Music Sheet Tag Emotional

Virtual Piano music sheets that are emotional and make you feel something. Rousing, moving music. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • [68q] eqe [68q] eqe [68q] eqe [68q] eqe
  [680] e0e [680] e0e [680] e0e [680] e0e
  [469] q9q [469] q9q [469] q9q [469] q9q
  [^49] eqe [^49] eqe [4^] qq [4^] qq
  [68qo] i t [68qo] i [68qo] i t [68qo] i
  [680o] u t [680o] u i [680p] P s [680o] i u
  [469o] i y [469o] i [469o] y y [469o] i [^49p] i i [^49o] i i [^4p] P s [^4o] i i
  [48wo] w w [48ep] e e [8qig] i [uf] [8qts] E [ep] [68wo] w w [68ep] e e [8qig] i [uf] [80ts] E [ep] [69wo] w w [69ep] e e [qeig] i [uf] [9ets] E [ep] [^9o] [^9p] q [^qp] [q^P]
  [48eg] [ep] [ep] [48ep] e [yo] [8qip] i u [8qts] E [ed] [68eg] [ep] [ep] [68ep] e [wo] [80ep] e e [80ts] t [yd] [9qeg] [ep] [ep] [9qep] [wo] y [9qig] [ep] [ep] [9qep] [ts] [ep] [^9d] p p [^9p] o [qg] [^qj] J l [^qh] g
  [68qo] i t [68qo] i u [68qo] i t [68qo] i i
  [680o] u t [680o] i i [680p] P s [680o] i u
  [469o] i y [469o] i [469o] i y [469o] i [^49p] i i [^49o] i i [^4p] P s [^4o] i u
  [48wo] w w [48ep] e e [8qig] i [uf] [8qts] E [ep] [68wo] w w [68ep] e e [8qig] i [uf] [80ts] E [ep] [69wo] w w [69ep] e e [qeig] i [uf] [9ets] E [ep] [^9o] [^9p] q [^qp] [q^P]
  [48eg] [ep] [ep] [48ep] e [yo] [8qip] i u [8qts] E [ed] [68eg] [ep] [ep] [68ep] e [wo] [80ep] e e [80ts] t [yd] [9qeg] [ep] [ep] [9qep] [wo] y [9qig] [ep] [ep] [9qep] [ts] [ep] [^9d] p p [^9p] o [qi] [q^J] J j [q^J] j
  [qigl] t e [8tgl] e u [qigl] t e [6el] J [tj] [0ufj] t e [8tfj] e [uj] [6eJ] [tJ] [ej] [8eJ] j [th] [9ydj] e q [6tdj] e y [qedj] y i [9qp] d [yg] [Eqyj] g d [9qyEJ] g d [qETP] P p [iP] p
  [ig] p p [ip] o [ip] [is] d [eg] p p [ep] o [ep] [es] d [yig] p p [yp] o
  [yig] p p [yp] s p [Eyd] p p [Eyp] o
  [Ep] TiP s

  Level: 6
  Length: 02:49
  Intermediate
  Heather

  Conan Gray

 • [pasf] j x l k j x l k j x l k j x l [asfk] j x l k j x l k j f s a p u t
  6 0 [ep] 0 [ra] 0 [ts] 0 [ra] 0 [wo] 0 [ra] 0 [ep]
  4 8 [qp] 8 [ea] 8 [qs] [5d] 9 [ws] 9 [ra] 9 [wp]
  6 0 [ep] 0 [ra] 0 [ts] 0 [ra] 0 [wo] 0 [ra] 0 [ep]
  [4 p s f] 8 q [8d] e 8 [qs] [5a] 9 s [wd] 9 [rdh] |
  [6j] f x f z f l f k f l f k f j f [5k] f l f z f l f k f h f k f j f
  [4j] f x f z f l f k f l f k f j f [5k] f l f z f l f k f h f k f j f
  [60tj] f x f z f l f k f l f k f j f [59wk] f l f z f l f k f h f k f j f
  [4qj] f x f z f l f k f l f k f j f [5wk] f l f z f l f k f h f k f j |
  [ead] [udh] [psf] a s p u d [es] y [w y o a d] y [ofh] p [af]
  o y w [d f d] [qs] t i o i p i t d [qs] [O0a] r u s O
  [ad] r [O0dg] 7 [6psf] 0 e r t e 0 [fj] [6k] l [5adk] j [9h] [adk] w j [rh]
  y 9 7 5 [f j l x] 4 8 q w q 8 [egjlc] q 8 4 w [H3fkx] 7 0 [Wz] [0l]
  [30k] [30l] [18z] [7k]
  [6p] u [0f] u [td] u [rs] u [ta] u [rs] u [ea] u [0p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [eo] u [wa] u [9p] u
  [4p] u [8f] u [wd] u [qs] u [ea] u [ws] u [qa] u [8p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [wo] u [ya] u [wp] u
  [6p] u [0f] u [td] u [rs] u [ta] u [rs] u [ea] u [0p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [eo] u [wa] u [9p] u
  [4p] u [8f] u [wd] u [qs] u [ea] u [ws] u [qa] u [8p] u
  [5wa] u [5ws] u [5wd] u [5ws] u [7ra] u [7ro] u [5wa] u
  [30p] u [6ead] [0dh] [esf] t r [6e] 0 6 [wd] [6s] 0 [5wad] 9 [wfh] e [wsf]
  [5w] e w [rad] [wps] 9 [4qad] [8dh] [qsf] w q [4q] 8 e
  [4qd] [4qf] [370adg] [370] [370afh] [370] [370]
  [%O30af] [O70rag] [6ead] [0dh] [esf] t r [6e] 0 6 [wd]
  [6s] 0 [5wad] 9 [wfh] e [wsf] [5w] e w [rad] [wps] 9
  [4qad] [8dh] [qsf] w q [4q] 8 e [4qd] [4qf] [370adg]
  [370] [370afh] [370] [370] [%WOaf] [30afH] [29afj]
  [H7fk] [6fk] 0 [tfj] r e [5fk] 9 [rfj] e w [4fk] 8 [efj] q 8
  [30fl] [7fk] [rfj] [0fh] [6fk] 0 [tfj] r [euf] [5fk] 9 [rfj] e [wuf]
  [4fk] 8 [efj] q [8pf] [30fl] [30fz] [H18fk] [H7fl]
  [6ej] f [0x] f [tz] f [rl] f [tk] f [rl] f [ek] f [0j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [eh] f [wk] f [9j] f
  [4qj] f [8x] f [wz] f [ql] f [ek] f [wl] f [qk] f [8j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [wh] f [yk] f [wj] f
  [6ej] f [0x] f [tz] f [rl] f [tk] f [rl] f [ek] f [0j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [eh] f [wk] f [9j] f
  [4qj] f [8x] f [wz] f [ql] f [ek] f [wl] f [qk] f [8j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [wh] f [yk] [wj]
  [e j l x] j [ul] j [az] j x j [wz] h [yk] h [pv] h x c [qlx] t o p [5ad] 9 [eoa] [ps] r [ad] [6f] p [0s] p [rd] p [0f] p [5d] o [9a] o [eh] o [9f] g [4pf] 8 w [ei] o [5ip] 0 | [6tup]

  Level: 7
  Length: 04:55
  Intermediate
  Bloody Tears (Castlevania)

  Kenichi Matsubara

 • [30uf]q0q0q0q0q0q0q0q0uqi[0o]qp0a[qs]0dqf[0g]q0q0q0q0q0q0q0q0oqp[0a]qs0d[qf]0gqh[0j]q0q0q0q0q0q0q0q0pqa[0s]qd0f[qg]0hqj[0k]q0q0q0q0q0q0q0q0sqd[0f]qg0h[qj]0kql[0z]q0q0q0q0q0q0q0q0dqf[0g]qh0j[qk]0lqz[0x]cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc[6x] 3 6 [80] [80] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
  [6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
  [6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 [6t]
  [5wry] 2 5 [79] [79] 5 2 5
  5 2 5 [79] [79] 5 2 [5y]
  [2e]yi[6i] [9u] [qeu] [qey] 9 6 [2e]
  [4q]et[1t] [4r] [68r] [68e] 4 1 4
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6f]
  [6sj] [3sj] [6ah] [80ah] [80pf] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6f]
  [6sj] [3sj] [6ah] [80ah] [80pf] 6 3 [6s]
  [5oad] 2 5 [79] [79] 5 2 5
  5 2 5 [79] [79] 5 2 [5d]
  [2pg] [6pg] [9of] [qeof] [qeid] 9 6 [2p]
  [4ps] [1ps] [4oa] [68oa] [68ip] 4 1 4
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  [1uo] [5yi] [8uo] [0wyi] [0wtu] 8 5 [1ry]
  [6tu] [3ry] [6tu] [80ry] [80et] 6 3 6
  [4et] [68wr] [1et] [68wr] [4qe] [68] 1 [680w]
  [2qe] [460w] [6qe] [460w] [29q] [46] 6 [46]
  [680e] [13] 3 [13] [6t] [13] 3 [13]
  [6u] [13] 3 [13] 6 [13] 3 [13]
  [6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
  [6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 [6t]
  [5wry] 2 5 [79] [79] 5 2 5
  5 2 5 [79] [79] 5 2 [5y]
  [2e]yi[6i] [9u] [qeu] [qey] 9 6 [2e]
  [4q]et[1t] [4r] [68r] [68e] 4 1 4
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 6
  [30W] [Q7e] [W3r] $ % 7 0 9
  [8et] [7ry] [6tu] 3 1 7 6 5
  [2eI] [6ro] [2tp] 3 $ 6 [9tI] 8
  [7ry] 6 5 2 7 6 5 6
  [5wE] [2et] [E5y] 6 ^ 9 w q
  [0tu] [9yi] [8uo] 5 3 2 [1u] 5
  [4tp] 1 4 6 7 $ [7rO] (
  [W3ru] 7 0 [Wu]
  [6t]up8[0p]e[6o]8[0o]e[6u]80e6838680e680e680e68[0u]e[6t]up8[0p]e[6o]8[0o]e[6u]80e68[0t]e[5wry]79w579w579w5727579w579w579w57[9y]w[9e]yiq[ei]y[9u]q[eu]y[9y]qey9q[6e]q[4q]et6[8t]q[4r]6[8r]q[4e]68q4616[6e]8[0t]e[6u]8[0p]e[6t]8[0u]e[6p]8[3s]8[6u]8[0p]e[6s]8[0f]e[6p]8[0s]e[6f]8[0j]e[1fh] [5dg] [8fh] [0wdg] [0wsf] 8 5 [1ad]
  [6sf] [3ad] [6sf] [80ad] [80ps] 6 3 6
  [1fh] [5dg] [8fh] [0wdg] [0wsf] 8 5 [1ad]
  [6sf] [3ad] [6sf] [80ad] [80ps] 6 3 6
  [4ps] [8oa] [qps] [etoa] [etip] q 8 4
  [2ip] [6uo] [9ip] [qeuo] [qeyi] 9 6 [2ry]
  [6etu]1366136613661316136613661366136[3uO] [I7p] [O3a] $ % 7 0 9
  [8ps] [7ad] [6sf] 3 1 7 6 5
  [2pG] [6ah] [2sj] 3 $ 6 [9sG] 8
  [7oad] 6 5 2 7 6 5 6
  [5oP] [2ps] [P5d] 6 ^ 9 [woP] q
  [0sf] [9dg] [8fh] 5 3 2 [1sf] 5
  [4sj] 1 4 6 7 $ [7aH] (
  [O3af] 7 0 Q 0 Q W r [Wu]||
  [uf] [6psj] [3psj] [6oah] [80oah] [80upf] 6 3 6
  6 3 6 [80] [80] 6 3 [6uf]
  [6psj] [3psj] [6oah] [80oah] [80upf] 6 3 [6ts]
  [5yoad] 2 5 [79] [79] 5 2 5
  5 2 5 [79] [79] 5 2 [5yd]
  [2ipg] [6ipg] [9uof] [qeuof] [qeyid] 9 6 [2ep]
  [4tps] [1tps] [4roa] [68roa] [68eip] 4 1 4
  6 3 6 [80] [80pj] [6ak] [3sl] [6fx]
  [^gzc] [4gzc] [^flx] [9qflx] [J9qdz] ^ 4 ^
  [^z]J[4g]d[^P]i[9qy]E[9q]E[^y]i[4P]d[^g]J
  [J5dz] [J2dz] [5sjl] [^9sjl] [9h^PJ] 5 2 5
  [5J]h[2d]P[5o]y[9^E]w[^9]w[5E]y[2o]P[5d]hJ[G2j]d[6p]y[9y]p[Qed][Gj][QGej]d[9p]y[6y]p[2d][Gj][G2j]d[6p]y[9y]p[Qed][Gj][QGej]d[9p]y[6y]p[2d][Gj][Q29pdj]|||
  [29y]

