Music Sheet Tag Hip hop

Virtual Piano music sheets from the Hip hop music genre. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • [6t] 6 [60] [6y] 6 6 [6r] 6
  6 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [6y] 6 6 [6r] 6
  6 [6e] 6 6 [6W] 6 6 6
  [6t] 6 [60] [6y] 6 6 [6r] 6
  6 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [6y] 6 6 [6r] 6
  6 [6e] 6 6 [6W] 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 7 [%r] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 7 [%r] %
  % [$e] $ $ [3W] 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 7 [%r] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 7 [%r] %
  % [$e] $ $ [3W] 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 [7q] [%r] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 [7q] [%r] %
  % [$e] $ [$9] [3W] 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 [7q] [%r] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6t] 6 [60] [7y] 7 [7q] [%r] %
  % [$e] $ [$9] [3W] 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  [%i] [$p] $ [$y] [3O] 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  [%i] [$p] $ [$y] [3O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d]| [%a] %
  % 6 6 6| 6 6
  [6s] 6 6 [7d]| [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d]| [%a] %
  % 6 6 6| 6 6
  [6s] 6 6 [7d]| [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [6a] 6 [6i] [6s] 6
  6 6 6 6 6 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [6a] 6 [6i] [6s] 6
  [6i] [6d] 6 [6y] [6a] 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [6a] 6 [6i] [6s] 6
  6 6 6 6 6 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [6a] 6 [6i] [6s] 6
  [6i] [6d] 6 [6y] [6a] 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [7a] 7 [7i] [%s] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [7a] 7 [7i] [%s] %
  [%i] [$d] $ [$y] [3a] 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [7a] 7 [7i] [%s] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6p] 6 [6u] [7a] 7 [7i] [%s] %
  [%i] [$d] $ [$y] [3a] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % [6p] 6 6 [6O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  % [$p] $ [$y] [3O] 6 6 6
  [6s] 6 6 [7d] 7 7 [%a] %
  % 6 6 6 6 6 6 6
  [6s] 6 [6u] [7d] 7 [7i] [%a] %
  % [$p] $ [$y] [3O] 6 6 6

  Level: 4
  Length: 03:19
  Easy
  The Search (NF)

  NF

 • l|||l|||l|||
  s|||k|||k|||
  k|||a|||j|||
  j|||j|||p|||
  g|||g|||f|||
  l|
  180w[0l]80w180w[0l]80w180w[0l]80w180w[0s]80w
  [7a]70w[0k]70w770w[0k]70w770w[0k]70w770w[0a]70w
  [6p]680[8j]6806680[8j]6806680[8j]6806680[8p]680
  [4i]68q[8g]68q468q[8g]68q468q[8f]68q468ql|||
  uu[15s][8o]0[wi]0[8u]0[wu][1s][8o]0[wi]0[8u]0[wu]
  [7oa][7up][0oa]w070w770w07[0f][wf]
  [7f][7d][0d][wd]0[7s]0[wd]77[0s]w[0d]7[0f][wd]
  [6s]6808680668086[8s]0[6s][6o]8[0o]868[0u]
  [6o]6[8tu]0[8o]6[8u][0ip]4[6s]8q868q468q86[8s][qs]
  [4s][6o]8[qo]86[8u]q[4o]6[8u]q[8o]6[8p]o
  1[8u]0w0[8o][0o][wo][1o]8[0o][wo][0s]8[0o]w
  [1u]80w0[8o][0o][wo][1o]8[0o][wo][0s]8[0ua][wp]
  [7oa]70w0[7oa][0sf][wad][7sf]7[0sf][wad][0sf]7[0ad]w
  [7ps]70w0[7p][0us][wp][7us]7[0us][wp][0uad]7[0uad][ws]
  66808[6p][8us][0p][6us]6[8us][0p][8uad]6[8uad][0s]
  66808[6p][8us][0p][6us]6[8us][0p][8uad]6[8id][0s]
  4686[eo][qo][8o]6[eo]q[8u]6[eu]| ooo o u [yp]| [uo]|
  [4f]68qs uu[15s][8o]0[wi]0[8u]0[wu][1s][8o]0[wi]0[8u]0[wu]
  [7oa][7up][0oa]w070w770w07[0f][wf]
  [7f][7d][0d][wd]0[7s]0[wd]77[0s]w[0d]7[0f][wd]
  [6s]6808680668086[8s]0[6s][6o]8[0o]868[0u]
  [6o]6[8tu]0[8o]6[8u][0ip]4[6s]8q868 [15]80w0[8o][0o][wo]
  [1o]8[0o][wo][0s]8[0o]w[1u]80[wo][0o][8o]
  [1o]8[0o][wo][0s]8[0ua][wp][7oa]70w0[7oa][0sf][wad]
  [7sf]7[0sf][wad][0sf]7[0ad]w[6ps]680868[0p][8us][6p]
  [6us]6[8us][0p][8uad]6[8uad][0s]66808[6p][8us][0p]
  [6us]6[8us][0p][8uad]6[8uad][0s]66808[6p][8us][0p]
  [6us]6[8us][0p][8uad]6[8id][0s]468q868q[4h]6[8h][qh]8[6h]8[qf]
  48[ef]|||
  l|||
  l|||
  l|||
  s

  Level: 5
  Length: 02:20
  Intermediate
  Runaway (Kanye West)

