6]| [s4]|8|[ea]| [p5]|9|[ro]| [u1]|3|5| [y5]|9|r| [y2]|4|[i6]| [O4]|9|[p6]| [s6]|3|8| [a7]|0|[p6]| [s4]|8|[ea]| [p5]|9|[ro]| [s6]|0|[rd]| [f6]|0|[ts]| [g9]|q|[ea]| [f6]|0|t| [f7]|0|[wd]| [a3]|r|w| [a4]|8|[sq]| [tp4]| | [t4] p
  Level: 5
  Length: 01:58
  Intermediate
  Loneliness (Naruto)

  Toshio Masuda

1 2