  Level: 7
  Length: 03:42
  Intermediate
  Walking in the Air

  Howard Blake

 • [yd]|
  [9pj] e y e y e 9 e 8 w t w t w [8oj] w
  [5yd] 9 w 9 w 9 5 9 5 9 w 9 w 9 [5yd] 9
  [9pj] e y e y e 9 e 8 w t w [to] wi8 [wu]
  [5y] 9 w 9 w [9e] [5t] 9 [5r] 9 w 9 w 9 5 [9y]
  [9y] euy [ei] [yo] e 9 e [8o] wit [wu] [ti] wu8 [wy]
  [5y] 9 w 9 w 9 5 9 5 9 w 9 w 9 5 [9y]
  [9y] euy [ei] y [eo] 9 [eo]
  [8o] wit [wu] [ti] wu8 [wy]
  5 9 w 9 w [9e] [5t] 9 [5r] 9 w 9 w 9 5 9
  [9i] [ei] y [ei] [yi] e [9u] [eu]
  8 [wy] t [wt] tyw 8 [wu]
  5 [9y] w 9 w [9e] [5t] 9
  [5r] 9 w 9 w 9 5 9
  [9i] [ei] y [ei] [yi] e [9u] [eu]
  8 [wy] t [wt] trw 8 [wy]
  5 [9r] w 9 w [9a] [5r] [9t]
  [5y] 9 w 9 w 9 [5y] 9
  [2ip] 6 9 q e y i p
  8 [wu] [tu] u [ti] u t y
  5 [9ra] [wra] [ra] [rya] [ra] [wra] [5ra]
  [5ra] [9ts] w [ra] y r w [9y]
  [2ip] 6 9 q e y i p
  8 [wu] [tu] u [ti] u t y
  5 [9ra] [wra] [ra] [rya] [ra] [wra] [5ra]
  [5ra] [9ts] w [ra] y r [wu] [9y]
  9 [ep] [yi] [ei] [yo] [eo] [9i] [eu]
  [8y] w t w t w 8 w
  [5r] [9r] [wr] [9r] [wr] [9r] [5r] [9r]
  [5r] [9t] [wy] [9ry] w 9 5 9
  9 e y [eyi]i[eyi] [eyi] 9 [ei]
  8 [wu] t [wu] t w 8 w
  5 9 w [9y] [wy] [9y] 5 [9u]
  5 [9y] w [9ry] w 9 5 9
  9 e y [eyi]i[eyi] [eyi] 9 [ei]
  8 [wu] t [wu] t w 8 w
  5 9 w [9o] [wo] [9o] 5 [9p]
  5 [9o] w [9y] w 9 5 9
  9 e y [eyi]i[eyi] [eyi] 9 [ei]
  8 [wu] t [wu] t w 8 w
  5 9 w [9y] [wy] [9y] 5 [9u]
  5 [9y] w [9ry] w 9 5 9
  9 e y [eyi]i[eyi] [eyi] 9 [eo]
  8 [wo] t [wo] [ty] w [8u] w
  5 9 w [9o] [wo] [9o] 5 [9p]
  5 [9o] w [9i] [wy] 9 [5y] 9
  [2ip] 6 9 q e y i p
  8 [wtu] [tu] u [ti] u t [ry]
  5 [9ra] [wra] [ra] [rya] [ra] [wra] [5ra]
  [5ra] [9ts] w [ra] y r w [9y]
  [2ip] 6 9 q e y i p
  8 [wtu] [tu] u [ti] u t [ry]
  5 [9ra] [wra] [ra] [rya] [ra] [wra] [5ra]
  [5ra] [9ts] w [ra] y r [wu] [9y]
  9 [ep] [yi] [ei] [yo] [eo] [9i] [eu]
  [8y] w t w t w 8 w
  [5r] [9r] [wr] [9r] [wr] [9r] [5r] [9r]
  [5r] [9t] [wy] [9ry] w 9 [5u] [9y]
  9 e y e y e [9yd] e [8pj] w t w t w 8 w
  [5yd] 9 w 9 w 9 5 9 5 9 w 9 w 9 [5yd] 9
  [9pj] e y e y e 9 e 8 w t w[yi][to] wi8 [wu]
  [5y] 9 w 9 w [9e] [5t] [9e]
  [5r] 9 w 9 w 9 5 [9y]
  [9y] euy [ei] [yo] e 9 e
  [8o] wit [wu] [ti] wu8 [wy]
  [5y] 9 w 9 w 9 5 9 5 9 w 9 w 9 5 [9y]
  [9y] euy [ei] y [eo] 9 [eo]
  [8o] wit [wu] [ti] wu8 [wy]
  [5y] 9 w 9 w [9e] [5t] 9
  [5r] 9 w 9 w 9 5 9
  [9i] [ei] y [ei] [yi] e [9u] [eu]
  [8u] [wy] t [wt] tyw 8 [wu]
  5 [9y] w 9 w [9e] [5t] 9
  [5r] 9 w 9 w 9 5 9
  [9i] [ei] y [ei] [yi] e [9u] [eu]
  [8u] [wy] t [wt] trw 8 [wy]
  [5y] [9r] w 9 w 9 [5r] [9t]
  [5y] 9 w 9 w 9 [5y] 9
  [2ip] 6 9 q e y i p
  8 [wtu] [tu] u [ti] u t [ry]
  5 [9ra] [wra] [ra] [rya] [ra] [wra] [5ra]
  [5ra] [9ts] w [ra] y r w [9y]
  [9ip] e y i p d g j
  t [osf] [sf] f [sg] f s [ad]
  w [yak] [oak] [ak] [adk] [ak] [oak] [wak]
  [wak] [ysl] o [ak] d a [of] [yd]
  y [pj] [dg] [pg] [dh] [ph] [yg] [pf]
  [td] o s o s o t o
  [wa] [ya] [oa] [ya] [oa] [ya] [wa] [ya]
  [wa] [ys] [od] [yad] o y [wf] [yd]
  y p d p d p [ydz] p [tjb] o s o s o t o
  [wdz] y o y o y w y w y o y o y [wdz] y
  [yjb] p d p d p y p t o s o[dg][sh] ogt [of]
  [wd] y o y o [yp] [ws] [yp] [wa]ryoadhkzvnzv

  Level: 5
  Length: 03:38
  Intermediate
  Wicked Game

  Chris Isaak

 • u|u|u|u|u|u|u|u| [eup]|u|u|[rua]|u|u|u|u|u| [eup]|[rua]|[tus]|[rua]|[eup]|[rua]|[tus]|u|u| [rua]|u|u|u|u|u| [eup]|u|[uf]|[tus]|u|u| [rua]|u|u|u|u|u| [eup]|[uf]|[tus]|[rua]|[eup]|[rua]|[tus]|u|u| [rua]|u|u|u|u|u| [eup]|[uf]|[tus]|[rua]|[eup]|[rua]|[tus]|u|u| [yud]|u|u|[uf]|u|u| [eup] a [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] p [ua] o [eup] s [rua] d [tus] p [rua] o [eup] s [rua] d [tus] d [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [eup] a [us] a [uf] a [tus] d [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [eup] s [uf] a [tus] p [rua] o [eup] s [rua] d [tus] a [up] a [us] p [yud] s [ua] s [ud] a [uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]| [qup]|[uf]|u|[up]|[uf]|u| [wua]|[uf]|u|[ua]|[uf]|u| [eus]|[uf]|u|[us]|[uf]|u| [wud]|[uf]|u|[ud]|[uf]|[ua]| [4qup] f [uf] f u f [up] f [uf] f u f [5wua] f [uf] f u f [ua] f [uf] f u f [6eus] f [uf] f u f [us] f [uf] f u f [5wud] f [uf] f u f [ud] f [uf] f u f [4pj]|[fx]||[pj]|[fx]|| [5ak]|[fx]||[ak]|[fx]|| [6sl]|[fx]||[sl]|[fx]|| [5dz]|[fx]||[dz]|[fx]|a| [4e]|f||e|f|| [5r]|f||r|f|| [6t]|f||t|f|| [5y]|f||y|f|a|[3uf]
  Level: 6
  Length: 02:22
  Intermediate
  Day One (Interstellar)

  Hans Zimmer

 • 0| [6u] s a [6s] [6u] s a s [%y] a P [%a] [%y] a P a [5y] a P [5a] [5y] a P a [$y] p O [$p] [$y] p O p [4t] p O [4p] [4t] p O p [1t] o I [1o] [1t] o I o [2y] u I [2o] [2p] a s p [3u] I O [3p] [3a] s d D [6f] l k [6l] [6f] l k l [%d] k J [%k] [%d] k J k [5d] k J [5k] [5d] k J k [$d] j H [$j] [$d] j H j [4s] j H [4j] [4s] j H j [1s] h G [1h] [1s] h G h [2d] f G [2h] [2j] k l j [3f] G H [3j] [3k] l z k [6j] x x 6 6| j x [2j] c c 2 2| | [6j] x x 6 6| j x [2j] c c 2 2| | [4g] d a [4O] [4i] y r W [6e]
  Level: 5
  Length: 00:55
  Intermediate
  Love Theme from Flashdance

  Giorgio Moroder

 • [6etu] [8e] [0t] [8e] [0t] [8e] [0t] [8e]
  [^Etu] 8 [0p] 8 [0P] 8 [0s] 8
  [4ips] [8e] [qt] [8e] [qt] [8e] [qt] [4e]
  [370ru]| a| [%Oaf]| [ad]|
  [6pd] 8 0 [8ps] [0ps] 8 0 6
  [4eti]| p| a| [3s]|
  [2ipf] 6 9 [6d] [9yp] 6 [9t] 6
  [57r]| o| p| [5oa]|
  [1osf] [5u] [8o] [5u] [8o] [5u] [8y] [5t]
  [7ru]| u| I| [uO]|
  [60eua]| |[50wup]| |
  [46qi]| p| a| [30s]|
  [2pf] 6 9 [6d] [9p] 6 9 8
  [57]| a| s| [ad]|
  [^Pdh] 9 [wE] 9 [we] 9 [wE] 9
  [6e]| y| o| p y
  [5yoP] 9 [wE] 9 [we] 9 [wE] 9
  [8t]| [ts]| [yd]| [YD]|
  [^Pidg] 9 q 9 [qe] 9 [qE] 9
  [6e]| u| [*up]||u
  [9uo]||[yi] [8yi]| |
  7| d| f| [7dg]|
  [^dj] 9 q [9dh] [qd] 9 q 9
  [80]| [ts]| [yd]| [usf]|
  [4p]sgjj8 q 8 q 8 w q
  [370]| p| a| S|
  [29ipf]||d [18ipsg] f [ipd] [ip]
  [^i]| y| u| [yi]|
  [59yop]| |[49qo]| |
  [380]| o| [8p]| [oP]|
  [4tips] 8 q 8 q 8 [qtip] 8
  [30rua]| |[30s]| [30d]|
  [6sf]| [6sf]| [%af]| [%af]|
  [5wsf]| [5wasf]| [5woadg]| [5woadh]|
  [4qpsgj]| |[30a]| [ps]|
  [29ip]| |[oa]| [ps]|
  6| [psfj] [psfj] [5wpsfj] [psfj] [psfj] [psfj]
  [48qpsgj] [psgj] [psgj] [psgj] [psgj] [psgj] [48qpsgj] [psgj]
  [7wadj]| [adj]| [adj]| [7wadj]| [7wadj]|||[7wadj]| |
  [6upf]||[ts] [ra] [ep]||
  [48q]||[ep] [ra] [ep] [qi] [wo]
  [370ru]| |[upf]| |
  3||[ep] [oh] [ig] [yd] [ig]
  [6upf] 0 [0t] [0r]| 0 [0t] [0r]
  [6fjx] 0 [0t] [0r]| 0 [0t] [0r]
  [6upf] 0 [0t] [0r] t r t r
  [ep]| [qipf]| |[ep]|
  [ep] [ra][ts]| |
  [6ep] [7ra][18ts] [7ra][6ep] [7ra][18ts]
  [29yd] [29yd][30uf][3u]| |
  [18sfjl]| |[G7afk]| |
  [18sfjl]| |[G7afk]| |
  [18sfjl]| |[G7afk]| |[18sfjl]| |6

