Music Sheet Tag Love Songs

Virtual Piano love songs and romantic music sheets. Play a variety of music sheets and virtual instruments online at Virtual Piano.

Music Sheets

 • [pfeS] T u T e T u T e T u T e T u T [fWSO] T u T W T u T W T u T W T u T [pSQG] T I T Q T I T Q T I T Q T I T [pedG] y I y e y I y e y I y [fe] y I y e T [uS] T e T u T e T u T [ea] [pT] u T W T u T [fW] [fT] u [TS] W T u T [aW] [pT] u T Q T I T [fQ] T [fI] [TS] Q T I T [aQ] [pT] I T e y I y [fe] [yf] I [yS] e y I [ya] e y I [yp] e T u [fT] e T u [TS] e T u T [ea] T [up] T [WG] T u T [aW] [TS] u T [pW] T u T W [aT] u [pT] [QI] T I [pT] Q T I T Q T I T Q [TI] [pI] [TI] [ea] [yp] [aI] y e [yS] a [SI] y e y I y e y I [yf] e T u T [eS] T u T e T u [fT] [eG] [fT] [uf] [fT] W T [uf] [dT] [WS] T u T W T u T [WS] [TS] u T [QI] T [pI] [pT] Q T I [pT] [QI] T I T Q [pT] I T [ea] p [ya] I y e [ya] [pI] [ya] e y [SI] y e y I [yu] [raQ0] S S S [rQ0] a a p [ueaTQ]|a p [ueaTQ] p p [p0] [eQ9]|a p [eaQ9] p a|[eQ9] p a p [eaQ9] p p O [raQ0] S S S [rSQ0]|a [ueaTQ] p a p [ueaTQ] p a [S0] [yeI9]| p a p [uaI]| [uSO]| 9| 9| [uT6] [p0] [pe] [p0] 6 [p0] [eO] [O0] [ur3] [I7] 0 7 [urO3] 7 [urO] 0 [urp] 7 [eTI$] * Q * $ * [uQ] * [yeI2] 6 9 6 [yeI2] 6 [yeO9] 6 [up6] [uT0] e [uT0] [T6] [up0] [eO] [urO0] 3 [I7] 0 7 3 [urO*] [pQ] [urI*] [eTI$] * Q * $ * Q * [ypI2] 6 9 6 [ySI2] 6 [ySI9] 6 [upS6] [a0] [upeS] 0 6 [pfS0] e [uSO0] 3 [a7] 0 7 [udO3] [S7] [ua0] [p7] [pSI$] [a*] [pSQI] * $ [a*] [SQ] [a*] p [yI2] 6 9 6 [ypI2] 6 [ypI] 9 [ypI] 6 [up6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [rI3] [ur7] 0 [ur7] [rI3] 7 0 [ur7] [eTI$] [u*] [eTQI] * $ * Q [ueT*] [yeI2] 6 9 6 [pI2] 6 [up] 9 [yp] 6 [upT6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [ur3] [y7] [T0] [T7] 3 7 r [e0] 7 $ [e*] Q * $ * Q * [r2] 6 9 6 2 6 9 6 [T2] 6 9 Q e r T y e|y [ue]|T T e| [re]|e| W|y [uW]|T|W|r [eW] r| Q| [uQ]|u T Q| [rQ] e| [yeQI9]| [yeQI9]|[yeI]|[yeI90]|[yue]|[y90] T r| [e60]|6 u 6|[T6]|[60] r 6|6 r [e6]| [0%]|% e [u%]|% T [0%]|%|[T%]|%| [Q0$]|$ T $ r [T$]|$|$|[eQ0$]|[eQ0$]| [yeI92]| [ueT]|r [ueQ2]| [I9]| [raQ0] S S S [rQ0] a a p [ueaTQ]|a p [ueaTQ] p p [p0] [eTQ9]|a p [eaTQ9] p a|[eTQ9] p a p [eaTQ9] p p p [raQ0] S S S [rSQ0]|a [ueaTQ] p a p [ueaTQ] p a [S0] [yeI9]| [ye9] p a p [ueaTI9]| [ueTSO9]| [eQ9]| [ueaQO9]| [rQ0]| [rQ0]| [uT6] [p0] [pe] [p0] 6 [p0] [eO] [O0] [ur3] [I7] 0 7 [urO3] 7 [urO] 0 [urp] 7 [eTI$] * Q * $ * Q [u*] [yeI2] 6 9 6 [yI2] [e6] [yO9] [e6] [up6] [uT0] e [uT0] 6 [up0] [eO] [urO0] 3 [I7] 0 7 3 [urO7] [p0] [urI7] [eTI$] * Q * $ * Q * [ypI2] 6 9 6 [SI2] y [SI9] y [upS6] [a0] [upeS] 0 6 [pfS0] e [uSO0] 3 [a7] 0 7 [udO3] [S7] [ua0] [p7] [pSI$] [a*] [pSQI] * $ [a*] [SQ] [a*] p [yI2] 6 9 6 [ypI2] [ypI9] [ypI6] [up6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [rI3] [ur7] 0 [ur7] [rI3] 7 0 [ur7] [eTI$] [u*] [eTQI] * $ * Q [u*] [yeI2] 6 9 6 [pI2] [up6] [yp2] [up6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [ur3] [y7] [T0] [T7] [T3] 7 r 0 e 7 $ * Q * $ * Q * [r2] T 6 9 6 2| [ueQ7] [ue] u [uTQ7]|[ur]|[ueQ7] [ue] u [uTQ7]|[uT] [yeQI*] [uT] [uT] [ueTQ*]|[uT] [uT] [yeQI*] [uT] [uT] [ueTQ*]| [ueQ9] [ue] u [uTQ9] r [ue]|[yeQ9]| [uTQ9] [uT]| [uTQ7]| [yr]| [yre*]| [uT]| [ueQ9]| y| [W0]| | [ueT] j j j|j H H [urW] G|H H|H [ujeTQ] G||[yfeI] G| [dG]|[dG]| [upjfeT] [fS]|[fS]|[jf] [fH] [faH] [urWO] [faG]| [faH] j [faG] [peTSQIG]| |[ypjeI]| [yeLI]|L| [pTL]|[ueL]|[pT] x [ue] L [rO] k [uW]|[zrO] L [ukW] j [pTL] k [eLI]|[pT] k [eLI] k j [ypG]|[eI]|[ypjG] [jG] [eI] [jdG] [pjfTS]|[ue] [fS] [pfTS]|[ue] [fS] [raOG] [fa] [uW] [fa] [rO] f [uWG] f [pTSG] f [eSIG]|[pT]|[feI] d [yp]|[eI]|[yp]|[eI]| [uT6] [p0] [pe] [p0] 6 [p0] [eO] [O0] [ur3] [I7] 0 7 [urO3] 7 [urO] 0 [urp] 7 [eTI$] * Q * $ * Q [u*] [yeI2] 6 9 6 [yI2] [e6] [yO9] [e6] [up6] [uT0] e [uT0] 6 [up0] [eO] [urO0] 3 [I7] 0 7 3 [urO7] [p0] [urI7] [eTI$] * Q * $ * Q * [ypI2] 6 9 6 [SI2] y [SI9] y [upS6] [a0] [upeS] 0 6 [pfS0] e [uSO0] 3 [a7] 0 7 [udO3] [S7] [ua0] [p7] [pSI$] [a*] [pSQI] * $ [a*] [SQ] [a*] p [yI2] 6 9 6 [ypI2] [ypI9] [ypI6] [up6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [rI3] [ur7] 0 [ur7] [rI3] 7 0 [ur7] [eTI$] [u*] [eTQI] * $ * Q [u*] [yeI2] 6 9 6 [pI2] [up6] [yp2] [up6] 0 e [uT0] [uT6] 0 e [uT0] [ur3] [y7] [T0] [T7] [T3] 7 r 0 e 7 [e$] * Q * $ * Q * [962] Q e Q 9 Q e Q 9 Q e Q 9 Q e Q 9 W r W 9 W r W 9 e T e 9 e T e 9 Q y Q 9 Q y Q 9 Q y Q 9 Q y Q [630]
  Level: 7
  Length: 04:48
  Intermediate
  Someone Like You (Alternative)

  Adele

 • [au] | a | a [st] | s | s [ao] | a | a [yp] | p | p | [ua] | paa [at]aa a o [wo] | paa [ay]pa apo u | ua a [st] | ao [os] | ao o [yp] | a p [u0] | aaa [at]pa apo [wo] | aaa dsa apo [u0] | aa [st] ao o [so] s ao o [yp] a p [sp] | p [sf] | d s [ao] apo o I | u y [eu] | [psf] | dds [ao] | ppo [yp] | a[do] | a[fo] | a | [up] | o[au] | aa [tp] p p opu | aa [yp] p [tp] opp aa [do] | a[fo] | af a [up] | oa | aa [tp] p [wp] opu | aa [yp] p [tp] opp | aasd [uh] | G | [tf] | d a[ao] | [yp] | aasd [uh] | G | [tf] | d a [ao] | apy adh G [fp] | dsap [pf] | d s [ho] G f [dy] | s a [ep] | [pf] | d s [ho] | G d [ao] | o | [yp] | asd [uh] j G h [ft] d | a [ao] | o | y | aasd [uh] | G | [ft] | d a [ao] | o a [yp]

  Level: 5
  Length: 02:00
  Intermediate
  All Of Me (Alternative)

  John Legend

 • [ts] f h k [pl] k h f [si] g h l [oh]||ty[t8] u o a s apop o [30] d dss a s apopo[q4] ips dff d sp [W%] fhfds d s Oo [ws5] d a sp a [p0]O [fe6] dds s a s [WO%]|[wut] ops h [wihT]h g||[tqfe] fdss p [tqWO] f d|[whda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][hda][whfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][hfa][shfe][shf][shf][shf][shf][shf][shf][shf][shf][shf][shf][shf]9[yd][yd][yd][yd][yd][yd] [yro5] 5 5y[I5][ro][ro5]I5[ur]5y5 [utp5] 5 5o[I5][ro][o5][yI]6u[y^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@Y[yro5] 5 5y[I5][ro][ro5][yI]5[ur]5[yr]5 [yro5] 5 5 5[ro][ro5][yI]6[ur][ur^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@D[hda5] [j5] [daG5] [h5][ofa][ofa5]G6[pID7][pID7] [pGD7] [hfa3] [j3] [oaG3] [h3][ofa][ofa3]G3[spoD@][spoD@] [spoY@] [yoda2] 2 2[oda]2[usO3][usO3] [u3]Os[o3]sf[s3]fH[skhf6] [sjhf6] [sph6] [sof6] [soD2] [sjD2] 2 [y2] [hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][khf6] [shf6] [ofa6] [uoa6] 9[yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yro5] 5 5y[I5][ro][ro5]I5[ur]5y5 [utp5] 5 5o[I5][ro][o5][yI]6u[y^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@Y[yro5] 5 5y[I5][ro][ro5][yI]5[ur]5[yr]5 [yro5] 5 5 5[ro][ro5][yI]6[ur][ur^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@D[hda5] [j5] [daG5] [h5][ofa][ofa5]G6[pID7][pID7] [pGD7] [hfa3] [j3] [oaG3] [h3][ofa][ofa3]G3[spoD@][spoD@] [spoY@] [yoda2] 2 2[oda]2[usO3][usO3] [u3]Os[o3]sf[s3]fH[skhf6] [sjhf6] [sph6] [sof6] [soD2] [sjD2] 2 [y2] [hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hda5][hda][hda][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][hfa3][hfa][hfa][khf6] [shf6] [ofa6] [uoa6] 9[yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yro5] 5 5y[I5][ro][ro5]I5[ur]5y5 [yro5] 5 5 5[ro][ro5][yI]6u[y^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@Y[yro5] 5 5y[I5][ro][ro5][yI]5[ur]5[yr]5 [yro5] 5 5 5[ro][ro5][yI]6[ur][ur^] [ywo7] [uto8] 1 1o[p1][ua][ua1]p1[uo]1u2[tpo@][tpo@] @ @o[p@][oP][oP@]p@[yi]@Y@D[hda5] [j5] [daG5] [h5][ofa][ofa5]G6[pID7][pID7] [pGD7] [hfa3] [j3] [oaG3] [h3][ofa][ofa3]G3[spoD@][spoD@] [spoY@] [yoda2] 2 2[oda]2[usO3][usO3] [u3]Os[o3]sf[s3]fH[skhf6] [sjhf6] [sph6] [sof6] [soD2] [sjD2] 2 [y2] 5 [hda5] 5 5 3 [hfa3] 3 3 [khf6] [shf6] [ofa6] [uoa6] [aI2] 2 [pI2] 2 5 [hda5] 5 5 3 [hfa3] 3 3 [khf6] [shf6] [ofa6] [uoa6] [aI2] 2 [pI2] 2 [hda5] 5 5 5|[yd2][yd2][yd2][yd2][yd2][yd2]2[whda5]

