Music Sheet Tag 60s Songs

Virtual Piano music sheets from the 60s era. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • 9 e t r w e
  9 e w e 0 q
  9 e t r w e
  9 e w e 0 q
  [9y] e t r [wy] e
  [9ip] [eip] w e 0 [qp]
  [8u] w 8 [9i] [0u] w
  [9y] e t r w e
  9 e w e 0 w
  q e [tip] e [qps] e
  [9id] e y e [9is] e
  [qip] t [woa] r [yo] r
  [9ip] e t r w e
  9 e w e 0 q
  9 e t r w e
  9 e w e [0d] q
  [9id] e y e [9id] e
  [qps] e t e [tp] e
  [qp] e [0o] w [9i] q
  [8u] w t w q w
  0 w 9 w 8 w
  [9y] q e q [9p] q
  [8o] 0 w 0 [9i] q
  [8u] 0 [9y] q [0t] w
  [9y] e t r w e
  9 e w e 0 q
  9 e t r w e
  9 e w e 0 q
  [9y] e [ty] r [wy] e
  [9yp] e [wyp] e [0yp] q
  [8tu] w [9yi] w [8tu] w
  [9yi] e [tu] r [wy] e
  [9y] e [wy] e [0t] w
  [qe] e [tip] e [qps] e
  [9id] e y e [9is] e
  [qip] t [woa] r [yo] r
  [9ps] e [td] r [ws] e
  [9d] e [wd] e [0d] w
  [9f] q [wf] e [wf] 0
  [9d] q w e [wd] q
  [9id] e y e [9id] e
  [qps] e t e [tp] e
  [qtp] e [0yo] w [9yi] q
  [8tu] w t w [qt] w
  [0t] w [9y] w [8t] w
  [9y] q [ey] q [9p] q
  [8o] 0 w 0 [9i] q
  [8u] 0 [9y] q [0t] w
  [9yi] e [wu] e [qi] e
  [0o] e [9i] e [8u] e
  [9i] e [0u] e [qt] e
  [9y] q w e w q
  [9y] e [ty] r [wy] e
  [9yp] e [wyp] e [0yp] q
  [8tu] w [9yi] w [8tu] w
  [9yi] e [tu] r [wy] e
  [9y] e [wy] e [0t] w
  [qe] e [tip] e [qps] e
  [9id] e y e [9is] e
  [qip] t [woa] r [yo] r
  [9ps] e [td] r [ws] e
  [9od] e [wd] e [0pd] w
  [9f] q [wf] e [wf] 0
  [9d] q w e [wi] q
  [9i] e [yi] e [9o] e
  [qp] e t e [to] e
  [qi] e [0o] w [9ip] q
  [8us] w t w [qo] w
  [0s] w [9s] [wo] [8s] [wa]
  [9yd] q e q [9p] q
  [8o] 0 w 0 [9i] q
  [8u] 0 [9y] q [0t] w
  [9yi] e [wu] e [qi] e
  [0o] e [9i] e [8u] e
  [9i] e [0u] e [qt] e
  [9y] q w e w q
  [9y] e [ty] r [wy] e
  [9yp] e [wp] e [0p] q
  [8u] w [9i] w [8u] w
  [9y] e [tyu] r [wy] e
  [9y] e [wy] e [0t] w
  [qy] e [etip] e [qps] e
  [9id] e y e [9is] e
  [qip] t [woa] r [yo] r
  [9ps] e [td] r [ws] e
  [9d] e [wd] e [0d] w
  [9f] q [wf] e [wf] 0
  [9d] q w e [wi] q
  [9i] e [yi] e [9i] e
  [qp] e [ts] e [tos] e
  [qis] e [0op] w [9is] q
  [8uo] w t w [qo] w
  [0t] [wy] [9u] w [8i] w
  [9y] q [ey] q [9p] q
  [8o] 0 w 0 [9i] q
  [8u] 0 [9y] q [0t] w
  [9y] e t r w e
  9 e w e 0 q
  9 e t r w e
  9 e w e 0 q
  [9y] e t r [wy] e
  [9ip] [eip] w e 0 [qp]
  [8u] w 8 [9i] [0u] w
  [9y] e t r w e
  9 e w e 0 w
  q e [tip] e [qps] e
  [9id] e y e [9is] e
  [qip] t [woa] r [yo] r
  [9ip] e t r w e
  9 e w e 0 q
  9 e t r w e
  9 e w e [0d] q
  [9id] e y e [9id] e
  [qps] e t e [tp] e
  [qp] e [0o] w [9i] q
  [8u] w t w q w
  0 w 9 w 8 w
  [9y] q e q [9p] q
  [8o] 0 w 0 [9i] q
  [8u] 0 [9y] q [0t] w
  [9y] e t r w e
  [9o] e w e 0 w
  [9i] q e q [wu] t
  [9ey] [dj]

