Music Sheet Tag EDM

Virtual Piano music sheets from the EDM genre. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • u i u t y w t y
  [u0] i u t y w t y
  [u7] i u t y w t y
  [u4] i u t y w t y

  u i u t y w t y
  [u0] i u t y w t y
  [u7] i u t y w t y
  [u4] i u t y w t y

  u i u t y w t y
  [u0] i u t y w t y
  [u7] i u t y w t y
  [u4] i u t y w t y

  Level: 4
  Length: 01:14
  Easy
  The First Lie (Stranger Things)

  Kyle Dixon & Michael Stein

 • 8 w y w u w y w [y7] w t w y w t w 6 e y e u e y e [y0] e y e u e y e 8 w y w u w y w [y7] w t w y w t w 6 e y e u e y i e u e y e u e t 8 w y w [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t w y w [to] [wd] 7 [se] y [ea] u [ea] y [pi] e [up] e [ys] e u e t 8 w y [wo] [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t [wo] [yo] [wp] [ut] w 6 e y e u e y i e u e y e u e t 8 w y w [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t w y [wo] [to] [wd] 6 [se] y [ea] u [ea] y [pe] 0 [pe] y [se] u e y e 8 w y [wo] [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t [wo] [yo] [wp] [ut] w 6 e y e u e y i e u e y e u e t 4 8 q [wp] [pge] [pg] [of] 4q5 9 w [ea] [ra] [of] [wof] 5 3 7 0 w [ra]|[a0] [of3] 6 0 e [ura] t o [se] [p6] 4 8 q [wp] [pge] [pg] [of] 4q5 9 w [uea] [ura] [of] [wof] 5 3 7 0 w [ura] [ua] [ua0] [of3] 6 0 e [ura] t o [se] [p6] 4 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [od3] 7 0 w [rof] [of] [of0] [slf3] 6 0 e [rkhd] t d e [j6] [sp4] 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [od30] [30] [30] [30] [of30] [of30] [of30] [slf30] 666666[khd6]666666 [sj] [spjg4]|[tqie]4q4[tie4] 4 [tqie] 4 [wuro5]|[wuro]5w5[uro5] 5 [wuro] 5 [wur30]|[wur0]303[wur3] 3 [wur0] 3 [utpe6]|[utpe]6e6[utpe6] 6 [utpe] 6 [tqie4]|[tqie]4q4[tie4] 4 [tqie] 4 [ywro5]|[ywro]5w5[yro5] 5 [ywro] 5 [wur30]|[wur0]303[wur3] 3 [wur0] 3 [utpe6]|[utpe]6e6[utpe6] 6 [utpe] 6 8 w y w [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t w y w [to] [wd] 7 [se] y [ea] u [ea] y [pi] e [up] e [ys] e u e t 8 w y [wo] [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t [wo] [yo] [wp] [ut] w 6 e y e u e y i e u e y e u e t 8 w y w [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t w y [wo] [to] [wd] 6 [se] y [ea] u [ea] y [pe] 0 [pe] y [se] u e y e 8 w y [wo] [uo] [wp] [ys] [wa] 7 w t [wo] [yo] [wp] [ut] w 6 e y e u e y i e u e y e u e t 4 8 q [wp] [pge] [pg] [of] 4q5 9 w [ea] [ra] [of] [wof] 5 3 7 0 w [ra]|[a0] [of3] 6 0 e [ura] t o [se] [p6] 4 8 q [wp] [pge] [pg] [of] 4q5 9 w [uea] [ura] [of] [wof] 5 3 7 0 w [ura] [ua] [ua0] [of3] 6 0 e [ura] t o [se] [p6] 4 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [od3] 7 0 w [rof] [of] [of0] [slf3] 6 0 e [rkhd] t d e [j6] [sp4] 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [od30] [30] [30] [30] [of30] [of30] [of30] [slf30] 666666[khd6]666666 [sj] [spjg4]|[tqie]4q4[tie4] 4 [tqie] 4 [wuro5]|[wuro]5w5[uro5] 5 [wuro] 5 [wur30]|[wur0]303[uf3] [uf3] [uf0] [sl3] 6|[s6]6[khd6]66 6 6 [sj6] [tqie4]|[tqie]4q4[tie4] 4 [tqie] 4 [ywro5]|[ywro]5w5[yro5] 5 [ywro] 5 [wur30]|[wur0]303[uf3] [uf3] [uf0] [sl3] 6|[s6]6[khd6]66 6 6 [sj6] [spjg4] 8 q w [ohe]|[wuf] 4q5 9 w e [rha]|[wof] 5 3 7 0 w [rha]|[f0] [d3] [pd6] 0 [fe] [rg] [tf]|[se] 6 4 8 q w [sphe]|[qf] 5w5 9 w [oe] [roh]|[wof] 5w[spj6] 0 [spje] r [tspj]|[spje] 6 [spj6] 0 [spje] r [tspj]|[sphe] 6 4 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [fa] [wha] 5 [od3] 7 0 w [rof] [of] [of0] [slf3] 6 0 e [rkhd] t|e [sj6] [p4] 8 [qp] [ws] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [da3] 7 0 w [rof] [of] [of0] [slf3] [63] 1 3 [khd6] 8 [d0] e [j6] [sp4] 8 q [wp] [sje] [sj] [ha] 4q[da5] 9 w [fea] [rfa] [ha] [wha] 5 [od3] 7 0 w [rof] [of] [of0] [slf3] 6 0 e [rkhd] t|e [sj6] [spjg4] 8 [tqie] w [tie]|[tie] 4q[yro5] 9 [ywro] e [yro]|[ywro] 5 [yro30] [30] [yro30] [30] [yro30] [30] [yro30] [30] [utpe6]666[utpe6]666[utpe6]666[utpe6]|[utpe860]

  Level: 7
  Length: 03:22
  Intermediate
  Titanium (Intermediate)

  David Guetta

 • [u860] y|u y|[wu97] y [yw80] t|p o u y t [yqe8]uu|p o u y t [yqe8]uu|t|ttt y [t860]||ttt t [wt97] y [wr80]||ooouuuyy[yqe8]ttttet e t y [qe8] t| |tt[wt97] y [t860]||ttt t [wt97] y [wr80]||ooouuuyy[yqe8]ttttet e t y [qe8] t| |[w97] o [p860] o[p860] o[p860] o [w97]|[w80]|[w80] o [wp80] a [wp80] o [uqe8]|[yqe8]|[qpe8] a [qpe8] o [uqe8]|[yqe8]|[tqe8]|[w97] o [p860] o[p860] o [p860] o [w97]|[w80]|[w80] o [wp80] a [wp80] o [uqe8]|[yqe8]|[qpe8] a [qpe8] o [uqe8]|[yqe8]|[tqe8]| |6 [t80] [t80] [t80] [y97]5 [u6] 1 [t85] [t85] [t85] [wo8]5 [u0] 4 [tq8] [tq8] [tqp8] a[q9][p5] [o0] [u4] [q8] y[q8] [tq8] [rq8]5 [w0] [u6] [y80] [80]u [y80] [97][u5] [y6] [y1] [t85] [85]p [o85] u[w8][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]p [qo8] u[q9][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]t [q8] t[tq8][t5] [y0] [t6]||ttt [t7] t y [r81]||ooouu[u30]yy[yq4]ttttet e [tq4] y [q4] t| |tt[t5] y [t6]||ttt [t7] t y [t81]||ooouu[u30]yy[yq4]ttttet e [tq4] y [q4] t| |[w5] w [p860] o[p860] o[p860] o [w97]|[w80]|[w80] o [wp80] a [wp80] o [uqe8]|[yqe8]|[qpe8] a [qpe8] o [uqe8]|[yqe8]|[tqe8]|[w97] o [p860] o[p860] o [p860] o [w97]|[w80]|[w80] o [wp80] a [wp80] o [uqe8]|[yqe8]|[qpe8] a [qpe8] o [uqe8]|[yqe8]|[tqe8]| |6 [t80] [t80] [t80] [y97]5 [u6] 1 [t85] [t85] [t85] [wo8]5 [u0] 4 [tq8] [tq8] [tqp8] a[q9][p5] [o0] [u4] [q8] y[q8] [tq8] [rq8]5 [w0] [u6] [y80] [80]u [y80] [97][u5] [y6] [y1] [t85] [85]p [o85] u[w8][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]p [qo8] u[q9][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]t [q8] [pe][q8][ra5]|[tsqe8]|p| |[yd]|[wra80] papo||[ts] [ts] [wuf97]||d [yd] fd|[ts860] p||[w97] [pe] [ra]|[tsqe8]|p| |[yd]|[wra80] papo||[ts] [ts] [wuf97]||d [yd] fd|s p| |[u6] [y80] 6 [u80] [y6] [80] [u6] [y80] [y8] [wt0] 8 [wp0] [o8] [wu0] [y8] [wt0] [y4]u[uq8] 4 [qp8] [o4] [uq8] [y4] [tq8] [y4]u[yq8] 4 [tq8] 4 [q8] 5 [97] [u6] [y80] 6 [u80] [y6] [80] [u6] [y80] [y8] [wt0] 8 [wp0] [o8] [wu0] [y8] [wt0] [y4]u[uq8] 4 [qp8] [o4] [uq8] [y4] [tq8] [y4]u[yq8] 4 [tq8] 4 [q8] 5 [a97] [p6] [o80] [p6] [o80] [p6] [o80] 7 [w9] 8 [w0] 8 [wo0] [p8] [wa0] [p8] [wo0] [u4] [q8] [y4] [q8] [p4] [qa8] [p4] [qo8] [u4] [q8] [y4] [q8] [t4] [q8] 5 [o97] [p6] [o80] [p6] [o80] [p6] [o80] 7 [w9] 8 [w0] 8 [wo0] [p8] [wa0] [p8] [wo0] [u4] [q8] [y4] [q8] [p4] [qa8] [p4] [qo8] [u4] [q8] [y4] [q8] t| |6 [t80] [t80] [t80] [y97]5 [u6] 1 [t85] [t85] [t85] [wo8]5 [u0] 4 [tq8] [tq8] [tqp8] a[q9][p5] [o0] [u4] [q8] y[q8] [tq8] [rq8]5 [w0] [u6] [y80] [80]u [y80] [97][u5] [y6] [y1] [t85] [85]p [o85] u[w8][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]p [qo8] u[q9][y5] [t0] [y4]u[uq8] [q8]t [q8] [pe][q8][ra5]|[ts860]|p| |[ywd97]|[wra80] papo||[ts] [ts] [uqfe8]||d [yd] fd|[tsqe8] p

  Level: 7
  Length: 03:31
  Intermediate
  Happier (Alternative)

  Marshmello

 • [ue]|f [ue] p|[ue]|
  [tqp] p p [tqp] p|[tqo]|
  [yw]|f [yw] p|[yw]|
  [wtp]|p [wtp] p|[wto] o
  [ue]| [ue]| [ue]|
  [tq]| [tq]| [tq] d
  [ywf] d f [ywd] f h [ywf]|
  [wt]|s [wts] s s [wtd]|
  [utoe] p [utse] p s[uted]|
  [tqoe] p [tsqe] p [tsqe]df
  [ywro] p [ywsr] p s[ywrd]|
  [wuto] p [wuts] p [wuts]df
  [utoe] p [utse] p s[uted]|
  [tqoe] p [tsqe] p [tsqe]dfd
  [ywr]| [ywr]| [ywsr]dfd
  [wut]| [wut]| [wut]|
  [q84] [q84]f [q84] p[q84] [q84]|
  [qp84] p[q84]p [qp84] p[q84] [qo84]|
  [w95] [w95]f [w95] p[w95] [w95]|
  [pe60] [e60]p [pe60] p[e60] [oe60] o
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84]|
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84] p
  [wa95] p[w95]a [wp95] a[w95]p [ws95]|
  [e60] [e60]s [se60] s[e60]s [ed60]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]df
  [wo5] [wp5] [ws5] [wp5] s[wd5]|
  [oe6] [pe6] [se6] [pe6] [se6]df
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]dfd
  [wd5] [w5] [w5] [w5] [ws5]dfd
  [e6] [e6] [e6] [e6] [e6]|
  [qo] [qp] [sq] [qp] s[qd]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]df
  [wo95] [wp95] [ws95] [wp95] s[wd95]|
  [oe60] [pe60] [se60] [pe60] [se60]df
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] s[qd84]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]dfd
  [w95] [w95] [w95] [w95] [ws95]dfd
  [e60] [e60] [e60] [e60] [e60]|
  [ute] [ute]f [ute] p[ute] [ute]|
  [tpie] [tie]p [tpie] p[tie]o [toie]|
  [ywr] [ywr] [ywr] [ywr] [ywr]|
  [wut] [wut] [wut] [wut] [wut]|
  [ute] [ute]f [ute] p[ute] [ute]|
  [tpie] [tie]p [tpie] p[tie]o [toie]|
  [ywr] [ywr] [ywr] [ywr] [ywr]|
  [wut] [wut] [wut] [wut] [wut]|
  [ute] [ute]g [ute] f[ute] [ute]|
  [tied] s[tie]d [tie] d[tie]s [tied]|
  [ywr] [ywr] [ywr] [ywr] [ywr]|
  [wut] [wut] [wut] [wut] [wut]|
  [ute] [ute]f [ute] p[ute] [ute]|
  [tpie] [tie]p [tie] p[tie]o [toie]|
  [ywr] [ywr] [ywr] [ywr] [ywr]|
  [wut] [wut] [wut] [wut] [wut]|
  [q84] [q84]f [q84] p[q84] [q84]|
  [qp84] p[q84]p [qp84] p[q84] [qo84]|
  [w95] [w95]f [w95] p[w95] [w95]|
  [pe60] [e60]p [pe60] p[e60] [oe60] o
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84]|
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84] p
  [wa95] p[w95]a [wp95] a[w95]p [ws95]|
  [e60] [e60]s [se60] s[e60]s [ed60]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]df
  [wo5] [wp5] [ws5] [wp5] s[wd5]|
  [oe6] [pe6] [se6] [pe6] [se6]df
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]dfd
  [w5] [w5] [w5] [w5] [ws5]dfd
  [e6] [e6] [e6] [e6] [e6]|
  [qo] [qp] [sq] [qp] s[qd]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]df
  [wo95] [wp95] [ws95] [wp95] s[wd95]|
  [oe60] [pe60] [se60] [pe60] [se60]df
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] s[qd84]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]dfd
  [w95] [w95] [w95] [w95] [ws95]dfd
  [e60] [e60] [e60] [e60] [e60]|
  [ue]|f [ue] p|[ue]|
  [tqp] p p [tqp] p|[tqo]|
  [yw]|f [yw] p|[yw]|
  [wtp]|p [wtp] p|[wto] o
  [ue]| [ue]| [ue]|
  [tq]| [tq]| [tq] a
  [yw]|p [ywa] s|[yw]|
  [wut]| [wut]| [wut]|
  [q84] [q84]f [q84] p[q84] [q84]|
  [qp84] p[q84]p [qp84] p[q84] [qo84]|
  [w95] [w95]f [w95] p[w95] [w95]|
  [pe60] [e60]p [pe60] p[e60] [oe60] o
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84]|
  [q84] [q84] [q84] [q84] [q84] p
  [wa95] p[w95]a [wp95] a[w95]p [ws95]|
  [e60] [e60]s [se60] s[e60]s [ed60]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]df
  [wo5] [wp5] [ws5] [wp5] s[wd5]|
  [oe6] [pe6] [se6] [pe6] [se6]df
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] s[qd4]|
  [qo4] [qp4] [sq4] [qp4] [sq4]dfd
  [w5] [w5] [w5] [w5] [ws5]dfd
  [e6] [e6] [e6] [e6] [e6]|
  [qo] [qp] [sq] [qp] s[qd]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]df
  [wo95] [wp95] [ws95] [wp95] s[wd95]|
  [oe60] [pe60] [se60] [pe60] [se60]df
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] s[qd84]|
  [qo84] [qp84] [sq84] [qp84] [sq84]dfd
  [w95] [w95] [w95] [w95] [ws95]dfd
  [e60] [e60] [e60] [e60] [e60]

  Level: 6
  Length: 03:38
  Intermediate
  This Is What You Came For (Alternative)