  Level: 7
  Length: 02:46
  Intermediate
  Vale Decem (Doctor Who)

  Murray Gold

 • t o t o t o t o [tf] o t [oa] t o [ta] [os] r o r o r o r o [rf] o r [oa] r o [ra] [op] q i q i q i q i [ef] i e [ia] e i [ea] [is] t o t o t o t o t o t o t o t o [18t] o t o t o t o [tf] o t [oa] t o [ts] o r o r o r o r o [rf] o r [oa] r o [ra] [op] q i q i q i q o [ef] i e [ia] e i [ea] [is] t o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [tf] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [rf] o r [od] r o r o r o r o [rg] [of] [rf] o [ef] i e [id] e [is] e i [eg] [if] e [id] [es] [is] e i [18t] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [tf] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [rf] o r [od] r o r o r o r o [rg] [of] [rf] o [ef] i e [id] e [is] e i [eg] [if] e [id] [es] [is] e i t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o [tf] o t [oa] t o [ta] [os] r o r o r o r o [rf] o r [oa] r o [ra] [op] q i q i q i q i [ef] i e [ia] e i [ea] [is] t o t o t o t o t o t o t o t o [18t] o t o t o t o [tf] o t [oa] t o [ts] o r o r o r o r o [rf] o r [oa] r o [ra] [op] q i q i q i q o [ef] i e [ia] e i [ea] [is] t o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [tf] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [rf] o r [od] r o r o r o r o [rg] [of] [rf] o [ef] i e [id] e [is] e i [eg] [if] e [id] [es] [is] e i [18t] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [tf] o t o t o t o t o t o [tg] [of] [tf] o [rf] o r [od] r o r o r o r o [rg] [of] [rf] o [ef] i e [id] e [is] e i [eg] [if] e [id] [es] [is] e i t o t o t o t o t o t o t o t o t
  Level: 4
  Length: 02:21
  Easy
  Chasing Cars

  Snow Patrol

 • 1 s a [s80]|o [i80] u 1 s a [s80]|o [i80] u 6 s a [s60]|o [i60] u 6 s a [s60]|o [i60] u 7 s a [ws85]|o [wi85] u 7 s a [ws85]|o [wi85] u 1 s a [sq6]|o [qi6] u [r5]uoa|||u u y u [31] 8 0 w t w 0 8 3 8 0 w [ut] [wu] [y0] [u7] [63] 8 [t0] [te] 0 e 0 8 3 8 0 e [t0] [te] [y0] [r8] [62] 7 [r9] [tq] e q [i9] [u6] [72] 8 [tq] w e q 8 6 [61] 4 8 q e q 8 6 1 6 8 [tq] [ue] [uq] [y8] [u6] [31] 8 [y0] [wt] 0 w 0 8 3 8 [t0] [wt] [ut] [wu] [y0] [u7] [63] 8 0 [te] t e [t0] 8 3 8 0 e t [te] [y0] [r8] [62] 5 9 [wt] [t0] w 8 5 [i2] [u8] q [yw] [te] [tq] 8 [y6] [u61] [y4] [t8] q e q 8 6 1 6 8 q 8 q e t i p s g j g s p [e86] t t t [wt60] t t y [qe6] uu|[e50]| |[wt8] t t t [tq98] t t y [ut97] u|y [e70]|t y [oe86] uuy y[w60]t||[qoe6] uuy y[e50]t|t [wto8] uuy y[tq98]t|r [r97]|||[uts] [uts] [yid] [uof31] 5 8 0 [ro5] 8 0 8 [of5] [of8] [of0] [wspg] 8 [of0] [id8] [us] [of72] 5 7 9 [od5] 9 w 9 [of5] [of7] [of9] [wspg] 7 [of9] [wid] [us] [pf63] 6 8 0 [yda8] 0 e 0 [sof6] [sof8] 0 [ged] [s8] [pf0] [uoed]s[uso] [864] 6 4 6 8 q [ed] [tf] gjlzc s s|a a s|s 1 [us] [ya] [us80]|[uo] [yi80] [ut] 1 [us] [ya] [us80] u u y u [31] 8 0 w t w 0 8 3 8 0 w [ut] [wu] [y0] [u7] [u63]y[t8] [t0] [te] t e 0 8 3 8 0 e [t0] [te] [y0] [r8] [r62] 7 [r9] [t0] e 0 [i9] [u6] [u2] 6 [t8] 0 8 [e0] 8 6 [61] 4 8 q e q 8 6 1 6 [t8] [tq] [ue] [uq] [y8] [u6] [31] 8 [y0] [wu] t w 0 [t8] [t3] [t8] [t0] [wt] [ut] [wu] [y0] [u7] [63]y[t8] 0 e t e 0 [sl8] 3 [zd8] 0 e [t0] [te] [y0] [r8] [62] 7 [r9] [wt] 9 [w7] [w9] 7 [i2] [u6] 8 [yq]t[te] wy[u0] 5 [i61] [u4] [t8] q e q 8 6 1 6 8 [qka] e [sql] 8 6 i p s g j g s p [e86] t t t [wt60] t t y [qe6] uu|[e50]| |[wt8] t t t [tq98] t t y [ut97] u|y [e70]|t y [oe86] uuy y[w60]t||[qoe6] uuy y[e50]t|t [wto8] uuy y[tq98]t|r [r97]|||[uts] [uts] [yid] [uof31] 5 8 0 [ro5] 8 0 8 [of5] [of8] [of0] [wspg] 8 [of0] [id8] [us] [of72] 5 7 9 [od5] 9 w 9 [of5] [of7] [of9] [wspg] 7 [of9] [wid] [us] [pf63] 6 8 0 [yda8] 0 e 0 [sof6] [sof8] 0 [ged] [s8] [pf0] [uoed]s[uso] [864] 6 4 6 8 q 8d[f6] 4 6 8 0 6 [uts8] [uts0] [ywid] [uof31] 5 8 0 [ro5] 8 0 [ro8] [of5] [of8] [of0] [wspg] 8 [of0] [id8] [us] [of72] 5 7 9 [od5] 9 w 9 [of5] [of7] [of9] [wspg] 7 [of9] [wid] [us] [pf63] 6 8 0 [yda8] 0 e 0 [sof6] [sof8] 0 [ged] [s8] [pf0] [uoed]s[uso] [864] 6 4 6 8 q 8d[f6] [s64] [s6] 8 [a0] 6s[s8] 0 [ws] [86] 0 e [60] 8 0 [e6] 0 [s86] [s0] e [a60] 8s[s0] [e6] [s0] [86] q e [q6] 8 q [e6] q [d86] [qf] e [qd6] 8d[qf] [e6] [qf] [85] 0d[ws] [50] 8 0 [w5] 0 [us85] [us0] w [ya50] 8 [ya0] [wus5] 0 [o75] 9 w [ts95] 7 9 [w5] [yod9] [75] 9 w [95] 7 [uts9] [wuts5] [yid9] [uof31] 5 8 0 [ro5] [ro8] [ro0] [ro8] [of5] [of8] [of0] [wspg] 8 [of0] [id8] [us] [of72] 5 7 9 [od5] 9 w 9 [of5] [of7] [of9] [wspg] 7 [of9] [wid] [us] [pf63] 6 8 0 [yda8] 0 e 0 [sof6] [sof8] 0 [ged] [s8] [pf0] [uoed]s[uso] [864] 6 4 6 8 q 8d[f6] [64] 6 8 0 6 [uts8] [uts0] [ywid] [uof31] 5 8 0 [ro5] 8 0 [ro9] [of5] [of8] [of0] [wspg] 8 [of0] [wid] [us] [of72] 5 7 9 [od5] 9 w 9 [of5] [of7] [of9] [wspg] 7 [of9] [wid] [us] [pf63] 6 8 0 [yda8] 0 e 0 [sof6] [sof8] 0 [ged] [s8] [pf0] [uoed]s[uso] [864] 6 4 6 8 q ed[tf] gjlc|t t t u u fhlx|||hklx|||[uh]kzvu u i|u y t [uh]jlx||y| |[uj]lxbu u i|u y t [uj]xv||y| |[uj]lcbu u i|u y t [tj]lxc|||t t|r t t|t sfhz

  Level: 7
  Length: 04:06
  Intermediate
  Photograph (Alternative)

  Ed Sheeran

 • [ipdf] f f f f f [ipsf] f f f f f [uosf] f f f f f [ryof] f f [af] f f [ipdf] f f f f f [ipsf] f f f f f [uosf] f f f f f [ryod] d d [af] f g [yf] i [pf] f f g f [if] p [sf] f f g f [tf] u [of] f f g f [wd] y [od] d [ad] d d [yf] i [pf] f f g f [if] p [sf] f f g f [tf] u [of] f f g f [wd] y [od] d [af] f g [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [tg] w [tf] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wd] 9 [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [6s] 0 [es] 0 [es] 0 [6s] 0 [ed] 0 [es] 0 [8s] w [ts] w [ts] w [8s] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [4p] 8 [qp] 8 [qp] 8 [4p] 8 [qp] 8 [qo] 8 [6s] 0 [es] 0 [es] 0 [6s] 0 [ed] 0 [es] 0 [8s] w [ts] w [ts] w [8s] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wa] 9 [4p] 8 [qp] 8 [qp] 8 [4p] 8 [qo] 8 [qo] f f f f f f [ipdf] f f f f f [ipsf] f f [uosf] f f f f f [ryof] f f a [ipdf] f f f f f [ipsf] f f [uosd] d d d d s [ryoa] a a [as] s d [yf] i [pf] f f g h [ij] p [sj] j j h g [th] u [oh] h h g f [wd] y [od] d [ad] d d [yf] i [pf] f f g h [ig] p [sg] g g f d [tf] u [of] f f d s [wa] y [oa] a [as] s d [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [tg] w [tf] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [ws] 9 [wd] 9 [9f] e [yf] e [yf] e [9f] e [yg] e [yf] e [qf] t [if] t [if] t [qf] t [ig] t [if] t [8f] w [tf] w [tf] w [8f] w [td] w [ts] w [5a] 9 [wa] 9 [wa] 9 [5a] 9 [wj] 9 [wk] 9 [6l] 0 [el] 0 [el] 0 [6l] 0 [ez] 0 [el] 0 [8l] w [tl] w [tl] w [8l] w [tz] w [tl] w [5k] 9 [wk] 9 [wk] 9 [5k] 9 [wl] 9 [wk] 9 [4j] 8 [qj] 8 [qj] 8 [4j] 8 [qj] 8 [qk] 8 [6l] 0 [el] 0 [el] 0 [6l] 0 [ez] 0 [el] 0 [8l] w [tl] w [tl] w [8l] w [tz] w [tl] w [5k] 9 [wk] 9 [wk] 9 [5k] 9 [wl] 9 [wk] 9 [4j] 8 [qj] 8 [qj] 8 [4j] 8 [qh] 8 [qh] [dgjx] x x x x x [gjlx] x x [sfhx] x x x x x [odhz] z z k [yipx] x x x x x [ipsx] c c [tuox] x x x x x [wyoz] z z [ak] z z z k
  Level: 6
  Length: 04:25
  Intermediate
  Touch

  Mattia Cupelli

 • f| g| [qp]shh h h h| s f [o0]sdd d d d| f d [sq] [ts] [si] [so] s| k l [utkQ]||j f||| f| g| [p9]sh[he] [th] [yh] h t [s9] f [o0]sd[ed] [td] [yd] [od]| f d[ysqe] t i o [wrf9] g [rdW9] s [te0] s||[ytW9]||| x z [l9]qet| h [x5] c [z%] l[l65] 0 r t o a s h k l v
  Level: 6
  Length: 00:43
  Intermediate
  Don't Forget (Deltarune) (Alternative)