  Level: 8
  Length: 03:24
  Expert
  All I Want For Christmas Is You (Expert)

  Mariah Carey

 • [uto8]| [ute6]|
  [wr30]| [tqe4]| [tqe] [84] [tqe] [84]
  [tqe] [84] [uto8]| [ute6]| [wr30]|
  [tqe4]| [tqe] [84] [tqe] [84] [tqe] [84]
  [uto8]| [ute6]| [wr30]| [tqe4]|
  [tqe] [84] [tqe] [84] [tqe] [84] [uto8]|
  [ute6]| [wr30]| [tqe4]| [tqe] [84]
  [tqe] [84] [tqe] [84] [uto8]| [uto] w
  [uro7]| [uro] w [tqe84]| [tqe] [84]
  [tqe] [84] [tqe] [84] [uto8]| [uto] w
  [uro7]| [uro] w [tqe84]| [tqe] [84]
  [tqe864]| |[uto8]| [ute6]|
  [wr30]| [tqe4]| [tqe] [84] [tqe] [84]
  [tqe] [84] [uto8]| [ute6]| [wr30]|
  [tqe4]| [tqe] [84] [tqe] [84] [tqe] [84]
  [uto8]| [ute6]| [wr30]| [tqe4]|
  [tqe] [84] [tqe] [84] [tqe] [84] [uto8]|
  [uto] w [uro7]| [uro] w [tqe84]|
  [tqe] [84] [tqe] [84] [tqe] [84] [uto8]|
  [uto] w [uro7]| [uro] w [tqe84]|
  [tqe] [84] [tqe864]| |[ywr95]|
  [ywr] [95] [ywr] [95] [ywr] [95] [tie84]|
  [tie] [84] [ywr975]| [ywr975]| [tqe84]|
  [tqe] [84] [ywr95]| [ywr] [95] [ute60]|
  [ute] [60] [ute] [60] [ute] [60] [tqe84]|
  [tqe] [84] [wr950]| [wr0] [95] [ute60]|
  [ute] [60] [ute60] [ywr95] [ute60] [tqe84]|
  [tqe] [84] [ywr975] [ywr975]||[ute860]|
  [ute] [60] [ute] [60] [ute] [60] [tqe84]|
  [tqe] [84] [ywr95]| [ywr] [95] 8 [uto]
  7 [uro] 6 [ute] 5 [wut] 4 [ute]|
  [ute]| [ute]| [ute] [ywr975]|||
  8 [uto]
  7 [uro] 6 [tie] 5 [wut] 4 [tqe]
  4 [tqe]| [tqe]| [tqe] 8 [uto]
  7 [uro] 6 [ute] 5 [wut] 4 [tqe]
  u [ute]| [ute]| |
  [uto81]| [ute6]| [wr30]| [tqe4]|
  [tqe] 4 [tqe]| [tqe] 4 [uto81]|
  [ute6]| [wr30]| [tqe4]| [tqe] 4
  [tqe]| [tqe] 4 [ywr5]| [ywr] 5
  [ywr5]| [ywr] 5 [tie4]| [tie] 4
  [wo5]| [wo5]| [upT6]| [upT6]

  Level: 8
  Length: 02:21
  Expert
  All I Want

  Olivia Rodrigo

 • q [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 0 g [0j] g
  [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] f
  [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9wx] [9w] z
  [7j] [9wk] [9wz] [7z] x [9w] [9wc] [7c] x z [9w] c [9wv] c
  [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] [0w] [0w]
  5 [0w] [0w] [8J] [0wj] [0w] h [5z] [0wl] [0wh] [4j] [qe] [qe]
  [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x
  c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l k [0wtf] h d f P a [Wtus]
  l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c
  [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt]
  9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^J] [qet] [pj] [PJ] [sl] [dz] [fx]
  [80w] [sl] [dz] [fx] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et]
  8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a
  [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f
  [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d [0f] [pg] [pf] [pg]
  [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c
  [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z
  x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qpsg]

  Level: 6
  Length: 02:40
  Intermediate
  Married Life (Up) (Alternative)

  Michael Giacchino

 • DD J H G H gDgD GD gD
  DD J H G H gDgD GD gD
  P aP aP aP aP POO P P OP OP II ii a PP
  P aP aP aP aP POO P P OP OP II ii a PP
  ggG GHG g DS a a S aP
  ggG GHG g DS a a S aP
  P aP aP aP aP POO P P OP OP II ii a PP
  P aP aP aP aP POO P P OP OP II ii a PP
  SDgGHJ k Jk JK JkJkJ HHJ Jh Jh J GG gg kk JJ

  Level: 2
  Length: 00:56
  Easy
  Ae Dil Hai Mushkil

  Arijit Singh

 • t o s h h g f d
  w y o d d f g f
  e u s s u d f
  q d t s a [wp] o
  8 w t o o i u y
  5 9 w y y u i u
  6 0 t t [0t] y u i
  4 u y 5 t r t
  6 0 e [ru] t e
  6 0 e [ru] t
  8 w t y o s d d
  4 [8f] q e f d s d
  9 [es] p y i p a
  [5s] [9d] w [ra] p o
  8 w t y o s d d
  4 [8f] q e f d s d
  [9d] [es] p y i p a
  [5s] [9d] w [ra] s s
  6 0 e r s d f g
  9 e [yf] [is] d
  6 0 e r s d f g
  9 e [yf] d 5 [9s] w
  t o s h h g f d
  w y o d d f g f
  e u s s u d f
  q d t s a [wp] o
  8 w t o o i u y
  5 9 w y y u i u
  6 0 t t [0t] y u i
  4 u y 5 t r [18yus]

  Level: 4
  Length: 02:15
  Easy
  Right Here Waiting

  Richard Marx

 • [13] [15] [46] [46] [57] [57] [58] [59] [13] [15] [46] [46] [57] [57] [58t] t [59t] [13t] 8 [15] [46] t [0t] [46t] [57qw] 5 2 [58t] [50t] [59t] [138t] 8 [15t] [46t] [0t] [46t] [57qy] u [5y] 2 [58t] [50t] [59t] [13t] 8 [15] [46] t [0t] [46t] [57qw] 5 2 [58t] [50t] [59t] [138t] 8 [15t] [46t] [0t] [46t] [57qy] u [5y] 2 [58] [50] [1t] 5 [80u] [0wo] [4qp] [8qp] [4o] [0eu] 6 [6u] [9wu] [5y] 5 [1t] 5 [80u] [0wo] [4qp] [8qp] [4o] [9wry] 5 5 5 5 5 [of] 5 [5od] 5 [is] 5 [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [14id] 8 [qeof] [68qid] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [14id] 8 [qeof] [68qid] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [6of] 8 [0eid] [5id] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [8w] [58id] [358of] [80w] [5uof] 5 [uof] [5uof] 5 [uof] 5 [5uof] 5 5 [yid] 5 5 [tus] 5 [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [14yid] 8 [qtuof] [8yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [14yid] 8 [qtuof] [8yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [6uof] 8 [0eyid] [5yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [wt] [8yid] [6uof] [80w] [14uof] [8uof] [qtuof] [8uof] [qeuof] 5 [yid] [6q] [8wtus] [158tus] 8 [wt] [8yid] [6uof] [80w] [wuof] [uof] [uof] [uof] [wuof] [qyid] [0tus] [13] s l [15] [46] s l [46] [68] s l [57] [8ts] [tl] [59t] [13t] s [8l] [15] [46] [ts] [0tl] [46t] [57qw] s [5l] 2 [8ts] [0tl] [59t] [138t] s [8l] [15t] [46t] s [0tl] [46t] [57qy] u [5y] 2 [8ts] [tl] [59t] [13t] s [8l] [15] [46] [ts] [0tl] [46t] [57qw] s [5l] 2 [8ts] [0tl] [59t] [138t] s [8l] [15t] [46t] s [0tl] [46t] [57qy] u [5y] 2 [2o] [5yod] [1t] 5 [80u] [0wo] [4qp] [8qp] [4o] [0eu] 6 [6u] [9wu] [5y] 5 [1t] 5 [80u] [0wo] [4qp] [8qp] [4o] [9wry] 5 5 5 5 5 [of] 5 [5od] 5 [is] 5 [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [14id] 8 [qeof] [68qid] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [14id] 8 [qeof] [68qid] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [us] [8w] [58us] [358us] [us] [80w] [us] [6of] 8 [0eid] [5id] [5of] [6qod] [8wis] [158us] [8w] [58id] [358of] [80w] [5uof] 5 [uof] [5uof] 5 [uof] 5 [5uof] 5 5 [yid] 5 5 [tus] 5 [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [14yid] 8 [qtuof] [8yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [14yid] 8 [qtuof] [8yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [tus] [wt] [8tus] [0wtus] 5 [tus] [80w] [tus] [6uof] 8 [0eyid] [5yid] [qe] [5uof] [6qyod] [8wtis] [158tus] 8 [wt] [8yid] [6uof] [80w] [14uof] [8uof] [qtuof] [8uof] [qeuof] 5 [yid] [6q] [8wtus] [158tus] 8 [wt] [8yid] [6uof] [80w] [wuof] [uof] [uof] [uof] [wuof] [qyid] [0tus] [158tos] [usf] [158osh] [48qpsgj] [psj] [48qosh] [60eupf] [upf] [59wupf] [59wyoad] [59w] [158tos] [usf] [158osh] [48qpsgj] [psj] [48qosh] [60e] [59w] [59w] [59w] [158tos] [usf] [158osh] [48qpsgj] [psj] [48qosh] [60eupf] [upf] [59wupf] [59wyoad] [59w] [158tos] [usf] [158osh] [48qpsgj] [psj] [48qosh] [60e] [59w] [59wu] y [59wt] [qt] 4 [qt] 8 [qt] [8qet] 7 [qt] [8r] [9qt] [59wy] 9 [wu] [9wy] r [wu] [9wy] [5wt] [qt] 4 [qt] 8 [qt] [8qet] 7 [qt] [8r] [9qt] [59wy] 9 [wu] [9wy] r [wu] [9wy] [5wt] [0qt] [0qt] [0qt] [qt] [qt] [qt] [weu] [qey] [qey] [wu] [wy] [qwt] [qt] [qy] [wu]