  Rihanna

 • [i4]g[i4][g4] [g4][i4][g4][i4]g[i4][g4] [s8][s8][a7][i4]g[i4][g4] [g4][i4][g4][i4]g[i4][g4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O[i4]i[O4][P4] [s8][s8]t[a7]r[i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O4i[O4][i4]P4[s4]i[g4] [iO4]g[i4]g[i4] [i4][i4]g[i4][TP!]S[T!]g[T!] [T!][T!]S[T!][so5]h[o5]h[o5] [o5][o5]h[o5][sH8]l[s8]g[s8]h[f8]s[f8][H8][iO4]g[i4]g[i4] [i4][i4]g[i4][TP!]S[T!]g[T!] [T!][T!]S[T!][so5]h[o5]h[o5] [o5][o5]h[o5][sH8]l[s8]g[s8]h[f8]s[f8][H8][si4]g[i4]g[i4] [i4][i4][sg][i4][TS!]S[T!]g[T!] [TO!][TS!]S[gT!][oh5]h[o5]h[o5]g[o5][so5]h[o5][sf8][lg][sh8]g[sh8] [sf8]s[lf8][sH8][i4]g[i4][sg][i4]S[i4][si4]g[i4][aT!]S[T!]g[T!]o[T!][T!]S[oT!]O[oP5]h[o5][ih][o5]O[o5][o5]h[oi5][ut8][si][to8]i[to8] [ut8]t[us8][O8][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s8][s8][a7][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s8][s8][a7][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O[i4]i[O4][P4] [s8][s8]t[a7]r[i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O4i[O4][i4]P4[s4]i[g4] [i4]g[i4][g4] [g4][i4][g4][i4]g[i4][g4] [s8][s8][a7][i4]g[i4][g4] [g4][i4][g4][i4]g[i4][g4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O[i4]i[O4][P4] [s8][s8]t[a7]r[i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O4i[O4][i4]P4[s4]i[g4] [iO4]g[i4]g[i4] [i4][i4]g[i4][TP!]S[T!]g[T!] [T!][T!]S[T!][so5]h[o5]h[o5] [o5][o5]h[o5][sH8]l[s8]g[s8]h[f8]s[f8][H8][iO4]g[i4]g[i4] [i4][i4]g[i4][TP!]S[T!]g[T!] [T!][T!]S[T!][so5]h[o5]h[o5] [o5][o5]h[o5][sH8]l[s8]g[s8]h[f8]s[f8][H8][si4]g[i4]g[i4] [i4][i4][sg][i4][TS!]S[T!]g[T!] [TO!][TS!]S[gT!][oh5]h[o5]h[o5]g[o5][so5]h[o5][sf8][lg][sh8]g[sh8] [sf8]s[lf8][sH8][i4]g[i4][sg][i4]S[i4][si4]g[i4][aT!]S[T!]g[T!]o[T!][T!]S[oT!]O[oP5]h[o5][ih][o5]O[o5][o5]h[oi5][ut8][si][to8]i[to8] [ut8]t[us8][O8][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s8][s8][a7][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s8][s8][a7][qi4]g[qi4][qg4] [g4][i4][g4][qi4]g[qi4][qg4] [s%][s%][s%][s%][g%][s^][i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O[i4]i[O4][P4] [s8][s8]t[a7]r[i4]i[O4][P4] [i4][i4]q[o4]O4i[O4][i4]P4[s4]i[g4]

  Level: 5
  Length: 02:12
  Intermediate
  Rhythmortis (Crypt of the NecroDancer)

  Danny Baranowsky

 • [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]p[uda][sf]e[da][sp]u[da0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]p[uda][sf]e[da][sp]u[da0] [qhf]itqit[kd0] [qhf]itqit[kd0] [qhf]itqit[kd0] [qhf]i[tda][sf]q[da][spi]t[da0] [qhfuu] u]itqit[kd0] [qhf]itqit[kd0] [qhf]itqit[kd0] [qhf]i[tda][sf]q[da][spi]t[da0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]p[uda][sf]e[da][sp]u[da0] [hfe]puepu[j0]J[kd][hfe]puepu[J0][kd] [hfe]puepu[zn0] [meb]p[vun][mb]e[vn][xpb]u[vn0] [qm]itqit[n0] [vq]itqit[c0] [xq]itqit[z0] [ql]i[zt]lqz[xi]t[c0] [vq]itqit[l0] [qb]itqit[l0] [qn]itqit[l0] [qmb]i[vtn][mb]q[vn][xib]t[vn0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]puepu[kd0] [hfe]p[uda][sf]e[da][sp]u[da0] [hfe]puepu[j0]J[kd][hfe]puepu[J0][kd] [hfe]puepu[zn0] [meb]p[vun][mb]e[vn][xpb]u[vn0] [qm]itqit[n0] [vq]itqit[c0] [xq]itqit[z0] [ql]i[zt]lqz[xi]t[c0] [vq]itqit[l0] [qb]itqit[l0] [qn]itqit[l0] [qmb]i[vtn][mb]q[vn][xib]t[vn0] [lj9]ye9ye9 [lj9]y[khe][lj]9[kh][yjg]e[kh9] [lj0]ur0ur0 [lj0]u[rkh][lj]0[kh][ujg]r[kh0] [qlj]itqit[qkh] [qhf]itqoy[gdO] [sfe]puepu[eda] [wsp]o[yda]w[sof]y[wgd] [hf9]y[hfe]9[yhf]e[hf9] [hf9]ye9[ysp]e[sf9] [da0]u[rda]0[uda]r[da0] [da0]ur0[usf]r[da0] [sq]itqit[uqo] [sqf]i[tgd]q[oda]yO[sp] [spe]puepu[oe] [ws]o[yd]w[of]y[wg] [ih] [sph] [th] [sph] [ih] [sp] [ts] [spf] [od] [da] [yd] [da] [od] [da] y [fda]d [sp] [sf] [us] [sf] [sp] [sf] [uk] [slf] [ok] [da] u [hda] [od] [da] u [fda]g [ih] [sph] [th] [sph] [ih] [sp] [ts] [spf] [od] [da] [yd] [da] [od] [da] [yf] [da] [sf] [hf] [of] [hf] [sf] [hf] [og] [hf] [od]| [oh] [sl] [zd] [xf] [gc] [vhe] [vuth] [vhe] [vuth] [vhe] [ut] [sle] [xutf] [zwd] [zyrd] [zwd] [zyrd] [zwd] [yr] w [yxrf][zd] [sql] [tsle] [sql] [tsle] [sql] [te] [qnk] [tmle] [nk0] [yr] 0 [yvrh] [zd0] [yr] 0 [yxrf][gc] [vhe] [vuth] [vhe] [vuth] [vhe] [ut] [sle] [xutf] [zwd] [zyrd] [zwd] [zyrd] [zwd] [yr] [xwf] [zyrd] [sql] [te] q [tohe] [xwf] [yrgc] [zwd] [yr][sl] [tsl] [uo] t [uo] [tsf] [uogd] [tda] [uspo] [tsp] [uo] t [uo] [tsf] [uogd] [tda] [uo][sp] [utspo]| [uo] [sf] [gd] [hf] [kh] [hf]| [kd] [hf]| [kd] [hf]| [kd] [hf] [da][sf][da][sp] [da] [te]puepu0 epue[wp]u[y0] ep[ut]epu[t0] ep[ur]epu[r0] ep[ut]epu[o0] epuepu[u0] epue[sp]u[u0] [ea]pue[po]u[y0] [wrq]it[tqe]it[ut0] [qpi]it[sqp]it[oa0] [uqo]itqit0 [utq]itq[tie]t0 [yrq]it[utq]it[ut0] qitq[ie]t[y0] qitqit0 [tq]itq[ri]t0 [te]puepu0 epue[wp]u[y0] ep[ut]epu[t0] ep[ur]epu[r0] ep[ut]epu[o0] epuepu[u0] epue[sp]u[u0] [ea]pue[po]u[y0] [wrq]it[tqe]it[ut0] [qpi]it[sqp]it[oa0] [uqo]itqit0 [utq]itq[tie]t0 [yrq]it[utq]it[ut0] qitq[ie]t[y0] qitqit0 [tq]itq[ri]t0 [slj9]ye9ye9 [lj9]y[khe][lj]9[kh][yjg]e[kh9] [lj0]ur0ur0 [lj0]u[rkh][lj]0[kh][ujg]r[kh0] [qlj]itqit[qk] [qhf]itqoy[gO] [sfe]puepu[eda] [wsp]o[yda]w[sof]y[wgd] [hf9]y[hfe]9[yhf]e[hf9] [hf9]ye9[ysp]e[sf9] [da0]u[rda]0[uda]r[da0] [da0]ur0[usf]r[da0] [sqp]itqit[uqo] [sqf]i[tgd]q[oda]yO[sp] [spe]puepue [wjg]oyw[okh]yw [slj9]ye9ye9 [lj9]y[khe][lj]9[kh][yjg]e[kh9] [slj0]ur0ur0 [lj0]u[rkh][lj]0[kh][ujg]r[kh0] [sqlj]itqit[qk] [qohf]itqoy[gO] [usfe]puepu[eda] [wsp]o[yda]w[sof]y[wgd] [hf9]y[hfe]9[yhf]e[hf9] [hf9]ye9[ysp]e[sf9] [hda0]u[rhda]0[uhda]r[hda0] [hda0]ur0[usjf]r[hda0] [sqpf]itqit[uqo] [sjf] [kgd] [hda] [spf][spf]
  Level: 6
  Length: 02:48
  Intermediate
  Field of Hopes and Dreams (Deltarune)

  Toby Fox

 • 6666 6|66 66666 6|6|66 6666|5|4| 3| [p6]6[e6][p6] [e6]p [e6][p6] [e6] [p6]6[e6][p6] [e6]po[p6]sa[p6] [p4]o[p4][s4][a4][p4]|[o3]|[i4]| yui[u3] 0a r[pf6]666 [d6]|[t6][s6] 66666 6s 6[pd]o[p6][sD4] 444[pd4]|3[so] 4[si][yd][us][pi]yi[u3]r[uo][rp]W[sf]sssaaaPPPppe [pe6]|[WO%]|[wo5]|[QI$]| [pi4] q4 [qe][oa4] q4 [rq] [sp4] q4 [tq][oa5] w[pi6] e [pi4] q4 [qe][oa4] q4 [rq] [sp4] q[pi4] q[aD5] [wsf]5 [wpj] [p6][a6][s6][a6] [p6]t [ur6]6 [e6] [p6][a6][s6][a6]p[sp6][aH] [p6][D6] [jf6] 66[e6][p6]a[s6][ta] [rp6]6 [ue6] [i4][y4][ug4][si4][y4][i4][ua3][r3][y3][uf%][r%][y%] [j6]6[us6]6 [ud6]|[us6]6 [ua6] [k6]6[us6]6 [ud6]|[us6]|[ua6] [l6] [us6]66[ud6]|[us5]|[ua4] Z [us]|[ud][x3] [us]|[ua] 66[us6]6 [ud6] t[us6]6e[ua6] [e6][t6][us6][t6]e[ud6]et[us6]te[ua6] [e6]t[us6][t6][e6][ud6]et[us5]te[ua4] et[us]te[ud][e3]t[us]te[ua][f6]||| [f6] [d5] [g4]||| [g%]| [xd6]|x|x|x| x|x|[xf] 6[sl]5a [pj4]|j|j|[oj]pa [sk]|[pk]|[HD%] fHpj [f6]|f|f|f| [uf] ofp [fa] [s6]f[d5] [ga4]|g|g|gsa [pd]|d|d|dop [d2]|2|2|2 2 2|2|2|2[d2][s2] [p1]|1|1|1as [a2]|2|[o2]|2 2 [i4]|4|4|4| 4|4|4|[y4]ui [p2] 22 22 22O[I2] [O%]%%%%%%%%%%% 6666 6|66 66666 6|6|6 666[81][81][81]777^^^ 666[81][81][81]777^^^ 6666 6|66 66666 6|6|6 666[81][81][81]555777 666[81][81][81]555777 6666 6|66 66666 6|6|66 6666|5|4| 3| [p6]6[e6][p6] [e6]p [e6][p6] [e6] [p6]6[e6][p6] [e6]po[p6]sa[p6] [p4]o[p4][s4][a4][p4]|[o3]|[i4]| yui[u3] 0a r[pf6]666 [d6]|[t6][s6] 66666 6s 6[pd]o[p6][sD4] 444[pd4]|3[so] 4[si][yd][us][pi]yi[u3]r[uo][rp]W[sf]sssaaaPPPppe [pe6]|[WO%]|[wo5]|[QI$]| [pi4] q4 [qe][oa4] q4 [rq] [sp4] q4 [tq][oa5] w[pi6] e [pi4] q4 [qe][oa4] q4 [rq] [sp4] q[pi4] q[aD5] [wsf]5 [wpj] [p6][a6][s6][a6] [p6]t [ur6]6 [e6] [p6][a6][s6][a6]p[sp6][aH] [p6][D6] [jf6] 66[e6][p6]a[s6][ta] [rp6]6 [ue6] [i4][y4][ug4][si4][y4][i4][ua3][r3][y3][uf%][r%][y%] [j6]6[us6]6 [ud6]|[us6]6 [ua6] [k6]6[us6]6 [ud6]|[us6]|[ua6] [l6] [us6]66[ud6]|[us5]|[ua4] Z [us]|[ud][x3] [us]|[ua] 66[us6]6 [ud6] t[us6]6e[ua6] [e6][t6][us6][t6]e[ud6]et[us6]te[ua6] [e6]t[us6][t6][e6][ud6]et[us5]te[ua4] et[us]te[ud][e3]t[us]te[ua][f6]||| [f6] [d5] [g4]|||[g%]| [xd6]|x|x|x| x|x|[xf] 6[sl]5a [pj4]|j|j|[oj]pa [sk]|[pk]|[HD%] fHpj [f6]|f|f|f| [uf] ofp [fa] [s6]f[d5] [ga4]|g|g|gsa [pd]|d|d|dop [d2]|2|2|2 2 2|2|2|2[d2][s2] [p1]|1|1|1as [a2]|2|[o2]|2 2 [i4]|4|4|4| 4|4|4|[y4]ui [p2] 22 22 22O[I2] [O%]%%%%%%%%%%% 6666 6|66 66666 6|6|6 666[81][81][81]777^^^ 666[81][81][81]777^^^ 6666 6|66 66666 6|6|6 666[81][81][81]555777 666[81][81][81]555777
  Level: 5
  Length: 03:11
  Intermediate
  Vamplified (Crypt of the NecroDancer)