  Kanye West

 • [I$] * Q e T Q e T [y9] Q e y [6u] 0 e T [$I] * Q e T e p Op[9I] O u O[6p] aa[0a]a [QS] a pp S | a pp [9S]dS e aaa aaa [Qa]aa p aaa p [9a]p pa S e [ua] [ua] [ua] [ua] [ua] [$uS] [ya]$ [Tp] [$uS] [ua]$ [Tp] [9pf] [pf] [pf]9 [uS] 6 [ua] [ua] [6ua] [ua] [ua] [ua] [$ua] [ua] [$ua] [Tp] [$ua] [ua] [$ua] [Tp] [$yp] [yp] [yp] OI [6u] T

  Level: 5
  Length: 02:15
  Intermediate
  Airplanes

  B.o.B

 • pooiy y | pooio o | pooiu u | uyuiy y |
  pooiy y | pooio o | pooiu u | pooiu u y | pooiy y |
  eyuiipy y | yuipp o | popop o | oioip i |
  yuipy y | yuipp o | popop o | oioip y

  Level: 1
  Length: 01:10
  Super Easy
  Take You Dancing

  Jason Derulo

 • t t Y Y | Y Y t o i Y t o i Y |
  t t Y Y | Y Y Y o i Y t o | Y |
  Y Y Y P | Y Y Y | t Y t Y i i |
  Y Y Y P | Y Y Y |
  t Y t Y i i |
  P | i | Y | o |
  o P P P o P P P P | i | Y
  | o |
  o P P P o P s P P | i | Y | o |
  o P P P o P P P P | i | Y |
  i P P P P P | P P P s

  Level: 1
  Length: 02:15
  Super Easy
  Savage Love

  Jason Derulo

 • [ypgd] [pgd] [spfe]||ds [wsod] [sof] [sqpi]| p o [yuto] yuosdf[ywoa]dop[yoa] p [tqoi] iopghjlghjlcvb cvbcv|| 9 9e| 9 e| 99 9e| 9 e| [zjc9]||[xlje]|| [zw] l [ql]|| [f8] d f [wkhd] j h [sqjg]||| [zjc9]||[xlje]|| [zw] l [ql]|| [f8] d f [wkhd] j h [sqjg]||| [zgc9]||[xlje]|| [zw] l [ql]|| [f8] d f [wkhd] j h [sqjg]||df [pgd9]||[spfe]|| [wd] s [sq]|| [u8] y u [ywoa] p o [tqpi]||df [pgd9]||[spfe]|| [wd] s [sq]|| [u8] y u [ywoa] p o [tqoi]||[slhg]|| [t8]ys|[t8]yp|[qW]et| [sf] [sf] [gd][hf] [hf][hf] d [t8]ys|[t8]yp|[qW]et| [sf] [sf] [gd][hf] [hf][hf] d [t8]ys|[t8]yp|[qW]et t [sf] [sf] [gd][hf] [lh] [zj] [lh] 8 [hf]|[t^]yp|[qW]et| [pf] [sf] [gd][hf] [hf][hf] [gd][sf] 8po|^|[gd] q [sf]||| [sqf]||| [ypgd]| e [spf]|| [woda]| q [spi]|| [soi8]||[ywoa]|| [tqpo]||i|| [t8]ys|[t^]yp|[qW]et| [sf] [sf] [gd][hf] [hf][hf] d [t8]ys|[t8]yp|[qW]et| [sf] [sf] [gd][hf] [lh] [zj] [lh] 8 [hf]|[t^]yp|[qW]et| [pf] [sf] [gd][hf] [hf][hf] [gd][sf] 8po|^|[gd] q [sf]||| [sqf]
  Level: 6
  Length: 01:42
  Intermediate
  Changes

  Tupac

 • [is] s s s
  [ys] s s s
  [es] s s s
  s s t s t t u y t r
  [qts] y s r [ts] y [ts] r
  [9ts] y s r [ts] y [ts] r
  [ets] y s t t [ts] y [ts] r
  [ts] y s t s t t [us] y t r
  [qts] y s r [ts] y [ts] r
  [9ts] y s r [ts] y [ts] r
  [ets] y s t t [ts] y [ts] r
  [ts] y s t s t t u y t r
  [qts] y s t t [ts] y u u s y t
  [9ts] t s t t [ts] y u u s y t
  [ets] t s t t [ts] y u u s y t
  [ts] s t s s e w
  [qts] t s t t [ts] y u u s y t
  [9ts] t s t t [ts] y u u s y t
  [ets] t s t t [ts] y u u s y t
  [ts] t s t s t t u y t r
  [qts] y s r [ts] y [ts] r
  [9ts] y s r [ts] y [ts] r
  [ets] y s t t [ts] y [ts] r
  [ts] y s t s t t [us] y t r
  [qts] y s r [ts] y [ts] r
  [9ts] y s r [ts] y [ts] r
  [ets] y s t t [ts] y [ts] r
  [ts] y s t s t t [us] y t r
  [qts] y s r [ts] y [ts] r
  [9ts] y s r [ts] y [ts] r
  [ets] y s t t [ts] y [ts] r
  [ts] y s t s t t [us] y t r
  t y

  Level: 5
  Length: 01:58
  Intermediate
  Changes (Alternative)