  Level: 7
  Length: 02:36
  Intermediate
  What Makes You Beautiful (Intermediate)

  One Direction

 • 9 e y u [IC] v x C [5z] 9 w e [rj] 9 e y u [IC] v x C [5z] 9 w e [rb] 9 e y u [IGC] [hv] [fx] [GC] [5dz] 9 w e [rpj] 9 e y u [IGC] [hv] [fx] [GC] [5dz] 9 w e [rjb] 2 6 9 0 Q e T y [5w] 9 w e [ra] S [yS] d [2p] 6 9 0 Q e T y [5wu] 9 w e [ra] y w p [2p] 6 9 0 [Qyd] [euf] [*IG] [Qoh] [7pj] 9 Q e [Tpj] [oh] [IG] [uf] [5yd] 9 w e [roh] [IG] [wuf] [0yd] [6p] 9 0 e r y u [ep] [2I] 6 9 0 [QI] [ep] S d [5o] 9 w e [rG] [yh] h j [2G] 6 9 0 [QI] [ep] [QS] [5d] [1o] sf 5 8 0 [6epSG] [0f] [eupSG] [9pj] [5woad] 9 w r [$d] [6S] [9d] [QG] [3o] 7 0 w [6G] [0h] [ef] [TG] [2d] 6 9 0 Q e [yd] S [5d] 9 w e [rd] [yf] G h [Qpj] e T I O p S d [wG] y o p [ad] f G k [Qj] e T I O p S f [wd] y o p [ad] f G h [Qpj] e T I [Tpj] h G f [7d] 9 Q r [I7yd] [0uf] [rIG] [5d] [18osf] 5 [18usf] 5 [7uaf] 7 [6upf] 0 [3u]Oaf % 7 0 [rWO] a [0D] [7f] [6ep] 0 u TxC[ukV] [kC] [kTC] 7 xC[3kx] 7 0 W [rO] a [WD] [0f] [6eaSG] 0 e T [uaSG] T u [7f] [O30uaf] 7 [W0r] W [raf] [0G] [af(H] j [*WHafk] 0 [TO] u [OHafk] [Tj] [0aH] [eG] [6af] 0 [eu] T [uaj] [TH] [uaG] [$f] [I7ua] [7af] [7rua] [I7rua] 7 [O30ua] 7 [W0r] W [rO] a [WD] [0f] [6ep] 0 u T [uaj] H [aH] G [3aH] 7G[0f] W [rO] a D [6f] [2I]dG 6 9 Q [7raDH] [(G] [raYIDH] [0k] [S6eaf] 0 e r [%Of] [7D] [O0f] [WH] [$p] 6 * Q [7aH] j [rYIG] H [3f] 7 0 W r u I O [*f] W T Y [uH] G H k [6f] 0 e r [Tf] D [Wf] H [Qp] e T I [7H] j G H [3f] 7 0 Q [WV] [eb] C V [6x] 0 e r [Tk] 3 7 0 Q [WV] b [eC] V [6x] 0 e r [Tn] 3 7 0 Q [WH] j [eG] H [6f] 0 e r [Ta] 3 7 0 Q [WH] [ej] G H [6f] 0 e r [Tk] u p [3W]uO7 0
  Level: 8
  Length: 01:58
  Expert
  Tale As Old As Time (Beauty and the Beast) (Expert)

  Alan Menken

 • [80wy] o u t [70wr] o u y [80et] o u t [8qet] i i i u [80w] o o u u y t [70w] o o u u [80e] o o u u y t [8qe] i i u i u [80w] o o u u y t [70w] o p u u y [80e] o o u u y t [8qe] i i u i u [80w] o p s o p s d s [70w] o p s p s p s s d f [80e] f d f g f d s [8qe] s [80w] o p s o p s d s [70w] o p s o p s d f [80e] f d f g f d s [8qe] p [80w] o o [80w] u u y t [70w] o o [70w] u u [80e] o o [80e] u u y t [8qei] u i u [8qei] u [80w] o o [80w] u u y t [70w] o p [70w] u u y [80e] o o [80e] u u y t t [8qei] i i u [8qei] u [80wa] s [80wo] u o [70w] [70w] o [80ea] s [80eo] u o [8qe] i u y [8qe] [80w] o o u u y t [70w] o o u u [80e] o o u u y t [8qe] i i i i u [80w] o o u u y t [70w] o o u u [80e] o o u u y t [8qe] o o i u [80w] o p s o p s d s [70w] o p s p s p s p s d f [80e] f d f g f d s [8qe] s h f d [80ws] h f o o p s p d s [70w] o p s p s p s p s d f [80e] h h f g f d s [8qe] s d f [80w] o o [80w] u u y t [70w] o o [70w] u u [80e] o o [80e] u u y t [8qei] u i u [8qei] u [80w] o o [80w] u u y t [70w] o p [70w] u u y [80e] o o [80e] u u y t t [8qei] i i u [8qei] u o [80wa] d [80wo] u o [70w] [70w] p [80ea] s [80es] o u i [8qe] o i u y [8qe] [80w] o o u u y t [70w] o o o u u [80e] o o o u u y t t [8qei] i i u i u [80w] o o [80w] u u y t [70w] o p [70w] u u y [80e] o o o [80e] u u y t [8qei] i i u [8qei] u [80w] o o [80w] u u y t [70w] u o u p [70w] u u u [80e] o o [80e] u u y t [8qei] i i u [8qei] u o [80wa] s [80wo] u o [70w] [70w] o [80ea] s [80ed] p s [8qe] a p a p o [8qei] o u o [80wp] o [80wu] t y [70w] [70w] o [80ea] s [80eo] u o [8qe] i u y [8qe] [80w]

  Level: 6
  Length: 03:32
  Intermediate
  Say You Won't Let Go (Intermediate)

  James Arthur

 • [uh] [oa] [oa] [ypG] h j G [uh]
  [oa] [oa] [ypG] h j G [toh] f
  [rIG] d [ufe] s [rG] d [aI] [aI]
  [aI] [uh] [oG] [fa] [oa] [wh0] [ur] [ur]
  [eG9] h j G [wh0] [ur] [ur] [wG0]
  h j G [th80] f [rG97] d [fe86]
  s [G6] d [rQ] [rQ] [rQ] [f0] [wr]
  [wr] [wr] [w3] 7 0 0 7 [Q3]
  w e Q [w3] 7 0 0 7
  [Q3] w e Q [w81] 0 [Q7] 9
  [60] 8 [Q7] [9$] 7 7 7 [Q3]
  [70] 0 0 3 [o3] 7 0 0
  7 [I2] o p I [o3] 7 0
  0 7 [I2] o p I [o81] u
  [I7] y [u6] t [I7] [y$] 7 7
  7 [I3] [u7] 0 0 7 [h851] G
  h [85] h j k z [85] l
  k j [j861] h j [86] h k
  h j [86] h k j [h851] G
  h [85] h j k z [85] l
  k j [j861] h j [86] h k
  h j h [Q97] h j k [wl80]
  [w80] [w80] [w80] [eQG9] [eQ9] [eQ9] [eQ9] [wh70]
  h G [fQ97] h G [f730] [wr3] 7
  0 0 7 [Q3] w e Q [wr3]
  7 0 0 7 [Q3] w e Q
  [w81] 0 [Q7] 9 [60] 8 [Q7] [9$]
  7 7 7 [Q3] [70] 0 0 3
  [uh] a f G h j G [uh]
  a f G h j G [th] [of]
  [rG] [dI] [fe] [us] [rG] [dI] h j
  [uh] G [fa] [vf] k x C v
  b C [vf] k x C v b
  C [vs] [xh] [aC] [zG] [xp] [lf] [aC]
  [zG] x C [vf] [xk]

  Level: 6
  Length: 02:24
  Intermediate
  Eyşan Unutamıyorum (Ezel)

  Toygar Işıklı

 • 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 0 [wr] 0 [wr] 0 [wr] 0 [wr] 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 0 [wr] 0 [wr] 0 [wr] 0 [wr] 8 [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wri] [8o] [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wry] [6u] [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0eu] [6u] y [0et] y 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 8 [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wri] [8o] [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wry] [6u] [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0eu] [6u] y [0et] y 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] 7 [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] [6o] [0ei] [7u] [9wry] u 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 5 [wt] 8 [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wri] [8o] [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wry] [6u] [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0eu] [6u] y [0et] y 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 8 [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wri] [8o] [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wry] [6u] [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0eu] [6u] y [0et] y 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] 7 [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] [6o] [0ei] [7u] [9wry] u 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] 5 [wt] [4i] [8qi] [4i] [8qi] [4o] p [8q] p 4 [8qp] [5o] [9wo] [5o] [9wo] [5p] a [9w] a 5 [9wa] [6s] [0ea] [6p] [0eo] [6o] [0ei] [6u] i [0e] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 [9w] [4i] [8qi] [4i] [8qi] [4o] p [8q] p 4 [8qp] [5o] [9wo] [5o] [9wo] [5p] a [9w] a 5 [9wa] [6s] [0ea] [6p] [0eo] [6o] [0ei] [6u] i [0e] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 [9w] i [4i] [8qi] [4i] [8qi] [4o] p [8q] p 4 [8qp] [5o] [9wo] [5o] [9wo] [5p] a [9w] a 5 [9wa] [6f] [0ed] [6s] [0ea] [6s] [0ea] [6p] [0ea] s 6 [0e] 6 [0e] 6 [0ep] [6s] [0es] a 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 p [9wo] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 8 [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wri] [8o] [wto] [8o] [wto] o 8 i [wt] [8u] [wti] [0o] [wro] [0o] [wrp] [0o] i [wr] [0u] [wry] [6u] [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] i [4i] i [8q] o 5 o [9w] o 5 p [9w] 6 [0e] [6u] [0e] 6 [0e] 5 4 [8qi] [4i] i [8q] u 5 y [9w] t 5 y [9w] u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0eu] [6u] y [0et] y 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9w] 5 [9wr] 5 [9wr] 5 [9wry] 5 [9wry] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] 7 [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8os] [wt] 8 [wtos] [8f] [wtd] [5s] a s 6 a [0ep] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8o] [wt] 8 [wto] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] [6o] [0ei] [7u] [9wry] u 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] [5o] [6p] [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8s] [wt] 8 [wt] [8f] [wtd] [5s] a p 6 [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7a] [9wr] [8o] [wt] 8 [wt] [8o] [wti] [5u] y u 6 [0e] 6 [0e] [6o] [0ei] [7u] [9wry] u 8 [wt] 8 [wt] 8 [wt] [5r] [6t] [0e] 6 [0e] 6 [0e] [7u] [9wr] [8t] [wt] 8 [wt] 8 [wt] 5 [9w] [18w] t u
  Level: 5
  Length: 03:53
  Intermediate
  Hey There Delilah

  Plain White T's

 • 6 0 t 0 t 0 t 0 j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 f [tf] g [9g] e d [ik] j [5k] 9 d [rd] f [8f] [ws] s [7j] h [6j] 0 s [ts] d [7d] q a [ef] d [0f] r O [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [9hv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [ig] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x e c [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [6j] [0b] e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 r [tp]
  Level: 5
  Length: 04:29
  Intermediate
  Mariage d'Amour (Alternative)