  Danny Baranowsky

 • [j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[f6]f[je]jjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[j6]j[xe]xjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[f6]f[je]jjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]ps[s6][fe]f[j6]jxx[x6]x[eb]bjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[f6]f[je]jjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[j6]j[xe]jf[j6]p6e[p6] [p6][ge]f[p6]pp[p6][se]s[s6]sff[f6]f[je]jjj[j6]p6e[p6] [p6][ge]f|||6[p6][se]6[se][p6] [p6] [p6][se]6[se][p6] [d4] [d4][sq]4[sq][p4] [d4] [d4][sq]4[sq][p4] [s5] [s5][wa]5[wa][p5] [O3] [p3][a0]3[a0][O3] [p6] [p6][se]6[fe][s6] 6[fe][s6] [fe]6[s6][je] [p6]6[pe][u6]f6e666e[s6]d[f6][ed][s6][d6]6[ed][s6]a6[pd]3[sO][p3]a3[a%][u3][f7][u3][p6]6[pe][u6]j6e666e[f6][G6][h7][G8][d6][G9]262[dI]2[o6]2[p9][s2][d6][f2][da][s2][d6][f2][sp6]6e6p6e666e6 [u6][pe][s6][od6]6[se][f6]u[s6] [h3]p[s3] [G3][a%][s3][d7][f3][sG6]2 [pd2] 2[sG]26[pd2] 2[sG][d2][dG][h2][sj6]3638373k[jd%][f3]7[p3][s%][u3][p7][a3][p6][u6][se]6[ea][p6] [p6] [u6][se]6[ea][p6] [f2] [d2][d9]2[d9][p2] [f2] [d2][d9][p2][s9][a2]p[a4]s[d4][sq]4[sq][p4] [s4] [d4][sq][p4]q[d4]s[p3]s[a3][a0]3[a0][p3] [O%] [p%][aW]%[aW][u%]f[u%][sj6][fd6][lfe]6[kfe][sj6] [sj6] [fd6][lfe]6[kfe][sj6] [zg4] [lf4][qlf]4[qlf][sj4] [zg4] [lf4][qlf][sj4][sql][zd4][lf][jd%][lH][kf%][kfW]%[kjW][jf%] [H3] [j3][k0]3[k0][f3]x[f6][lj][p6][sje][d6][eD][d6][sp][d6][eD][p6]d[pe][s6][p6][oe]O [je6][je6] [h5]w[h5]w[h5]w[h5] [QG$][QG$] [g4]q[g4]q[g4]q[g4] [f30][f30] [d2]9[d2]9[d2]9[d2] [s81][s81] [a7]7[a7]7[a7]7[a7] [pe6][pe6] [o5]w[o5]w[o5]w[o5] [QI$][QI$] [i4]q[i4]q[i4]q[i4] [u30][u30] [y2]9[y2]9[y2]9[y2] [t81][t81] [r7]7[r7]7[r7]7[r7] [e6][e6] [t1]8[t1]8[t1]8[t1]8[e6][e6] [t1]8[t1]8[y2]9[y2]9[e6][e6] [t1]8[t1]8[t1]8[e6]6[e6]6[t1]8[e6]6[t1]8[y2]9[Y@]([y2]9[e6][e6] [t1]8[t1]8[t1]8[t1]8[e6][e6] [t1]8[t1]8[Y@]([y2]9[e6][e6] [t1]8[t1]8[t1]8[e6]6[e6]6[t1]8[e6]6[t1]8[y2]9[Y@]([y2]9f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]g[qg4]g[qg4]g[qg4]g[qg4]g[qg4]g[qg4]g[qg4]g[qg4]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]f[fe6]d[yd9]d[yd9]d[yd9]d[yd9]d[d9][d0][d9][qf][f0][f9][f0]j[e6] [e6] [e6] [e6] [e6] [e6] [fe6]j[ke6]z[q4] [q4] [q4] [q4]l[q4] [q4]k[q4] [q4]j[92] [92] [92] [92] [92] [92] [f92]j[k92][lj30][q4] [q4] [q4] [qk4]j[kH]3%376%7|||[p6][u6][se]6[ea][p6] [p6] [u6][se]6[ea][p6] [f2] [d2][d9]2[d9][p2] [f2] [d2][d9][p2][s9][a2]p[a4]s[d4][sq]4[sq][p4] [s4] [d4][sq][p4]q[d4]s[p3]s[a3][a0]3[a0][p3] [O%] [p%][aW]%[aW][u%]f[u%][sj6][fd6][lfe]6[kfe][sj6] [sj6] [fd6][lfe]6[kfe][sj6] [zg4] [lf4][qlf]4[qlf][sj4] [zg4] [lf4][qlf][sj4][sql][zd4][lf][jd%][lH][kf%][kfW]%[kjW][jf%] [H3] [j3][k0]3[k0][f3]x[f6][lj][p6][sje][d6][eD][d6][sp][d6][eD][p6]d[pe][s6][p6][oe]Op

  Level: 5
  Length: 02:37
  Intermediate
  The Wight to Remain (Crypt of the Necrodancer)

  Danny Baranowsky

 • 3 6[sp8] 68|[sp6]|j|[sp] 67 8[oa7] [da6] 3 6[sp8] 68|[sp6]|f|[sp] 45 6[sp4] [ia5] [g4] 6[sp8] 6q|[sp6]| [sp] 5[j6] 7[sp6] [da5] [sfH3] [da%]7 [da%]0|[da%]| [da] 58[da9] [sp8][oa7] [sp8] [j3] [p6][spf8] [s6][g8]|[spf6]| p[spj] 6[g7] 8[ofa7] [da6] [j3] [p6][spf8] [s6][k8]|[spj6]| p[spj] 4[k5] [j6][spH4] [jga5] [g4] 6[spj8] [g6][ql]|[spk6] j| p[spj] [f5][k6] [j7][spH6] [jda5] [skf3] [da%][f7] [da%][H0]|[fa%]| k|[fa] 58[zkd9] [sp8][lha7] [sp8] 6 [ut3][pf8] 39 30 36f3f8f3d9d3s0s[id3][so] [pi4] 1[p6] 1[s8] 1[D(]i[s1] [pD4] [pD1]6[pD]1[pD8] [od1]([si]1o [od5] 27 29 2[wsp][da][sp2] [oa5][yo][sp2][yo7][da][yo2][gd9][yo][sD2][ywo][da][yo2] [sD1] [o5][sh5] [o5][h^J] [o5][hD5] 5 [fH7] [a5][kf3] [a5][jd2] [a5][fH7] 5 [g6] [p4][s8] [p4][d9] [s4][qp] 46 [f4][d8] [s4][d9] [s4][qp] [s4][f%] [a3][d7] 3[f9] [d3]0 3% [f3][d7] [s3][a9] [s3][a0] [u3][p6] [i4][s8] 4[d9] [s4][qp] [i4]6 4[g8] 4[j9] [g4]q [H4]% [f3][H7] [j3][k9] [l3][k0] [H3][j2] [g1][l4] 1[l6] [z1][l8] [k1]7 [f7][j3] [f7][l%] [f7][k7] [f7][j8] [f1][H7] [f1][j6] [f1][k%] 3[fe] [se][jG] e| [jhe] s [eG] e[jf] e[ed] [fe][sj0] 0 [se] [pe][jd] e| [jfe] s [ed] [fe][jf] [ed]e [se][pjf0] [sq] [WO] [pW][fH] [aW]|u[fWH]| [fW] W[fH] W[dW] W[sfH0] q [wa] w[hd] w| [whd] p [wa] [ws][hd] [wa]w [wp][hd9] 0 [QO] [pQ][dG] [aQ]Q Q[dG9] [P0]O [QP] Q[dG] QI I[ydQG] P [wa] [ro]S| [ra] [yo] [wS] [rd]| [TS] [ya][TP] [ra] [SQ] [IE]P E[TS] [QI]| [rd] Q[SE] Q[ra] Q[TS] w [ue] eI e|u[oe]| [pe] eo e[eI] [oe]u| [ye] eu e|y[u0] y [eI] eu e[ye] [ue][r9] [t0] [pe6]| 6[ts] 6|6 [ra6] 6|6[PE] [PE6][PE6][PE6][PE6] [pe6]66[u0] 6[wo] 6[y9] 6 [i4][qo][p4][qp][i4][qp][O5][wp][a5][aW][u%][aW] [pe6]|[u0] 6[Y(] 6[e6] 6 [pj6] 6[uf] 6[YD] 6[pe6]66 [q4][w4][e64]|4ee[e4]ee[e4] [W2][e9][r2][r9][20][r9][O3][u0][a3][f0][d3][a0] [tse]0[pe][ts]re[yed]0[se][ta]re [pe]0[fe][td]r[se][udWO]0[sW][yraO]t[ra] [tse]0[pe][ts]re[rea]0[pe][tWO]re [raW]0[fW][rd]e[sW][uaWO]0[sW][ra]e[WO] [pe]0e[ut0]re[pe]0e[utf]re [yed]0etre[pe]0e[yra]tr [tsqg]8qew[qh][qpje]8q[je]wq [raH0]70[jW]q0[ukf0]70[rf]eW 0 e[tsp] et|[spe]|j|[sp] er t[roa] [eda] 0 e[tsp] et|[spe]|f|[sp] qw e[sqp] [wia] [qg] e[tsp] ei|[spe]| [sp] w[je] r[spe] [wda] [sfH0] [daW]r [daW]u|[daW]| [da] wt[yda] [tsp][roa] [tsp] 0 e[tsp] et|[spe]| [sp] er t[roa] [eda] 0 e[tsp] et|[spe]| [sp] qw e[sqp] [wia] q e[tsp] ei|[spe]| [sp] we r[spe] [wda] [sf0] [daW]r [daW]u|[daW]| [da] wt[yda] [tsp][roa] [tsp]
  Level: 6
  Length: 02:35
  Intermediate
  Fungal Funk (Crypt of the Necrodancer)

  Danny Baranowsky

 • 6 666 665 666 666 666 665 666 666 666 665 666 666 666 665 666 66[l6] [p6][s6][p6] [p6][s6][pj6] [p6][s6][p6] [p6][s6][l4] [p4][s4][p4] [p4][s4][pj4] [p4][s4][p4] [p4][s4][l5] [a5][d5][a5] [a5][d5][ja5] [a5][d5][a5] [a5][d5][k3] [a3][f3][a3] [a3][f3][aH3] [a3][f3][a3] [a3][f3][l6] [p6][s6][p6] [p6][s6][pj6] [p6][s6][p6] [p6][s6][l4] [p4][s4][p4] [p4][s4][pj4] [p4][s4][p4] [p4][s4][l5] [a5][d5][a5] [a5][d5][ja5] [a5][d5][a5] [a5][d5][k%] [a%][f%][a%] [a%][f%][aH%] [a%][f%][a%] [a%][f%][sp6]|||7|8|[o0]| |[u8][o0][I9]| |[y6]|7|[u8]yu|||6|||[60]u[p60][a60][s60] [60][u60][p60]a[s60][60][60] [60][60][q4]i[qp4][qa4][sq4] [q4][qi4][qp4]a[sq4][q4][q4] [q4][q4][95]y[o95][p95][a95] [95][y95][o95]p[a95][95][95] [95][95][30]p[a30][p30][O30] [30][30][ka30][zd][xf30][30][30] [30][30][60][uf][pj60][ka60][sl60] [60][uf60][pj60][ka][sl60][60][60] [60][60][q4][ig][qpj4][qka4][sql4] [q4][qig4][qpj4][ka][sql4][q4][q4] [q4][q4][95][yd][oh95][pj95][ka95] [95][yd95][oh95][pj][ka95][95][95] [95][95][0%][sl][zd0%][sl0%][ka0%] [0%][0%][0%] [u0%][0%] [O0%] [p6] [f6]66 666 666 [p6][a6][s4] [g4]44 444 44[d4] 44[s5] [d5]55 55[h5] [a5]55 55[s4] [j4]44g[s4]4[a3] [H3]33fa e f l k j f [wh]|hj[he][wg]q| |[d9] [k0] [wj] [he] [rg] [fe]|gh[gW][fQ]W| |e0[fe]r0[rl]te[tk]ye[yj]ue[of]ph|h[ja][ph][yg]u|[o5][u3][e6][yra5] 555 [uts5]5[yod5] 5[ufa5]5 [ohf5]5[pjg4] 444 [kfa4][pjd4][fOH3] 333|s t r t p[ra]sd[s0]a[wf]|q[d0][qf]d| |d r e [ra] ed q [s0]|qw[qa][p0]a| |6 [pe6][ra6][ts6][uf]66[pe6][ra][ts6][uf6]6 664 [pe4][ra4][ts4][ig]44[pe4][ra][ts4][ig4]4 [igd4]4[yda5] 555 [kda5]5[pjf5] 5[pjf5]5 [ufd5]5[xkfH30%] [30%][30%] [30%][30%] [30%][30%] [30%][30%]|[sl6] [ka7] [sl81]|[pj][ka][sl92][zd][sl][ka][sl30][ka][sl][w5] [e6]|[t8][r7][30][92][81]7[ka30] [pj7] [ka3]||[oh][pj][ka][sl][ka%][pj][OH]% 3| |[slj81] [kha7] [slj6]||[pj5][ka][sl][zd][sl5][ka][sl][ka30][slj] [92]||[92][30][92][81][zkd7] [slj6] [zkd%]|[ka][sl][zd][xf][gc][vh][xf%][gc][xfH]% 3| |[e6]t[u8][p7]sf[j8]l[x6]l[j8][f7]sp[u8]t[e4]t[i8][p7]sg[j8]l[c4]l[j8][g7]sp[i8]t[w5]r[y9][o]ad[h9]k[z5]k[h9][d]ao[y9]r[W%]r[u0][O9]af[H0]k[x%]k[H0][f9]aO[u0]r6 [f8]7 l8 [k6] 8[j7] [f8] [h4] 87hj[h8]g4 87 8 5 [d9]* k9 [j5] 9[h] [g9] [kfa30] [30][30] [30][30] [zkd30][30][zkd][kZD30][xkf30]|[up6] 87 8 6 87[ua]u8 [spi4] 87 8 4 87[pi][pi]8 [oda5] 9 [oa9] 5 9*[ofa] [g9] [faO%]g[f0]9fg[f0]d[f%] 09 0 [p6] 666 666 666 663 333 333 [a3]33 33[a5] 555 555 555 55[p4] 444 44[o4] 444 44[y6] 6[o6]6 [p6]66 666 66[y5] 5[o5]5 [a5]55 555 55[s4] 444 444 444 44[d%] %%% %%[O%] %%% %%[pf6] 666 566 666 56[sf6] 666 566 898653[hd6] 666 566 666 56[dG6] 666 5668760863[f6]u[p6][a6][s6] 5[u6][p6]s[a6][p6][o6]u[t5][e6][p6]u[p6][a6][s6]a[p5][o6][u6]t[e6][60][e6]0[e5][t6][o6] [o6][p6][a6] 5[u6][o6]a[p6]66 56[p6]u[p6][a6][s6]a[s5][d6][D6]d[s6][d6][s6]p[u5]6

  Level: 6
  Length: 02:48
  Intermediate
  Cadence of Hyrule (Crypt of the NecroDancer)