  XXXtentancion

 • l x b l x b x k x b k x v x l x b l x b x k x b k x v x [6el] x b l x [7rb] x [30k] x b k x [30v] x [6el] x b l x [7rb] x [30k] x b k x [30v] x [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [30kxv] [kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [6e] [6elxb] [6elxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [30kxv] [30kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [6e] [6elxb] [6elxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [30kxb] [kxv] [30] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] l x b l x b l x b l x b l x b x k x b k x b k x v k x v k x v x l x b l x b l x b l x b l x b x k x b k x b k x v k x v k x v x [6el] [6ex] [6eb] l [6ex] b l x b l x b [7rl] x b x [30k] [30x] [30b] k [30x] b k x v k x v [30k] x v x [6el] [6ex] [6eb] l [6ex] b l x b l x b [7rl] x b x [30k] [30x] [30b] k [30x] b k [30x] [30v] k [30x] v [30k] x [30v] x [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30] [30kxv] [30kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [6e] [6elxb] [6elxb] [7rlxb] [lxb] [0kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [0kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [6e] [6elxb] [6elxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [30kxb] [kxv] [30] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [6elxb] [7rkxb] [30kxv] [fx] [lm] [hv] [6elxb] [7rkxb] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [6elxb] [7rkxb] [30kxv] [fx] [lm] [hv] [6elxb] [7rkxb] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [30kxv] [6eb] [6ex] [6el] [6eb] [6ex] [6el] [7rb] [7rx] [30b] [30x] [30k] [30v] [30x] [30k] [30v] [30x] [6eb] [6ex] [6el] [6eb] [6ex] [6el] [7rb] [7rx] [30b] [30x] [30k] [30v] [30x] [30k] [30v] [30x] [6eb] x l b [6ex] l b [6ex] [6el] b [6ex] l [7rb] x l x [30b] x k b [30x] k v [30x] [30k] v [30x] k [30v] x k x [6eb] x l b [6ex] l b [6ex] [6el] b [6ex] l [7rb] x l x [30b] x [30k] b [30x] k [30v] x [30k] v x k v [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30] [30kxv] [30kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30kxv] [kxv] [6elxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [lxb] [7rlxb] [lxb] [30kxb] [kxb] [kxb] [kxv] [kxv] [kxv] [30kxv]

  Level: 7
  Length: 02:31
  Intermediate
  Still D.R.E. (Intermediate)

  Dr.Dre

 • h G f d [wrua] d a d [wrya] d h G f d [wtua] d a d a d h G f d [wrua] d a d [wrya] d h G f d [wtua] d [ta] d [ta] [70wf] d d a d p [9wro] u a d p [80wo] u a p p o p p p o [Q9ea] p o [70wf] d d a d p [9wro] h G f d [80wa] d a d a d [70w] o o p a p [Q9e] o [9wr] o o p [9wra] d p o [80w] o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70w] o p [70wa] p [Q9eo] p [9wra] p o p [9wra] d p o [80w] o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70wf] d d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] u [9wra] d p [80wo] u [80wa] p p o [80wp] p p o [Q9ea] p o [70wf] d d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] a [9wro] a [80wo] a [80wo] s [80wo] d [Q9eo] f [70w] o o p a [Q9ep] o [9wr] o o o [9wra] a d p o [80w] o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70w] o o p [70wa] p [Q9ep] o [9wr] o o p [9wra] d p o [80w] o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70wf] d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] u [9wra] d p [80wo] u [80wa] p p o [80wp] p p o [Q9ea] p o [70wf] d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] [9wrh] G f d [80wa] d [80wa] d [80wa] d [Q9ea] f [70w] o o p a [Q9ep] o [9wr] o o o [9wra] d p o [80w] o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70w] o o p a [Q9ep] p [9wr] o o a [9wrd] p o [80wo] o o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q9ea] d p o [70wf] d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] u [9wra] d p [80wo] u u [80wa] a p p o [80wp] p p o [Q9ea] p o [70wf] f G [70wh] G [Q9ef] [9wrd] [9wrh] G f d [80wa] d [80wa] d [80wa] a [70wf] d d a d [Q9ep] [9wro] u u [9wra] d p [80wo] u [80wa] p p p o [80wp] p p o [Q9ea] p o [70wf] d d a d [Q9ep] [9wro] [9wrh] G f d [80wa] d [0a] d [0a] d a [70w] o o a a p o [9wr] o o o p a d p o [80w] o o p a p o p a p o p [Q9ea] d p o [70w] o o p a p o p [9wro] o o p a d p o [80w] o o p [80wa] p o p [80wa] p o p [Q79a] d p o [70wf] d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] u [9wra] a d p p [Q9ep] p p o [Q9ep] p p a [Q79p] p p o [Q79a] p o [80w] o o p [80wa] p o p [Q9eo] o o p [0wra] p o [7(Q] d d d [(Q7d] a a a [(Q7a] a a a [(Q7p] o o [70wf] d d [70wa] d [Q9ep] [9wro] u u [9wra] d p p [80wo] u u [80wa] d p p [80wp] p p o [Q9ea] p o [70wf] f G [70wh] G [Q9ef] [9wrd] [9wru] I o p [80wa] d [80wa] d [80wa] d [Q9ea] d [70wf] f G [70wh] h [Q9eh] [9wrh] f f [9wrh] h h h [80wh] f f f [80wh] h h h [80wG] G G f [9eQG] h [70wf] f G [70wh] G [Q9ef] [9wrd] [9wra] d [80wa] d [80wa] d [80wa] h G f d [70wf] d d a d p [9wro] u a d p [80wo] u a p p o p p p o [Q9ea] p o [70wf] d d a d [Q9ep] [9wro] h G f d [80wa] d a d a d h G f d [70wf] d d a d [Q69p] [59wo]
  Level: 6
  Length: 03:52
  Intermediate
  7 Years (Intermediate)