  Level: 4
  Length: 3:11
  Easy
  Scarborough Fair (Easy)

  Simon & Garfunkel

 • e u [ka] u [sl] p u [ka] u e [sl]| |e u [ka] u [sl] p u [ka] u e [sl]| |w y [pj] y [ka] o y [pj] y w [ka]| |e u [ka] u [sl] p u [ka] u e [sl]| |[sqpg]|[spg] [sof8]| |8 8|o s o f s [sqpg] p sg[sof8]| |8 8|[so] [so] [sqpg]| |q q|[spg]|[sjg]||q q|s g s [sof8]| |8 8 [sf] [gd] [sf] [sp6]|7|8| |s f [s8] [whda]|||6 f d f s f a f p|||5 9 e 9 r w 9 e 9 5 r| |6 0 r 0 t e 0 r 0 6 t| |[tqie]|[tie] [wut8]| |8 8|w t w u t [tqie] e ti[wut8]| |8 8|[wt] [wt] [tqie]| |q q|[tie]|[tpi]||q q|t i t [wut8]| |8 8 [ut] [yi] [ut] [te6]|7|8| |t u [t8] [ywro]|||6 u y u t u r u e 6|5|8|6|5 9 e 9 r w 9 e 9 5 r| |6 0 r 0 t e 0 r 0 6 t| |[tqie]|[tie] [wut8]| |8 8|w t w u t [tqie] e ti[wut8]| |8 8|[wt] [wt] [tqie]| |q q|[tie]|[tpi]||q q|t i t [wut8]| |8 8 [ut] [yi] [ut] [te6]|7|8| |t u [t8] [ywro]|||6 u y u t u r u e|||5 9 e 9 r w 9 e 9 5 r| |6 0 r 0 t e 0 r 0 6 t| |[tqie]|[tie] [wut8]| |8 8|w t w u t [tqie] e ti[wut8]| |8 8|[wt] [wt] [tqie]| |q q|[tie]|[tpi]||q q|t i t [wut8]| |8 8 [ut] [yi] [ut] [te6]|7|8| |t u [t8] [ywro]|||6 u y u t u r u e 6|[w5]|[t8]|[e6]|5 9 e 9 r w 9 e 9 5 r| |6 0 r 0 t e 0 r 0 6 t| |[tqie]|[tie] [wut8]| |8 8|w t w u t [tqie] e ti[wut8]| |8 8|[wt] [wt] [tqie]| |q q|[tie]|[tpi]||q q|t i t [wut8]| |8 8 [ut] [yi] [ut] [te6]|7|8| |t u [t8] [ywro]|||6 x z x l x k x j f d f s f a f p [uf] [yd] [uf] [ts] [uf] [ra] [hfa5]|[sjf6]
  Level: 6
  Length: 04:20
  Intermediate
  The Sound of Silence