  Danny Baranowsky

 • [up6]|6 6 [i6]|6 6 [oa5]|5 5 [up6]|6 6 [upe6]eee[e6]ee[e6]e[e6]ee [ti6]ttt[t6]tt[t6]t[t6]tt [roa5]rrr[r5]rr[r5]r[e5]rr [upe6]eee[e6]ee[e6]e[e6]ee [ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue][ue] [ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie] [oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe][oe] [ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie][ie] p u|ppaSdf||| [pj] [uf]|[pj][pj][ka][SL][zd] [xf]| putr [p6]88[u6]886[p8]8[p6]a[s8][d8] [f6]996[G9][h9][G6]9[f9]6[d9]9 [f6]8[p8][j6]88688688 6996[f9]9[l6][k9]9[l6][z9]9 [xq4]jxb[q4] [xq4][zq4]l [zw5]hzv[w5] [zw5][wl5]k [l81]ff[81] [d92]fd[s92]d [f30]|[30] [30][30] [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu [o5]usuau[s5]uou[s5]u[a5]usu [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu [o5]usuau[s5]uou[s5]u[a5]usu [p6]usuau[s6]upu[s6]u[a6]usu 6jl[l6]l[l6][l6]lj [j6]ll[l6]l[l6][l6]lj [h5]kk[k5]k[k5][k5]kh [l6]j [j6]j[f6][f6]f 6jl[l6]l[l6][l6]l [j6]ll[l6]l[l6][l6]l [h5]kk[k5]k[k5][k5]k [l6]j [j6]f6[f6]pp [up6]|6 66 [ya5]|5 55 [ts4]|4 44 [up6] 6 66 [p6]|6 p[p6]pp [p5]op5 p[p5]pp [p4]op4 p[p4]pp [p3]uu[u3]uu[u3][u3][u3][u3] [p6] u6 [p6][p6]aSd [f6]ppa[S6]df6 [h5]|5G5f5d [S6]df 6fG[h6]6 [j6]kL 6 6| [T6]T6T[T6]T6T [u81]u[81]u[u81]u[81]u [o@(]o[@(]o[o@(]o[@(]o [QP$]P[Q$]P[SQ$]S[Q$]S [T6]T[T6]TY[T6]T[T6]TY [u81]u[u81]uI[u81]u[u81]uI [o@(]o[o@(]op[o@(]o[o@(]op [QP$]P[QP$]Ps[QP$]P[P$]Ps [p6] u6p [f6] [d5] a5d [h5] [f6]|6|6Dd [S5]|555 [p6] 6 6p[p6]pp [p5]o[p5] 5p[p5]pp [p4]o[p4] 4p[p4]pp [p3] 3 33 [p6] [u6]|p[p6]aSd [f5] 5|f[f5]gh [j4] 4 6j[qj4]hg [h81]g[f81]| [f81] [d92]dfg| [f92]d [s6]sdf| [d30]s [a7]aSD [@(] G [pj30]|[OH][IG][OH]| [p6] [u6]|p[p6]aSd [f5] 5|f[f5]gh [j4] 4| [sl4] [ka3] [OH3]| [uf3] [ig@]61@68( [pj] [OH30][30][uf][30][30][30][uf][30] [ig@]61@68( [pj] [OH30][30][uf30][30][30][30] [TS30] [yd9]^9qEyEq9[ig^]9^ [uf8]68[ts0]ete08[pe6]86 [ra(]7[ra]([TS][YQD]rYrQ([IG7](7 [pj0]7%7[OH%][pj7][ka30] [30] [pf6]| 6| 6 6 6| [od5]| 5|sa [p5] 5 [u5] s [pe4]rtrer[t4]yrt[y4]u[t4]yui [t4]yuiuy[t4]ytr[e4]r[e4]wq0 [w5]erter[t5]yrt[y5]u[t5]yui [y5]uioyu[i5]opo[p5]a[s5]asd [jf6]|6 6 6|6 6 [h5]|5 5gf[d5]|5 5 [uf6]|6 6[IG] [uf6]|6[TSI]6 [tso6]|6 6[raI][upe] [yra5]|5[wuo]5 [upe6]|6 6[raI] [upe6]|6[uT0]6 [wto6]|6 6[ur0][ye9] [ur50]|5[yr9]5 [uT30]6367636363636763636 [of3]636763636[d3]636763636 [dI3]636763636[S3]636763636 [so3]636763636[a3]636763636 [S6]ep[u6]e6e6e6e6e6e[u6][T6][ue]S [fS5]w5w[a5]w5w[p5]w5w[f5]w[f5]5[wd]S [kd$]Q$Q[j$]Q$$[jQ]f[j$]Q$Q$Q$$[kQ] [ja3]030303[H0]G[uf3]030[O3]030 [I2][I9]O[p2]929229292929[a2]29 [p6]6666[u6]6666 [S$][SQ]D[f$]Q$Q$$Q$Q$Q$Q[G$]$Q [f7]r7r7r7r[G7]r7r7r7r [O3]0u[r3]03030[O3]0u[r3]0303[O0] [O2][I9]u[I2]9292[O9] [O2][I9]u[I2]92929 [O!]*u[r!]*!*!* [O!]*u[r!]*!*[u!]I[O*]p [a1]81[p8]O[p1]8[u1]8 [p2]92[O9]I[O2]9[u2][r9] [ua30]|[30]p[30][30] [O30]|[30]f[30][30] [f92]|[92] [92][92]dS [d92]|[92]S[92][92] [a*!]|[*!]p[*!][*!]upa [s81]|7a73 [p6]|6 6[p6]aSd [f6]|6 6 [vh5]|5 5[f5]d [S6]|6 66
  Level: 6
  Length: 04:18
  Intermediate
  Overworld (Cadence Of Hyrule)

  Danny Baranowsky

 • [toY] | s [ysoE] P o i [toYW] | s [ywsE] P o i [tqYW] | [ywiE] | [toYW] | % | % [81]hZ[z81]lJhg^hZ[z^]lJhg%hZ[z%]lJhg5hZ[z5]lJhg4hZ[z4]lJhg^hZ[z^]lJgJ[@(]hZ[z@(]lJhg5kv[c5]Zzkh1[sh5][hZ8][zg1][lD5][dJ8][sh1][gd8]^[hP4][h^Z][zg^][lD4][d^J][sh^][g^P]%[hO@][hZ%][zg%][lD@][dJ%][sh%][gO%]5[hP2][hZ5][zg5][lD2][dJ5][sh5][og5]4[sh1][lZ4][zh4][lg1][JD4][sh4][gP4]5[hd2][lZ5][zJ5][lh2][gJ5][hd5][gJ5][l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[tsoY] | Ps[yoE] | io[tYW] | Yi[ywE] | E | [tqW] | [yqE9] | P | [woE(] | [ywr] | [toY] | D | [yodE] | o | [tsYW] | [ywPE] | o | [tqYW] | yY[ywiE] | y | [toY] | [@851] | sdDhDhlz[lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][zg^J][zgJ][zgJ][zgJ][zgJ][zgJ][gdJ][dPH][shD81][shD][shD][shD][shD][shD][lhD][zlh][lhZ][zcJ5][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][hZJ][zhJ] [lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][zlh][lZH][zc^J][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcB][zVJ][vlZ81][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][zcJ][zcJ][lhZ][zhJ5][lhZ][zhJ][lhZ][zhJ][lhZ][zhJ5][hdJ][hdP5][hdJ][lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][zg^J][zgJ][zgJ][zgJ][zg^J][zcJ][zcJ][zc^B][zc^V][vZJ@(][vZJ][vZJ][zcJ@(][zcJ][zcJ][lhZ92][lhZ][lhZ][zhJ92][zhJ][zhJ][lhD81][lhD][lhD][lhD81][lhD][lh^D][lhD][zhJ][lh^Z][zcJ][vlZ%][vlZ][vlZ]%[vlZ][vlZ%][vlZ][vlZ%][vlZ][zcJ5][zcJ][zcJ]5[zcJ][lZH5][lZH][lZH][zhJ5][zhJ][zhJ][ljg4][ljg][ljg]4[ljg][ljg][ljg4][ljg][ljg][ljg4][ljg][ljg][zkh5][zkh][zkh]5[zkh][zkh][zkh5][zkh][zkh][zkh][zkh5] %([W%]t[Y%]o[s%]D[h%]D[h%]l[Z%]v[m%]Z^q[^E]y[i^]E[y^]i[^P]i[^P]d[g^]J[z^]c158[98](w[t1]yY8os[D1]h[l8]Z[v1]Z[l8]h[B5]vz5Jh[z5]Jh[J5]hd[h5]dP[o5]yE[w5]9^552%([W%]t[Y%]O[s%]D[H%]D[h%]H[l%]Z[V%]m^q[^E]y[i^]P[d^]g[^J]Pd^gJ[z^]cB^zc[v1]Zm[Z8]mv[m1]vZ[v8]Zl[Z1]lh8gD[s1]oY8tw59w5Ey[E5]yo5Pd[o5]Pdh[d5]hJ[z5]vB5zv%([W%]t[W%]t[Y%]O[O%]s[D%]H[l%]Z[V%]m^q[^E]y[^E]y[i^]P[d^]g[^J]z[c^]B[z^]c1589[1(]w[t8]Y[o1]s[d8]D[h1]l[z8]Z[B5]v[z5]v[z5]J[z5]J[h5]J[h5]d[P5]oyE[w5]9^%1[@%]5%8[(%]w[W%]t[Y%]o[O%]s[D%]h^2[^4]^[^9]q[^E]y[i^]P[d^]g[^J]z[c^]B12[@8]5[@1]589[81]9[8(]w[1(]w[t8]y[tY1][wt][tY8][oY][so1][tY][oY8][so][sD1][oY][so8][sD][hD1][lh][lZ8][vZ][mV%]v[m%]z[mZ%]z[m%]v[mV%]v[Z%]z[lZ%]z[l%]Z[zc^]z[^J]l[z^J]J[g^]J[gd^]P[d^]g[g^J]d[g^]H[hD1]d[D8]h[lh1]h[l8]z[lZ1]z[l8]h[lh1]h[l8]Z[zJ5]J[c5]z[cB5]v[z5]J[hd5]d[P5]o[y5]i[P5]d[h%]l[Z%]v[m%]Z[v%]m[Z%]v[m%]Z[v%]m[Z%]m[z^]m[^B]c[^B]c[z^]l[^J]g[d^]s[^P]d[g^]H[c@]J[V(]Z[B@]Z[V(]Z[v@]Z[J(]h[D@]h[J(]Z[v5]z[n5]v[c5]z[k5]h[g5]d[a5]o[a5]d[g5]h%[hO%][hZ%][zg%][lD%][dJ%][sh%][gO%]^[h^P][h^Z][zg^][l^D][d^J][h^P][og^]1[sh8][hZ1][zg8][lD1][dJ8][sh1][og8]5[hd5][lZ5][zJ5][lh5][gJ5][hd5][gP5]%[hO%][hZ%][zg%][lD%][dJ%][sh%][gO%]^[h^P][h^Z][zg^][l^D][d^J][h^P][d^J][l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[toYW] | s [ysiE] P o i [toY] | o [wo]EyiYy Y [tq]Wt | [wt]Ey| E | [t8]([wY]tos | 1

  Level: 6
  Length: 02:09
  Intermediate
  End Time

  Cres

 • 1 @4 $4 @1 @1 @4 $4 @1 @ 4 1@ 1@ 12 1@ 12 11|1| 1 @4 $4 [t@]y[Y1] [t@]y [tY1] [t@][y4] [t$][Y4] [t@][i1] [t@] [o4] [ti1]@ [tY1]@ [t1]2 [tY1]y [Y@] [t1]y[Y2] [t1]1 [o@]5 [I8] [i%] [Y1][t@] [Y1][i2] [tY1]y[Y%] [i1]y [Y%] [t1][i@] [t1][i2] [t1]1 [ti1] [o1] [t@][s4] [s$]4o@[I1] [ti@]y [Y1] [t@]y[Y4] [i@][I8] [i4][Y@] [t1] [s%] [o1][W@] [i1][W4] [o1][iE@] [I1] [ti@] [Y2][t1] [w1][tr@] 2[t1] [w1] [Y8] 18 1[y^] 1^ 1 [t%] 1% [y1]t[r5] [w1][y5] [w1] [Y4] 14 1[i@] 1[Y@] 1 [O@] O Oo[i5] i|sot||| 1 @4 $4 @1 @1 @4 $4 @1 @ 4 1@ 1@ 12 1@ 12 11|1| 1 @4 $4 [t@]y[Y1] [t@]y [tY1] [t@][y4] [t$][Y4] [t@][i1] [t@] [o4] [ti1]@ [tY1]@ [t1]2 [tY1]y [Y@] [t1]y[Y2] [t1]1 [o@]5 [I8] [i%] [Y1][t@] [Y1][i2] [tY1]y[Y%] [i1]y [Y%] [t1][i@] [t1][i2] [t1]1 [ti1] [o1] [t@][s4] [s$]4o@[I1] [ti@]y [Y1] [t@]y[Y4] [i@][I8] [i4][Y@] [t1] [s%] [o1][W@] [i1][W4] [o1][iE@] [I1] [ti@] [Y2][t1] [w1][tr@] 2[t1] [w1] [Y8] 18 1[y^] 1^ 1 [t%] 1% [y1]t[r5] [w1][y5] [w1] [Y4] 14 1[i@] 1[Y@] 1 [O@] O Oo[i5] i|sot
  Level: 4
  Length: 01:18
  Easy
  Knight to C Sharp (Crypt of the Necrodancer)

  Danny Baranowsky

 • 4 q @3 4% 4 4(834 q @4@% 48177@34 q4@3 % 4 4(87! * 29 @ 15 4q@([ig4]s[qO][oi]@3O4% 4 4(83[i4] qo@4[O@]% 48177@3[i4] q[o4]@3O% 4 4(87[u!] i29o@ 15 [sl4][qH][g@][s(][siO4] qo@3O4% [P4] [O4]([o8]3[siO4] qo@4[sO@]% 4[P8]1[sO7][sO7][o@]3[usO4] q[i4]@3o% 4O [o4]([i8]7[SO!][SO] 29[sO]@ 15 [slH4][sqlH]@([sigO4] q 4 q [sO4] q [sH4] q [ihSO!] * ! [iO] [g!] [O] [iSOH!][iO][g*] [soh5] w 5 w [g5] w [s5] w [slf1] [g8] [h1] [s8] [h1] [s8] [sl1]s[s8] [igOH4] [sq] [lH4] q [LJ4] q [lH4] q [kH!] * ! [iO*] [h!] * [iO!][iO][h*]H[PJ5] w [g5] w [H5] w [h5] [wg] [slf1] [g8] [h1] [s8] [h1] [s8] [sl1]s[s8] [tW4] q 4 q [E4] q [t4] q [iT!] * ! [iT] ! [W] [iTO!][iTO]* [uo5] w 5 w 5 [wt] [i5] w [uso1] [i8] [o1] [so8] [o1] [t8] [so1][so][t8] [ti4] q [t4] q [S4] q [s4] q [tiP!] * ! [tsi] [P!] [s] [tiP!][ti][i*] [sO5] w [o5] w 5 w [i5] w [us1] [i8] [o1] [s8] [o1] [t8] [so1]s[o8] [i4] q @3 4% 4 4(834 q @4@% 48177@34 q4@3 % 4 4(87! * 29 @ 15 4q@([ig4]s[qO][oi]@3O4% 4 4(83[i4] qo@4[O@]% 48177@3[i4] q[o4]@3O% 4 4(87[u!] i29o@ 15 [sl4][qH][g@][s(][siO4] qo@3O4% [P4] [O4]([o8]3[siO4] qo@4[sO@]% 4[P8]1[sO7][sO7][o@]3[usO4] q[i4]@3o% 4O [o4]([i8]7[SO!][SO] 29[sO]@ 15 [slH4][sqlH]@([sigO4] q 4 q [sO4] q [sH4] q [ihSO!] * ! [iO] [g!] [O] [iSOH!][iO][g*] [soh5] w 5 w [g5] w [s5] w [slf1] [g8] [h1] [s8] [h1] [s8] [sl1]s[s8] [igOH4] [sq] [lH4] q [LJ4] q [lH4] q [kH!] * ! [iO*] [h!] * [iO!][iO][h*]H[PJ5] w [g5] w [H5] w [h5] [wg] [slf1] [g8] [h1] [s8] [h1] [s8] [sl1]s[s8] [tW4] q 4 q [E4] q [t4] q [iT!] * ! [iT] ! [W] [iTO!][iTO]* [uo5] w 5 w 5 [wt] [i5] w [uso1] [i8] [o1] [so8] [o1] [t8] [so1][so][t8] [ti4] q [t4] q [S4] q [s4] q [tiP!] * ! [tsi] [P!] [s] [tiP!][ti][i*] [sO5] w [o5] w 5 w [i5] w [us1] [i8] [o1] [s8] [o1] [t8] [so1]s[o8] i

  Level: 6
  Length: 01:47
  Intermediate
  Deep Sea Bass (Crypt of the Necrodancer)

  Danny Baranowsky

 • rIrardrSrprIrprarIrardrSrprIrprarIrardrSrprIrprarIrardrSrprIrpra[r7]IrardrSrprIrpra[r6]IrardrSrprIrpra[r5]IrardrSrprIrpra[r3]IrardrS[r$]prI[r]p[r$]a[ra7][TS][yd][ra]7d S7p I7p a[r7]Ira[r7]drS[r7]prI[r7]p[r7]a[pe6][ra][TS][pe]6d S6p I6p a[r6]Ira[r6]drS[r6]prI[r6]p[r6]a[wo5][pe][ra][wo]5d S5p I5p a[r5]Ira[r5]drS[r5]prI[r5]p[r5]a[pe3][wo][QI][u0]3d S3p I3p a[r3]Ira[r3]d[r3]S[r$]prI[r]p[r$]a[ka7][SL][zd][ka][rQI]d S7p I[rQI]p a7I a[rQI]d S7p I[rQI]p a[pj6][ka][SL][pj][ue0]d S6p I[ue0]p a6I a[ue0]d S6p I[ue0]p a[oh5][pj][ka][oh][yw9]d S5p I[yw9]p a5I a[yw9]d S5p I[yw9]p a[pj3][oh][IG][uf][r70]d S3p I[r70]p a3I a[r70]d S[IG$]| [TQ]p$a[yd7]$7 [rQI$]| 7p|[rQI] [uf7] [TS7]| [rQI] 7 7[p$]7 [rQI$][ra][TS7][ra][yd5]25 [yw92]| 5p|[yw9] [uf5] [ra5]| [yw9] 5 5[p2]5 [yw92][ra][TS5][ra][yd3]73 [r70]| 3p|[r70] [uf3] [IG3]| [r70]y3 [oh3]73 [r70]u3 [pj3]| [r70]y3 [ka3]| [r70] 3 333 [r70]y3T[IG$]$$ [TQ]e$r[ka7][SL][zd][ka][rQI]777$777[rQI]777$777[rQI]777$777[rI7] $ [a7]| [rQI]777[a$]777[rQI]777[a$]777[rQI]777[a$]777[rI7] $