  Richard Clayderman

 • s d [ed] [uf] p s f d f d s [wd] [rh] y o a g f [qd] s t [ip] s g i w r y o a [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w 9 r w y r [6t] [0o] [es] [0s] e o t [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] [6t] [0o] [es] [0s] e o t 6 [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t 4 [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] 5 [1ts] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w w t w [8r] q [et] q e q e [qy] [8u] w t w [ry] w 9 w [8t] w t [wt] t w t w [9r] w t w t w t w [4w] 8 q 8 q 8 4 8 q w e t i o p a [1ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w t [wts] [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [ryd] w 9 w [8ts] w t [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w r w 9 [wts] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [ra] [ts] 3 6 0 e 0 6 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 w [9ra] [4ep] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6ts] 0 e 0 t 0 e 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 [wra] 9 [4ra] 8 [qts] 8 e 8 [qyd] 8 [5uf] 9 w 9 [7yd] 9 r 9 [6ts] 0 e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w r y o a d [ts] u o s s o s o [ya] o s o o s o [ta] i [ps] i p i [pd] i [tf] o s o [ad] o y o [ts] o s [os] s o s o [ya] o s o s o s s [qo] t i t i t q t i o p s g h j k [1sl] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w [ts] w [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [5yd] 9 w 9 [6ts] 0 e [0ts] [ts] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 r 9 w [9yd] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [30ra] [tups] 3 6 0 e 0 6 0 [5yad] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eisg] 8 [quf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 w [9ra] [4eip] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6tps] 0 e 0 r 0 t 0 [5yad] 9 w 9 e 9 [wro] [9oh] [4oh] 8 q 8 [wisg] 8 [euf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 [wroa] 9 [4roa] 8 [qtps] 8 w 8 [eyd] 8 [5wsf] [wyad] [6tps] 0 e t u d f d s [5d] [7h] 9 w r g f [4d] s 8 q t i p [5o] 7 9 w r [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t 0 [ei] u [0y] t [5y] [9o] w 9 r 9 [0wu] [9wo] [4ep] 8 q 8 e 8 [qra] 8 [3ts] 8 0 8 [2yd] 6 9 6 [1suf] % * % 0 % * % [IDG] $ 7 $ ( $ [7ra] $ [ak] 3 6 3 [8pj] 3 [OH^] [IG@] $ 7 $ [(OH] $ [7pj] $ [!OH] % [*HD] % [IDG] % [8suf] % [YD] $ [7uf] $ ( $ [YD] $ [TS] 3 6 3 * 3 6 3 [6e] r T u [ep] [ra] [TS] [YD] [!OSD] % * % ( % 0 % [IDG] $ 7 $ * $ [(ra] [4ak] [ak] 3 6 3 [7pfj] 3 [*OH] [IDG] $ 7 $ [*OH] $ [(PJ] $ [!OSH] % * % [(IG] % [8uf] % [YID] $ [7uaf] $ ( $ [YD7] $ [YD] 3 [6upf] 3 * 3 [IG] 3 [OH] $ 7 $ [IDG] $ ( $ [3uf] 7 0 W r W 0 7 3 7 Q r Y r Q 7 3 6 e 0 r 0 e 0 [3f] Q r [QD] S T Q I Q 3 7 [0u] W r W [i0] O I [7u] [i3] 7 [qa] r [yf] r [qa] 7 [3u] 6 e 0 r 0 e 0 7 Q r Q [TI] Q Y Q [w3] [0r] u
  Level: 6
  Length: 04:40
  Intermediate
  My Heart Will Go On (Titanic)

  Céline Dion

 • 8888887777777777555555666 t t t [o850] t t y||| t y [u750]iut||| tt[qo86] t||| yyyy uyyt [850]||| t [o850] t t y||| ty[u750]iuuyt||| tt[qo86] t||| yyyy u yt [850]| yyyy uyyt [850]|| yyy yoou [w80] ouo uo p|| [w80] w0w 0w e| wq[e80] u o ppiu|| [e80] u o ppiu ttt[qoe8] u u y tu u[wur9] yy yyy yy t [w80]|| yyy yy t| | yyy yy t
  Level: 5
  Length: 01:13
  Intermediate
  XO

  Beyonce

 • [t6] | [y7] | [u8] | 5 | 0 | t y u i u y | t u e | [r5] o o p a a | o o p a a | p p | o o | [w3] o p a a | o p a a p p o o | [r5] o o p a a | o o p a a p p o o | [w3] o p a a | o o p a a p p o | [t6] | [r5] | [e4] | [e4] [e4] [r5] [t6] [t6] [u8] [e4]
  Level: 4
  Length: 00:45
  Easy
  You And I

  One Direction

 • [oa5] 5 [wd5] [a5] [od5] 5 [wa5] [a5][so] 8 [a8] [ts8] [a8] [s8] [a8] [tp8] [o8] [oa5] 5 [wd5] [a5] [od5] 5 [wa5] [a5][so] 8 [a8] [ts8] [a8] [s8] [a8] [tp8] [o8] [d5] 5 [wa5] [a5] [p5] 5 [wo5] [p5] [d5] 5 [wa5] 5 [p5] [a5] [w5] [p5] 2 [d2] [d92] 2 [a2] [a2] [p92] [p2] [d2] [a2] [92] [p2] 2 [a2] [92] [p2] 6 6 [s6] 6 [a6] [o6] 6 6 [p6] [a6] 6 [a6] 6 [p6] [o6] 6 [p1] 1 [81] 1 [a1] 1 [81] 1 1 1 9 1 0 1 w| [d5] 5 [wa5] [a5] [p5] 5 [wo5] [p5] [d5] 5 [wa5] 5 [p5] [a5] [w5] [p5] 2 [p2] [d92] [d2] [a2] [a2] [p92] 2 [d2] [d2] [a92] 2 [p2] [a2] [92] [p2] 6 6 [s6] 6 [a6] [o6] 6 6 [p6] [a6] 6 [a6] 6 [p6] [o6] 6 [p1] 1 [81] 1 [a1] 1 [81] 1 1 1 9 1 0 1 w| [f6] 6 [he6] 6 [j6] 6 [he6] 6 [f8] 8 [th8] 8 [j8] 8 [th8] 8 [d5] 5 [wh5] 5 [h5] [j5] [wh5] 5 [j9] 9 [yj9] [k9] [j9] 9 [yh9] 9 [f6] [h6] [he6] [f6] [h6] 6 [fe6] [d6] [f8] [h8] [tf8] [h8] 8 [h8] [th8] [f8] [962] [ka] [ka] [pj]| [oh] [pj] [ka] [962] [ka] [ka]| [pj] [oh] [pj] [oh] [kd5] 5 [wj5] [k5] 5 5 [wj5] [k5] 5 [j5] [wk5] [k5] [j5] 5 [wh5] 5 [kd2] 2 [j92] [k2] 2 2 [j92] [k2] 2 [j2] [k92] [k2] [j2] 2 [h92] 2 [k6] 6 [lf6] [k6] 6 6 [sf6] 6 6 6 [h6] [f6] [h6] 6 [s6] 6 [k851]| [lf] k||[so]| [851]| s s s| a| [oa5] 5 [wd5] [a5] [od5] 5 [wa5] [a5][so] 8 [a8] [ts8] [a8] [s8] [a8] [tp8] [o8] [oa5] 5 [wd5] [a5] [od5] 5 [wa5] [a5][so] 8 [a8] [ts8] [a8] [s8] [a8] [tp8] [o8] [d5] 5 [wa5] [a5] [p5] 5 [wo5] [p5] [d5] 5 [wa5] 5 [p5] [a5] [w5] [p5] 2 [d2] [d92] 2 [a2] [a2] [p92] [p2] [d2] [a2] [92] [p2] 2 [a2] [92] [p2] 6 6 [s6] 6 [a6] [o6] 6 6 [p6] 6 [a6] [s6] [f6] 6h6 [j6] 1 1 [81] [h1] [h1] [j1] [h81] 1 [l1] 1 [81] 1 [k1] 1 [j81] 1 [h5] 5 [wd5] [d5] [a5] 5 [wp5] [p5] [d5] [a5] [w5] [p5] 5 [a5] [w5] [p5] 2 [p2] [d92] [d2] [a2] [a2] [p92] 2 [d2] [d2] [a92] 2 [p2] [a2] [92] [p2] 6 6 [s6] 6 [a6] [o6] 6 [p6] [p6] 6 [s6] [s6] [j6] 6 [h6] 6 1 [o1] [p81] [o1] [p1] [o1] [p81] [o1] [o1] 1 [ka81] 1 [pj1] 1 [81] [s1] [f6] 6 [he6] 6 [j6] 6 [he6] 6 [f8] 8 [th8] 8 [j8] 8 [th8] 8 [d5] 5 [wh5] 5 [h5] [j5] [wh5] 5 [j9] 9 [yj9] [k9] [j9] 9 [yh9] 9 [f6] [h6] [he6] [f6] [h6] 6 [fe6] [d6] [f8] [h8] [tf8] [h8] 8 [h8] [th8] [f8] [962] [ka] [ka] [pj]| [oh] [pj] [ka] [962] [ka] [ka]| [pj] [oh] [pj] [oh] [kd5] 5 [wj5] [k5] 5 5 [wj5] [k5] 5 [j5] [wk5] [k5] [j5] 5 [wh5] 5 [kd2] 2 [j92] [k2] 2 2 [j92] [k2] 2 [j2] [k92] [k2] [j2] 2 [h92] 2 [k6] 6 [lf6] [k6] 6 6 [sf6] 6 6 6 [h6] [f6] [h6] 6 [s6] 6 [k1] 1 [lf81] [k1] 1 1 [so81] 1 1 1 [s81] [s1] [s1] 1 [a81] 1 [ya5] 5 [wp5] [a5] 5 5 [wp5] [a5] 5 [p5] [wa5] [a5] [p5] 5 [wo5] 5 [ya2] 2 [p92] [a2] 2 2 [p92] [a2] 2 [p2] [a92] [a2] [p2] 2 [o92] 2 [a6] 6 [us6] [a6] 6 6 [ut6] 6 6 6 [o6] [u6] [o6] 6 [t6] 6 [a851]| [us] a||[wt]| [851]| t t t| r| [o5] [o5] [wd5] 5 [a5] 5 [wp5] [o5] 5 [p5] [w5] [o5] [a5] [o5] [wp5] 5 2 [o2] [p92] [o2] [a2] 2 [p92] [o2] 2 [p2] [92] [o2] [a2] [o2] [p92] 2 [o3] 3 [p30] [o3] [a3] 3 [p30] [o3] 3 [p3] [30] [o3] [a3] [o3] [p30] 3 [o1] [o1] [p81] 1 [a1] 1 [p81] [a1] 2 [p2] [a92] [p2] [a2] [p2] [o92] [u2] [p730] a p o u [730] u [u730] [p851] a p o u [851]| [y851] [wp95] a p o y [w95] y [yw95] [p962] a p o o [p962]| [u962] [p730] a p o u [730] u [u730] [p851] a p o u [851]| [y851] [wp95] a p o y [w95] y [yw95] [p962] o p o a||sap| | d f [h5] 9 [wd] h| w d [wh] 5 [d9] [wh] d j w k w [j9] e [yh] j| y h [yj] 9 [he] [yj]| h y f y [he60]| l k||f| [e60]| h f h| s| [h8] 0 [wl] [k0] w 0 [ts] w 1 [a1] [81] 1 [p1] 1 [o81] 1 [kd5] 5 [wj5] [k5] 5 5 [wj5] [k5] 5 [j5] [wk5] [k5] [j5] 5 [wh5] 5 [kd2] 2 [j92] [k2] 2 2 [j92] [k2] 2 [j2] [k92] [k2] [j2] 2 [h92] 2 [k6] 6 [lf6] [k6] 6 6 [sf6] 6 6 6 [h6] [f6] [h6] 6 [s6] 6 [k1] 1 [lf81] [k1] 1 1 [so81] 1 1 1 [s81] [s1] [s1] 1 [a81] [a1] 5 5 [wro5] 5 5 [ro5] [w5] [ro5] 5 5 [wk5] [k5] [k5] 5 [wj5] [j5] 2 [k2] [92] 2 2 [k2] [k92] [k2] [k2] [k2] [k92] 2 [j2] 2 [h92] 2 [k6] 6 [lf6] [k6] 6 6 [sf6] 6 6 6 [h6] [f6] [h6] 6 [s6] 6 [k1] 1 [lf81] [k1] 1 1 [so81] 1 1 1 [s81] [s1] [s1] 1 [a81] 1 [ywoa95]
  Level: 7
  Length: 04:52
  Intermediate
  You Belong With Me