  Simon & Garfunkel

 • e u o I y u e u y u r t e u o I y u e u y u r t [pe] u o I [yp] u [sfe] [usf] y u r [tf] [wa] y w [se] [ra] y [pe] u o I y u e u y u r y t u [sof] u [thf] u [sje] u p u [she] u [tsf] o [ydG] I [pd] I [sfe] u o I y u e u y u r t e u o I y u e u y u [rj] t [sje] u p u [sje] u [thf] u o u [of] u [tf] u [rd] y [se] t [wa] y o y t y r y e y w y [pe] t u t [fe] t [wd] r y r [se] t [wa] r [pe] t [ro] y [pe] u o I y u e u y u r t e u o I y u e u y u r t [pe] u [po] I [yp] u [pfe] u [ypf] u [rpf] t [woa] y [spe] y [woa] y [spe] u [oa] I [yp] u [pe] u [yp] u [ro] y [ut] u [sof] u [thf] u [sje] u p u [she] u [tsf] o [ydG] I [pd] I [hfe] u [oj] I [yh] u [je] u [yj] u [rj] y [ke] t [yk] u [yk] r [je] t y u [yj] t [sje] u p u [sje] u [thf] u o u [of] u [tof] u [rpd] y [spe] t [woa] y o y [to] y [ro] y [pe] y [wo] y [pe] t [up] t [fe] t [wd] r y r [se] t [wa] r [pe] t [ro] y [spe] u [ya] u [ts] u [rd] u [se] u [wa] u [se] u [ra] u [to] u [pe] t y u y t [pe] u [po] I [yp] u [pfe] u [ypf] u [rpf] t [woa] y [spe] y [woa] y [spe] u [oa] I [yp] u [pe] u [yp] u [ro] y [ut] u [sof] u [thf] u [sje] u p u [she] u [tsf] o [ydG] I [pd] I [hfe] u [oj] I [yh] u [jed] u [yj] u [rjf] y [ke] t [yk] u [yk] r [je] t y u [ys] t [se] u [sp] u [ed] u [tf] u o u [od] u [ts] u [rd] y [sfe] t [wha] y o y [td] y [rh] y [he] [yd] [wh] [yG] [pje] t u t [fe] t [wd] r y r [se] t [wa] r [pe] t [ro] y [spe] u [ya] u [ts] u [rd] u [se] u [wa] u [se] u [ra] u [to] u [pe] t y u y t [pe] u [po] I [yp] u [pfe] u [yf] u [rf] t [wa] y [se] y [wa] y [pe] u [poa] I [yp] u [pe] u [yp] u [ro] y [tp] u [usof] u [thf] u [sje] u p u [she] u [tsf] o [ydG] I [pd] I [hfe] u [oj] I [yh] u [je] u [yj] u [rj] y [ke] t [yk] u [yk] r [je] t y u [ys] t [se] u [sp] u [se] u [tf] u [oh] u [ohd] u [tsh] u [rfd] y [she] t [wda] y o y [td] y [ro] [yp] [ea] y [ws] y [pe] t [up] t [fe] t [wd] r y r [se] t [wa] r [pe] t [ro] y [pe] u o I y u e u y u r t e u o I y u e u y u r t [pe] u o I y u [ed] u y u r y [se] t u t [ya] o [upe]|[xj]
  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Scarborough Fair

  Simon & Garfunkel

 • fgfgfgfgfgfgfg[j6]|6|8 9 6|6|5 % 6|6|8 9 6|6|5 % [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] 6|6|8 9 6|6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 % [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [c9]zj9|q w [c9]zH9|8 * [c9]zh9|q w [g9]h 9|8 * [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 %| [sjf6]| [lh8] [zjg9] [xkj6]
  Level: 6
  Length: 01:02
  Intermediate
  Mission Impossible Main Theme