  Level: 6
  Length: 02:04
  Intermediate
  In the Face of Evil (Hotline Miami 2)

  Magic Sword

 • 66|66|88 66|66|66 66|66|88 66|66|| 6 [te] 6 [te] 6 [te] 6 [te] 5 [wt] 5 [wt] 5 [wr] 5 [wr] 4 [qe] 4 [qe] 4 [qe] 4 [qe] 2 [e9] 2 [e9] 3 [W0] 3 [W0] 6 [ute] 6 [ute] 6 [ute] 6 [ute] 5 [wut] 5 [wut] 5 [wur] 5 [wur] 4 [qie] 4 [qie] 4 [qie] 4 [qie] 2 [ye9] 2 [ye9] 3 [WO0] 3 [WO0] 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e [p6]u[te]e[60]8[e6]3[p6]u[te]e[60]8[e6]3 [s6]p[ue]t[e6]0[e8]6[j6]f[se]p[l6]j[fe]s 6 eo[p6] e 6 e 6 [oe]p [a5] [ws] [a5]s[wa]o[a5] [ws] [a5]ow [p4] q 4 q 4 q 4 [qi]o [p3] 0 3 0 [O3] 0 3 0 [p6] ep[f6] e 6 e 6 [ed]f [g5] [wf]g[h5] [wg]h[l5] [wk] [j5] [wh] [j4] q 4 q 4 q 4 qgh [j3] 0 3 0Hj[k3] 0 [f3] 0 [f8] t 8 t [d8] t 8 [tf]d [s6] e 6 e [a7] r [u7] r [p4] q [i4] q [p4] q [s4] [qa]p [a2] 9 2 [p9]O[p3] 0 [O3] [u0] [p6] [pe]s6 [se]s6 [se]s6 [ea]p 6 [pe]p6 [pe]p6 [pe]p6 [pe]u 6 [ue]u6 [ue]u6 [ue]u6 [ye]t 6 [te]t6 [te]t6 [te]t6 [re]e [e6] 6 [e6] 6e[u6] 6 6 6ty [u3] 3 3 3 [y3] 3 [o3] [i3]u [u6] 6 6 6 [t6] 6 6 [r6]t [Y@] [@(]Y@([Y@] [t@]t[r@]t[Y@]Y[r@]t 6 ee[p6] ee[p6] e[pe]6 [pe]pa [p4] q 4 qpa[O4] [uq]p4u[qa]u [s6] e [p6] e 6ps[je] [f6] e [D@] ( @ (Df[g@] ( [i@] (saP [p6]u[se]u[D6] [ed] [sp6]d[use]p[f6]o[pe]o [ph8]u[ts]u[fD8] [td] [sj9]d[ys]p[f9]s[yd]f [pD6]u[se]u[D6] [ed] [s6]d[spe]p[f6]o[pe]o [OD3]u[a0]u[s3] [a0] [sO2] [a9] [fa2]a[O9]a [pf1]s[h8]f[ka1]f[h8]f[pD7]a[aG7]D[pj7]G[u7]a [si4]p[s4]f[s4]i[a4]p[s4]p[s4]f[so4]i[a4]p [p6]u[up6]s[pj6]u[pf6]u[D@]s[p(]u[p@]u[p(]D [s@]p[u(]t[u@]t[u(]p[p6]u[up6]s[pf6]u[s6]f [pd1]u[p8]d[p1]u[sp8]f[p1]u[p8]u[pd1]u[p8]f [p6]u[up6]s[pj6]u[pf6]u[D@]s[p(]u[p@]u[p(]D [j@]f[s(]p[sD@]p[s(]u[f3]p[s0]f[H3]u[pf0]s [j6]f[s6]f[g6] [f6]d[s6]p[s6]d[D6]d[s6]p 66[upe][up]6 [upe][up]6 [upe][up]6 [upe][up] 66[use][us]6 [use][us]6 [uea][ua]6 [uea][ua] 66[upe][up]6 [upe][up]6 [upe][up]6 [upe][up] %%[uWO][uO]% [uWO][uO]% [uWO]u% [uWO]u 6 ee[u6] e 6 e 6 [te]y [u5] [wi] [u5]i[wu]t[u5] [wi] [u5]tw [y4] q 4 q [t4] q [e4] [tq] [r3] 0 3 [e0]W[e3] 0 [W3] 0 [e6] ee[u6] e 6 e 6 [te]y [u5] [yw]u[i5] [wue]i[uo5] [wi]o[si5] [wa] [tp4] q 4 q [ie4] q 4t[qp] [tO3] 0 3u[rO0][pe][ra3] 0 [yd3] 0 [pf1] 8 1 8 [ha1] 8 [f1] [h8] [sj6] 6 6 [H6]G[fH7] 7 [f7] [h7] [jg4] q [sg4] q [jg4] q [l4] q [zj2] 9 2 [l9]z[xk3] 0 3 0 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 [ue] 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu 6 ee6 [ie]i[i6] [ye]yyy6 [ie]iii 6 ee6 [ue]u[u6] [ye]yyy6 [ue]uuu
  Level: 5
  Length: 02:55
  Intermediate
  Disco Descent (Crypt of the Necrodancer)

  Danny Baranowsky

 • gfspiutegfspiutegfspiutegfspiute [teY6]161431613431646 [ute6][ute][ute1][ute][ute6]1431613431646 [teY6]1614316 [p1]3431646 [ute6][ute]1[ute][ute6]14[ute3][ute][ute1][ute][ute6] 1[ute3][ute][ute4][ute][ute3][ute1][ute]6[ute][ute4]6 [e6]16143[r1]6[t1]3431646 6161[e4]3[r1]6[t1]343[y1]646 [u6]1614316134316466161431613431646 [t1]@1@%5[y@]1[Y@]5%5@1%1 1@1@[t%]5[y@]1[Y@]5%5[i@]1%1 [o5]^5^@2^5^2@2^52^5^5^@2^5^2@2^52^ [o3]53517[I5]3 [u5]71753[u7]I[o3]p [a3]5[o3]5[I1]7[u5]3 [w5]717[e5]373 [rQ7]2725$[20]7 [92]$5$27[r$]T[y7]u [I7]2725$272$5$27$7 [qie2]424^6[u4]2 [y4]6^642[y6]u[i2]o [p2]4[i2]4[u^]6[y4]2 [q4]6^6[w4]262 [e6]1614316134316[e3]r[t6]y [u6]1614316134316[e3]r[t6]y [u1]111111111[t1][y1][u1]1[o1]1 [I1]1[u1][y1]111111111111 [o1]111111111[Y1][i1][o1]1[P1]1 [p1]1[o1][i1]11111111[i1]111 [o5]757@27572@27525 [D5][d7][a5][o7][Y@][y2][r7][w5] [D7][d2][a@][o2][Y7][y5][r2][w5][w5]||| [ute][ute][ute]
  Level: 6
  Length: 01:14
  Intermediate
  Jenova (Final Fantasy VII)

  Nobuo Uematsu

 • [etuf] d f d [ryof] d [tuod] s j h f d s [tipd] f f j h f d s [tipd] f f s s s s d [etus] s s s s [ryos] d [tuoa] h h h f f f d d [tipd] s s s s p s p s d [tip] s s s [ryos] d [etus] s s s s [ryos] d [tuoa] h h h f f f d d [tipd] s s s s p s p s d [tip] s [ryo] h [etuj] h [etuj] h [etuj] h [ryo] [tuo] [tuo] h [tuoj] k [tuoj] h [tipf] [tipd] [tipj] k [tipj] h [tipf] [tipd] [tips] [ryo] h [etuj] h [etuj] h [etuj] h [ryo] [tuo] [tuo] h [tuoj] k [tuoj] h [tipf] [tipd] [tipj] k [tipj] h [tipf] [tipd] [tips] e [tus] [tus] [tus] [ryd] w [ef] 8 [wts] [wts] [wts] [toh] w [uf] q [tis] [tis] [tisj] k [yi] [wj] [uh] [qf] [ti] d [ti] [tis] [tia] w [uo] [ef] [tud] [tu] f [tud] [ry] [wf] [ed] [8d] [wts] [wt] j [wth] f [to] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] j [tih] f [yi] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] s [ti] s [tis] [ws] [ud] [6es] s s s [7rs] s d [8ta] h h h f f [0uf] d d [qid] s s s s p s p [qis] d [qi] s s s [ws] d [6es] s s s [7rs] s d [8ts] h h h f f [0uf] d d [qid] s s s s p s p [qis] d [qi] s [wo] o [etuj] h [etuj] h [etuj] h [ryo] [tuo] [tuo] h [tuoj] k [tuoj] h [tipf] [tipd] [tipj] k [tipj] h [tipf] [tipd] [tips] [ryo] h [etuj] h [etuj] h [etuj] h [ryo] [tuo] [tuo] h [tuoj] k [tuoj] h [tipf] [tipd] [tipj] k [tipj] h [tipf] [tipd] [tips] e [tus] [tus] [tus] [ryd] w [ef] 8 [wts] [wts] [wts] [toh] w [uf] q [tis] [tis] [tisj] k [yi] [wj] [uh] [qf] [ti] d [ti] [tis] [tia] w [uo] [ef] [tud] [tu] f [tud] [ry] [wf] [ed] [8d] [wts] [wt] j [wth] f [to] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] j [tih] f [yi] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] s [ti] [pj] [ti] [wak] [tipsl] j [dz] [tuoak] j k j h [sl] [sl] [ryofx] z [dz] x z [etusl] j [ryo] [pj] [ak] [tipsl] j [dz] [tuoak] j k j h [sl] [sl] [ryofx] z [dz] x z l j [ef] [tud] e [tuf] [ed] [tu] [ef] [tud] [td] [uos] t [uoj] [th] [uof] [td] [uos] [qd] f [tif] q [tij] [qh] [tif] [qd] [tis] [qd] f [tid] q [tis] q [ti] w [ry] [ef] [tud] e [tuf] [ed] [tu] [ef] [tud] [td] [uos] t [uoj] [th] [uof] [td] [uos] [qd] f [tif] q [tij] [qh] [tif] [qd] [tis] [qd] f [tid] q [tis] q [ti] w [ryk] [ej] [tuh] [ej] [tuh] [ej] [tuh] r [yo] t [uo] t [uoh] [tj] [uok] [tj] [uoh] [qf] [ti] [qd] [ti] [qj] [tik] [qj] [tih] [qf] [ti] [qd] [ti] [qs] [ti] w [ryh] [ej] [tuh] [ej] [tuh] [ej] [tuh] r [yo] t [uo] t [uoh] [tj] [uok] [tj] [uoh] [qf] [ti] [qd] [ti] [qj] [tik] [qj] [tih] [qf] [ti] [qd] [ti] s e [tus] [tus] [tus] [ryd] w [ef] 8 [wts] [wts] [wts] [toh] w [uf] q [tis] [tis] [tisj] k [yi] [wj] [uh] [qf] [ti] d [ti] [tis] [tia] w [uo] [ef] [tud] [tu] f [tud] [ry] [wf] [ed] [8d] [wts] [wt] j [wth] f [to] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] j [tih] f [yi] [wd] [us] [qd] f [tif] [ti] s [ti] [pj] [ti] [wak] [etusl] j [ryodz] [tuoak] j k j h [sl] [sl] [tipfx] z [dz] x z [tipsl] j

  Level: 7
  Length: 03:32
  Intermediate
  Happier (Intermediate)

  Marshmello

 • l k [pj] f j f o a x k [ij] s g s [sfl] h [adk] h [psj] f j f o a x k [ij] s g s [sl] [ak] [pj] [fl] [jz] [fx] [oak] d x k [ij] [sj] [gk] [sl] [sfl] h [adk] h [psj] [fl] [jz] [fx] [oak] d [hx] k [ij] s g s [sl] [ak] [psj] [fl] k [jl] z [fx] [oak] d x k [ij] [sj] h [gj] k [sl] [sfl] h [adk] h [psj] [fl] k [jl] z [fx] [oak] d [hx] k [ij] [pl] [sc] [gb] [hv] [gc] [sfx] [adz] [psfl] l [osfl] z x h [ipsgj] c x [oadgz] k [psfj] l l [osfl] z x h [ipsgj] c x [OHadgz] k e [sfj] [pk] l t [fhl] [sz] x q i s [gjl] z x [ahkc] d g x z l [psfl] l [osfl] z x h [ipsgj] c x [Ouadz] k [elm] u p s [flm] j l x [tlm] o z [sx] f h l [hv] l [qjb] t i p [sc] g x [wz] y o a [dkn] h h [ejb] u p s [flm] j l x [tlm] o z [sx] f h l [hv] l [qjb] t i p [sc] g x [wz] y o a [dkn] h z z e u [pjb] s [fkn] j [lm] x t o [slm] f [hz] l x l q t [ilm] p [sz] g x [oc] a d g x z [lm] [psflm] [lm] [osfl] z x [hv] [ipsgjb] c x [dz] [gc] [HV] l [lm] [kn] [tl] u x o f v m v x l h f s f l h f s k h f a [etpj] [us] [pd] [uf] [wroa] y [fx] [ak] [qpj] [tp] [ia] [ts] [tusfx] o [ryadz] o [etpj] [us] [pd] [uf] [wra] y [ox] k [qp] s e g j t i i [tp] s [W0ruk] a k a k a k a [etpl] j [ul] j [pz] j [ux] j [wrk] h [yk] h [fk] h [ak] h [qpj] g [tj] g [ik] g [tl] g [tusx] f [ox] f [ryazx] d [oz] d [etpl] j [ul] j [epz] j [ux] j [wrk] h [yk] h [fj] h [ak] h [qtpl] k j h g f d s d [W0rk] H f H k [6p] u [0p] u [ta] u s u [8s] o [ws] o [ud] o f o [4s] p [8s] p [ed] p f p [5g] o [9f] o [rd] o s o [6p] u [0p] u [ta] u s u [8s] o [ws] o [ud] o f o [4s] p [8s] p [ed] p f p [5a] o [9a] o [ra] o a [W0ruak] [ak] [ak] [ak] [ak] [6sl] 0 e t [usl] p s f [8sl] w [dz] [tfx] u o s [oh] s [4pj] 8 q e [tgc] i [fx] [5dz] 9 w r [yak] o d d [6pj] 0 e t [usl] p s f [8sl] w [dz] [tfx] u o s [oh] s [4pj] 8 q e [tgc] i [fx] [5dz] 9 w r [yak] o d d 6 0 [epj] t [uak] p [sl] f 8 w [tsl] u [odz] s [fx] h 4 8 [qsl] e [tdz] i [fx] [wgc] r y i [fx] [dz] [sl] [etusl] [sl] [wtusl] [dz] [fx] [oh] [qetipj] [gc] [fx] [wryidz] [ak] [6j] 0 [th] f [5h] [9f] [rd] f [4p] 8 e [5ak] 9 r [6s] 0 [td] f [5h] 9 r f [4s] f j 8 [eh] f [5h] 9 r [6s] f h l 0 [tak] [pj] [5ak] [9pj] [roh] [4s] f h l 8 e [5d] h k z 9 r [6sl] 0 [tdz] [fx] [5hv] 9 r [4qlcbm] 8 q e t i p s [Hi] z c n O a g H k z [psfl] l [osfl] z x h [ipsgj] c x [oadgz] k [psfj] l l [osfl] z x h [ipsgj] c x [OHadgz] k e [sfj] [pk] l t [fhl] [sz] x q i s [gjl] z x [ohc] a d g x z l [pl] l [ol] z x h [ij] c x [Huz] k [ydgjz] j g d [H9dgz] H g d [8tsfhl] w t u o s [fl]

  Level: 6
  Length: 03:51
  Intermediate
  Darkside (Intermediate)