  Lukas Graham

 • 7 [qg]f[rd]| [sq] t [ig] jl[z9]l[he] [yj]| 8 [wh] [tj]hgf[d7] [qg]f[rd]| [sq] t [pi] sd[d9] [je] [yh] h 6 0g[fe]gd [g7] qd[rg] g qd[tg] [ig]| [g9]h[je]h[yg]hj [h8] w t d [g7] qd[rg] g qd[tg] [ig] d[g9]h[je]h[yg]hj [h8] [wj] [th] g [d7] qg[rj]hg [qg]d[tg] [ig] h9 eg[yj]hgd[g8] [wg] [th] d7 qg[rg]gg [qg]g[tg]d[ig]gg [g9]g[ge] [yg] g [h6] 0 eghj[k7] [qk] [rk] jh[qj] [th] [ig] gd[g9] [ed]gydh 8 w t hj[k7]k[qk] [rk] jh[qj]h[tg] [ig] gg[l9] [je]jyhj [h6] 0g[je]hg 7 [qg]f[rd]| [sq] t [ig] jl[z9]l[he] [yj]| 8 [wh] [tj]hgf[d7] [qg]f[rd]| [sq] t [pi] sd[d9] [je] [yh] h [h8] wg[tf]gd [g7] [qg]f[rd]| [sq] t [ig] jl[z9]l[he] [yj]| 8 [wh] [tj]hgf[d7] [qg]f[rd]| [sq] t [id]ddd[d9] [je] [yh] h 6 0 e| [rgda7]
  Level: 5
  Length: 01:01
  Intermediate
  Whatcha Say

  Jason Derulo

 • aaa a [s6] s p o [s4] s p o [s8] d d 5 a a aa [s6] s p o [s4] s p o [s8] d d 5| s s [j6] j h h [f4] f d s [f8] h f 5 aaa a [s6] s p o [s4] s p o 8| | [d5] a s 6| | [j4] h f hf8| | [f5] d s df6| | [j4] h f hf8| | [f5] d s df6|| ps4ss s s 8| oos[s5]ss d s 6| oos4ss s os8s os ps5pssd s 6 oss f4ss s o8 osssf5ss s p6 sss ss4as s p8 ssssf5ss s o6 sss s [s4]ss s s [s8]ss s s [s5]ssss o6 sss s [s4]ss s o8 sss ss[s5]saaa a [s6] s p o [s4] s p o [s8] d d 5 a a aa [s6] s p o [s4] s p o [s8] d d 5| s s [j6] j h h [f4] f d s [f8] h f 5 aaa a [s6] s p o [s4] s p o 8| | [d5] a s 6| | s [s6] sss d 4| spsp[s8]psps o 5| sas [s6] s s d 4 ssffff[f8] f f f [f5] f d s 6 o| ss[s4] s s d [s8]| s| [a5]| p| 6 s| ss[s4] s s d [s8]| s| [d5] aaa a [s6] s p o [s4] s p o [s8] d d 5 a a aa[s6] s p o [s4] s p o
  Level: 4
  Length: 01:46
  Easy
  Whistle

  Flo Rida

 • [p9]| |[a0]| | [qf]| |[wa]| | [p9]| |[a0]| | [qf]| |[wa]| | [u9] t t y [y0] y ioiu[uq] t t y [yw] y ioiu [u9] t t y [y0] y ioiu[uq] t t y [yw] y ioiu [u9] t t y [y0] y ioiu[uq] t t y [yw]| | 9uuuuyyt[y0]| e| quuuuyyt[yw]| e| [i9] u y t [y0]| uuu [qi] u y t [yw]| uuu [i9] u y t [y0]| uou [qo] u y t [wt] o uyyt[u9] t t y [y0] y ioiu [uq] t t y [yw] y ioiu[u9] t t y [y0] y ioiu [uq] t t y [yw]| o| [ye9]| |[ur0]| | [tqi]| |[ywo]
  Level: 5
  Length: 00:57
  Intermediate
  Work

  Rihanna

 • [6u] u y y u [i4] t | i u y t [t8] t u y y t [y5] | u y [t6] | u y y u [i4] | t p o i [u1] | t u u o o | t a t a [p6] | y y y t 4 y y y t 1 y y y t 5 y y y t
  Level: 4
  Length: 00:25
  Easy
  Written In The Stars

  Tinie Tempah

 • uutt uurr e uutt t p o t r p o y u| uutt uurr e uutt t p o t r p o y u| p o y u| p o y u
  Level: 1
  Length: 00:40
  Super Easy
  Stressed Out