  Toby Fox

 • [sf]| [sg]| [qp] s h [th]|[ih]|[oh]|h| s|f|[o0] s d [td]|[yd]|d|d| f|d|[sq]|[ts]|[si]|[so]|s| k|l|[spkY]| j k j| f| [sf]|[sg]|[p9] s h [he]|[th]|[yh]|h| s|f|[o0] s d [ed]|[td]|[yd]|[od]| f|d [sq] e y t|i|o|[wrf9]|g|[rdW9]|s|[te0]|s||d H l z||| f|d|[s9] q e t| o|[wf]|g|[qd]|s|t| s||| [e4] t y o||| [w3] t y||| [t4]|8|q|w| | [tea(]||| [te(]||| [p9] s h|e|t|y| t|9| [o0] s d e|t|y|o| | [sq] e y t|i| [wrf9]| [rdW9]| [te0]| |[ytW9]||| y i p s||5| %| 6|0|r|t|o|a|s|h|k|l|v
  Level: 6
  Length: 01:21
  Intermediate
  Don't Forget (Deltarune)

  Toby Fox

 • [qp]| |[se]| [wa]| [o0]| |[qp]|||
  [qp]| |[se]| [wa]| [o0]| |[qp]|||
  [w8] [t0]y[wu]yty[wu7] [y9] w|
  6 [t0]y[ue]yty[u5] [y9] w ut
  4 8 [tqe]yu y3 8 [t0]yu y
  4 8 [qe] e[y5]y9t[yw]ytt
  1 8 [wu0]yty[wu7] [y9]yw|
  6 0o[oe]uyu[u5]i[u9] [wr] e
  [y4]u[y8]u[yqe]u y3 8 0 e
  [y4]u[y8]u[yqe]u i5u[y9]tw|
  [t6] [sp0] [oea][sp] [oa]4 [o8]o[qe] uu
  1 5 9 0t[wu] [y8]y[w0] uu
  6 0 e s[a$] [s9]aQppp
  [o4] 8 q w [ue]iui[uq]ii[u4]|||
  1 5o[wo0]uyu[wi7] [u9]uwyyy
  [t6] 0o[oe]uyu[i5] [u9]uwyyy
  [t4] 8 [qpie] [uo] 3 8 [i0]o i
  4 8 [qe] [ut][yi5] [ut9][yi]w[ut][ut][ut]
  1 5o[wo0]uyu[wi7] [u9]uwyyy
  [t6] 0 e sa5s[a9]s[wra] pp
  4 8 [qe] pa[p3]o8 [w0]|
  [u4]y[u8]ye| [t5]y[u9]y[wr]ttt
  1 5 [wf0]| [wd7] 9 [wk]|
  [lf6] 0 e| 5k[h9]d[ws]ao
  1 [t5]y[wu0]yty[wu7] [y9] w|
  6 0o[oe]uyu[u5]i[u9] w e
  [y4]u[y8]u[yqe]u y3 8 0 e
  [y4]u[y8]u[yqe]u i5u[y9]tw|
  [t6] [sp6] [oea0][sp]6[oa]4 [o8]o[qe] uu
  1 5 9 [t0] [wu] [y8]y[w0] uu
  6 0 e s[a$] [s9]aQppp
  [o4] 8 q we[ue]iui[uq]ii
  u 4 4 4 4 8[wte]14
  1 5o[wo0]uyu[wi7] [u9]uwy[y7]y
  [t6] 0o[oe]uyu[i5] [u9]u[wr]yyy
  [t4] 8 [tqpie] [uto] 3 8 [wti0]o i
  4 8 [qe] u[i5] [u9]iwuuu
  1 5o[wo0]uyu[wi7] [u9]uwy[y7]y
  [t6] 0 [te] [sp][oa]5[sp][oa9][sp][woa] [pi][pi]
  4 8 [qe] pa[p3]o8 [wt0]|
  [u4]y[u8]ye| [t5]y[u9]y[wr]ttt
  4 4 [q8] 4 [uq8]y[u4]y[uq8] [y4]u
  6 6 [e0] 6 [ue0]y[u6]y[ye0]u[y6]y
  5 5 [w9] 5w[yw9] [t5]y[w9]u5i
  4 4 [q8]y[u4]y[tq8] 4 [q8] 4
  [t6] 6[sp][e0] [oa6][sp][oea0] [pi6][pi][e0] [uo6][uo]
  4 4 [sqp8] [oa4][sp][qoa8] [pi4][pi][q8] [uo4][uo]
  3 8 0 wwo [o0]i[wt]uyy
  5 5 [w9] 5o[wo9] 5 [w9] s[d5]sd|||
  [to] hhfdf[rog] ff dd
  [soe] uh[oh]fdf[wg] [yf]foddd
  [sq] t [spji] [sh] 0 t [usg]h g
  4 8 e f[g5] [f5]g[w9]f[f5]f
  [81] 8h[wh0]f[d8]f[wg7] [f9]fwddd
  [s6] 6 [e0] [lj][kh]5[lj][kh9][lj][wrkh] [jg][jg]
  4 8 [tqe] [jg][kh][jg3][hf]8 [wt0]|
  [spf4]d[f8]d[qe]| [sp5][da][sf9] [wrda]|
  1 [s5]s[wt0]| [yod7] w r|
  [tsp6] 6 [e0]| [roa5] 9 [wig]|
  [usf1] 5 [w0]| [ywod7] 9 w|
  [tsp6] 0 e| [l95]khdsaoy5

  Level: 6
  Length: 04:05
  Intermediate
  Flower (Crash Landing on You)

  Yoon Mi-rae

 • [qo8]| y t| o|| [o95]| y t| o|| [o73]| y t| o|| [wo8]| y t| | [o84]| y t| o|| [o95]| y t| o|| [o60]| y t| o|| [o60]| |[y95]| | [84]| 0 q w| q w [95] 0 9 8||4| [83]| 0 q w| q w [51] r t r| | [84]| 0 q w| q w [83] 0 9 8||8| [96]| 3 0 6| [6*]36| | 0 q 0 [w62]| e w| r| t [8530] w| t| y| u [84] [ie]| u| t| w [860] [t0] [t0]||u i| [o62]| y t| e| w [8530] t t||u i| [o^@]| y t| E| t [84] u i| [95] u i o [84]| o u i| | 4 8 o u i| | 4 8 o u i| | [t84]| |[y95]||| [uf]| [YD]| [uf!]| [ra%] [pe] * [uf] % [IG] 6 [OH] 3| 6 [uf] 3 [YD] [uf7]| [ra$] [pe] 7 [uf] $ [IG] 3 [OH] 7| 0 [uf] [@(] [YD] [uf!]| [ra%] [pe] * [uf] % [IG] 6 [OH] 3| [uf6] [IG] 3 [uf] 7 [pe] $ [WO] 7 [QI] $ [QI] 3 [u0] [u30] % 7 [uf0] W [rYD] [uf!]| [ra%] [pe] * [uf] % [IG] 6 [OH] 3| 6 [uf] 3 [YD] [uf7]| [ra$] [pe] 7 [uf] $ [IG] 3 [OH] 7| 0 [uf] [@(] [YD] [uf!]| [ra%] [pe] * [uf] % [IG] 6 [OH] 3| [uf6] [IG] 3 [uf] 7 [pe] $ [WO] 7 [QI] $ [QI] 3 [u0] [u30] % 7 [uf0] W [rYD] [uW*]| r e| u| I [60] O| |u| Y [uQ7]| r e| u| I [r0] O||p O [I(] u [uW*]| r e| u| I [60] O||u I| u [Q7] e| W| Q| Q [30] 0 0| [ig]| [uf]| [ig2]| [ts6] [PE] 9 [ig] 6 [oh] ^ [pj] 4| ^ [ig] 4 [uf] [ig1]| [ts5] [PE] 8 [ig] 5 [oh] 4 [pj] 8| q [ig] [30] [uf] [ig2]| [ts6] [PE] 9 [ig] 6 [oh] ^ [pj] 4| [ig^] [oh] 4 [ig] 1 [PE] 5 [pe] 8 [wo] 5 [wo] 4 [qi] [qi4] 6 8 [qi] e [ut] [ig2]| [ts6] [PE] 9 [ig] 6 [oh] ^ [pj] 4| ^ [ig] 4 [uf] [ig1]| [ts5] [PE] 8 [ig] 5 [oh] 4 [pj] 8| q [ig] [30] [uf] [ig2]| [ts6] [PE] 9 [ig] 6 [oh] ^ [pj] 4| [ig^] [oh] 4 [ig] 1 [PE] 5 [pe] 8 [wo] 5 [wo] 4 [qi] [qi4] 6 8 [qi] e [ut] [ie9]| t E| i| o [q^] p| |i| u [wi8]| t E| i| o [tq] p||P p [o0] i [ie9]| t E| i| o [q^] p||i o| i [w8] E| e| w| w [84] q q
  Level: 6
  Length: 02:34
  Intermediate
  Ichiban no Takaramono (Angel Beats!)

  Jun Maeda

 • [to]| s| d| h| [h0]| a| |h| [he]| s| |h| [qh]| s| |p| [to]| [us]| [od]| [sh]| [roh0]| [uoa]| |h| [uhe]| s| |h| [utqph]| s| |p| [r5] 9 y w o| d| s| a| [ro730]| |s| a| [tpe60]| |d| s| [tqp84]| |a| | [ywro95]| [yod]| [ysro]| [ywa]| [wro730]| |[uts]| [ura]| [utpe60]| |[pd]| [us]| [ywoa95]| |[ypQI9$]| | [w81] 0 w 0 [w8] 0 w 0 [e6] 0 e 0 [e6] 0 e 0 [w7] 0 w 0 [w7] 0 w 0 [w5] 0 w 0 [w5] 0 w 0 [e6] 0 e 0 [e6] 0 e 0 [e3] 0 e 0 [e3] 0 e 0 [e4] 0 e 0 [e4] 0 e 0 [e2] 0 e 0 [e2] 0 e 0 [w952] 9 w [95] [w5] 9 w 9 [wt952] 9 w [95] [r975] 7 [r5] 9 [w730] 0 w [30] [w73] 0 w [30] [yw73] 0 w [30] [wr73] 0 [w3] 0 [e860] 8 0 [86] 6 [e60] 8 0 [86] [y60] 8 0 [86] [r60] 8 [60] 8 [qe84] 1 4 [84] [qe8] [84] [rqa] 4 8 w [tsie] q 4 8 [ypd6] 4 4 1 [sohf1]|[w8]|[wtslh0]|[to]|[uso]|[wt]|[xwvlh0]|[851]| [xvkh3]|0 w r [ukfa] o a h G f a o I u r w [vh0] 3 0 7 5 3 [vlh6]|[60]|[slfe80]|[utp] [utp] [utp] [utspjf]|[ute]|[ohe60]|[86]| [sohf4]|4 8 q [tsi] q e t u i p i u t e q [pj4] 8 q e t o [ohda1]|8|[zywd0]|8|[wtslh0]|8 0 w [rkfa]|[w0]| [ohfa3]|0 r u [ofa] I o a o u [srl] w r w 0 3 [kha0] 0 r u p s [spj6] 6 6 0 e t s a p u t u [ztd] e 6 0 e t [slf] u p s f j [pj4]|4 8 q [wte] q 8 4 8 q [ute] q 8 [tie] 4 8 [toe] 4 q [tpe]| [wto851]|1 5 8 [yod] 0 w t y o s o y t w 0 [ya8] 1 5 8 5 8 [wro3] 7 0 w r u u r w 0 7 3 [yd7] 0 w r t u [ra] u r 0 7 3 [e6] t p 6 6 [r0] [te] [u0] e 0 e 0 [r6] [t8] [yd0] e y e y e [ts] e t e t e [pe4] 8 q e r t u t r [qe] [r8] [tq] [u4] [t8] [rq] [e8] [rq] [t8] [uq] [t8] [rq] [e8] [r4] t [w1] [t5] [y8] [u0] [y8] [t5] [wo1] [t5] [y8] [u0] [y8] [t5] [w1] [t5] [y8] [u0] [y8] [t5] [wo1] [t5] [y8] [u0] [y8] [t5] [wo3] [r7] [t0] [u7] [t0] [r7] [r3] [w7] [r0] [u7] [t0] [r7] [w3] [r7] [t0] [u7] [t0] [r7] [wo3] [r7] [t0] [u7] [t0] [r7] [wo6] [r6] [t6] [u0] [t6] [r0] [te] [r0] [t8] [u6] [t6] [r6] [e6] [r6] [t6] [u0] [t6] [r0] [oe] [r0] [t8] [u6] [t6] r [wo4] [r4] [t4] [u8] [tq] [r8] [te4] [r8] [tq] [u4] [t8] [rq] [e4] [r8] [tq] [u8] [t4] r [pe2] 2 6 9 [ywo5] 5 7 9 7 [yroda] 9 e 9 w 9 [wts] 9 5 9 7 5 [ra5] 5 5 9 w 3 [wo3] 3 0 w r u 0 r u o a [sl0] r u o a f k a s [je] u p s f j k j f [za] p u [le] t u [sq] g j t u i p s [if] u t [qj] t i [ok]| [ywo] d h|w [zd] a p o [sol] w y [rka] w y [o0] a h r u I o a o I u 0 r [usl] o a [kf]| [se] f j u p s f s a s p u e u [vph] s f [hc]| [qh] l x t i [so] p o i| [tp]| [wto8]| s| d| [th]| [o0] a h|r a u a a o u [oh] r w [ph6] 0 e s e u o p s p o u t e [tph] u o [qo] s h t u p s i p u t e [yp9] q e [yo5] 9 w r y o [yod] w r y o s w y a r y o 3 7 0 w r u o I u r [s0] 3 7 [a0] w r [p6] 0 e t u r [utp] e 6 [ud0] r t [yus]| [t4] i p 8 w q e t o p s g p j i t [ke]| [h95]| [zd]| [sl]| [ka]| [oh73]| |[sl]| [ka]| [pje60]| |[zd]| [sl]| [p4] 8 s q f j| q e t u i p s f g [qj]|t|u|t|i|t|p
  Level: 7
  Length: 04:13
  Intermediate
  Sextet (Cloud Atlas)