  Taylor Swift

 • w|w|t| [wu8]||t|[ywt]| t|e [w85]|t| |r|t|u| [wto3]|8| t|[tp4]|8|[to]|u i u [ywr95]| |[wo]|[wo]|[ra]| [tsi6]|q|w|[ie]|[ra]|[pe]|[wo]|[qi6]| [wto5]|0|e|t|[wtq4]| [wt30]| [wt6]|t|[tqe]|y| [wut5]|w|t|o|[utq5]| 5|y| [t810]| [to]| [to]| [to]| [to]| [to]| [to0]|w|[w5]|t| [u510]| [w8]|t [ywt8]|t [wt8]|e [w85]|t|[w8]| [w8]|r [wt8]|u| [wto3]|8|w|t|[tp4]|8|[wto]|u [yr5]|9|[wt]| [wr]|[ro]|[tp]|[ya]| [us4]|8|[wt]|a [wta]|p|[wt]|o i [to3]|8|[wut]| [e4]|t [wto]|i| [ut50]|w|[ut]|u [uqe5]|y [wt] 5|r| [wt10]|5|8|9|[850]|[ro] [tp]|[ya]| [us6]|0|e|w a [a4]|[p8]|[wo]|[qi]| [o3]|8|[wu]| [w7]|[ro] [wid95]|[us] [us6]|0|e|w a [a4]|[p8]|[wro]|[qie]| [wto3]|8|w|8|[w7]| [ro95]|[ya]| [wus8]| [wt0]|a a [wtq] p|[wtqo]|i| [wro5]| [us83]| [84]|8 t [wto]|e i [wut5]|w|[ut]|u [ue] [q5]|y [wt] 5|r| [t10]|5|8|9|[850]| [wo]|[ts]| [u81] o s f| [w8]|[ts]|[ywod8]| [wts8]|[pe] [wuo81]|[ts]|[w8]| [w8]|[ra]|[wts8]|[uf]| [soh3]|8|[wt0]|[ts]|[spj4]|8|[wtoh0]|[uf] [ywda95]| [wt]| [wr]|[oh]|[wroh]|[ka]| [slg4]|8|[wt]|i|[wtka]|[pj]|[wtoh]|[ig]| [soh3]|8|[wt]| [tsoi4]|8|[toe]| [tso5]|[t0]|[te]|[yr]| [wut84]|w|t|o|[utq5]| 5|y| [wt1] 5 0
  Level: 7
  Length: 02:20
  Intermediate
  You Raise Me Up

  Secret Garden

 • w Y y Y | w Y y Y | i | Y y Y | w W | w Y y Y | o Po P Y | w Yy Y i | o Po P Y Y | o Po PPP | o Po P YY | o Po PP | Y P PPPoPY | EEP o P o P Y | P P Y P P Y Y | P P o P | D Jh hD | D Jh hD | D Jh h J D | D J h D | DD J h D D | sdD h g d s s s | sd D h g g | d | D
  Level: 2
  Length: 00:57
  Easy
  You're Beautiful

  James Blunt

 • 6 0 t 0 t 0 t 0 6 0 t 0 t 0 t 0 [s6] [u0] [ut] [s0] [ts] 0 t 0 6 [u0] [ut] [s0] [ts] [u0] [ti] [u0] [y%] [y0] [yr] [a0] [ra] 0 r 0 % [y0] [yr] [a0] [ra] [y0] [ur] [y0] [t6] [t0] t [p0] [tp] 0 5 0 4 [t8] [te] [p8] [pe] [t8] [ye] [t8] [r3] [r7] [rW] [O7] [WO] 7 W 7 3|p|a|i| [u6] 0 t 0 t 0 t 0 6 0 t 0 t 0 t 0 [s6] [u0] [ut] [s0] [ts] 0 t 0 6 [u0] [ut] [s0] [ts] [u0] [ti] [u0] [y%] [y0] [yr] [a0] [ra] 0 r 0 % [y0] [yr] [a0] [ra] [y0] [ur] [y0] [t6] [t0] t [p0] [tp] 0 5 0 4 [t8] [te] [p8] [pe] [t8] [ye] [t8] [r3] [r7] [rW] [O7] [WO] 7 W 7 3|p|a|O| [S6] 0 T 0 T 0 T 0 6|d|f|p| [g2] 6 q 6 q [p6] [qg] [p6] [p5] [a9] [ra] 9 r [d9] [rg] [d9] [f1] 5 0 5 0 [o5] [f0] [o5] [o4] [p8] [pe] 8 e [s8] [fe] [s8] [d7] q e q 3 [a7] [dW] [a7] [s6] 0 t [d0] [tf] [p0] [ts] [f0] [g2] 6 q 6 q [o6] [qp] [s6] [s5] 9 [ra] 9 r [s9] [rd] [i9] [u1] 5 0 5 0 [i5] [o0] [a5] [a4] 8 [pe] 8 e [o8] [ie] [u8] [Y7] Q e Q e [QI] [pe] [QI] [O3] 7 W 7 W 7 W 7 3|O|p|a| [s6] [u0] [ut] [s0] [ts] 0 t 0 6 [u0] [ut] [s0] [ts] [u0] [ti] [u0] [y%] [y0] [yr] [a0] [ra] 0 r 0 % [y0] [yr] [a0] [ra] [y0] [ur] [y0] [t6] [t0] t [p0] [tp] 0 5 0 4 [t8] [te] [p8] [pe] [t8] [ye] [t8] [r3] [r7] [rW] [O7] [WO] 7 W 7 3|p|a|i| [u6] 0 t 0 t 0 t 0 6 0 t 0 t 0 t 0 [s6] [u0] [ut] [s0] [ts] 0 t 0 6 [u0] [ut] [s0] [ts] [u0] [ti] [u0] [y%] [y0] [yr] [a0] [ra] 0 r 0 % [y0] [yr] [a0] [ra] [y0] [ur] [y0] [t6] [t0] t [p0] [tp] 0 5 0 4 [t8] [te] [p8] [pe] [t8] [ye] [t8] [r3] [r7] [rW] [O7] [WO] 7 W 7 3|p|a|O| [S6] 0 T 0 T 0 T 0 6|d|f|p| [g2] 6 q 6 q [p6] [qg] [p6] [p5] [a9] [ra] 9 r [d9] [rg] [d9] [f1] 5 0 5 0 [o5] [f0] [o5] [o4] [p8] [pe] 8 e [s8] [fe] [s8] [d7] q e q 3 [a7] [dW] [a7] [s6] 0 t [d0] [tf] [p0] [ts] [f0] [g2] 6 q 6 q [o6] [qp] [s6] [s5] 9 [ra] 9 r [s9] [rd] [i9] [u1] 5 0 5 0 [i5] [o0] [a5] [a4] 8 [pe] 8 e [o8] [ie] [u8] [Y7] Q e Q e [QI] [pe] [QI] [O3] 7 W 7 W 7 W 7 3|O|p|a| [s6] [u0] [ut] [s0] [ts] 0 t 0 6 [u0] [ut] [s0] [ts] [u0] [ti] [u0] [y%] [y0] [yr] [a0] [ra] 0 r 0 % [y0] [yr] [a0] [ra] [y0] [ur] [y0] [t6] [t0] t [p0] [tp] 0 5 0 4 [t8] [te] [p8] [pe] [t8] [ye] [t8] [r3] [r7] [rW] [O7] [WO] 7 W 7 3|p|a|O| [utp6] 0 t 0 t 0 t 0 [usp5] 0 t 0 t 0 t 0 [spf4] 0 t 0 t 0 t 0 [p6][f0][tj]
  Level: 6
  Length: 04:01
  Intermediate
  Where Do I Begin

  Francis Lai

 • [pe6] [pe6] [pe6] [pe6] [pe6] [u30] [pe6] [u30] [wo5] [wo5] [wo5] [wo5] [wo5] [u30] [wo5] [u30] [ra7] [ra7] [ra7] [ra7] [ra7] [pe6] [ra7] [ts8] [pe6] [pe6] [pe6] [pe6] [pe6] [pe6] [f6] 6 [up0] 6 [f8] 6 [up6] 3 [f6] 3 [wuo] 8 [f0] 8 [uo5] 3 [o5] [p3] [a9] 5 7 5 [a9] [p6] [a7] [s8] [a6] [p2] 4 2 6 2 [f4] 2 [p0] 6 [f8] 6 [p6] 3 [f6] 3 [wo] 8 [f0] 8 [o5] 3 [o5] [p3] [a9] 5 7 5 [a9] [p6] [a7] [s8] [a6] [p2] 4 2 6 2 4 2 [p6] 6 [p6] 6 [p6] [o5] [u3] 3 [p6] 6 [p6] 6 [p6] [o5] [u3] 3 [o5] 5 [o5] 5 [o5] [i4] 3u[u3] [t4] 4 4 4 5 6 7 8 [p6] 6 [p6] 6 [p6] [o5] [u3] 3 [p6] 6 [p6] 6 [p6] [o5] [u3] 3 [o5] 5 [o5] 5 [o5] [i4] [i3]u[u3] [tq41]||| g g g g g [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 5 [s5] [f52] [d5] [s5] [s5] [g63] 6 6 [f6] [f63] 6 6 6 [41] 4 [s4] [s4] [f41] [d4] [d4] [s4] [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 [s5] [s5] [f52] [d5] [d5] [s5] [s63] 6 6 6 [f63] 6d6 [s6] [sg41] 4 4 4 [41] 4 [s4] [s4] [63] 6 6 [s6] [f63] 6d[d6] [s6] [sg41]||| 8 4 6 4 8 4 6 [s4] [s8] [s4] [s6] [s4] [g8] 4 6 [f4] [f0] 6 8 6 0 6 8 [s6] [s0] [s6] [s8] [s6] [g0] 6 [f8] 6 [f5] 1 3 1 5 1 3 [s1] [s5] [s1] [s3] [s1] [g5] 1 3 [f1] [f7] 3 5 3 7 3 5 [s3] [s7] [s3] [s5] [s3] [g7] 3 [f5] 3 [f8] 4 6 4 8 4 6 [s4] [s8] [s4] [s6] [s4] [g8] 4 6 [f4] [f0] 6 8 6 0 6 8 [s6] [s0] [s6] [s8] [s6] [g0] 6 [f8] 6 [f5] 1 3 1 5 1 3 [s1] [s5] [s1] [s3] [s1] [g5] 1 3 [f1] [f7] 3 5 3 7 3 5 3 [750]||| [p4] 6 [p1] 4 [p4] o u| [p6] 1 [p3] 6 [p6] o u| [o1] 3 [o5] 8 [o8] i iuu [tq41]||| g g g g g [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 5 [s5] [f52] [d5] [d5] [s5] [g63] 6 6 [f6] [f63] 6 6 6 [41] 4 [s4] [s4] [f41] [d4] [d4] [s4] [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 [s5] [s5] [f52] [d5] [d5] [s5] [63] 6 6 6 [f63] 6d6 [s6] [g41] 4 4 [g4] [g41] [g4] [g4] [g4] [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 5 [s5] [f52] [d5] [d5] [s5] [g63] 6 6 [f6] [f63] 6 6 6 [41] 4 [s4] [s4] [f41] [d4] [d4] [s4] [g85] 8 8 [f8] [f85] 8 8 8 [52] 5 [s5] [s5] [f52] [d5] [d5] [s5] [s63] 6 6 6 [f63] 6d6 [s6] [g41] 4 4 4 [41] 4 [s4] [s4] [63] 6 6 [s6] [f63] 6d6 [s6] [g41] 4 4 4 [41] 4 [s4] [s4] 6 1 3 [s6] f d s [sg41]
  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Wrecking Ball