  Twenty One Pilots

 • t| u| u| u| t| u| u| u|| f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s u f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s ffds[d9] o [tf]fds[wd] o [uf]fds[d8] o [uf]fds[qd] o u f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s u| [g9]ggg[tg]ggg[wh] f u| [g8]ggg[ug]ggg[qh] f u| [d9]sds[td]sds[wd]| u s[d8]sds[ud]sdsd| gggg[h9] ff[tf] gf[wd]| [ug]ggg[h8] gf[uf] gf[qd]| [ug]ggg[h9] gf[tf] gf[wd]| [ug]ggg[h8] gf[uf] gf[qd]| u ds[d9] s[ts]| [wd] s[us] s[d8]fff[uf]dss[qd] s[us]| [d9] s[ts]| [wd] s[us]| [d8]fff[uf]dssd ss f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s u f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s ffds[d9] o [tf]fds[wd] o [uf]fds[d8] o [uf]fds[qd] o u f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s u| fd[f9] f t fd[wf] f u fd[f8] fd[uf]dfd[qf] f u fd[d9] o t fs[wd] o u fs[d8] d [ud]fds[qd] o u fs[h9] fdt ff[wh] fdu ff[f8]ff [uf] ffh fd s [f9]dds[td]sd [wd] ds[ud] p[d8]fds[ud]sds[qd]sds[ud] ds[d9] s[ts]| [wd] s[us] s[d8]fff[uf]dss[qd] s[us]| [d9] s[ts]| [wd] s[us]| [d8]fff[uf]dssd ss f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffd[qd] s u f [p9]| t f [wd]sd u| [h8]hhh[uh]ffdd s ffds[d8] o [uf]fds[qd] o [uf]fds[d9] o [tf]fds[wd] o u f [p8]| u f [qd]sd u| [h9]hhh[th]ffd[wd] s u| t| u| u| u| t| u| u| u
  Level: 5
  Length: 02:38
  Intermediate
  Roxanne

  Arizona Zervas

 • x x x f| Z Z Z D| L L L S| j j H x
  Level: 1
  Length: 00:18
  Super Easy
  Runaway

  Kanye West

 • 6 0 e s| f| s| 6| a s f a| 4 8 q p| s| p| 4| 8 p| s| 8 w t f| h| f| 8| w f h f| 5 9 w a| d a| [wda95]|| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [ush] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsh] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y|| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [ush] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsh] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y||| [pf6] 0 [pfe] [pf0] [tpf] 0 [pfe] [pf0] [pf6] 0 [pfe] [pf0] [tpd] 0 [spe] 0 [pf4] 8 [qpf] [pf8] [pfe] 8 [qpf] [pf8] [pf4] 8 [qpf] [pf8] [ped] 8 [sqp] 8 8 w [tof] w [uof] w [tof] w [of8] w [tof] w [uod] w [tso] w 5 [od9] [wod] [od9] [rod] 9 [wod] [od9] [od5] 9 [wof] 9 [rod] 9 [wso] 9 6 [pf0] [pfe] [pf0] [tpf] 0 [pfe] [pf0] 6 [pf0] [pfe] 0 [tph] 0 e 0 4 [pf8] [qpf] [pf8] [pfe] 8 [qpf] [pf8] 4 [pf8] [qpf] 8 [phe] 8 [qpd] 8 8 [wso] [tso] [wso] [uso] w [tso] [wso] 8 [wso] [tso] w [uso] w [tso] w 5 [oa9] [woa] [oa9] [roa] 9 [woa] [oa9] 5 [oa9] [woa] 9 [roa] 9 [wso] 9 [us6] 0 e [o0] t 0 [use] 0 [us6] 0 e 0 t 0 [use] 0 [si4] 8 q [o8] e 8 [sqi] 8 [si4] 8 q 8 e 8 [sqi] 8 [so8] w t [wo] u w [tod] w [so8] w t w u w [tso] [wso] [oa5] 9 [woa] [oa9] [roa] 9 [woa] 9 [oa5] 9 w [sh9] [srh] [sh9] [wsh] 9 [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [usl] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsl] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y|| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [usl] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsl] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y||| [pf6] [d0] [spe] [d0] [tpf] [d0] [spe] [d0] [pf6] [d0] [spe] [d0] [tsp] 0 e 0 [pf4] [d8] [sqp] [d8] [pfe] [d8] [sqp] [d8] [pf4] [d8] [sqp] [d8] [spe] 8 q 8 8 [wso] [tso] [wso] [uso] w [tso] [wso] 8 [wso] [tso] w [uso] w [tso] w [w5] [oa] [oa] [oa] [oa]| [oa5] [oa9] w [oa9] [woa] 9 [oa5] 9 [wso] 9 [pf6] [d0] [spe] [d0] [tpf] [d0] [spe] [d0] [pf6] [d0] [spe] [d0] [tsp] 0 e 0 [pf4] [d8] [sqp] [d8] [pfe] [d8] [sqp] [d8] [pf4] [d8] [sqp] [d8] [spe] 8 q 8 8 [wso] [tso] [wso] [uso] w [tso] [wso] 8 [wso] [tso] w [uso] w [tso] w 5 [oa9] [woa] [oa9] [roa] 9 [woa] [oa9] 5 [oa9] [woa] 9 [roa] 9 [wso] 9 [pf6] 0 [pfe] [pf0] [tpf] 0 [pfe] [pf0] [pf6] 0 [pfe] [pf0] [tpd] 0 [spe] 0 [pf4] 8 [qpf] [pf8] [pfe] 8 [qpf] [pf8] [pf4] 8 [qpf] [pf8] [ped] 8 [sqp] 8 8 [wso] [tso] [wso] [uso] w [tso] [wso] 8 [wso] [tso] w [uso] w [tso] w 5 [oa9] [woa] [oa9] [roa] 9 [woa] [oa9] 5 9 [wsh] [sh9] [srh] [sh9] [wsh] 9 [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [usl] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsl] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y|| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [usl] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsl] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y| | [pf]| [pf] [pf6] [pf0] [pfe] [pf0] [tpf] [pf0] [pfe] [pf0] [pf6] 0 [phe] 0 t [pf0] e [pf0] [pf4] [pf8] [qpf] [pf8] [pfe] [pf8] [qpf] [pf8] [pf4] 8 [qph] 8 e [pf8] q [pf8] [of8] w [tof] [wof] [uof] [wof] [tof] [wof] [of8] w [tof] w [uof] w [tof] [wof] 5 [od9] w 9 [rof] 9 [wof] [of9] 5 [od9] w 9 r [pf9] w [pf9] [pf6] [pf0] [pfe] [pf0] [tpf] [pf0] [pfe] [pf0] [pf6] 0 [phe] 0 t [pf0] e [pf0] [pf4] [pf8] [qpf] [pf8] [pfe] [pf8] [qpf] [pf8] [pf4] 8 [qph] 8 e [pf8] q [pf8] [of8] w [tof] [wof] [uof] [wof] [tof] [wof] [of8] w [tof] w [uof] w [tpj] w [ka5] 9 w 9 r 9 w 9 5|| [vl] [vl] [vl] [vl]| [vple]| | [vl] [vl] [vl]| [vl]| | [vl] [vl] [vl]| [vqli]| | [vl] [vl] [vl] [vl] [vl]| | [vl] [vl] [vl] [vtsl]||[vl]| | [vl] [vl]| [vl]| [vl]| [ml] z [wo]||| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [utshe]| | [sh] [sh] [sh]| [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsqhe]| | [tsqhe] [sh] [sh] [sh8] w t [ush]| o u [sh] [utsoh]| [sh] [uto] [sh]| [sl] [zd] 5 9 w r| y r w| | [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [ush] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsh] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y|| [sh] [sh] [sh] [sh]| [sh6] 0 e t [ush] [tsh] [she] t [ush] t e t [ush] [tsh] [she] t [sh4] 8 q e [tsh] [she] [sqh] [she] [tsh] e q e [tsh] e[sh]q[sh]e [sh8] w t [ush] o u t [ush] [soh] u [tsh] u [soh] u [tsl] [zud] 5 9 w r y r w r y||| 6 0 e s| f| s| 6| a s f a| 4 8 q p| s| p| 4| 8 p| s| 8 w t f| h| f| 8| w f| [lf]| [kd5] 9 w a| d a| [wda95]|| [w95] [w95]| [w95]| [te60]
  Level: 6
  Length: 06:26
  Intermediate
  Just a Dream