  Lalo Schifrin

 • oii paSdfgf dd ddsPpoP pp oipoyi pp oii paSdfgf dd ddsPpoP pp oipoyi pp p p dfgfd fdsd p p p dfgfd fsPf g s P p oii paSdfgf dd ddsPpoPpp oipoyi pp p p dfgfd fdsd p p p dfgfd fsPf g oii paSdfgf dd ddsPpoPpp oipoyi pp ipoyi pp [oh][ig][ig] [pj][ak][SL][dz][fx][gc][fx][dz][dz] [dz][dz][sl][PJ][pj][oh][PJ][pj][pj] [oh] [ig] [pj] [oh] [yd] [ig] [pj][pj] [oh][ig][ig] [pj][ak][SL][dz][fx][gc][fx][dz][dz] [dz][dz][sl][PJ][pj][oh][PJ][pj][pj] [oh] [ig] [pj] [oh] [yd] [ig] [pj][pj] [pj] [pj] [dz][fx][gc][fx][dz][fx] [dz][sl][dz][pj] [pj] [pj] [dz][fx][gc][fx][dz][fx] [sl] [PJ] [fx] [gc] [sl] [PJ] [pj] [oh][ig][ig] [pj][ak][SL][dz][fx][gc][fx][dz][dz] [dz][dz][sl][PJ][pj][oh][PJ][pj][pj] [oh] [ig] [pj] [oh] [yd] [ig] [pj][pj] [pj] [pj] [dz][fx][gc][fx][dz][fx] [dz][sl][dz][pj] [pj] [pj] [dz][fx][gc][fx][dz][fx] [sl] [PJ] [fx] [gc] [oh] [ig][ig] [pj][ak][SL][dz][fx][gc][fx][dz][dz] [dz][dz][sl][PJ][pj][oh][PJ][pj][pj] [oh] [ig] [pj] [oh] [yd] [ig] [pj][pj] [ig] [pj] [oh] [yd] [ig] [pj][pj]
  Level: 4
  Easy
  Yesterday

  The Beatles

 • s wo 0u 5w a d s p a qi 9y 5w p s a o p 0u 8t 5w p (Y 8t 5w p 9y 7r 5w o (Y 7r 5w8ts 0 w 0 6ra 0yd wts 0p 9ig q e q 5uf 9oh qig 9yd 8thl 0 w 0 8OH 0 W 0 qophj e tig e qdz esl yOH epj 5wak t u t 6pj 0oh wep 0ts 9oh q e q 5pj 9oh qwo 9ep 8ydf 0 w 0 6tos 8 0 8 5ysd 9 wrp 9 5ts 9 qa8ts 0 w 0 6ra 0yd wts 0p 9ig q e q 5uf 9oh qig 9yd 8thl 0 w 0 8OH 0 W 0 qophj e tig e qdz esl yOH epj 5wak t u t 6pj 0oh wep 0ts 9oh q e q 5pj 9oh qwo 9ep 8ups 5 4opY 6 8ups 6 5 118uf 0oh wfx 5 0ak wdz 0sl 18uf 0oh wak 5 0pj woh ep ts 0psj w t w 0jS E t E 9osgh q e q 5wia r y r 18uf 0oh wfx 5 0ak wdz 0sl 18uf 0oh wak 5 pj eOH (IG %WODH r Y r *WOH T u T $QIG e TS e 7f r YD r w|8ts 0 w 0 6ra 0yd wts 0p 9ig q e q 5uf 9oh qig 9yd 8thl 0 w 0 8OH 0 W 0 qophj e tig e qdz esl yOH epj 5wak t u t 6pj 0oh wep ts uf 9oh q e q 5pj 9oh qwo 9ep 1eups| 49yO| 10eus s||
  Level: 7
  Intermediate
  Smoke Gets In Your Eyes