  Miley Cyrus

 • j k [le] ukpj [h0] r y| [qj] thij [f8] w u| [f9] edy s [a0] [sr]a o [p6] 0r t o| p a [s6] [s0]atp [o3] 7 0 uo[p4] [p8]oqp [u8] w t u [i9] eoy p [ya7] [wp]oep [u8] 0 w t [yeI30]| p a [s6] [s0]dts [a3] 7 w sa[p4] [a8]sed [f8] w t| [f9] edis [a0] [sr]ayo [p6] 0r t o|| sd[fe] [ud] [pf] g [wfa] u o sd[qf] [td] [of] h [f0] t o f [sg9] e [ji]| [kd7] [wj]hrg [sof8] 0 w t [ypdG0]| s d [sfe6] [j6]j6 6 [wfa5] [k5]k5 5 [qlh4] [k4] [j4] [h4] [sof30] 0 0 0 [f9] edi s [d0] [rd]fyh [j6] 0r t o| p a [s6] [s0]atp [o3] 7 0 uo[p4] [p8]oqp [u8] w t u [i9] eoy p [ya7] [wp]oep [u8] 0 w t [yeI30]| p a [s6] [s0]dts [a3] 7 w sa[p4] [a8]sed [f8] w t| [f9] edis [a0] [sr]ayo [p6] 0r t o| | [sl6] 0[ka]t[pj] [oh3] 7 w| [pj4] 8[oh]e[pj] [uf8] w t| [ig9] e[oh]y [pj] [ka7] [wpj][oh]r [pj] [uf8] 0 w t [yeIG0]| [OH]| [sl6] 0[zd]t[xf] [ka3] 7 w| [pj4] 8[sl]e[zd] [xf8] w t| [xf9] e[zd]i [sl] [ka0] [srl][ka]y[oh] [pj6] 0r t o
  Level: 6
  Length: 01:31
  Intermediate
  We Were In Love

  T-ara

 • t t t t|| t t t w|| t t t t| t t t| t t y u y|| t t t t|| t t t w|| t t t t| t t t| t t y u y u y u y t t| u o p| p o u| u u|y||t| u o p| p o u||y| u y t t t t t t t y|u y| u y t t t t t t t y|u y| u y t t t t t t t u|y y| u y t t||y u| | u u u u u y t t t t t t t y|u y| u y t t t t t t t u|y y| u y t t||y u| | u u u u u y t t t t t t t y|u y| u y t t t t t t t u|y y| u y t t||y u|| u u u u u y t t||y u|| u u u u u y t
  Level: 2
  Length: 01:10
  Easy
  What Makes You Beautiful

  One Direction

 • [rd0]| [r0] d|[r0]|[wod8]|f [wd8]|s [w8] a [95]| [95] a|[95]|[oa95]|s [a95] a [pe9]|o [rd0]| [r0] d|[r0]|[wod8]|f [wd8] d s [w8] a [95]| [95] a|[95]|[oa95]|s [a95]|[pe9]|o [rd0]| [r0] d|[r0]|[wod8]|f [wd8]|s [w8] a [95]| [95] a|[95]|[oa95]|s [a95]|[pe9]|o [rd0]| [r0] d|[r0]|[wod8]|f [wd8]|s [w8] a [95]|d [95]| [95]|[95]| [95] [he9] d h [lh730] [730] [730] [kh]|| [851] [851] [851] h d h [wlh95] [w95] [w95] [kh]|| [whd95] [w95] [w95] [he9] dd h [jf730] [730] [730]| h j [851] [851]k [j851]|h|d [w95] [w95] [w95]|| [wd95] [w95] [w95] [he9] d h [lh730] [730] [730] [kh]|| [851] [851] [851] h d h [wlh95] [w95] [w95] [kh]|| [whd95] [w95][w95] [w95] [he9] dd h [jf730] [730][730] [730]| h j [851] [851][k851] [j851]|h|[ha] [w95]
  Level: 7
  Length: 01:01
  Intermediate
  Unconditionally

  Katy Perry

 • f|h|[spji]|| j|l|[zoda]|| x|v|[xspf]|| z|l|[ojda]|| x|z|[spji]|| x|z|[ojda]||h|| [f6]|0|e|r|t|| f|h|[qj]|t| [ji]|l|[zw]|y| [xo]|v|[xe]|u| [zp]|l|[wj]|y| [xo]|z|[qj]|t| [xi]|z|[wj]|y|[oh]|| [je]|u|p|a|s||u|o| [p4]|8|q|[o8]| [p5]|9|[wa]|[o9]| [p6]|0|[oe]|[y0]| [u5]|9|[wu]|[o9]| [p4]|8|q|[o8]| [p5]|[s9]|[wa]|[o9]| [u6]|0|[ye]|0| [te]|0|[uf]|[oh]| [pj4]|8|q|[oh8]| [pj5]|9|[wka]|[oh9]| [pj6]|0|[ohe]|[yd0]| [uf5]|9|[wf]|[d9]| [p4]|8|[qf]|[d8]| [p5]|9|[wo]|9| [p6]|0|e|r|t||f|h| [j4]|8|[qj]|[l8]| [z5]|9|[xw]|[v9]| [x6]|0|[ze]|[l0]| [j5]|9|[xw]|[z9]| [j4]|8|[xq]|[z8]| [j5]|9|[wh]|9| [f6]|0|e|r|t||[uf]|[oh]| [pj4]|8|[qpj]|[sl8]| [zd5]|9|[xwf]|[vh9]| [xf6]|0|[zed]|[sl0]| [pj5]|9|[xwf]|[zd9]| [pj4]|8|[xqf]|[zd8]| [pj5]|9|[woh]|9| [pj6]|0|e|r|t||f|h| [qp]sj t|i|[th]| [wp]sj y|[ok]|[yh]| [je]|u|[ph]|[ud]| [wf]|y|[of]|[yh]| [qp]sj t|i|[th]| [wj]|[yl]|[ok]|[yh]| [f6]|0|[ed]|0| [se]|0|[uf]|[oh]| [pj4]|8|q|[oh8]| [pj5]|9|[wka]|[oh9]| [pj6]|0|[ohe]|[yd0]| [uf5]|9|[wf]|[d9]| [p4]|8|[qf]|[d8]| [p5]|9|[wo]|9| [p6]|0|e|r|t||[xf]|[vh]| [qjb]|t|i|[vth]| [wjb]|y|[onk]|[yvh]| [jeb]|u|[vph]|[zud]| [xwf]|y|[xof]|[yvh]| [qjb]|t|[vih]|t| [wjb]|[yml]|[onk]|[yvh]| [xfe]|u|[zpd]|u| [sp]|u|f|h| [qj]|t|i|[th]| [wj]|y|[ok]|[yh]| [je]|u|[ph]|[ud]| [wf]|y|[of]|[yd]| [qp]|t|[if]|[td]| [wp]|y|o|y| [p6]|0|e|r|t||x|z| [qj]|t|[xi]|z| [wj]|y|[oh]|| [j9]|w|e|w|y||x|z| [ib]|s|[xg]|[zs]| [ob]|d|[vh]|d| [eb]|u|p|a|s
  Level: 6
  Length: 02:57
  Intermediate
  To Love's End (Inuyasha)

  Kaoru Wada

 • 9 | s s s s d s q i 8 | o p P p o i [5i] opp | 9 | s s s s d s q s o i 8 | o o p P p o i [5i] | i[9s]ssss s s pp sqssss s s pp i[8o] o o p P p o i [5i] op | ii[9s]ssss s s pp sqssss d s o i | i[8o] o o p P p o i [5i] | gg h g g [9l] | j h g h j j q | g g h j g [8h] | h h J j h g 5 d | gg g g l [9l] | j h g h j j q | ggg h j g [8h] | s J j h g 5 s s s s d h g 9 [gj] [gj] [gj] [gj] g [gJ] [gj] q s s s s d h f 8 [fh] [fh] [fh] [fh] g [gj] [dg] 5 | 9 | s s s s s d s q i o p 8 | o o p P p o i 5 p o p o i | 9 s s s g f d d q s i 8 | o o p P p o d 5 o p o i | i[9s]ssss s s pp | [qs] | sssss s pp | i[8o] o o p P p o i [5i] op | ii[9s]ssss s s pp s qssss d s o i | i[8o] o o p P p o i [5i] | gg h g g [9l] | j h g h j j q | g g h j g [8h] | h h J j h g 5 d | gg g g l [9l] | j h g h j j q | ggg h j g [8h] | s J j h g 5 s s s s d h g 9 [gj] [gj] [gj] [gj] g [gJ] [gj] q s s s s d h f 8 [fh] [fh] [fh] [fh] g [gj] [dg] 5 s s s s d h g 9 [gj] [gj] [gj] [gj] g [gJ] [gj] q s s s s d h f 8 [fh] [fh] [fh] [fh] g [gj] [dg] 5
  Level: 4
  Length: 02:45
  Easy
  Too Good at Goodbyes (Easy)

  Sam Smith

 • x hjxzlklc c c | z xhjxzlklz z z | Zx hjxzlklb b b | vcx zlj k l
  Level: 1
  Length: 00:40
  Super Easy
  The Salut d'Amour

  Edward Elgar

 • k| j| f| g x x||| z x z l k j h f z||| l z l k j d f l l||| k l z l k j h f k| | S| | k j f g x x||| z x z l k j h f z||| l z l k j d f l l||| k l z l k h f| a s d s a o u
  Level: 2
  Length: 00:46
  Easy
  Theme of Love (Final Fantasy)