  Alan Walker

 • [60]|u|e|| [e84] e e e e w w| [95]|u|e|| [we8] e e e e w w w [60]|||[84]|| y [u95] y u y u o u| [w8]|t t t t y| [w60] e t [60]e ty e [w84] e t [84]e tyu [w95] e t [95]e ty e [w8] e t [w8]e tyu [w60] e [t60] e t[y60] e [w84] e [t84] e [t84]yuy[95]| [95]| [t95]yuy[w8]| [w8]| [w8]| [60]|f [60] p|[60]| [p84] p p [p84] p o [o84]| [95]|f [95] p|[95]| [wp8] p p [wp8] p|[wo8] o [84]| [84]| [84]| [84]| [84]| [84] p [a95] p a [p95] a p [s95]| [60]|s [s60] s s [d60]| [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o5] [p9] [ws] 5p [s9]d [wp] [o8] [wp] [ts] 8p w[ws]d[tf] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p 8sd[qf]d 5 9 w 5 9sd[wf]d8 w t 8 w t [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w5] [e9] [wt] 5e [t9]y [we] [w8] [we] [wt] 8e wty[wu] [w4] [e8] [tq] [t4]e [t8]y [qe] [w4] [t8] [tq] 4e 8ty[uq]y5 9 w 5 9ty[wu]y8 w t 8 w t [60]|u [60] e|[60]| [qe6] e e [qe6] e w [wq6]| [ywr6]| [w6]| [w6]| [wut6]| [w6]| [w6]| [60]|u [60] e|[60]| [qe6] e e [qe6] e w [wq6]| [ywr6]| [w6]| [w6]| [wut6]| [w6]| [w6]| [60]|i [60] u|[60]| [yq6] y y [q6] y t [yq6]| [ywr6]| [w6]| [w6]| [wut6]| [w6]| [w6]| [60]|u [60] e|[60]| [qe6] e e [qe6] e w [wq6]| [ywr6]| [w6]| [w6]| [w6]| [w6]| [w6]| [60]|f [60] p|[60]| [p84] p p [p84] p o [o84]| [95]|f [95] p|[95]| [wp8] p p [wp8] p|[wo8] o [84]| [84]| [84]| [84]| [84]| [84] p [a95] p a [p95] a p [s95]| [60]|s [s60] s s [d60]| [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o5] [p9] [ws] 5p [s9]d [wp] [o8] [wp] [ts] 8p w[ws]d[tf] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p 8sd[qf]d5 9 w 5 9sd[wf]d8 w t 8 w t [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w5] [e9] [wt] 5e [t9]y [we] [w8] [we] [wt] 8e wty[wu] [w4] [e8] [tq] [t4]e [t8]y [qe] [w4] [t8] [tq] 4e 8ty[uq]y5 9 w 5 9ty[wu]y8 w t 8 w t [60]|u [60] e|[60]| [e84] e e [e4] e w [w4]| [95]|u [95] e|[95]| [we8] e e [we8] e w [w8] w [60]| [60]| [60]| [84]| [84]| [84] r [95] tre [r95] t|[95]| [w8]| [w8]| [w8]| [60]|f [60] p|[60]| [p84] p p [p84] p o [o84]| [95]|f [95] p|[95]| [wp8] p p [wp8] p|[wo8] o [84]| [84]| [84]| [84]| [84]| [84] p [a95] p a [p95] a p [s95]| [60]|s [s60] s s [d60]| [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o5] [p9] [ws] 5p [s9]d [wp] [o8] [wp] [ts] 8p w[ws]d[tf] [o4] [p8] [sq] 4p [s8]d [qp] [o4] [p8] [sq] 4p 8sd[qf]d5 9 w 5 9sd[wf]d8 w t 8 w t [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w4] [e8] [tq] 4e [t8]y [qe] [w5] [e9] [wt] 5e [t9]y [we] [w8] [we] [wt] 8e wty[wu] [w4] [e8] [tq] [t4]e [t8]y [qe] [w4] [t8] [tq] 4e 8ty[uq]y5 9 w 5 9ty[wu]y8 w t 8 w t
  Level: 6
  Length: 03:44
  Intermediate
  This Is What You Came For

  Rihanna

 • [t1] o d o f o d o [r7] o s o d o s o [e6] u d p f p d g [p6] f p d p f p s 1| o o p s a 7|| o d [s6] s|a a a|p 6 p|s||1| o o p s a 7| o o p u|6|||6|||1| o o p s a 7|| o d [s6] s|a a| p 6 p|s||1|| o p s a 7| o o p u|6|||6|||4| p g g f|5| a a f f|3||a| a d [f6]| a a|s p 4|| g g f|5| a a f f|3||a| a d [f6]| a a|s p 4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k||j 4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k||j 4|| h|f|5| d h|f|3|| h h f f [d6]|g|f||4|| h|f|5|o o h h f|[j6]||| 6||h|4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k||j 4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k||j 4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k||j 4| s j j h|5| f f h h|3 f| f f f l 6| k|| j 6
  Level: 4
  Length: 01:54
  Easy
  Titanium

  David Guetta

 • O P P P P P P P Y P P P P P P P I O I O I O P O I Y | P P P P P P P P P P P P P P P P I O I O I O P O I I | I I i Y I | I I I I O P P P O P | I O O O I O P O I Y | I I i Y I | I I S D g D S P | P P P P I I I P O | G J L Z | L Z c Z L J | J J G H | G H | G J L | G J L Z | L Z c Z L J | J J G H | J L Z | J G k J H G D S D k D S D | P P P I O | I O | I P S | I P S D | S D g D S P | P P I O | P S D P S D G G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G | H J S D G G G | SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G SDG G G H H J P P I O | I O
  Level: 3
  Length: 01:53
  Easy
  The Nights

  Avicii

 • [uqf8] [oh] [oh] [80] [oh]|[uf] [oh] [wpj9]|[oh] [uf80] [uf]|[yd]| [qpe8] [ts] [ts] [pe80] [ts]|[ts] [pe] [wuf9] [yd]|[yd]||[ts] [uqf8] [oh] [oh] [80] [oh]|[uf] [oh] [woh9] [pj] [pj] [ka80] [pj] [oh] [uf] [yd] [qpe8] [ts] [ts] [pe80] [ts]|[ts] [pe] [wuf9] [yd]|[yd]||[ts][yd] [uqf8] [oh] [oh] [80] [oh]|[uf] [oh] [wpj9]|[oh] [uf80] [uf]|[yd]| [qpe8] [ts] [ts] [pe80] [ts]|[ts] [pe] [wuf9] [yd]|[yd]||[ts] [uqf8] [oh] [oh] [80] [oh]|[uf] [oh] [wpj9]|[oh] [uf80] [oh][pj][sl]|[oh] [qoh8][pj][sl] [sl] [pj80] [sl]|[sl] [pj] [xwf9] [zd]|[zd]
  Level: 6
  Length: 00:35
  Intermediate
  The Days

  Avicii

 • [wt]|h [to] h|h| [wut]|h [wr] h|[whe]| [tq]|h [to] h|[pih]| [utoh]|[uh] [yr] h|[whe]| [wt]|h [to] h|h| [wuth]|h [wr] h|[whe]| [tq]|h [to] h|[pih]| [utoh]|[uh] [oa] h|[soh]| [wtl6]|k [tqoh]| s| [wutl0]|k [wrh5]| [wed]| [tql8]|k [tqoh]| [spi]| [utol0]|[uk] [yrh5]| [wke]| [wtl6]|k [tqoh]| s| [wutl0]|k [wrh5]| [wed]| [tql8]|k [tqoh]| [spi]| [utol]|[uk] [oha]| [sok] l [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [shf8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sg50] [sf50] [sh85] [sf85] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [sjg8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sqg5] [sf50] [so85] [po65] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [shf8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sg50] [sf50] [sh85] [sf85] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [sjg8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sqg5] [sf50] [so85] [po65] [63]|s [oh63] [s63] [oh][63]s [a63] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [a8] [h7] g7f [a7] [s6] [oh] s [oh6] [s6] [oh]6s [a6] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [j8] [h7] g7f [a7] ppssl[lj][ji]issj[jh][sh]shh sshhx[xl][ol]oaak[kh][ph]pjj ppssl[lj][ji]issj[jh][sh]shh sshhx[xl][ol]oaak[kh][ph]pjj [pl] s [lk]j[ih] s jhs h [sl] h [xk]l[oh] a kh[pd] j [pl] s [lk]j[ih] s jhs h [sl] h [xk]l[oh] a kh[pk] [lj] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [shf8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sg50] [sf50] [sh95] [sf50] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [sjg8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sqg5] [sf50] [so85] [po65] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [shf8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sg50] [sf50] [sh95] [sf50] [sp6] [sp6]| [sp6] [shf8] [sjg8] [wsof5]| [wsof5] [wsof5] [oda5] [sp5] [usp6] [usp6]| [sp6] [sjg8] [shf8] [wsf5]|[wsf5] [wsf5] [sqg5] [sf50] [so85] [po65] [63]|s [oh63] [s63] [oh][63]s [a63] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [a8] [h7] g7f [a7] [s6] [oh] s [oh6] [s6] [oh]6s [a6] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [sj8] [sh7] [sg]7[fa] [a7] [s63] [oh] s [oh63] [s63] [oh][63]s [a63] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [a8] [h7] g7f [a7] [s6] [oh] s [oh6] [s6] [oh]6s [a6] [s84] [oh] s [oh84] [s84] [oh][84]f [sh84] [s8] [oh] s [oh8] [s8] [oh]8s [a8] [s8] a8s [j8] [h7] g7f [a7]
  Level: 7
  Length: 02:41
  Intermediate
  Sunburst

  Tobu

 • r r e r t [63] 0||0 9 0 w 3 9| r [r753] e r t [63] 0||0 9 w 9 [52]| |a p a s [63] u||[ue80] y u o [81] u| u [u850] y t r 5| |r t|| [r5]||a a p a s [63] u||[ue80] y u o 3 y||[a753] p a s [63] u||[ue80] y o y 5| |[wa95] p a s [63] u||[ue80] y u o [81] u| u [u850] y t r 5| |r t|| [r5]| |w [o4] u [yq84] t [w851]| | 5| e| [t6]| u| 4 e e w [u1]| [w851] u 5 t [y975] u [y6] 6 [t8] w [o4] u [yq84] t [w851]| | 5| [e5]| [t6]| [u6]| 4 e e w [u1]| [w851] u 5 t [y975] u [u6] 6 [t8]| t| t| [t4] t 4 y [y1] t [81]| [y5] y 5 u [y6]| [t6]| [t4] t 4 y [y1] t [81]| [y5] y 5 u [y6]| [t6]| [ts4] [ts] 4 [yd] [yd1] [ts] [81]| [yd5] [yd] 5 [uf] [yd6]| [ts6]| [ts4] [ts] 4 [yd] [yd1] [ts] [81]| [yd5] [yd] 5 [uf] [yd6]| [ts6]| [qe84]| |[w810]| | [w975]||a a p a s [63] u||[ue80] y u o 3 y||[a753] p a s [63] u||[ue80] y o y 5| |[wa95] p a s [63] u||[ue80] y u o [81] u| u [u850] y t r 5| |r t|| [r5]| |w [o4] u [yq84] t [w851]| | 5| [e5]| [t6]| [u6]| 4 e e w [u1]| [w851] u 5 t [y975] u [y6] 6 [t8]| [o4] u [yq84] t [w851]| | 5| [e5]| [t6]| [u6]| 4 e e w [u1]| [w851] u 5 t [y975] u [y6] 6 [t8]| t| t| [t4] t 4 y [y1] t [81]| [y5] y 5 u [y6]| [t6]| [t4] t 4 y [y1] t [81]| [y5] y 5 u [y6]| [t6]| [ts4] [ts] 4 [yd] [yd1] [ts] [81]| [yd5] [yd] 5 [uf] [yd6]| [ts6]| [ts4] [ts] 4 [yd] [yd1] [ts] [81]| [yd5] [yd] 5 [uf] [yd6]| [ts6]| [s4] s 4 d [d1] s [81]| [d5] d 5 f [d6]| [s6]| [t4] t 4 y [y1] t [81]| [y5] y 5 u [y6]| [t6]
  Level: 6
  Length: 02:34
  Intermediate
  Stargazing

  Kygo

 • totototowywywywy eueueueuqtqtqtqt totototowywywywy eueueueuqtqtqtqt[sig]
  Level: 5
  Length: 00:20
  Intermediate
  Stereo Madness

  Forever Bound

 • s p u s p u s u s p i s p i s i f s o f s o f o d a o d a o
  Level: 1
  Length: 00:20
  Super Easy
  Soul Switch

  Brusspup

 • [tsq]| jh s| | [ts0]| jh [da][yw]||d s [ytse]| jh s||f [tqf9]sdfsdfsd[tfe8]sd [sq] t [oj]htsq t o t [s0] t [oj]ht[da]w y o yf h [ha0] r [oj]hrse u t f [ytqf]sdfsd[ywf]sdfsd [tsq]| jh s| | [ts0]| jh [da][yw]||d s [ytse]| jh s||f [tqf9]sdfsdfsd[tfe8]sd [sq] t [oj]htsq t o t [s0] t [oj]ht[da]w y o yf h [ha0] r [oj]hrse u t f [ytqf]sdfsd[ywf]sdfsd 8| s h [g60] f d s [wrd] d s [ed9] d|| [95]| df g[e9] f d s s||| [tqh9] f d [wt0] f s s [tqje] h d [ywr]||s [tqh9] f d [wut] f s s [tjie] h d [ywr] s h h [tqi]| j h [yw]| f d [ywro]| d fg[tie] f d s| [tsqi]| j h [ut0]| f d s| jh s
  Level: 6
  Length: 01:09
  Intermediate
  Shelter

  Porter Robinson

 • [u6] [80]t u[80] [o8] [w0]u o[w0] [p4] [86]i p[86] [o8] [w0]u o[w0] [p4] [86]i p[86] [o8] [w0]u o[w0] [a5] [97]o a[97] [s5]a[97]o a[97] [t6] [80] t [y80]u8 [w0] yt[w0] [e4] [e86] i [u86]u8 [w0] yt[w0] [e4] [e86] i [u86]u8 [w0] uu[w0] [u5] [y97]y|[97] 5 [97]| [97] [t6] [80] t [y80]u8 [w0] yt[w0] [e4] [e86] i [u86]u8 [w0] yt[w0] [e4] [e86] i [u86]u8 [w0] uu[w0] [u5] [y97]y|[97] 5 [97] uo[97] [p6] [80] p [o80]u8 [w0] u [wu0]i 4 [i86] i [u86]u8 [wt0] yu[w0]i 4 [i86] i [u86]u8 [w0] u [wu0]u 5 [y97]i|[97] 5 a a as [q84] i i iu[w80] u uytu[yw95]||| a a as[q84] i i iu[w80] u uyty[w95]||| a a as[q84]|ss ds[w80]| s df[95] f [f0%] dd[60] s a as[q84] i i iu[w80] u uytu[yw95]||| uu| [t6]e[y80]|y[80] 8 [wt0] i [wu0]u4 [y86]|y[86] 8 [wt0] i [wu0]u4 [i86]u u[86] 8 [wt0]| [wu0] 5 [y97]| [97] 5 [97]| [97] [t6]e[y80]|y[80] 8 [wt0] i [wu0]u4 [y86]|y[86] 8 [wt0] i [wu0]u4 [i86]u u[86] 8 [wt0]| [wu0] 5 [y97]| [97] 5 a a as[q84] i i iu[w80] u uytu[yw95]||| a a as[q84] i i iu[w80] u uyty[w95]||| a a as[q84]|ss ds[w80]| s df[95] f [f0%] dd[60] s a as[q84] i i iu[w80] u uytu[yw95]||| [51]
  Level: 6
  Length: 01:43
  Intermediate
  It Ain't Me (Alternative)