  Mark Fowler

 • [uspf6] 6||[spig6] 6||[spoh6] 6||[spig6] 6||[uspf6]|||[u6] [t0] e [u0] [i4] [t0] e [i0]u[y5] [r9] w [y9] [u8] [wr] w [yw]t[e4] [t0] u [t0] [y4] [r9] w [t9]y[Y$] [r(] e [Y(] [u3] [y0] [r9] [W7] [u6] [t0] e [u0] [i4] [t0] e [i0]u[y5] [r9] w [y9] [u8] [wr] w [yw]t[e4] [t0] u [E0] [r$] [e(] u [e(] [W3] [y9] u [ye9]r[te8]| |p [sf] [jf] l [kh] d [ha] d [ji] [sp] [sg] j h|f|[yg] [pi] [pd] g [sf] p [sp] p [dO] [pi] [sa] [aO] [sp] u p u 6 [tf] j [tl] [k5] [rd] h [rd] [j4] [se] g [je] [h8] u|u [g2] [qp] d [qg] [f6] [tp] s [tp] [d3] [iW] O [dW] [s6] t [sf] t [ugda]|[sf][da][sp][ufaO]|[daH]|[faH]||[sj][kd][uspj]|[sf]|[rgd]|[sf][da][sp][uaWO0]|[rdaO]|[urO]||[tp][ya][tpe0]| |@ 3 8 [W7] [r9] [t(] [yq] [u0] [xpj]| |[pjc]| |[vpj]|3|[pjc]| |[xpj]|||[u6] t e u [i4] t e i [o5] t e o [i3] r W i [u6] t e u [i4] t e i [o5] t e o [i3] r W i [uhe]Hjt e u [qi] t e i [woh] t e [oj] [li0] [zr] [lW] [ji] [ue] t e u [qi] t e i [wo] t e o [i0] r W i [uhe]H[sj]t e u [qi] t e i [woha] t e [soj] [lif0] [zrg] [lfW] [xli] [ue] t e [ujc] [qi] t e i [wvok] t e o [kiH0] r W i [ulje] t e u [qi] t e i [wo] t e o [i0] [rpg] [haW] [pig] [uofe] [ta] [tpe] u [qi] t e i [woda] t e [spo] [i0] r [aWO] i [upe] [ta] [se] [uf] [qji] [tf] [se] [ia] [woda] t e [spo] [i0] r [aWO] i [sf6][sf] [sf][sf] [sp][sp] [sp][sp] [da3][da] [da][da] [aO][aO] [aO][aO] [sp6][sp] [sp][sp] [tp][tp] [tp][tp] [uO3][uO] [uO][uO] [aO][aO] [da][da] [sf6][sf] [sf][sf] [sp][sp] [sp][sp] [da3][da] [da][da] [aO][aO] [aO][aO] [sp6][sp] [sp][sp] [tp][tp] [tp][tp] [uO3][uO] [uO][uO] [aO][aO] [da][da]| |[sp]|[xlj]| |Z [ljc]|x| |Z[zH]| |[hL]| |[lG6]

  Level: 7
  Length: 02:50
  Intermediate
  Cold Iron (Katawa Shoujo)

  Sebastien Skaf

 • 6|||
  [6e]|||[4q]|||[30]|||
  [6e]|||[4q]|||[30]|||
  [6el] k j f l k j f [4ql] k j f [30z] l k l
  [6el] k j f l k j f [4ql] k j f [30z] l k l
  [6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] l [30k] l
  [6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] l [30k] l
  [6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] l [30k] l
  [6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] [30l] [30k] [30l]
  [6es] p [6e] sp[6es]pp [6e] sp[4qs]pp
  [4q] sp[30s]psp[30s]psp[6es]aa [6e] sa[6es]aa [6e] sa[4qs]aa
  [4q] sa[30s]asa[30s]asa[6es] p [6e] sp[6es]pp [6e] sp[4qs]pp
  [4q] sp[30s]psp[30s]psp[6es]aa [6e] sa[6es]aa [6e] sa[4qs]aa
  [4q] sa[30s]a[30s]a[30s]a[30s]a[6s]6a
  [6ep][6e]ss[6s][6a][6a][6a][6ep][6e]ss[4s][4a][4a][4a][4qp][4q]pp[3p][3a][3a][3a][30a][30s]ss[6es]saa[6ep]
  ss[6es]aaa[6ep] ss[4qs]aaa[4qp] pp[30p]a[30a]a[30a]s[30s]s[6es] a [6ep] u [6es] a [6ep] u
  [4qs] a [4qp] u [30d] s [30a] s
  [6es] a [6ep] u [6es] a [6ep] u
  [4qs] a [4qp] u [30d] [30s] [30a] [30s]
  [6el] j [6e] lj[6el]jj [6e] lj[4ql]jj
  [4q] lj[30l]jlj[30l]jlj[6el]kk [6e] lk[6el]kk [6e] lk[4ql]kk
  [4q] lk[30l]klk[30l]klk[6el] j [6e] lj[6el]jj [6e] lj[4ql]jj
  [4q] lj[30l]jlj[30l]jlj[6el]kk [6e] lk[6el]kk [6e] lk[4ql]kk
  [4q] lk[30l]k[30l]k[30l]k[30l]k[6el] [6ek]
  [6ej] ll[6el]kkk[6ej] ll[4ql]kkk[4qj] jj[30j]kkk[30k]lll[6el]lkk[6ej]
  ll[6el]kkk[6ej] ll[4ql]kkk[4qj] jj[30j]kkk[30k]lll[6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] l [30k] l
  [6el] k [6ej] f [6el] k [6ej] f
  [4ql] k [4qj] f [30z] l [30k] l
  [6el] k j f l k j f [4ql] k j f [30z] l k l [6ep]

  Level: 8
  Length: 02:43
  Expert
  Lux Aeterna (Requiem for a Dream) (Alternative)

  Clint Mansell

 • u s | p d | saO u [pi] u [aO] [sp] | f s a [pd] [gO] | d f p d sas| asfjh p [ga] sd[sf]| Opagf u [id] Oa[sp]| uipf[qd9]d[id]d[yd]ds[us][qia]aaaaapp[a0] u [ki] u O p [ka] [uO] [s6] pp[lji]i[up]u[id94]iuu[zyk]y[us][ua][uO0]uuu[pki]uiu[eaO6]O[sp]u[i7]uiu[t8]t[ut]op[ta]sd[tof]t[tod]t[yqpg9]yyy[ya]y[yd]y[tsof8]tttttty[u80] 00[ws][wd][wf][wj][phe][pe][spe]p[pged]p[sp][pa][spfe]pp[pa][spe][pa][sp][pg][pf]e[pe]e[oda]w[ws][wa][sqpi]qq[qi][uqp][qi][qp][qf][d92]9[i9]9[u9]99[si9][aO942]999999[p9][a30]0[u0]0[i0]0[u0]0[i0]0[u0]0[YQI]Q[uWO]W[ue6]e[fe]e[pe]e[fe]e[qed][qf][qg]qqq[sqf][qa][dWO0]uuu[pjW]yyy[ta6]e[se]eee[ed][fe][tpg9]e[ug][yh][if]e[uf][yg][id] [ud][yf][us]i[up]i[ua70] uiy yut tyr| [uf0]0[uf][g0][ud0]0[ud][f0][us0]0[us][d0][ua0] u0[k73]30[i3][u73]30[i3][u30]i[u0][qi][u50][i50][u0%][u0%][pe6]a[s0]d[D0]f[g0]f[eYD6]000[60]e[70]r[e8]t[r(]Y[je6]k[l0]z[Z0]x[c0]x[eZD6]000[63]ee[73]rr[861]tt[@7(]YY[e6][u0]3[u0][Y6]u[i0]3[u0][y9][pQ]6Q9Q6Q[y96][qp]6[qp][O96]p[qa]6[qp][s86]030[86]030[f86][p0]3[p0][a86][s0][a3]sa[p0][d96][pQ]6Q[96]Q6[pQ]a[s96][sq]d[a6][qa]s[p96][qp]a[O6][qi]u[p60]e[70]r[e80]t[r(]Y[Z86][xf][j0]3[j0][k86][l0][k3]lk[j0][z96][jQ]6Q[96]Q6[jQ]k[l96][ql]z[k6][qk]l[j96][qj]k[H6][qg]f[pj60]e[70]r[e0]t[Q7][($][ra7]2[IG$]79Q[rIG]Q[ig9][QIG][roh]Q97[IG$]2[uf3]7[ka0]WrurW0W07%7%3[uf7]3[ka5]70w[rka]w[PJ0][wka][rSL]w07[ka5]3[zd7]2$79QrQ9QrQ97$2[GC7]2[ka$]79Q[rka]Q[SL9]Q[zrd]Q[SL9][zdQ][SL9][ka7][xf3]7[ka0]WrurW0W07%7[ka%][SL3][zd7]57070[zwd][xrf][SL7]57070[wka][rSL][zd^]5^0^0[zwd][xfE][^SL]5^0[wpj]0^5[kfa7]7777777777777777777777777777777[kaD7]

  Level: 6
  Length: 02:24
  Intermediate
  Who You Really Are (Sherlock)