  Nobuo Uematsu

 • zxzljh[spjg] l [sof]| zxzljh[ojda] k [spf]| zxzljh[spjg] l [sof]| zxzljh[ojda] k[oda]| |[hfa]| [tqe] sps [w80]pspsps d [ywr]oa a [ute]oaoaod s [tqe]od s [w80] [ws80] s o oo[ywra] a apooo a [wra0]po [tqe]os p [w80]o[ws80]psps d [ywr]oapap[utoe] [utoe] ood s [tqe] fff [wf80] h gf fff| d| | [ywrd]| [ywr]| [ywr] df[ywrd]spo[tqpe] ss [wf80]| dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80]| | ps[ywrd] f dsp p df[wrd0]spo[tqpe] ss [wf80] [w80] dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80] [w80]|| ps[ywrd] f [ywrd]sp [ywrd] f [ywrd]sp [tqe] sps [w80]pspsps d [ywr]oa a [ute]oaoaod s [tqe] fff [wf80] [wh80] gff ff[ywrf]| [ywrd]| [ywrd] dfdspo[tqpe] ss [wf80]| dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80]| | ps[ywrd] f dsp p df[wrd0]spo[tqpe] ss [wf80] [w80] dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] s f[w80] [w80]| ps [ywrd] f dsp d f [wrd0]sp [tqe] g g [wg80] [wg80] gff f [ywr] ddd [uted]dd f p s [tqe] ggg [wg80] [wg80]ff f s[ywrd] f [ywrd] s [ywr]| [ywr]| [tqe] [tsqe]s[tqpe] [wo80] [ws80] [ws80] [wp80] [wo80] o[ywsr] [ywsr]s[ywrp] [utoe] [utse]s[utse] [utpe] [ute] [tqe] [tqhe]h[tqhe]f[wf80]d[wd80] [wf80] [wj80]h[wh80]f[ywrh]| [ywr]| [ywrj] df[ywrd]spo[tqpe] ss [wf80] [w80] dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80] [w80]|| ps[ywrd] f [ywrd]sp [ywrp] df[ywrd]spo[tqpe] ss [wf80] [w80] dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80] [w80]|| ps[ywrd] f [ywrd]sp [ywrd] f [ywrd]sp [tqpe] ss [wf80]| dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80] [w80]|| ps[ywrd] f [ywrd]sp [ywrp] df[ywrd]spo[tqpe] ss [wf80] [w80] dfdspo[ywro] dd [utse] [ute] dfdspo[tqpe] ss [wf80]| | ps[ywrd] ff d [ywr] zxzljh[sojf] l x| zxzljh[ohda] z [splf]| zxzljh[spjg] l [xsof]|| h z [oda]
  Level: 6
  Length: 02:52
  Intermediate
  They Don't Know About Us

  One Direction

 • 0 w r t q | 0 w r t y | t y u i o | o i u y t | i u y t w | 0 w r t q | 0 w r t y | u y u o t | t r t u q | u i y u t | t y u i o | e t i p o | t y u i o | o i u y t | t y u t y | Q e T u W | Q e T u I | y u I o p | p o I u y | o I u y r | Q e T u W | Q e T u I | I u I p y | y T y I w | I p u I y | I u I p y | y T y I w | I p u I y
  Level: 2
  Length: 01:12
  Easy
  Tale As Old As Time (Beauty and the Beast)

  Alan Menken

 • [ut81] w [ut] w [ut] w [ut] w [ut81] w [ut] w [ut] w [ut] w [ut81] wrtrtrt u|| [r730]r r tr| | ty[e6] te|[w5]|| ty[q4] te| | [81] rtrtrt u| r[r730]r r ttr|| ty[e6] te|[w5]|| ty[q4] te| |[962]|| e i u y r [w5] r|t|y| te[962]|| e u y t r [w5]ew|| e r t e [qo4]|| i [w5] u|i [e6]| | e r t e [qo4]|| i [w5] u|i [e6]| | ui[q4] ui ui[wu5]y|| [ut8]u o[r7]o p[e8] u [wu7]uty[q4] te| | tu ty[w5]|| u y t r t[re6]e||[w5]| tyy[92]tey te| | [81] rtrtrt u| r[r730] r ttr|| ety[e6] t e|[w5]|| ey[q4] t e| | [81] rtrtrt u| t[o730]i u y iiu| yty[e6] uu|[w5]| yty[q4] uiu| | yte [962]|| t o i u y [w5] t|y|u| te[962]|| e u y t r [w5]ew|| e r t e [qo4]|| i [w5] u|i [e6]| | e r t e [qo4]|| i [w5] u|i [e6]| | ui[q4] ui ui[wu5]y|| [ut8]u o[r7]o p[e8] u [wu7]uty[q4] te| | tu ty[w5]|| u y t r t [r962]e [e962] u [962]|[962]| 5|[w5] y [w5]|[w5]| [962]|[e962] u [962]|[962]| [wi5]iii[wi5] i [wu5]|[yw5]te [962]|[e962] u [962]|[u962] o [u5]|[w5] y [w5]|[yw5] u [y962]|[e962] u [962]|[962] u [wp5] [wo5] [wo5] [wu5] [wp5] [wp5] [wp5] [wp5] [qp4]|| o [w5] i| u [ue6]|| u i uy t [qo4]|| i [w5] u|i [e6]| | ui[q4] ui ui[wu5]y|| [ut8]u o[r7]o p [e8] u [wu7]uty [q4] te| | tu ty[w5]|| u y t r t[re6]e||[w5]| tyy[20]tey te| | [81] rtrtrt u|| [r730]r r tr
  Level: 6
  Length: 03:24
  Intermediate
  Talking To The Moon

  Bruno Mars

 • [860] sdf sd[f864] sdf s [s8]| 8| 8| 8| [860] sdf s [f864] sdf hf8| 8| 8| 8| [860] j h fd[d864] s p ou8| 8| 8| 8| [860] sdf sd[f864] sdf s [s8]| 8| 8 s f h [860]| j| [864]| h f 8| 8| 8| s ds [860]| f| [864]| s s 8| 8| 8| [f5] h [860] j| k [j864]| h f 8ds 8| 8 s [s%] ds [860]| f| [864]| s s 8| 8| 8| 7| [860] sdf sd[f864] sdf s [s8]| 8| 8| 8| [860] sdf s [f864] sdf hf8| 8| 8| 8| [860] j h fd[d864] s p ou8| 8| 8| 8| [860] sdf sd[f864] sdf s [s8]| 8| 8 s f h [860]| j| [864]| h f 8| 8| 8| s ds [860]| f| [864]| s s 8| 8| 8| [f5] h [860] j| k [j864]| h f 8ds 8| 8 s [s%] ds [860]| f| [864]| s s [s8]| 8| 8 s f h [j860]||k [j864]| h f 8| 8| 8 o p s [d860]||f [d864]| s s 8| 8| 8 s f h [j860]||k [j864]| h f 8| 8| 8 o p s [d860]||f [d864]| s s [s8]| 8| 8 s f h [860]| j| [864]| h f 8| 8| 8| s ds [860]| f| [864]| s s 8| 8| 8| [f5] h [860]| j l [z864] xz l [h8]| 8| 8 s [f%] d [s860]| sdfg[f864]| s s [s8]ds 8| 8 s f h [860]| j| [864]| h f 8| 8| 8| s ds [860]| f| [864]| s s 8| 8| 8| [f5] h [860] j| k [j864]| h f 8ds 8| 8 s [s%] ds 6| f| 4| s| [s8]| 8| [80
  Level: 6
  Length: 02:41
  Intermediate
  Stay With Me

  Sam Smith

 • [w8] [pg]|[of]|[wid8]|[of][w8] ds [w8] [pg]|[of]|[wid8]|[of][w8] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [f8]fd f df fd f df 8fd f df fd [f8] ss [84] [pg] [84][of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [f8]fd f df fd f df 8fd f df fd [f8]dss [84] [pg] [84][of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][f84] d [yw]| f h| f s [tq]| p p||| [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]fg [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] p[84]oi [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] d[84]ss [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]fg [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] p[84]oi [84] [g84]gg[f84]fd[j84] [h84] f[84]ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[j84] h [f84] ds [f8]fd f df fd f df 8fd f df fd [f8] ss [84] [pg] [84][of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [f8]fd f df fd f df 8fd f df fd [f8]dss [84] [pg] [84][of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][f84] d [yw]| f h| f s [tq]| p p||| [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]fg [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] p[84]oi [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] d[84]ss [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]fg [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] p[84]oi [84] [g84]gg[f84]fd[j84] [h84] f[84]ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[id84]| [f84] d [yw]| f h [yw]| fs [tsq]sssspp [tq]| s d [yw]| f h [yw]| fh [tqj]hhh[tqh]ffh[tqj]h[tqh]f[tqh] [tqj] [to] [toh]jj[toh]hh[tod] [tof] f[to]ds [to] [toh]jj[toh]hh[tod] [tof] f[to]fg [tq] [tqg]gg[tqf]fd[tqd] [tqf] p[tq]oi [tq] [tqg]gg[tqf]fd[tqj] [tqh] f[tq]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]ds [w8] [wh8]jj[wh8]hh[wd8] [wf8] f[w8]fg [84] [g84]gg[f84]fd[d84] [f84] p[84]oi [84] [g84]gg[f84]fd[j84] [h84] f[84]ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[j84] h [f84] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [81] [pg]|[of]|[id81]|[of][81] ds [84] [pg]|[of]|[id84]|[of][84] ds [84] [pg]|[of]|[j84] h [f84] ds
  Level: 6
  Length: 03:50
  Intermediate
  Steal My Girl

  One Direction

 • [t8] u o u t u o u t u o u t u o u [r7] u o u r u o u r u o u r u o u [e6] u p u e u p u e u p u e u p u [t4] i p i t i p i t i p i t i p i [wut]| h| [wutf]| d s| [wur]| h h|f [wur]| d s| [ute]| h|h f [ute]| d s| [tie]| h h|f [tie]|d| s [wut]| h| [wutf]| d s| [wurj]| f| [wusr]| d|s [uted]|p s| [ute]| o o p [tied] s d|f|[tie]||o [ywed] f f f|d d s [utoed]|d s d s s s [tqe] s d s d s d|[tqe] s d s d s s| [ywed] f f f f|d [utoed] s d s d s d f [tqpi]| s d s d| f||| [wut] s s s [wut] s a a [ywr] p|[ywra] a s [ute] p|[ute]| [tie]| [tpie]|a| [wuts] o|o [wut] s a a [ywr] p|[ywr] a s p [utpe]| [ute]| [tsie]| [tife]|f| [wutf] f|[wut] h|f [ywr] d|[ywrg] f d s [utfe] f|[ute] f|d s [tpie]| [tsie] s s [wuts]|o [wuto]|o [ywrp] o|p [ywr] p|p [ute]| [ute]|o [tqie]| s s s [wuts]|o o|o [wro9] i|u|y| [te]| |[qe]| |[w8]
  Level: 6
  Length: 01:43
  Intermediate
  Someone Like You