  The Platters

 • aaaadaaaa ppp ppppS aaaada aada aaaad adaaSppp SSSadaaa adaa adaa aaaaf aadaaaSpp upSppdaaa aaddffa adaa adG GGGhGf S fffhhGda GGG adaa aadffGG GGGGffff GGhhGfaad aadG adaa aadaadf aadaaSSSf ffhGfGdda aafa adaa aadaad GkGf fGhjGG GGjGGGGG GGGG GGGhGGGG fhhGG GGGGGGf adaa GGGGGGG ffffffffjj jjjGGGGGGG GGGf adaa GGGGGG GGGGGfffjj jjjGGGGG GGGf GGGG GGGG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG aaaaadd aadaaSppp SSfffdaaa fffffGGGG GGGf adaa aadaad GGGff jGG kGGfdaa aG G jjk kkkhhGfa GGGGGGffj jjjGGG GGGf adaa GGGGGGGGf fffjjGGG GGGf GGGa GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG kk
  Level: 4
  Easy
  Sinnerman (The Thomas Crown Affair)

  Nina Simone

 • [tf] o s f [wd] o a d [es] u p s [0a] u o a [qp] i p s [to] u o s [qp] i p s [wa] y o a [tf] o s o [wh] o a o [el] s j s [0f] o a h [is] p s j [ts] o s f [qg] f g f [wh] o a o [tf] o s o [wh] o a o [el] s j s [0f] o a h [is] p s j [ts] o s f [qg] f g a [ts] o s o [yd] p d f [ep] u p f [0f] o a o 0 o a f [yd] p d f [0f] o a o 0 o a f [yd] p d f [ep] u p f [ep] 0 o a o w o a o [tf] o s o [wh] o a o [el] s j s [0f] o a h [is] p s j [ts] o s f [qg] f g f a [osf]
  Level: 4
  Easy
  Rain and Tears

  Aphrodite's Child

 • [tuo] 1 [tuo] 1 [ryo] 5 [ryo] 5 [etu] 4 [etu] [wtu] [qeu] 2 [qey] 2 [wtu] 1 [wtu] 1 [wry] 5 [wry] 5 [tip] 1 [tuo] [tyi] [1tu] o o o o p u o o [s d] [f f] f d d s s [f f] g [f f] d f d s [0wt] [9qt] [80t] | [wtu] [wtu] [wry] [wry] [etu] [etu] [qet] [qet] [wtu] [wtu] [wry] [wry] [qet] [0wt] [9qt] [80t] | o [1o] o p [1u] [3o] [5o] [5s d 5] [6f f f] [5d d] [4s] s 4 3 [1f] [f 1g] [3h] f [5d] 4 5 [f d] [5s] 321 | o o o o p u o o [s d] [f f] f d d s s [f f] g [f f] d f d s [30] [29] [18] | f d [ups] [sf] h [adj] h h [ipf] d s [p o] [osf] s [osf] f [psh] f [osf] d f d [30] [29] [18] | [sfj] [sfh] [sdg] [osf] [iad] [ips] [yoa] [ops] [uos]
  Level: 5
  Intermediate
  Let It Be

  The Beatles

 • sp psdo opPggfsdsPp sdd dhgfgds iopds dsPuui sp psdo opPggfsdsPp sdd dhgfgds iopds dsPuui igddssPd gdgP gdsPs dsPpoi igddssPd gdgP gdsPs dsPpoi ipsdd ghjj sp psdo opPggfsdsPp sdd dhgfgds iopds dsPuui sp psdo opPggfsdsPp sdd dhgfgds iopds dsPuui igddssPd gdgP gdsPs dsPpoi igddssPd gdgP gdsPs dsPpoiipsdfghjklz i p s hghg hghg ds
  Level: 2
  Easy
  Hey Jude

  The Beatles

 • [to] e [to] e [to] e [to] e [to] e [to] e [to] e [to] e [5to] e [to] e [to] e [to] e [92yi] e [yi] e [uo] e [uo] e [92ip] e [ip] e [uo] e [yi] e [5ri] w [ri] w [ri] w [ri] w [5ri] w [ri] w [ri] w [ri] [18tuo] w [tuo] w [30yO] r [yO] r [6tup] e [tup] e [29yui] e [yui] e [yi] e [yi] e [wri] 5 [eti] 5 [ryi] 5 [wryi] 5 [tuo] w [tuo] w [tuo] w
  Level: 5
  Intermediate
  Golden Slumbers

  The Beatles