  Michael Price

 • 8wtyuytu8wtyuytu0wrtytry0wrtytryqetyuytuqetyuytuqWtyuytuqWty[ug]ytu[f8]wtyuytu8wty[uf]ytu[d0]wrtytry0wrt[yd]try[sq]etyuytuqety[us]ytu[qh]Wty[ug]ytu[sq]Wty[ud]ytu[o8]swftyuytu8wty[uf]ytu[k0]wrtytry0wrt[yl]try[sqj]etyuytuqety[uj]ytu[xq]Wty[uc]ytu[ql]Wty[zu]ytu[k0]wrtotro0wrt[oh]tro[j(]QetIteI(Qet[jI]teI[xj9]qetptep[lj9]qetptep[xh5]9wryoyr[wlh]975[zkh7] 9 [u8]od[wu][to][wd][us][wu][to][ws][a8][wu][to][wa][us][wu][to][ws][d6][u0][pe][d0][ts][u0][pe][s0][a6][u0][pe][a0][ts][u0][pe][s0][f$][I9][pQ][f9][ed][I9][pQ][d9][s$][I9][pQ][s9][ed][I9][pQ][d9][f4][i6][O9][f6][dW][i6][O9][d6][g4][o7][wa][g7][rf][o7][wa][f7][d7][wu][to][wd][us][wu][to][ws][a8][wu][to][wa][us][wu][to][ws][d6][u0][pe][d0][ts][u0][pe][s0][a6][u0][pe][a0][ts][u0][pe][s0][f$][I9][pQ][f9][ed][I9][pQ][d9][s$][I9][pQ][s9][ed][I9][pQ][d9][f4][i8][qO][f8][dW][i8][qO][d8][g5][o9][wa][g9][rf][o9][wa][f9][u8]owstyuytu8wty[uf]ytu[d0]wrtytry0wrt[yd]try[sq]etyuytuqety[us]ytu[qh]Wty[ug]ytu[sq]Wty[ud]ytu[o8]swdftyuytu8wty[uf]ytu[k0]wrtytry0wrt[yl]try[qjf]etyuytuqety[uj]ytu[xq]Wty[uc]ytu[ql]Wty[zu]ytu[k0]wrtotro0wrt[oh]tro[j(]QetIteI(Qet[jI]teI[xj9]qetptep[lj9]qetptep[xh5]9wryoyr[wlh]975[zkh7] 9 [tf]hz[of][sh][zo][lf][of][sh][ol][tk][of][sh][ok][lf][of][sh][ol][ze][uf][pj][zu][sl][uf][pj][ul][ke][uf][pj][uk][sl][uf][pj][ul][xQ][yG][jI][yx][zp][yG][jI][zy][lQ][yG][jI][yl][zp][yG][jI][zy][xq][ge][yH][xe][zO][tg][yH][zt][wc][yh][ok][yc][xa][yh][ok][yx][zt][of][sh][zo][lf][of][sh][ol][tk][of][sh][ok][lf][of][sh][ol][ze][uf][ja][zu][sl][uf][pj][ul][ke][uf][pj][uk][sl][uf][pj][ul][xQ][yG][jI][yx][zp][yG][jI][zy][lQ][yG][jI][yl][zp][yG][jI][zy][xq][tg][iH][xt][zO][tg][iH][zt][wc][yh][ok][yc][xa][yh][ok][yx][tl]osdfdsftosd[xf]dsf[zu]oasdsaduoas[zd]sad[li]psdfdsfipsd[lf]dsf[vi]Osd[fc]dsf[li]Osd[zf]|[tsolhf]

  Level: 4
  Length: 02:48
  Easy
  Light Rain Road (Secret)

  Jay Chou

 • [wE]| [wE]| [wE]| [wE] Dd[wdE] Dd[wdE] Dd[wdE] J [wE] Jj[whE] hg[wED] Dd[seY] s [eY] ds[ysQ] ds[ysQ] ds[ysQ] j [yQ] jh[yQG] GD[ydQ] ds[wPE] P [wE] Jj[je8] l G j [hE9] d| Jj[je8] l G j [h9] J [j(]hgD[E0] I o p [TP(] sPp o [yI9]| [oS] 99[dI9]| [oS] 99[dI9]| [oS] 99[dI9] [hL2] [zG2] [hL2] [zG2]| t Dd[dE] Dd[ed] Dd[wdE] J [wE] Jj[whE] hg[wED] Dd[seY] s [eY] ds[ysQ] ds[ysQ] ds[ysQ] j [yQ] jh[yQG] GD[ydQ] ds[wPE] P [wE] Jj[je8] l G j [hE9] d| Jj[je8] l G j [hE9]| Hh[wh7] Hh[wh7] Hh[wh8]| [wZ8] l [JE9] z [eG9] j [whP]|||[tI] 99[woE]| [sG] 99[whP]| [hP5]| [hP5]

  Level: 5
  Length: 00:57
  Intermediate
  Symphony No. 40

  Wolfgang Amadeus Mozart

 • u|p|[p6]| |[70]| u|p|[pW*]| a| 9| u|d|[f*]| |[Q9]| p|j|[wj9]| k| [wr9]| j|h|[G8]| f| 7| d|h|[G8]| d| 7| p|a|[a984]| | p| a| [s6]||| u|p|[p6]| |[70]| u|p|[pW*]| a| 9| u|d|[f*]| |[Q9]| p|j|[wj9]| k| [wr9]| j|h|[G8]| f| 7| d|h|[G8]| d| 7| p|a|[a984]| | p| a| [s9]| | 0| |Q| |W| I|O|[pQ]| O|p|[a0]| S|p|[O9]| I| 0| r|T|[yw]| I|u|[ye]| T|e|[ur]| |T| I|O| [pQ]| O|p|[a0]| S|p|[O9]| I| *| u|y|[T97]| r|T|[y5]| u|r|[e84]||| w|t|[t8]| |9| w|t|[t0]| y| q| w|i|[o0]| |[qe]| t|s|[sqE]| d| [yqE]| s|P|[p(]| o| 9| i|P|[p(]| i| 9| t|y|[yq(%]| |t| y| [Y8]||| P| i| I| T| [qi^E]
  Level: 5
  Length: 02:13
  Intermediate
  Excerpt from the Ecstasy (Destiny)

  Martin O'Donnell

 • [yd] y y y [yg] y [yj] y [yj] y y y [yd] y y y [yd] y y y y [yf] [yg] [yh] [yg] y y y [yf] y y y [yd] y y y [yg] y [yj] y [yl] y y y [yJ] y [yj] y [yd] y y y y [yf] [yg] [yh] [yh] y y y y||| [tie92] [92] [92] [92] [uoE92] [92] [92] [92] [wuE92] [92] [92] [92] [yqe92] [92] [92] [92] [yqe92] [92] [92] [92] [wtq92] [92] [92] [92] [wuE92] [92] [92] [92] [eT920] [92] [92] [92] [tie2] 2 2 2 [uoE2] 2 2 2 [wuE2] 2 2 2 [yqe2] 2 2 2 [yqe2] 2 2 2 [wtq2] 2 2 2 [wuE2] 2 2 2 [eT20] 2 2 [y2]u [i2]69 u[y6]t[y2]69 t[E6]e[w2]6e9|6 269|[y6]u[i2]69 u[y6]t[y2]69 u[i6]o [u1]5t8|5 158|[d5]f [g2]69 f[d6]s[d2]69 s[P6]p [o2]6p9|6 269|[p6]P [s92] P| p [81]| o|i [oe6] p| [ig]|[oh]|[uf] [pigd2]|[qe9]|[qe9] [ig2]|[qohe9]|[uqfe9] [utso1]|[w^0]|[w^0] [ig1]|[woh^0]|[wuf^0] [ig2]| [sqle9]| [sl^] [PJ] [qpj^9] [oh][pj]1|[w^0]|[w^0] [ig1]|[woh^0]|[wuf^0] [pigd2]|[qe9]|[qe9] [ig2]|[qohe9]|[uqfe9] [utso1]| [wsl^0]| [sl1] [PJ] [wpj^0] [oh] [ig2]| [qpje9]| [ohdP5]| [ywigE]| [usf92]|[yped9]||| i|o|u [qie9]||| i|o|u [wt80]||| i|o|u [qie9]| s| [sqE9] P p op[w80]||| i|o|u [qie9]||| i|o|u [wt80]| s| s P p o [qie9]| p| [woE9]| i| [u9]qe|y||| dgjzcbnxbzvnxbz| cb[zb]| z
  Level: 7
  Length: 02:08
  Intermediate
  The Edge of Dawn (Fire Emblem: Three Houses)

  Yuka Tsujiyoko

 • 8 w y Y o 8 w y Y o s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O [Yh] [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o [ak] s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O H h g [wh] t Y o Z [wz] r y i k [D8hl] w t Y o s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [yh] i O g w r y i g h g [D8s] w t [Ydg] [Doh] s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o s k l z l [wk] y i o a d g h k z v o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wpsg] y i g [woaf] y i d [8s] w t u [osfhl] s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o [sf] s s [9psg] e t [if] [wad] [rf] [yg] [ij] [P8dgh] w E i [wsfh] E t u s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o s s [9d] e t [yf] [IG] f d [wpsh] y i [ps] [wyioah] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wyipsg] g [wyioaf] d [8s] w t u [of] o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [os] [9ipsg] e t y [ips] i i [WOisg] t y i [Os] g [wpsg] y i p s p [ig] y [wiaf] y i o [ad] o i y [8uos] w y u o y u o [8ups] e u i p u i p [8wyuos]