  Nelly

 • p p p s a p o [ua84]|o|| t [us] a p o [yua0]||o||u| r [us] a p o [ua84]|o 8 0|| r [us] a [qp] o [yua0]| r o||u| s h h [h0] f [sh40] [sh] [sj] t u|| t [us] f [d4] s [od93] [od] [of] 7 9||3| 7 [h9] h [h3] f [sh40] [sh] [sj] 8 0||4| 8 [s0] f [d4] s [od93] [od] [of] 7 9|| h f h f h f h f [spj4] 8 q w e|| [pif] f f f [g8] f d s [od3] 7 [od0] w r|| [ofa] f f f [g7] f [d3] s [id2] 6 [id9] q e|| [pif] f f f [g9] f d s [od3] 7 [od0] w r|| s h f h f h f h f [spj4] 8 0 q w e t u [pif] f f f g f [d8] s [od3] 7 [od0] w r 0 w r [uofa] f f f g f d s [id2] 6 [id9] q e|9| [pife] f f f [g9] f d s [od3] 7f[od0] w r 0 w r u p p p s a p o [ua84]|o 8 0||4| t [us] a [qp] o [yua0]| r o||u| 7 [ys] a p o [ua84]|o 8 0||4|| t [us] a p o [yua0]| r o| r u| s h h h f [soh4] [soh8] [sqpj] w e|8|4| 8 [sq] f [d4] s [od3] [od7] [of0] w r|0|3| 7 [oha0] [oha] [oh3] f [soh4] [soh8] [sqpj] w e||4| 8 [sq] f [d4] s [od3] [od7] [of0] w r|0| [oha3] f [oha] f [oh] f [oh] f [oh] f [pj4] 8[ka]0 [qoh] w|4| [of] [f8] [qg] f [d4] s [od3] 7 [od0] w r|0|3| [of] [f7] [oga0] f [d3] s [id2] 6 [id9] q e|9|2| f [f6] [pig9] f [d2] s [od1] 5 [od8] 0 w|8| [soh1] f [soh] f [soh] f [soh] f [spj4] 8 q w e|8|4 h g [f8] [qd] s [d4] s [od3] 7 [od0] w r|0| [ofa3] f f [f7] [oga0] f [d3] s [id2] 6 [id9] q e|9| [pif2] f f [f6] [pig9] f [d2] s [od3] 7 [od0] w r|0|3 p p p s a p o [uoa4] 8 [qo] w e|4| 8 [usq] a [p4] o [uoa3] 7 0 w [ro]|0|[u3]| 7 [s0] a [p3] o [uoa4] 8 [o0] q w|8|4| 8 [usq] a [p4] o [uoa3] 7 0 w [ro]|0|[u3]| [s7] [h0] h [h3] f [soh4] [soh8] [sqpj] w e|8|4| 8 [sq] f [d4] s [od3] [od7] [of0] w r|0|3| 7 [oha0] [oh] [oh3] f [oh4] [oh8] [sqpj] w e|8|4| 8 [sq] f [d4] s [od3] [od7] [of0] w r|0| [oha3] f [oh] f [oh] h [oh] f [pig92] g g g g f f d [pif]|d|d fd| [oga93] g g g g f f d [of]|d|d fd| [pig92] g g g g f f d [pif]|d|d fd| [93] h s s d f d|[sh] [sh] s s d fd| [pig92] g g g g f f d [pif]|d|d fd| [oga93] g g g g f f d [of]|d|d fd|[92]||| h s s d f d| [ha93] [ha] s s d fd| p p p s a p o [ua84]|o 8 0||4| t [us] a p o [yua0]| r o||u| r [ys] a [p3] o [ua84]|o 8 0||4| 8 [us] a [p4] o [ua93]| r o| r u| s [rh] h [h0] f [usqh] [sh] [sj] t u|q|| t [us] f [qd] s [yod0] [od] [of] r y|0|| r [yh] h [h0] f [usqh] [sh] [sj] t u|q|| t [us] f d s [yod0] [od] [of]
  Level: 7
  Length: 04:28
  Intermediate
  Hotline Bling