  Kygo

 • 4 8 4 8 4 8 4 5 5 0 5 0 5 0 5 7 6 8 6 8 6 8 6 7 8 5 8 5 8 5 8 3 4 8 4 8 4 8 4 5 5 0 5 0 5 0 5 7 6 8 6 8 6 8 6 7 8 5 8 5 8 5 8 3 [4f] 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5g] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6d] [7f] [8s] 5 8 5 8 5 [8d] 3 [4f] 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5g] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6d] [7f] [8s] 5 8 5 8 5 [8d] 3 [4sf] 8 [4os] 8 [4dh] 8 [4ad] [5sf] [5ad] 0 5 0 5 0 [5dg] 7 [6sf] 8 [6dg] 8 [6sf] 8 [6ad] [7sf] [8os] 5 8 5 8 5 [8od] 3 [4sf] 8 [4os] 8 [4dh] 8 [4ad] [5sf] [5ad] 0 5 0 5 0 [5dg] 7 [6sf] 8 [6dg] 8 [6sf] 8 [6ad] [7sf] s d [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] t [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] l [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] t [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] l 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] [8g] 6 [8f] 6 [8d] 6 [7s] 8 5 8 5 8 5 8 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] 8 [5g] 8 [5f] 8 [5d] [8s] 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] [8g] 6 [8f] 6 [8d] 6 [7s] 8 5 8 5 8 5 8 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] 8 [5g] 8 [5f] 8 [5d] [8s] 3 [4s] 8 [4s] 8 [4s] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5s] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6f] [7g] [8f] 5 [8f] [5g] [8h] [5f] [8s] 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] g f d s u u u u u t u i u u u u u t u i u u u u u t u i [1u] [1u] [1u] [1u] [1u] [1i] [1o] [1t] s u u u u t u i u u u u u t u i u u u u u t u i [1u] [1i] [1o] [1i] [1u] [1y] [1u] [1t] u u u u u t u i [5u] u [5u] u [5u] t 5 u [5i] [6u] u [6u] u [6u] t 6 u [6i] [18u] i [18o] i [18u] y [18] u [18t] [4s] u [4u] u [4u] t 4 u [4i] [5u] u [5u] u [5u] t 5 u [5i] [6u] u [6u] u [6u] t 6 u [6i] [18u] i [18o] i [18u] y [18] u [18t] [4f] 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5g] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6d] [7f] [8s] 5 8 5 8 5 [8d] 3 [4f] 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5g] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6d] [7f] [8s] 5 8 5 8 5 [8d] 3 [4sf] 8 [4os] 8 [4dh] 8 [4ad] [5sf] [5ad] 0 5 0 5 0 [5dg] 7 [6sf] 8 [6dg] 8 [6sf] 8 [6ad] [7sf] [8os] 5 8 5 8 5 [8od] 3 [4sf] 8 [4os] 8 [4dh] 8 [4ad] [5sf] [5ad] 0 5 0 5 0 [5dg] 7 [6sf] 8 [6dg] 8 [6sf] 8 [6ad] [7sf] s d [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] t [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] l [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] t [4s] f 4 f 4 s f [4s] g [5d] f 5 s 5 d f [5d] s 6 s 6 g 6 f s 6 g [18] s [18] f [18g] h g [18] l 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] [8g] 6 [8f] 6 [8d] 6 [7s] 8 5 8 5 8 5 8 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] 8 [5g] 8 [5f] 8 [5d] [8s] 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] [8g] 6 [8f] 6 [8d] 6 [7s] 8 5 8 5 8 5 8 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] 8 [5g] 8 [5f] 8 [5d] [8s] 3 [4s] 8 [4s] 8 [4s] 8 [4d] [5f] [5d] 0 5 0 5 0 [5s] 7 [6f] 8 [6g] 8 [6f] 8 [6f] [7g] [8f] 5 [8f] [5g] [8h] [5f] [8s] 3 4 8 [4s] 8 [4h] 8 [4d] [5d] 5 0 5 0 5 0 5 7 [6f] 8 [6g] [8f] 6 8 [6s] [7f] g f d s s f f f s f f g d f s s d f d s f s g s f s s g [1f] [1s] [1f] [1g] [1h] [1g] [1f] [1s] s f f f s f f g d f s s d f d s f s g s f s s g [1f] [1s] [1f] [1g] [1h] [1g] [1f] [1s] t u u u t u u i [5y] u [5t] t [5y] u 5 y [5t] [6u] t [6i] t [6u] t 6 t [6i] [18u] t [18u] i [18o] i [18] u [18t] [4t] u [4u] u [4t] u 4 u [4i] [5y] u [5t] t [5y] u 5 y [5t] [6u] t [6i] t [6u] t 6 t [6i] [18u] t [18u] i [18o] i [18] u [18t] 8 0 0 0 8 0 0 q 9 0 8 8 9 0 9 8 0 8 q 8 0 8 8 q [10] 8 [10] q [1w] q 1 0 [18] 8 0 0 0 8 0 0 q 9 0 8 8 9 0 9 8 0 8 q 8 0 8 8 q [10] 8 0 q w q 0 7
  Level: 5
  Length: 04:32
  Intermediate
  Alone

  Marshmello

 • u|y 2 6 9 e| u|y 5 9 w t| u|t 6 0 w r 6 8 0 e 4 8 q w|| [utie9]||u u u [ywre]||a s u [utre]|u u u u yt[wqe] u i o p s [utie9]||u u u [ywre]||a s u [tre] u u u u u yt[wqe] u i o p s [sfd2] 6 9 [se] dfffds 5 9 w [to] sdddsa 6 0 e [us] dfffds[sph4] 8 q [wf]df|| [sfd2] 6 9 [se] dfffds 5 9 w [to] sdddsa 6 0 e [us] dfffds[sph4] 8 q [wf]df||| hhh h as2 6 9 e p s p s [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u p s p s [f4] 8dq [ws]| h h j 2 [l6] [j9] [le] j l j h [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u hhh| ff[f4] 8 q w h ss y 2 6 9 e|u|y 5 9 w t|u|t 6 0 w r 6 8 0 e 4 8 q w|u|y 2 6 9 e|u|y 5 9 w t|u|t 6 0 w r 6 8 0 e 4 8 q w|| 2 2 2 [f2] [f2] [f2]d 5 5 5 [k5] [l5] [f5] 6 f6f [f6] [f6] [f6] [d6]s [o4] Op f d Ss[p4]4 44 [92] 2 [f2] [f2] [f2] [f2]d [w5] 5 5 [k5] [l5] [f5] [e6] f6f [h6] [f6] [f6] [d6]s [q4] 4fs[d4] 4 s[p4] 4 [sfd2] 6 9 [se] dfffds5 9 w [to] sdddsa 6 0 e [us] dfffds[sph4] 8 q [fe]df|| [sfd2] 6 9 [se] dfffds5 9 w [to] sdddsa 6 0 e [us] dfffds[sph4] 8 q [wf]df||| hhh h as2 6 9 e p s p s [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u p s p s [f4] 8dq [ws]| h h j 2 [l6] [j9] [le] j l j h [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u hhh| ff[f4] 8 q w h ss y 2 6 9 e|u|y 5 9 w t|u|t 6 0 w r 6 8 0 e 4 8 q w|u|y 2 6 9 e|u|y 5 9 w t|u|t 6 0 w r 6 8 0 e 4 8 q w|| 2 u2u 2 2 u2uu2u2 u2u 2 2 u2uu2u 2 u2u 2 2 u2uu2u2 u2uu2 [u2] u[u2]uu2 [y2]yy[y2]y [y2] [y2] y[y2] y2y[y2]yy[y2]y [y2] [y2] 2 2 [yp2][yp][yp][yp2][yp] [yp2] [yp2] [yp][yp2] [yp]2[yp] [yp2][yp][yp][yp2][yp] [yp2] hhh h as2 6 9 e p s p s [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u p s p s [f4] 8dq [ws]| h h j 2 [l6] [j9] [le] j l j h [f5] 9dw t hhh h as6 0 e u hhh| [od][od][od4] 8 q w h ss [yd] 2 2 2 2 [uf]2 [yd2] 5 5 5 5 [uf]5 [ts5] 6 6[wo] [ra6] 6 6[u0] [pe6] 4 4 4 4 [uf]4 [yd4] 2 2 2 2 [uf]2 [yd2] 5 5 5 5 [uf]5 [ts5] 6 6[wo] [ra6] 6 6[u0] [pe6] 4 4 4 4 [uf]4 [yd4] 2 6 9 e|[uf]|[yd] 5 9 w t|[uf]|[ts] 6 0 [wo] [ra] 6 8 [u0] [pe] 4 [u8] [uq]uw u uuuu [yutie9]
  Level: 6
  Length: 03:29
  Intermediate
  Dance to This

  Troye Sivan

 • l| k| [je] u p y w y [xo] [rk] [qj] t i [of]f[xtf] u [rka] u [pje] u p y w y [xo] [rk] [qj] t i o [tl] u [rk] u [je] [us] [pd] [yf] [wa] y o r q [tp] [ia] [so] [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y [uo] [ra] [sq] t i o [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y o r q [tp] [ia] [so] [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y [uo] [ra] [sq] t i o [ut] w [yr] w [sp6] [e0] [sp6] [e0] [so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[od5] [w9] [oa5] [w9] [up6] [e0] [us6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [sg4] [q8][sf][od5] [w9] [oa5] [w9] [p6] [upe0] [ua6] [use0] 8 [wtso] [od8] [wtof] 4 [sqp8] [pd4] [qpf8] [og5] [wof9] [od5] [wso9] [sp6] [e0] [sp6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [l6] [e0] [l6] [e0]h[l8]z[xwt] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [lj6] [e0] [l6] [e0]h[x8]z[xwt] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [p6] [jfe0] [kf6] [lfe0] 8 [wtlh] [zh8] [xwth] 4 [qlj8] [zj4] [xqj8] [hc5] [xwh9] [zh5] [wlh9] [sp6] [e0] [sp6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [pe] [us] [pd] [yf] [wa] y o r q [tp] [ia] [so] [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y [uo] [ra] [sq] t i o [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y o r q [tp] [ia] [so] [ut] w [yr] w e [us] [pd] [yf] [wa] y [uo] [ra] [sq] t i o [ut] w [yr] w [ute] [up] [ua] [us] [ywr] [so] [od] [of] [tqe] [sp] [pd] [pf] [wutog] [of] [ywrod] [so] [ute] [up] [ua] [us] [ywr] [so] [od] [of] [tqe] [sp] [pd] [pf] [oa] [oa] [oa] [so] [sp6] [e0] [sp6] [e0] [so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[od5] [w9] [oa5] [w9] [up6] [e0] [us6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [sg4] [q8][sf][od5] [w9] [oa5] [w9] [p6] [upe0] [ua6] [use0] 8 [wtso] [od8] [wtof] 4 [sqp8] [pd4] [qpf8] [og5] [wof9] [od5] [wso9] [sp6] [e0] [sp6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [l6] [e0] [l6] [e0]h[l8]z[xwt] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [l6] [e0] [l6] [e0]h[x8]z[xwt] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [p6] [jfe0] [kf6] [lfe0] 8 [wtlh] [zh8] [xwth] 4 [qlj8] [zj4] [xqj8] [hc5] [xwh9] [zh5] [wlh9] [sp6] [e0] [sp6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [pe]| h|f[wd] s d f [qp]| dd[td]| [ra]| [spe]| d|f[wh]| f [qj]| h|f[th]| [rkd]| [sple]k[uj] [tpk] uj [wok] [yh] [rof] [yh] [qji] t [ie] t [tod] o [yr] o [spe] u [tpd] uf [woh] y [ro] [yj] [qli] t [ie] t [to] o [yr] o [sl]| [sl]| [sl][zd][xf]| o [pi4] [q8] [g4] [q8]f[od5] [w9] [oa5] [w9] [up6] [e0] [us6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [sg4] [q8][sf][od5] [w9] [oa5] [w9] [p6] [upe0] [ua6] [use0] 8 [wtso] [od8] [wtof] 4 [sqp8] [pd4] [qpf8] [og5] [wof9] [od5] [wso9] [sp6] [e0] [sp6] [e0]o[so8]d[wtsf] 8 [wto] [pi4] [q8] [g4] [q8]f[d5] [w9] [a5] [w9] [se] u p y [wa] y [xo] [rk] [qj] t i o [xtf] u [rka] u [pje] u p y w y [xo] [rk] [qj] t i o [tsl] u [rka] u [pje]
  Level: 7
  Length: 03:37
  Intermediate
  Darkside

  Alan Walker

 • 6 u p u s u p u [d7] u O u a u O u 8 u p u f u s u [s9] y i y a i d i 0 u p u s p f s [qj] p s p g s j s [j*] p S p f S h S [h9] p d h g p d g [f6] u p u s u p u [s9] y i s [a0] y u O [p6] e t u p u s p f s j f l j x l [b6] u p u s u p u [d7] u O u [va] ucOxuz [x8]c[xu]z[xp] u f u s u [s9] y i y [za] ildkijk [l0]k[uj]kp u s p f s [qj] p s p g s j [sj]hg [jf*] p S p f S h S [h9] p d h g p d [jg]hg [fa6] u p u s u p u [s9] y i s [a0] y u O [p6] e t u p u s p f s j f l j x l b
  Level: 5
  Length: 00:50
  Intermediate
  Clubbed to Death (The Matrix)

  Rob Dougan

 • sdfg[thf]hh hjh[wda]| hjhg[sfe]ff gfsq| sdfg[tshf8]hh hjh[whda5]| hjhg[sfe6]ff gfs[qpi4] [q4] [q4] [q4] [w81] t u o s f h l [xl8]t[xl]8[xtl]8ct[l8][xt] [zk5]w[zk]5[zwk]5vw[k5][zw] [lj6]e[lj]6[lje]6ze[j6][ke] [lj4]q[lj]4[qlj]4kq[l4][zq] [xl8]t[xl]8[xtl]8ct[l8][xt] [zk5]w[zk]5[zwk]5vw[k5][zw] [lj6]e[lj]6[lje]6ze[j6][ke] [lj4]q[lj]4[qlj]4gq[s4]o [s8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][d8][tf]8[tf]8t8t [h8]t[s8][ts][s8]t[s8][ts][f8][td]8[ts]8t8t [a5]w[p5][wo]5w5w5w5[wo]5[wo][p5][wa] [s8]t[p8][to]8t8t[l8]t[j8][th]8t8[to] [s8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][d8][tf]8[tf]8t8[to] [s8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][h8][tg]8[tf]8t8t [a5]w[d5][wo]5w5w5w[o5][wo]5[wo][f5][wd] [s8]t8t8t8t8[so][pd][so][sf] [pd][so] [o8]w[tf][d8][ws]t8[d5]9[ws][d5][s9][wd]5[f9]w [p6]0[fe][d6][s0]e[s6][d4]8[sq][d4][f8][qd]4[s8]q [o8]w[tf][d8][ws]t8[d5]9[ws][d5][s9][wd]5[f9]w [h6]0[ge][f6][s0]e[s6][d4]8[qd][f4]8[qd]4[s8]q [d8]w[td]8[wd][tf][o8][wo]5[v9]w[v5]9[wv][v5]9 [d6]0[ed]6[d0][fe][o6][o0]4[p8][qo]48q48 [f8]w[tf]8[wf][th][f8][d5]5[v9]w[v5]9[wv][v5]9 [d6]0[ed]6[d0][fe][o6][o9]4[p8][qo]4q 4o [s8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][d8][tf]8[tf]8t8t [h8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][f8][td]8[ts]8t8t [a5]w[p5][wo]5w5w5[wo][o5][wo]5[wo][p5][wa] [s8]t[p8][to]8t8t8[th][j8][th][l8]t[j8][th] [s8][ts][s8][ts][s8]t[s8][ts][d8][tf]8[tf]8t8[to] [s5][ws][s5][ws][s5]w[s5][ws][h5][wg]5[wf]5w5w [a8]t[d8][to]8t8t8t[o8][to]8[to][f8][td] [s8]t8t8t8t8
  Level: 6
  Length: 01:38
  Intermediate
  Carameldansen

  Caramell

 • po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  iiioi iiiiiou
  sss ppp ooo iiiiyiyioi
  iiioi iiiiiou
  sss ppp ooo iiiiyiyioiii
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  iiiop iii sp iii
  dfdspoi
  po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  iiioi iiiiiou
  sss ppp ooo iiiiyiyioi
  iiioi iiiiiou
  sss ppp ooo iiiiyiyioiii
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  iiiop iiisp iii
  dfdspoi
  po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  dfgd hfdfds
  ghj hjhg
  dfgd hfdfds
  ghj hjhg
  po po pooi dspoiopp dspoiopo
  po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  sd sd sds
  sdfdspodfdspoi
  iiiop iiisp iii
  dfdspodfdspoi
  po po pooi dspoiopp dspoiopoi
  dfgd hfdfds
  ghj hjhg