  Level: 7
  Length: 03:35
  Intermediate
  Elegy

  Nobuyuki Tsujii

 • [18tu] 1 8 [tu] [18] [7rt] [6e] 6 e [tu] [6e] [7r] [18] [1w] 8 [tu] [18]w[7r] [6et] 6 e [6eu] [5w]7u [1o] 5 [0o] [8o] w [7o] [6tup] [0p] [tp] 6 0 [7u] [8uo] w [tuo] [uo] w [7o] [6p] 0 [tp] [6p] [0o] [6o] [4tip] [8p] e 4 8 [eo] [5p] 9 [wo] [5ro] [9i] [wo] [8tuo] [wo] t 8 0 q [5w] 9 7 [5ry] w u [8o] w [to] [8o] w o [qp] e p [wa] r o [6us] [0s] [tus] [6s] 0 [tp] [qips] [ts] [yid] t q [ts] [5yd] [9d] [rod] [5d] 9 [rd] [%Ouf] 0 [rf] [%f] [0d] [rd] [6d] [0s] [ts] 6 0 e t 0 e [6f] 0 [5h] [4sj] 8 e [sj] e 8 4 8 e [pj] e [8oh] [6uf] 0 t [upf] t 0 6 0 t [uf] 0 [5oh] [4pj] 8 e [pj] e 8 4 8 e [pj] e [oh] [8uf] w t [uf] [ig] [uf] [7yd] w y [oh] w s [8s] w t u t w 6 0 e [tu] e [7tu] 8 w t [18u] t [7rw] [6e] w t [6wetu] 7[rtu] [18to] w [0to] [8to] w [7rto] [6etp] e [0tp] 6 e [7u] [18to] w [5to] [0to] w [8o] [6p] 0 p [0p] e [5o] [4tp] 8qetiteqet[5o]twtot[wo]tiw[5o]w [1o]w[0o]w0w[1o] [w3] [w4] w[5wo]wywrw wq757 [1tuo]w0w[tuo]w[tuo]w0w[tuo]w [4p]eqe[tp]e[5a]rwror [6us]t[us]t[eus]t[0us]t6t[0p]t [4ips]t[qips]t[8ips]t[4ipd]yey[qips]t [5oad]y[road]y[eoad] y[woad]y9y[5d]y [%f]u[0O]u[raO]u[WOf]u[O0d]u[%ad] u[6ad]u[0ps]u[tps]u[rps]u[ep]u[0a] u[8s]u[6p]u[6p]u[5f]u[5o]u[oah] [18sj][4p][6sg][8p][qsg][ep][tsj][ip][tsg][op][isg][tp] [esg][wp][qsg][8p][qsg][8p][4j][8p][qs]8[4h]8 [6f]0ues0urs0u[tf] f0[eu][0s][ru][0a][tup][0u][ea][0u][ts] [0u][eaf][0u][eo][0u][5wah][0o] [4sj][8p][qs][ep][ts][ip][tsj][op][ia][tp][es][wp] [qa][8p] [4a][8p][qs][ep][tj][ip][ts][ep][qh]o [1f]58[0s]w[td][wsf]u[wdg]t[wsf]8[5d]9owaroyd[oh]oa su [1s] uo[u0o]u[8o] uou[7ro]u[6eps]u[ps]u[ps]u[6eps]u[6eps]u[7rps]u [18o]uou[0o]u[wos]uou[7ro]u[6s] [u0p][utp][us]upufo [8h]o[wf]o[th]o[wh]o[uf] o[wh]o[6j]s[0j]s[ej]s[tj]sus[pf]s [th]o[uf]o[uh]o[th]o[uf]o[uh]o[ej]psp[uj]p[uj]p[eh]p[wh]p [qj] [pts][pis]p[tj] [ij]p[tj]p [wj]p[ys]p[iah]o[yah] [wag]o[yah]o [tfh]o[ufh]ouo[uh]o[0h]oqo[5wh] [9d]o[rd]o[9d]y[wo]y[9u] [1to]w[0t]w[5uo]w[8uo]w1w [8uo] [4ip]eqe[qp]e[5oa]rwr[wo]r [6us]t[0us]t[rus]t[eus]t0t[6p]t[4ps]t[qps]t[8pd]y[ei]y[qip]y[8ips]t [5oad]y[9oad]y[road]y[9oad]ywy [5oad]y[%f]u[0O]u[Orf]u[O0f]u[Wad]y[0ad]u [6ad]u[0ps]u[tps]u tupasfjk[el]xbn[0em] 0 6 [5wuaf] u [6e] [6eoh] [4qpsj] t i [psj] i t [4q] t i [psj] i [toh] [6euf] 0 e [tuf] e 0 [6e] 0 e [tuf] e [5woh] [48pj] q e [tpj] e q 4 8 q [tpsj] q h [8osf] w t [uf] g f [wd] y o hs [ts] u o s o r e u p s p r t u o [sf] o [rs] e u p [sj] p [rf] [th] o [sh] [sfh] s [oh] [esfj] [uj] [fj] p e [rf] [tsfh] o h [sh] o [rh]s[esfj] u [pj] [sj] h h [isgj] [pj] s p s j [wsdj] y [oh] [ah] g h [tosh] h o t o 0 [5wodh] o r [odh] w [oh] [15ofh] 8 [0oh] [wofh] [8t] [oh] [4psgj]8qe[tpsgj]i[adk]oyr[wadk]9 [6sfl]0[esfl]t[usfl]p[sfl]put[epfj]0[4sjl] 8[qsjl]e[tdjz]itoit[esjl]q [59dkz]w[rdkz]y[odkz]y[rdkz]w97[5wdkz][4q] [H30fkx] %70[WHfkx]ru[OHfkx]ad[Hadkz]Ou[Hrdkz]0r [30dkz]6[8sfjl] 0e[tsfjl]up[6t][8u][0p][es][tf][uj][pl]xb[sm]|[579w] [uoaf][5woafh] [18pgj]468qe[tpgj]s[is]psps[op][is][tp][8es][4wp][qs][ep] [ts][ip] [ts][op][is][tpj][eg][ws][qp][8s][4f][oh]fs [30uf]s[6p][8u][0p][eu][0p][ra][0s][euf][0s][6p][3u][6p][3u] [6p][3u]p[30a] p[6u][8p][0u][ep] [0u][ep] [0uf][ea]ouoa[5woh]ao[18pj]s[4p][6s][8p][qs][ep][ts][ip][tgj] [os][ip][ts][ep][ws][qp][8s][qp] [48pgj][qs][ep][ts][ip][ts][ep] [qs][8p][4j]spsps[oh]so [30uf][6p][8u][0p][eu][rp][tu][rp][tu][rf] tarpturpeu0peu0p[6es]pudaufsu[5wh]fofos[5wfh] [18pj][4g][6s][8p][qi] [et][et][ti][ti][ipj][tg][es][wp][qi] [8t][qe][8t]i[4p]s[qp][es][tp][is][tp][os][ip][tj][ef][ws][qp][8s][4f][oh]fs [30uf]s[6p][8u][0p][es][rp] [tu][up][tuf][rs][ep][0u][et][0e] [80][0e]t[6uf][0s][ep][0u][ep][0u][ep][0u][ep][fx] 5 [5hkxv] [146qjlcb] [468q][468q][468q][468q] [qetijlcb] [qetipsg][qetipsg][qetipsg][qetipsg] [468qisg] [4qis][4qis][4qis][4qis] [4qjlcb] [4qj][4ql][4ql][4qhlxv] [1358fhlx] [80wtus][80wtus][80wtus][80wtus] [1358fhlx] [80wtgjlc][80wt][80wt][80wt][fhlx][5wdhkz] [579to][579][579][579w] [ryhkzv] [ryoadh] [479qhkzv] [15lxvm] [tis][80][80][80] [%WOtis][ig] [OH][sl][tigc][HV][15hlxv] [osfh][tu][uosf] [%WOtis][ig][OH][sl][gc][HV] [8wosfh]t[uf]o[ts] [Otisg][OH][sl][gc][HV][lm][tohv]s[fx]h[sl] [HV][gc][sl][OH][ig][ts]Wq8%41[1580t]

  Level: 8
  Length: 04:39
  Expert
  Hallelujah (Expert)

  Leonard Cohen

 • [10] 5 [u8] 5 [y9] 5 [t0] 5 [w3] 7 [o0] 7 [QI] 7 [wu] 7 [e4] 8 [uq] 8 [yw] 8 [te] 8 [10] 5 [w8] 5 [t0] 5 [y7] w [t60] 0 [se] 0 [ra] 0 [ut] 0 [w3] 7 [o0] 7 [QI] 7 [wr] 7 [10] 5 [u8] 5 [y9] 5 [t0] 5 [te5] 5 [wr9] 5 [e8] 5 [w7] 5 [q2] 6 [i9] 6 [u0] 6 [qe] 6 [q^] 4 [uo^] 4 [yi8] 4 [qE9] 4 [qe2] 6 [i9] 6 [u2] [y6] [yu9] [i6] [tp5] 2 [ro5] 2 [ie5] 2 [wo7] 2 [w10] 5 [u8] 5 y 5 [w0] 5 [w30] 7 [o0] 7 I 7 [wr] 7 [w10] 5 [u8] 5 y 5 [w0] 5 [w30] 7 [o0] 7 I 7 [wr] 7 [qe2] 6 [o9] 6 [u2] 6 [qe] 6 [qe5] 2 [o6] 2 [wr5] 2 [oh7] 2 [sl1] 5 [ka0] w [sl1] 5 [uf8] w [oh3] 7 Q w 3 7 [oh0] w [pj4] 8 [woh] e [pj4] 8 [tsq] e [uf1] 5 8 w [yd7] 5 [ka9] w [sl6] 6 [ka9] 6 [sl0] 6 [uf8] 6 [oh3] 7 Q 7 w 7 [h0] 7 [ig2] 6 [uf9] 6 [yd2] 6 [tsq] 6 [uf5] 5 0 5 5 5 0 5 [yd5] 5 7 5 [oha9] 5 [slf1] 5 [kda0] w [slf1] 5 [uof0] w [oha3] 7 Q w 3 7 [oha0] w [spj4] 8 [woha] e [spj4] 8 [tsqp] e [uof1] 5 8 w [yod7] 5 [kda9] w [slf6] 6 [kda9] 6 [slf0] 6 [usf8] 6 [oha3] 7 Q 7 w 7 [oh0] 7 [ig2] 6 [uf0] q [yd2] 6 [ts9] q [ig^] ^ [uqf] y [yd^] ^ [tsq] E [ig5] 5 [uf9] w [yd5] 5 w [ts] [us1] 8 w t w|d| [oa3] 7 0 r 0|o| [us1] 8 w t w|d| [oa3] 7 0 r 0|o| [us1] 8 w t w|d| [oa3] 7 0 r 0|o| [us1] 5 [u8] 5 [y9] 5 [t0] 5 [w3] 7 [o0] 7 [QI] 7 [wu] 7 [e4] 8 [uq] 8 [yw] 8 [te] 8 [10] 5 [w8] 5 [t0] 5 [y7] w [t60] 0 [se] 0 [ra] 0 [ut] 0 [w3] 7 [o0] 7 [QI] 7 [wr] 7 [10] 5 [u8] 5 [y9] 5 [t0] 5 [te5] 5 [wr9] 5 [e8] 5 [w7] 5 [q2] 6 [i9] 6 [u0] 6 [qe] 6 [q^] 4 [uo^] 4 [yi8] 4 [qE9] 4 [qe2] 6 [i9] 6 [u2] [y6] [yu9] [i6] [tp5] 2 [ro5] 2 [ie5] 2 [wo7] 2 [w10] 5 [u8] 5 y 5 [w0] 5 [w30] 7 [o0] 7 I 7 [wr] 7 [qe2] 6 [p9] 6 [o0] 6 [i9] 6 [wr5] 9 [wo] 9 [ie] 9 [wr] 9 [qe2] 6 [i9] 6 [u0] 6 [qe] 6 [w5] 2 [u5] 2 [w7] 2 [q5] 2 [10]
  Level: 6
  Length: 03:05
  Intermediate
  Tennessee (Pearl Harbor)

  Hans Zimmer

 • 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[rq]|[rq]| %|[r0]|[r0]|6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]|[j6]|[t0] f [t0]| [h%]|[rq] f [srq]|[O%]|[rq]|[rq]| %|[rq]|[rq]|%|[r0]|[r0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[r0]|[ri0] u [a3]|[e0]|[ue0]|[a3]|[W0]|[sW0]| [O6]|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[rq]|[rq]| %|[r0]|[r0]|6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]|[j6]|[t0] f [t0]| [h%]|[rq] f [srq]|[O%]|[rq]|[rq]| %|[rq]|[rq]|%|[r0]|[r0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[r0]|[ri0] u [a3]|[e0]|[ue0]|[a3]|[W0]|[sW0]| 6|0|t|u|a|O
  Level: 5
  Length: 01:15
  Intermediate
  Max Payne 3 Theme

  Health

 • 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u [l8] w u l w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [l6] 0 t l 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [j4] 8 e j 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [f3] 7 w| 7 w 3 7 w [rf] w [h0] [h9] q e [yd] e [qf] [g9] [he] [yj] [ke] [l6] [k0] [je] [th] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [f8]hlw u fhl w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [f6]jl0 t fjl 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [s4]gj8 e sgj 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [o3]af 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8]0w
  Level: 5
  Length: 04:00
  Intermediate
  Memory (Cats)

  Andrew Lloyd Webber

 • [se6] a p u s a p u [sq4] a p u [d30] s a s [se6] a p u s a p u [sq4] a p u [d30] s a s [se6] a [pe6] u [se6] a [pe6] u [sq4] a [qp4] u [d30] s [a30] s [se6] a [pe6] u [se6] a [pe6] u [sq4] a [qp4] u [d30] s [a30] s [se6] p [ut] sp[se6]pp [ut] sp[sq4]pp [ut] sp[s30]psp[ysr]psp [se6]aa [ut] sa[se6]aa [ut] sa[sq4]aa [ut] sa[s30]asa[ysr]asa [se6]saa[utp] ss[se6]aaa[utp] ss[sq4]aaa[utp] pp[p30]aaa[yra]sss [se6]saa[utp] ss[se6]aaa[utp] ss[sq4]aaa[utp] pp[p30]aaa[yra]sss [se6] a p u s a p u [sq4] a p u [d30] s a s [pe6]|||[qa4]| |[s30]| | [pe6]|||[q4]| |[30]| | [e6] 1 3 6 8 0 e| 6
  Level: 5
  Length: 01:12
  Intermediate
  Lux Aeterna (Requiem For A Dream)

  Clint Mansell

 • 6 0 r t| 6 0 r t| 6 0 r t| 6 0 r t| [u6] 0 r t y o [u5] 0 r t y o [u4] 8 w e| [y3]|t|[r5]| [e4] 8 w e w y [e5] 9 e r w| [e4] 8 w e u y [u5] 9 e r| [u6] 0 r t y o [u5] 0 r t y o [u4] 8 w e| [y3]|t|[r5]| [e4] 8 w e w y [e5] 9 e r w| [e6]|0|w|e||u| [p4] 8 q [qo4]| [wu5]|| 5 9 w 9 [wu5] I [o3] 7 0 [I30]| [y92]|| 2 6 9 6 [y92] u [i1] 5 8 [u5] [81]| [t81]|[y81]|[r81]| [e4] [r8] [qe] 8 q [w8] [e4] [r8] [qe] 8 q [w8] [e5] [r9] [we] 9 w [w9] [e5] [u9] [wu] 9 [yw] 9 [uq84]|| [u6] 0 r t y o [u5] 0 r t y o [u4] 8 w e| [y3]|t|[r5]| [e4] 8 w e w y [e5] 9 e r w| [e4] 8 w e u y [u5] 9 e r| [u6] 0 r t y o [u5] 0 r t y o [u4] 8 w e| [y3]|t|[r5]| [e4] 8 w e w y [e5] 9 e r w| [e6]|0|w|e
  Level: 6
  Length: 01:11
  Intermediate
  Lost In Thoughts All Alone (Fire Emblem)