  Drake

 • s uu ss uu ss uiu iuy ss uu ss uiu | s uu ss uu ss uiu iuy ss uu ss uiu
  Level: 1
  Length: 00:28
  Super Easy
  Dance With The Devil

  Immortal Technique

 • [is] | s | s | s | [ys] | s | s | s | [es] | s | s | s | s | s | s u s s f d s a [qts] y s r [ts] y [ts] r [9ts] y s r [ts] y [ts] r [ets] y s [t t] [ts] y [ts] r [ts] y s t s [t t] [us] y t r [qts] y s r [ts] y [ts] r [9ts] y s r [ts] y [ts] r [ets] y s [t t] [ts] y [ts] r [ts] y s t s t t u y t r [qts] y s [t t] [ts] y u u | y y [9ts] t s [t t] [ts] y u u | y y [ets] t s [t t] [ts] y u u s y t [ts] s t s s e w [qts] y s [t t] [ts] y u u | y y [9ts] t s [t t] [ts] y u u | y y [ets] t s [t t] [ts] y u u s y t [ts] t s t s t t u y t r [qts] y s [t t] [ts] y u u | y y [9ts] t s [t t] [ts] y u u | y y [ets] t s [t t] [ts] y u u s y t [ts] y s t s t t [us] y t r [qts] y s [t t] [ts] y u u | y y [9ts] t s [t t] [ts] y u u | y y [ets] t s [t t] [ts] y u u s y t [ts] y s t s t t [us] y t r [qts] y s [t t] [ts] y u u | y y [9ts] t s [t t] [ts] y u u | y y [ets] t s [t t] [ts] y u u s y t [ts] y s t s t t [us] y t r [qst] | s | s | s | [sqy9] | s | s | s | [sue] | s | s | s | [sute] | s | s | s
  Level: 5
  Intermediate
  Changes

  XXXtentancion

 • wtr [e4]| wtr [w8]| t r[e6] ee tr [w5]| t r[e4]| t r[w8]| t r[e6] e t r[w5]| wty u| t y[w8]| wt yu y t yr w tr [e4]| wtr [w8]| t r[e6] ee tr wtr [e4]| wtr [w8]| t r[e6] ee tr [w5]| t r[e4]| t r[w8]| t r[e6] e t r[w5]| wty u| t y[w8]| wt yu y t yr w tr [e4]| wtr [w8]| t r[e6] ee tr|w
  Level: 4
  Length: 00:48
  Easy
  Coming Home

  Diddy

 • s f j s| f j f
  a f j a| f h f
  s f j s| f j f
  a f j a| f h f
  [s6] f j s| f [j7] f
  [a3] f j a| f [h3] f
  [s6] f j s| f [j7] f
  [a3] f [j3] a3 [f3] [h3] [f3]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa3]||[hfa3]|
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf]6[sjf6] [sjf6] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa3] [hfa3] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf]6[sjf6] [sjf6] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa3] [hfa]3[hfa3] [hfa3] [hfa3] [hfa3]
  sfjsfjsfjsfjsfjfafjafjafhafhafhf
  sfjsfjsfjsfjsfjfafjafjafhafhafhf
  [s6][f6][j6]s[f6]jsfjsfj[s7]fjf
  [a3][f3][j3]a[f3]jafhafh[a3]fhf
  [s6][f6][j6]s[f6]jsfjsfj[s7]fjf
  [a3][f3][j3]a[f3]ja[f3][h3]a[f3]h[a3]f[h3]f
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa]3[hfa3] [hfa3]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf]6[sjf6] [sjf6] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf]6[sjf6] [sjf6] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa3] [hfa]3[hfa3] [hfa3] [hfa3] [hfa3]
  [sjf6]| |[jfa7]| [hfa3]| |[uf] [sl] [oh]
  [sjf6]| |[jfa7]| [hfa3]| [hfa3] [hfa3][hfa3] [hfa3] [hfa3] [hfa3]
  [sjf6]| |[jfa7]| [hfa3]| |[uf] [sl] [oh]
  [sjf6]| |[jfa7]| [hfa3]| [hfa3] [hfa3][hfa3] [hfa3] [hfa3] [hfa3]
  [j6] [f6] [s6] [j6] [f6] [s6] [j7] [f7]
  [j3] [f3] [a3] [h3] [f3] [a3] [h3] [f3]
  [j6] [f6] [s6] [j6] [f6] [s6] [j7] [f7]
  [j3] [f3] [a3] [h3] [f3] [a3] [h3] [f3]
  [j6]fsj[f6]sj[f6][s6]j[f6]s[j7]fsf
  [j3]faj[f3]ah[f3][a3]h[f3]a[h3]faf
  [j6]fsj[f6]sj[f6][s6]j[f6]s[j7]fsf
  [j3]f[a3]j[f3]a[h3]f[a3]hfah|
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa]3[hfa3] [hfa3]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3] [hfa]
  [sjf6] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf] [sjf7] [sjf]
  [jfa3] [jfa] [jfa] [hfa] [hfa] [hfa] [hfa3]