  Level: 2
  Length: 03:50
  Easy
  Happier

  Marshmello

 • i i i o O s P P O P s P O i i i o O i s P O P s P O g g g h H c c c Z l | l J l v v v x V c g g g h H c c c Z l | H J l J l J H h H g g g g h H c c c Z l | l J l v v v x V c g g g h H c c c Z l | H J l J l J H h H g s O i t w q
  Level: 3
  Easy
  To The Stars

  Braken

 • aaaaasdddddoaaaaasdddddo dhGfdadapoadapoada dhGfdadapsapoo dhGfdadapoadapoada dhGfdadaoadaoada dkjlkhjhkkjjh dkjlkhjhkkjjh jhhzkjzkjzkjhjkjhhzkjzkjzkjhjkjhh
  Level: 2
  Easy
  Take Me Home

  Cash Cash

 • g H g siOisiOiOsiOsiOiOPYoYPoYoPYoYggsHigoisiOiOsiOisiOiOPYoYPYoYoPYoYPYogggYgogsHiOhi HshgisOiOsiOhHshgisOiOPHYhoYOPhDYoPYoPYhoHPogYogggYgogsHiOhiHshgisOiOsiOhHshgis OiOPHYhoYOPhDYoPYoPYho
  Level: 3
  Easy
  Scatman

  Scatman John

 • aaaaa | d aaaaa | p aaaaa | d aaaaa | p [uoa][uoa][uoa][uoa][uoa] | [oad] [uoa][uoa][uoa][uoa][uoa] | [yp] [uoa][uoa][uoa][uoa][uoa] | [oad] [uoa][uoa][uoa][uoa][uoa] | [oad] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [oad] [oad] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [oad] [oad] [uoa][uoa][uoa] [oad] [oad] [uoa][uoa][uoa] [oad] [oad] [uoa][uoa][oad] [uoa][uoa][oad] [uoa][uoa][uoad][uoad][uoad][uoad][uoad] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf][osf][osf] [oad][oad][oad] [yp] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf][osf][osf] [oad][oad][oad] [yp] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [uoa] [uoa][uoa][uoa] [uoa] [osf]
  Level: 6
  Intermediate
  Sandstorm

  Darude

 • 6 0 t 0 6 q t q 8 w t w 9 w r w 6 0 t 0 6 q t q 8 w t w 9 w r o [f6] 0 t 0 6 q t [qh] [s8] w t w 9 w r o [f6] 0 t 0 6 q t s [o8] w t w 9 w r w 6 0 [th] [0h] [6h] [qg] [tf]q 8 w t [wd] [9d] [wf] d s 6 0 [th] [0h] [6h] [qj] [th]q 8 w t [wl] [9l] w [rk] w 6 0 [th] [0h] [6h] [qg] [tf]q 8 w t [wd] [9d] [wf] d s 6 0 [th] [0h] [6h] [qj] [th]q 8 w t [wl] [9l] w [rk] w [6l] 0 t k [6j] q [tk] [ql] [8z] w [tl] w k w r
  Level: 4
  Easy
  Rocketeer

  Far East Movement

 • uaGh uaof todf thos eukh tfud yIkG ydIa 0rzk rhuf tokh tfus eukh efud rI[ak] GrdI [30]rIo 0rwu 0yu 0t0r 30oI 0y0t 30yu 0t0r [30]rIo 0rwu 0yu 0t0r 30oI 0y0t 30yu 0t0r 0rIo 0rwu 8wyu 8owt 60ao 6u0y 7QaI 7yQr 37da 0owu 8wao 8u0t 60ao 6u0y 7Q[ra]I 7yQr
  Level: 4
  Easy
  Right Back

  Yuri Kane

 • IOPS TQTQSTSQsYWOYWYP iEiSsESiDESisSEP TQTQSTSQsYWOYWYI E(E(IEi(IEiI(OTP TQTQSTSQsYWOYWYP iEiSsESiDESisSEP TQTQSTSQsYWOYWYP iEPiEPiEPPiPIOPS TQTQSTSQsYWOYWYP iEiSsESiDESisSEP TQTQSTSQsYWOYWYI E(E(IEi(IEiI(OTP TQTQSTSQsYWOYWYP iEiSsESiDESisSEP TQTQSTSQsYWOYWYP iEPiEPiEPPiPIOPS
  Level: 4
  Easy
  On The Move

  Bart Claessen

 • tosh sf ypdj dGG uafk f h | afk fh tosh sf ypdj dGG uafk f h | afk fh [8wt] | y[8wto]Iuy[9ey] | y[9eyo]Iuy[0ryu] | y[0ru]I p[0ru] o | r 0wr [8wt] | [8wto]Iuy[9ey] | y[9eyo]Iuy[0ryu] | yy[0ru]I p[0ru] o | r 0wr [8wt] | [8wtu]aaa [9eyI] I [9eyI] o | [0ru] | [0ru] | [0ru] | [ra] [0u][wo][ra] [8wt] | [8wtu]aaa [9eyI] I [9eyI] o | [0ru] | [0ru] | [0ru] | [0rup] [0ruo] [8wto]o[8wto]o[8wtp] [8wto] [9eyo]o[9eyo]o[9eyp] [9eyo] [0ruo]o[0ruo]o[0rup] [0ruo] [0rua]a[0rua]a[0rup] [0ruo] [8wt] [8wt] [8wta]a[8wta]a [9eyI] [9eyI] [9eyI] [9eyo] [0ru] [0ru] [0ru] [0ru] opaaaasapo [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] [0ru] [0ru] [0rua]aaa[0rus]apo [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] p[0ru] [0ru] y [0ru] [0ruo] [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] p[0ru] [0ru] y [0rua]aaa[0rus]apo [8wtf]apo[8wtf]apo [9eyf]apo[9eyf]sfj [0ruf] [0ru] d [0ruf] [0ru] [8wt] | y[8wto]Iuy[9ey] | y[9eyo]Iuy[0ryu] | y[0ru]I p[0ru] o | r 0wr [8wt] | [8wto]Iuy[9ey] | y[9eyo]Iuy[0ryu] | yy[0ru]I p[0ru] o | r 0wr [8wt] | [8wtu]aaa [9eyI] I [9eyI] o | [0ru] | [0ru] | [0ru] | [ra] [0u][wo][ra] [8wt] | [8wtu]aaa [9eyI] I [9eyI] o | [0ru] | [0ru] | [0ru] | [0rup] [0ruo] [8wto]o[8wto]o[8wtp] [8wto] [9eyo]o[9eyo]o[9eyp] [9eyo] [0ruo]o[0ruo]o[0rup] [0ruo] [0rua]a[0rua]a[0rup] [0ruo] [8wt] [8wt] [8wta]a[8wta]a [9eyI] [9eyI] [9eyI] [9eyo] [0ru] [0ru] [0ru] [0ru] opaaaasapo [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] [0ru] [0ru] [0rua]aaa[0rus]apo [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] p[0ru] [0ru] y [0ru] [0ruo] [8wt] u [8wtf] [9eyI]I I[9eya] p[0ru] [0ru] y [0rua]aaa[0rus]apo [8wtf]apo[8wtf]apo [9eyf]apo[9eyf]sfj [0ruf] [0ru] d [0ruf] [0ru] [8wtp]ppp[8wtp] pp [9eyp] a [9eys] a [0ru] a [0ruo] p [0ru]ya [0ruo] p [8wtp]ppp[8wtp] pp [9eyp] a [9eys] a [0ru] a [0ruo] p [0ru]ya [0ruo] p [8wtd]ddd[8wtd] dd [9eys] s [9eyd] sa [0ru] [0ru] p [0ruo] [0ru] [8wtp]pp [8wtp] pp [9eyp] a [9eys] a [0ru] [0ru] [0ru] [0ru] [8wt] aaaa [9eyI] I I o [0ru] r 0wr [8wt] aaaa [9eyI] I I o [0ru] p o [8wto]ooo p o [9eyo]ooo p o [0ruo]ooo p o aaaa p o [8wt] aaaa [9eyI] I I o [0ru] opaaaasapo
  Level: 6
  Intermediate
  Human

  Krewella

 • $ $ $ $ [q^*T] [Eig] [YD] [ig] [YD] [ig] [48qWTYD] E T [iTS] [ts] [TS] [ts] [ts] [$*QETYD] [Eig] [YD] [ig] [qYD] [Qig] [t@(QEYD] [TOH] [ig] [OH] [OH] [ig] [OH] [^*Tqig] [Eig] [YD] [ig] [YD] [PJ] [48qWTPJ] E T [iYD] [YD] [YD] [TS] [YD] [TS] [$*QETYD] [ETS] [EP] q [QTS] [@(QEts] T [OH] [ig] [^*q] [ig] [YD] [TS] [EP] [EP] [W48qig] [YD] [TS] [EP] [WO] [EP] [EP] [$*QWEO] [WO] [qi] [WO] [WO] [WO] [WO] [@(QWEO] [WO] [EP] [TS] [ts] [TS] [ts] [^*q] [ig] [YD] [TS] [EP] [EP] [W48qig] [YD] [ig] [ig] [OH] [YD] [ig] [OH] [$*QEig] [ig] [YD] [TS] [ts] [YD] [@(QE] [TS] [ig] [ig] [ig] [YD] [TS] [EP] [WO] [1q^*EP] $ 2 [$ig] 1 [$OH] 2 [$ig] [148qWOH] $ [2ig] [$OH] [1ig] [$OH] [2ig] [$YD] [1$*QETS] [$YD] 2 [$TS] [1ts] [$TS] [2ts] [$TS] [@(QE1ts] [$TS] [2YD] $ [1ts] $ [2EP] $ [WO] [^*1qi] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$TS] [W148qts] [$TS] [2YD] [$ts] [1WO] [$ts] [2EP] $ [1$*QWEO] $ 2 [$WO] 1 [$WO] 2 [WO] [@(QWEO] [qi] [WO] [YD] [TS] [EP] [WO] [1q^*EP] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2OH] [$ig] [148qWYD] [$ig] [2OH] [$ig] [1YD] $ [YD] 2 [$TS] [1$*QEP] $ 2 [$WO] [WO] [1WO] [$WO] [2WO] [$WO] [1@(QWEO] [$WO] [2qi] [$WO] [1EP] [$TS] [2ts] [$TS] [^*1qts] $ 2 $ [1PJ] $ 2 [$ig] [148qWYD] $ 2 [$TS] [1TS] [$ts] [2TS] [$YD] [1$*QEYD] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2OH] [$ig] [1@(QEYD] [$ig] [2OH] [$ig] [1YD] [$ig] [2PJ] $ [^*1q] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$ig] [148qWYD] $ 2 [$TS] [1ts] [$TS] [2ts] [$ts] [1$*QEYD] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$ig] [1@(QEYD] $ 2 [$OH] [1ig] [$OH] [OH] [2ig] [$OH] [^*1qig] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$PJ] [148qWPJ] $ 2 [$YD] [1YD] [$YD] [TS] [2YD] [$TS] [1$*QEYD] $ 2 [$TS] 1 [$EP] 2 [TS] [@(QEts] [OH] [ig] [^*1q] $ 2 [$OH] [1ig] [$OH] [2ig] [$OH] [W148qig] $ 2 [$YD] [1YD] [$YD] [TS] [2YD] [$ig] [1$*QEYD] $ 2 [$TS] [1TS] [$TS] [2TS] [$TS] [@(QEYD1ig] $ 2 [$EP] [1EP] [$EP] [2EP] [$TS] [1q^*EP] $ 2 [$OH] [1ig] [$OH] [2ig] [$OH] [W148qig] $ 2 [$YD] [1YD] [$YD] [TS] [2YD] [$ig] [1$*QEYD] $ 2 [$TS] [1TS] [$TS] [2TS] [$TS] [@(QEYD1ig] $ 2 [$EP] [1EP] [$EP] [2EP] [$TS] [q^EP] E T q E T [qOH] E [Tig] q [EOH] T [qig] E [TOH] E [(4qig] W t ( W t [(YD] W [tYD] ( [WYD] [tTS] [(YD] W [tig] W [$*QYD] Q E * Q E [*TS] Q [ETS] * [QTS] E [*TS] Q [ETS] Q [@(YDqig] E T q E T [qEP] E [ETP] q [EP] T [qEP] E [TS] E [q^EP] E T q E T [qOH] E [Tig] q [EOH] T [qig] E [TOH] E [(4qig] W t ( W t [(YD] W [tYD] ( [WYD] [tTS] [(YD] W [tig] W [$*QYD] Q E * Q E [*TS] Q [ETS] * [QTS] E [*TS] Q [ETS] Q [@(YDqig] E T q E T [qEP] E [ETP] q [EP] T [qEP] E [TS] E [q^EP] E T q E T [qOH] E [Tig] q [EOH] T [qig] E [TOH] E [(4qig] W t ( W t [(YD] W [tYD] ( [WYD] [tTS] [(YD] W [tig] W [$*QYD] Q E * Q E [*TS] Q [ETS] * [QTS] E [*TS] Q [ETS] Q [@(YDqig] E T q E T [qEP] E [ETP] q [EP] T [qEP] E [TS] E [q^EP] E T q E T [qOH] E [Tig] q [EOH] T [qig] E [TOH] E [(4qig] W t ( W t [(YD] W [tYD] ( [WYD] [tTS] [(YD] W [tig] W [$*QYD] Q E * Q E [*TS] Q [ETS] * [QTS] E [*TS] Q [ETS] Q [@(YDqig] E T q E T [qEP] E [ETP] q [EP] T [qEP] E [TS] E [1^EP] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$ig] [14qYD] $ 2 [$TS] [1ts] [$TS] [2ts] [$ts] [1$QYD] $ 2 [$ig] [1YD] [$ig] [2YD] [$ig] [1@(YD] $ 2 [$OH] [1ig] [$OH] [OH] [2ig] [$OH] [^1qig] E [$T] q [2E] T [$qig] E [1TYD] q [$Eig] T [2qYD] E [$TPJ] E [14q(PJ] W [$t] ( [2W] t [$(YD] W [1tYD] ( [$WYD] [tTS] [2(YD] W [t$TS] W [1$*QYD] Q [$E] * [2Q] E [$*TS] Q [1E] * [$QEP] E [2*] Q [$ETS] Q [@(1qts] E [$T] q [2E] T [$q] E [1TOH] q [$E] T [2qig] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$qig] E [1TYD] q [$Eig] T [2qYD] E [$Tig] E [14q(YD] W [$t] ( [2W] t [$(TS] W [1ts] ( [$WTS] t [(2ts] W [$ts] W [1$*QYD] Q [$E] * [2Q] E [$*ig] Q [1EYD] * [$Qig] E [2*YD] Q [$Eig] Q [1q@(YD] E [$T] q [2E] T [q$OH] E [T1ig] q [$EOH] [TOH] [2qig] E [$TOH] E [^1qig] E [$T] q [2E] T [$qig] E [1TYD] q [$Eig] T [2qYD] E [$TPJ] E [14q(PJ] W [$t] ( [2W] t [$(YD] W [1tYD] ( [$WYD] [tTS] [2(YD] W [t$TS] W [1$*QYD] Q [$E] * [2Q] E [$*TS] Q [1E] * [$QEP] E [2*] Q [$ETS] Q [@(1qts] E [$T] q [2E] T [$q] E [1TOH] q [$E] T [2qig] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1tOH] ( [$W] t [(2ig] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1TOH] q [$E] T [2qig] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1tOH] ( [$W] t [(2ig] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1t] ( [$W] t [2(] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1t] ( [$W] t [2(] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1t] ( [$W] t [2(] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1t] ( [$W] t [2(] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [^1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E [(14q] W [$t] ( [2W] t [$(] W [1t] ( [$W] t [2(] W [$t] W [1$*Q] Q [$E] * [2Q] E [$*] Q [1E] * [$Q] E [2*] Q [$E] Q [@(1q] E [$T] q [2E] T [$q] E [1T] q [$E] T [2q] E [$T] E E
  Level: 7
  Intermediate
  Dancin

  Aaron Smith