  Rena Strober

 • [e6] u s u s u e u [92] e i e i e 9 e [e6] u s u s u e u e||| [e6] u s u s u e u [92] e i e i e 9 e [e6] u s u s u e u e||| [e6] u s u s u e u [r3] u O u O|| [w5] y i y i y w y [e6] u p u p||| [e6] u s u s u e u [92] e i e i e 9 e [q4] t u t u t q t [70] r y r y||| [e6] u s u s u e u [30] u s u s|| [q4] t p t [81] t u t [92] e i e i||| [e6] u s u s u e u [w5] u s u s|| [30] r o r o r 0 r [q4] t p t p||| [92] e i e i e 9 e [81] w u w u|| [30] r y r y||[e60]||| [je] u p s [jf]|p| [j9] e [yh] i [pg]|[yf]| [je] u p s [jf]|p||| [je] u p s [jf]|p| [j0] r [uH] I [aG]|[uf]| [qj] t i t [j8] w t w [j9] e y i p|y||| [je] u p s [jf]|p| [wj]|h|g|f| [j0] r u I [aH]|u| q t i p s|i||| [je] u p s [jf]|p| [j8]|H|[G0]|f
  Level: 5
  Length: 01:41
  Intermediate
  Light Of The Seven (Game Of Thrones)

  Ramin Djawadi

 • lz[xp] lj|[zp] [ok] hf|[ok] [ji] hs|[ih] [tf] o s df [yg]| l [yk]l [th]| g [tf]g [YG]|Gl [kY]j [uH] a f lz [xp] lj|[zp] [ok] hf|[ok] [ji] hs|[ih] [tf] o s df [yg]| h [yg]h [tf] h l [xt] [zo]|zz ol [tl] o s o f| sd[f6] [s0]pe d [a5] [o9]uw a [p4] [o8]tq o [u1] 5 8 yu [i2] 6 [s9] as [o3] 7 [i0] ui [I@] $I[s(] ap [O3] 7 0 sd [f6] [s0]pe [d0] [a5] [o9]uw [a9] [p4] [o8]tq [o8] [u1] 5 8 [y5]u [i2] 6 [o9] [i6]o [u1] [o5] [s8] [f5] [d5] 9d[wd] 9s [s8] w t w [qp4]|as [qa4]p [to8] f f [t8] [wd5]|fg [wf5]d [se6] d o [e6] [qi4]|op [qo4]i [ut8] s s [ts8] [wa5]| [wp5] a [ts8]| [wd5]fds [p4]s8 [qf]g[h8] [d8]sw [td]f[wd]s [p5]s9 [wf]g[h9] [d6]s0 [ed]f[d0]s [p4]s8 [qf]h8 [j8]hw [th]lw [k5]h9 [wf]h9 [d3] 7 [d0]f[d7]s [p4]s8 [qf]g[h8] [d8]sw [ts]s[wd]f [g4]fq [d5]aw [s6] 0 e sa [p4] [a8] [sq] [d8] [s8] [wo] [ut] [wo] [p4]dq [a5]sw [s6] 0 e sa [p4] [a8] [sq] [d8] [s8] [wo] [ts] [wd] [f4]gq [d5]aw [s8] w t w u
  Level: 5
  Length: 01:29
  Intermediate
  Lemon (Unnatural)

  Kenshi Yonezu

 • 2|9|6|2|9|6| 2|9|6|2|9|6| [y2]|9|[y6]| [p2]|9|[y6]| [t2]|9 y [u6]| [i2] u [y9]|6|2|9|6|2|9|6| [y2]|9|[y6]| [p2]|9|[p6]| [o2]|9 u [t6]| [y2]|9|6|2|9|6|2|9|6| [y2]|9|[y6]| [p2]|9|[y6]| [t2]|9 y [u6]| [i2] u [y9]|6| 2|9|6|2|9|6| [e2]|[y9]|[u6]| [i2]|[o9]|[i6]| [u2]|9 y [t6]| [y2]|9|6|2|9|6|2|9|6| [spe]||[woa]|| [rda]||[pQI]|| [spe]||[woa]|| [ywo]||[pI9]|| [da7]||[pS6]|| [iP9]||[oa5]|| [yo5]||[yI6]|| [uT6]||[ye2]||| 2|9| [usp6]|0|e| [yoa5]|9|w| [daI7]|Q|r| [pTI$]|*|Q| [usp6]|0|e| [yoa5]|9|w| [yro5]|9|w| [ypI2]|6|9| [daI7]|Q|r| [upS6]|0|e| [ypI9]|e|y| [yoa5]|9|w| [yro5]|9|w| [yeI2]|6|9| [ueT6]|0|e| [ye2]|6|9|2|6|9| [zd2]|6|[zd9]| [jb2]|6|[zd9]| [sl1]|5 [zd] [xf8]| [gc2] [xf] [zd6]|9|2|6|9|2|6|9| [zd2]|6|[zd9]| [jb2]|6|[jb9]| [vh1]|5 [xg] [sl8]| [zd2]|6|9|2|6|9| [zd2]|6|[zd9]| [jb2]|6|[zd9]| [sl1]|5 [zd] [xf8]| [gc2] [xf] [zd6]|9|2|6|9|2|6|9| [pj2]|[zd6]|[xf9]| [gc2]|[vh6]|[gc9]| [xf1]|5 [zd] [sl8]| [zd2]|6|9|2|6|9|2|6|9| [pj2]|[zd6]|[xf9]| [gc2]|[vh6]|[gc9]| [xf1]|6 [zd] [sl8]|[zd92]
  Level: 6
  Length: 02:13
  Intermediate
  Leave No Man Behind (Black Hawk Down)

  Hans Zimmer

 • I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y u I O p a p O I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y a p O I i Y i I P a S d p O d S f p S a p O i y T P a S d p O d S f p S s p O I p a O I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y u I O p a p O I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y a p O I Y i I p a S a d S a p O p a S D a S p a S p a d S a S p O u I O p S f D a S G f d S D a S p O u I O p S f D a S P a S d p O d S f p S a p O i y T P a S d p O d S f p S s p O I p a O I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y u I O p a p O I S O p p I S O p a p I O u y u I y T y a p O I Y i I
  Level: 3
  Easy
  Lilium (Elfen Lied)

  MOKA

 • u Y u [W48i]u[e$*I]Y[E59o] y [r%(O] T [6tp] [0et] [etupf] [60ryO] [0ryf] [ETuo] f[26qif][gf] [6qed] [qey] fg [eyiTS] [Wtyis] [59rio] [9wr] [wriod] [59etI] [9etd] [wryi] d[150ud][fd] [50ws] [0wt] df [wryua] [uQETP] [48ei] [8qe] [qeuis] [6wtu] [wts] [tQY] s[^2qys][ds] [q^P] [Eqy]sd [ey^I] [W7yi] [3tuo] [0et]p[tYI] 3p[0ryuO] 3a[48tp]u[r%(Y]u[E59i]y[e$*I] T[W48o] t [30rO]y [6tp] [0et] [etuf] [60ryO] [0ryf] [ETuo] f[26if][gf]q[Wd]rt[Tf][yipdg]e[TSyipj] [tyisWOH] [59rio] [9wr] [wriod] [59etI] [9etd] [wryi] d[15ud][fd]0[Qs]eE[rd][tuosf]w[rtuoah] [tuQEIPG] [48ei] [8qe] [qets] [6wtu] [wts] [tQY] s[^2ys][ds]q[^QP]w[0W][es][Eqd]r[wt]T[Wy]Y[3tuo] [0et]p[tYI] 3p[0ryuO] 3a[60tp]S[EO8tus]g[O0yuaf]k[eupsj] p [48et][iOpsgj] [eto] [etipsj] [48W] [Wtuafk] [Wty] [sl][38wosh] [0wt] [ra] [yd] [ts] [wo] [26qisg] [qeu] [qeyiag] 9 [qtph] r [Oj][1af] 0 [80W] [ep] [tu] [rO] [*Euof] [Q26y][Ipd] [eyI] [Qeyd] [7i][Sd][eusf] [ey][ag][3as] [Wt] [etps] u [ps][WOtsd] [wt][osf][I3pa] [Qer] [QYI7ea] [37] [0eys] [0W][yu][60tp] [WYIa]s[wyiaS]d[8wtuPD]f[YD7eig][IG][^Wqyodh] [OH] [48epsj] [eto] [etipsj] [48W] [Wruafk] [Wry] [sl][38dh]wE[ro][yP][oa][wtud] [tu]Sso[26qsg] [qeu] [qeyag] 9 [qtph] r [Oj][16af]0w[Wu][ro][uO][ta]Pp[rO][*EOuf]o[QIP26yd][eyI]p [QOeyd]o[7p]d[eyif]O[qeyo][ig][O3s] [Wti]o[Iets]ios [Wtud]I[wti][uf][QYI37a] [eQY]i[Qeua]Y[3yi] [0e]u[WY0s]y[6tp] [0rY] [tu] [tYO] p [usfj]
  Level: 7
  Intermediate
  Liebesleid (Love's Sorrow)

  Fritz Kreisler

 • [yi]Sd [ip]jJ [uo]dS o lJ [id]jz [of]Jh [id]xc [ep]j S [pg]b [di] B [dou] z L [uop]B b [yip] S d i [ei] j [qy]J [uod] z L [uop]B b [9ipd] ye [6pf] ye [9eyi] iy [8tuo] ot [qtip] pi [0ua] au [epus] te [5aod] y w [8os] [os]Yi [pfsu] t [6sgp] i t [8p] I t [7adh] o y [^PH] O y [6dpj] y e [up6] e T [uopy]e 0 6 [ey] [p8] [yip9] e q 6 [ygp] [epi] [0o] E e 6 [poud] [pofe] [qpif] y e [6dpi] T y [o5] E ( 5 [(PD] [^*YP] [%DYO] Y q 5 y q 6 [dyp6] y e 6 [9ipd] [9fuo] [P^] u E ^ [YP] Q [7yid] y W [70] [9doh] [5qiy] [8dio] t w 8 [8sou] [0s]
  Level: 6
  Intermediate
  Lacrimosa (Requiem)

  Wolfgang Amadeus Mozart

 • [8td] f d f d a s [6ed] f d f d a s [4qd] f d g d a s [5wd] f d [8to] s a s [6es] a p o [4qo] s a s [5w] [8to] s a s [6es] a p o [4qo] s a s [5wa] [8dh] u o a s [6af] u a s [4j] o a s [5dk] o s a [8dh] u o a s [6af] u a s [4j] o a s [5dk] o s a [8td] [8f] 8 [8d] [8f] [8d] [8a] [8s] [6ed] [6f] 6 [6d] [6f] [6d] [6a] [6s] [4qd] [4f] 4 [4d] [4g] [4d] [4a] [4s] [5wd] [5f] 5 [5d] 5 5 5 [8to] [8s] [8a] [8s] 8 8 8 [6es] 6 6 [6a] [6p] 6 [6o] 6 [4qo] [4s] [4a] [4s] 4 4 4 [5w] 5 5 5 5 5 5 5 [8to] [8s] [8a] [8s] 8 8 8 [6es] 6 6 [6a] [6p] 6 [6o] 6 [4qo] [4s] [4a] [4s] 4 4 4 [5wa] 5 5 5 5 5 5 5 [8dh] [8u] [8o] [8a] 8 [8s] 8 8 [6af] 6 [6u] [6a] [6s] 6 6 [4j] 4 [4o] [4a] [4s] 4 4 [5dk] 5 5 [5o] [5s] [5a] 5 5 [8dh] [8u] [8o] [8a] 8 [8s] 8 8 [6af] 6 [6u] [6a] [6s] 6 6 [4j] 4 [4o] [4a] [4s] 4 4 [5dk] 5 5 [5o] [5s] [5a] 5 5 5 5 o [8ts] [8ts] a d [6es] [6es] a d [4qs] [4qs] a d [5ws] 9 w u o [8ts] [8ts] a d [6es] [6es] a d [4qs] [4qs] a d [5ws] 9 w u o [8ts] [8ts] a d [6es] [6es] a d [4qs] [4qs] a d [8tus] 1
  Level: 5
  Intermediate
  Latika's Theme (Slumdog Millionaire)

  Suzanne D'Mello