  Level: 6
  Length: 02:45
  Intermediate
  Still D.R.E

  Dr.Dre

 • e T T T e T T T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p S S a p [a7] u [eS] S a p [a0] u [TS] S a p [a6] u [TS] S a p [a9] u T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p T [d7] d d d [ed] d d d [f0] S T [d6] d d d [dT] d d d [f9] S T [a7] p a p [ea] p a p [a0] T p [a6] p a p [aT] p a p a d d d d [f7] S S [eS] d S [a0] [dT] d d d [f6] d S [TS] d S [a9] [dT] d d d [f7] d S [eS] d S [a0] [dT] d d d [f6] d S [TS] d S [a9] T a p [a7] p [pe] [a0] p [pT] p [a6] S S S [TS] a p p [a9] p [pT] [a7] p [pe] [a0] p [pT] [a6] S S S [TS] a p p a p p S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p S S a p [a7] u [eS] S a p [a0] u [TS] S a p [a6] u [TS] S a p [a9] u T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p T S a [S7] S e S a [S0] S T S a [S6] S a [TS] a S a [S9] S T S a [a7] u e S p [a0] u T S p [a6] a [aT] S a p [a9] u T S p [f7] S a e S S [f0] S a T S S [S6] S S [TS] S S f S a p [S7] a a p [ea] p a [a0] a p [aT] I [a6] S a p [aT] p a p [a9] p a p [aT] a p [a7] p [pe] [a0] p [pT] p [a6] S S S [TS] a p p [a9] p [pT] [a7] p [pe] [a0] p [pT] [a6] S S S [TS] a p p a p p S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a [a9] p T S [I7] e S [a0] p a T [f6] f f f [fT] S S a a p S S a p [a6] u [TS] S a p [a9] u [TS] S a p [a7] u [eS] S a p [a0] u T S [I6] T S [a9] p a T [f7] f f f [fe] S S a [a0] p T e T T T e T T T

  Level: 4
  Easy
  Roxanne (Easy)

  Arizona Zervas

 • 6 j h f h f 8 f d s d f
  6 j h f h f 8 5
  a a a a s s p o s s p o s d d 5
  a a a a s s p o s s p o s d d 5
  s s j j h h f f d s f h f 5
  a a a a s s p o s s p o 8 d a s
  6 0 j h f h f 8 w f d s d f
  6 0 j h f h f 8 w f d s d f

  Level: 2
  Easy
  Whistle (Easy)

  Flo Rida

 • [sfj] [sfj] [sfj] [sfj] [sfj] [sfj] [sfj] [sfj] [afj] [afj] [afj] [afh] [afh] [afh] [afh] [afh]
  Level: 3
  Easy
  Still D.R.E. (Easy)

  Dr.Dre

 • Ongki ttttyuuuuoppppoiiiiut vcxvcxvcxvcx xzlxzlxzlxzlxzl lkjlkjlkjlkjlkjlkjlk jhgjhgjhgjhg
  Level: 2
  Easy
  Love In This Club

  Usher

 • o o i d o i d o i | Y Y Y y y Y Y y y t t | o o i d o i d o i | Y Y Y y y Y Y y y t t | Y y E E
  Level: 2
  Easy
  Love The Way You Lie

  Rihanna

 • m n x bb c| x m n x bb c| x l k f jj g| f l k f jj g| f
  Level: 2
  Easy
  I'm Different

  2 Chainz

 • [0etu] [ye9] [5wy] [wt8u] [yrw7] [etu0] [ye9] [wry] [utw8] [yrw7] [fso] f x l k [jd] h G h [dwoy] d k j [hf] G f [dpy] [sf] f l k [jd] G h j [dwyo] d k j [hf] G f [dpy] [sft] t [tl] [tk] [yjd] y y y [dwo] [wd] [wdk] j [hfa] G f [dpy] [fst] t [tl] k [jdy] y y y [dyw] [wd] [wdk] j [hfu] G [fu] [du] [tof]fsp pdddGGhj hhhds fffdd f d [tof]fsp pdddGGhj hhhds fffdd f d
  Level: 6
  Intermediate
  Feel This Moment

  Pitbull

 • p T p O T O I r I I i p T p O T O I r I I i y I y p I y u e T O i I u y T r T S S p p f d S S a S S p p f d S S a S S p f d S S a a S S d S p p f d S S a p p p a p p p p p p a p p p p p p a p p p a p p p p p p a p p p p p p p p a p S S p p f d S S a S S p p f d S S a S S p f d S S a a S S d S p p f d S S a p p p a p p p p p p a p p p p p p a p p p a p p p p p p a p p p p p p p p a p S p S a p p f d S p a p S d S a S S p I S p S a p p p p p a a a S d S S S S p
  Level: 2
  Easy
  Lucid Dreams

  Juice Wrld