  Adele

 • [t4] 8 [tq] [o8] [t4] [r5] [t9] [wo] [t6] 0 [te] 0 [t6] [o5] [t9] [wt] [t4] 8 [tq] [o8] [t4] [r5] [t9] [wo] [t6] 0 et[t0] [t6] [t5] [t9] [wt] [q4] 8 q [t8] [t4] [t5] [y9] [wr] [t6] 0 e [w0] [r6] [t5] [t9] [wt] [q4] 8 q [t8] [t4] [t5] [u9] [wr] [t6] 0 e 0 [y6] [u5] [u9] [wu] [i4] 8 q [w8] [i4] [y5] [y9] [wu] [u6] 0 e 0 6 [t5] [t9] [wu] [u4] [y8] [yq] [y8] [y4] [y5] [y9] [wt] [t6] 0t[te] [t0] [u6] [o5] [o9] [wo] [pi4] 8 q [p8] [pi4] [yo5] [yo9] [wi] [ut6] 0 [ue] [u0] [u6] [u5] [u9] [wo] [to4] [y8] [yq] [y8] [y4] [y5] [i9] [wu] [ut6] 0 e [t0] [ut6] [yo5] [yo9] [wpi] 4 8 q [p8] [pi4] [yo5] [yo9] [wi] [ut6] 0 e [w0] [u6] [u5] [u9] [wi] [i4] 8yq [y8] [y4] [y5] [i9] [wu] [u6] 0 [te] [u0] [u6] [y5] [y9] [yw] 4 [t8] q [t8]y[u4] [t5]y[u9] w 6 0 e [t0]y[u6] [y5] 9 [wt] 4 8 q [t8]y[u4] [t5]y[u9] w 6 [e0] [te] [u0] [u6] [y5] [y9] [yw] 4 [t8] q [s8]d[f4] [s5]d[f9] w 6 0 e [s0]d[f6] [d5] 9 [ws] 4 8 q [s4]d[f5] [s9]d[wf] 5 6 [tpe6]0[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod5] [toie4] [tsi4]8[tqoie] [toie4] [ywro5] 59[ywro] [ywro5] [utoe6] 60[utoe] [utoe6] [utoe6] [ywro5] [ywro5] [ywro] [toie4] 48[tqoie] [toie4] [ywro5] 59[ywro] [ywro5] [utoe6] 60[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod5] [toie4] [tsi4]8[tqoie] [toie4] [ywr5] 59[ywr] [ywr5] [te6] 60[te] [te6] [te6] [wr5] [wt5] [wr] [te4] 48[tqe] [toie4] [ywr5] 59[ywr] [ywr5] [te6] 60et[t6] [t6] [t5] [t5] t [q4] 8 q [t8] [t4] [t5] [y9] [wr] [t6] 0 e [w0] [r6] [t5] [t9] [wt] [q4] 8 q [t8] [t4] [t5] [u9] [wr] [t6] 0 e 0 [y6] [u5] [u9] [wu] [i4] 8 q [w8] [i4] [y5] [y9] [wu] [u6] 0 e 0 6 5 9w[wu] [ue4] [ye8] [yqe] [ye8] [ye4] [yr5] [yr9] [wt] [te6] 0 [te] [t0] [ut6] [yo5] [yo9] [ywo] [pi4] 8 q [p8] [pi4] [yo5] [yo9] [wi] [ut6] 0 [ue] [u0] [u6] [u5] [u9] [wo] [to4] [y8] [yq] [y8] [y4] [y5] [i9] [wu] [ut6] 0 e [t0] [ut6] [yo5] [yo9] [wpi] 4 8 q [p8] [pi4] [yo5] [yo9] [wi] [ut6] 0 e [w0] [u6] [u5] [u9] [wi] [i4] 8yq [y4] [y5] [y9] [wi] [u5] [u6] 60[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod5] [toie4] [tsi4]8[tqoie] [toie4] [ywro5] 59[ywro] [ywro5] [utoe6] 60[utoe] [utoe6] [utoe6] [ywro5] [ywro5] [ywro] [toie4] 48[tqoie] [toie4] [ywro5] 59[ywro] [ywro5] [utoe6] 60[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod5] [toie4] [tsi4]8[tqoie] [toie4] [ywr5] 59[ywr] [ywr5] [te6] 60[te] [te6] [te6] [wr5] [wt5] [wr] [te4] 48[tqe] [toie4] [ywr5] 59[ywr] [ywr5] [te6] [tpe6]0[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod] [tqe] s| f g [ywro] s d [utfe] o s f f [ywro] s d [tsqe] o s f g [ywro] s d [utfe] o s f f [ywro] s d [s4] [o8] [sq] f g [o5] [s9] [wd] [f6] [o0] [se] f f [o5] [s9] [wd] [s4] [o8] [sq] [f8] [g4] [o5] [s9] [wd] [f6] 0 e 0 [o6] [oa5] [oa9] [woa] [tsi4] 8 q [s8] [id4] [od5] [od9] [wf] [upf6] 0 [fe] [f0] [f6] [d5] [d9] [ws] [si4] [si8] [sqi] [si8] [id4] [od5] [od9] [wof] [upf6] 0 e [a0] [oa6] [oa5] [oa9] [wsi] 4 8 q [s8] [id4] [od5] [od9] [wf] [upf6] 0 e [o0] [pf6] [od5] [od9] [wod] [id4] 8[si]q [pf8] [pf4] [od5] [od9] [wso] [sp6] 0 [utse] [upf0] [upf6] [yod5] [yod9] [ywod] [ti4] [tsi8] [sq] [s8] [s4] [od5] [d9] [wd] [pf6] [f0] [fe] [f0] [f6] [f6] [od5] [pf6] [sig4] [g8] [qg] [g8] [g4] [sof81] [wf] [tf] [wf] [oda5] [wd] [sof81] [wf] [oda5] [d9] [wd] [uts3] [us8] [us0] [us8] [us3] [yod5] [od9] [wod] [upf6] [pf0] [pfe] [pf0] [pf6] [pf6] [ohd5] [pjf6] [slg4] [sg8] [sqg] [sg8] [sg4] [slf81] [wsf] [tsf] [wsf] [wo5]9[wtso] [uof9] [uof5] [yod5] [yod5] [yod5] [tpie4] [tsi4]8[qpie] [ria4] [yroa5] 59[wroa] [tso5] [utsp6] 60[urea] [uts6] [usf6] [roa5] [roa5] [tso] [tpie4] 48[qpie] [ria4] [yroa5] 59[wroa] [tso5] [utsp6] 60[urea] [uts6] [usf6] [roa5] [roa5] [tso5] [tpie4] 48[qpie] [ria4] [yroa5] 59[wroa] [tso5] [utsp6] 60[urea] [uts6] [usf6] [roa5] [roa5] [tso] [tpie4] 48[qpie] [ria4] [yroa5] 59[wroa] [tso5] [utsp6] [upe6]0[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod5] [tpie4] [tsi4]8[qpie] [pie4] [yrp5]o[u5]9[ywrp]o[ur5] [utp6] 6[p0][utpe] [utp6] [utp6]o[u5] [tso5] [roa] [tpie4] 48[qpie] [pie4] [yrp5]o[u5]9[ywrp]o[ur5] [utp6] 6[p0][utpe] [utp6] [utp6]o[u5] [tso5] [roa5] [tpie4] 48[qpie] [pie4] [yrp5]o[u5]9[ywrp]o[ur5] [utp6] 6[p0][utpe] [utp6] [utp6]o[u5] [tso5] [roa] [tpie4] 48[qpie] [ria4] [yroa5] 59[wroa] [tso5] [utsp6] [upe6]0[utse] [upf6] [upf6] [yod5] [yod5] [yod] [81] [tso]
  Level: 7
  Length: 03:58
  Intermediate
  Something Just Like This

  Coldplay

 • 6 8 [t0] t t t 6 r 5 r 7 e 4| 8| 6 8 [te0] [te] [te] [te] 6 [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4 w 6| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] 6 [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4| 6| 6 8 [te0] [te] [te] [te] 6 [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4 w 6| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4| 6| 6 8 0 [te] [te] [te] 6 [yr] 5 t 7 [yr] 4 t 6 [ye] 6 [te8] 0 [te]| y 6 [yr] 5| 7| 4| 6| 6 8 0 [te] [te] [te] 6 [yr] 5 t [t7] [yr] 4 t 6 [ye] 6 [te8] 0 [te]| y 6 [yr] 5| 7| 4| 6| 1 5 [t8] t [wt] 5 [t8] t [r5] [t7] [t9] [wt]| 7 9 7 6 [t8] [t0] t t t [te8] [te] [wr5] [t7] 9 [yr]| 7 9 7 1 [t5] [t8] t [tq] 5 [t8] w [r5] [t7] 9 [wt]| 7 9 7 6 8 [t0] t [te] t [t8] w [wr5] [t7] 9 [yr]| [t7] [t9] [uo7] 1 5 8 0|| [ut8] [ut] 5 [yr7] 9 w|| [t5] [uo] 6 8 0 e|| [ut6] [ut] 4 [ye6] 8 q q| | 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] 6 [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4 w 6| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [yr] [y5] [wr] 7| 4| 6| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4 w 6 w 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] 6| [u5] u [yr7]| 4| 6| 6 8 [te0] [te] [te] [te] 6 [ur] 5 y [y7]ty [y4]| [t6] u 6y[y8] 0 y [yr] [yr] [t6] [yr] 5| 7| 4| 6| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [ur] [y5] y [y7] t 4 y [y6] [ut] 6 [y8] [y0] [ye]| y 6 [yr] 5| 7| 4| 6| 6 8 0 [te] [te] [te] [te6] [we] 5 7 9 [wr] [wr] [wr] [t5] [te] 6 8 0 [te] [te] [te] [te6] [wt] 5 [w7] [w9] [wt] [wt] w [e5] w 6 8 0 [te] [te] [te] [te6] [wr] 5 7 9 [yr] [yr9] [yr] [t5] [te] 6 [ut8] [ut0] [ut] [ut] t [y6] [ur] 5 [t7] [t9] t| [yr] 5| 4 6 8 [qe]| | 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [yr] 5 [wr] 7 [qe] 4| [w6]| 6 [te8] [te0] [te] [te] [te] [te6] [yr] [y5] [wr] 7| 4| 6| 1 5 [t8] t [wt] 5 [t8] t [r5] [t7] [t9] [wt]| 7 9 7 6 [t8] [t0] t t t [te8] [te] [wr5] [t7] 9 [yr]| 7 9 7 1 [t5] [t8] t [tq] 5 [t8] w [r5] [t7] 9 [wt]| 7 9 7 6 8 [t0] t [te] t [t8] w [wr5] [t7] 9 [yr]| [t7] [t9] [uo7] 1 5 8 0|| [ut8] [ut] 5 [yr7] 9 w||[t5] [uo] 6 8 0 e|| [ut6] [ut] 4 [ye6] 8 q| t t [uo] 1 5 8 0|| [ut8] [ut] 5 [yr7] 9 w||[t5] [uo] 6 8 0 e|| [ut6] [ut] 4 [ye6] 8 [tqe]| [yr]| e 6
  Level: 5
  Length: 03:02
  Intermediate
  She Will Be Loved

  Maroon 5

 • [spe80]| |[sqpe8]| | [ws80]| |[wa80]| | [spe80]| |[sqpe8]| | [ws80]| |[wa80]| s| [ue80] o oop [qe8] o o u [wu80]| |[wr80]| t| [ue80] o o u [qpe8] ooo y [wu80]yt||[w80]| we t [e80]| we t[qe8]tu e t [w80]| s o [w80]| ttyu [qie9]| u| [tqe9] t w we [e80]| |[e80]| sapo [e80]| u o [qpe8] ooo t [wu80]| |[yw97] w u w [ue80] o o u [qpe8] o ot u [w80]| y t [w97]| we t [e80]| we t[qe8]etu et [w80]| s o [w80]| tttt [qe9] u| t [yqe9] t| yt [e80]| |[e80]| t t [wo80] uu y [yw80] u| tt [wo97] u u y [te80]||tt [wo80] uu y [yw80] u| tt [wo97] u u y [te80]| ttt [wo80] uu y [yw80] u ttt [wo97] u u y [te80]| ttt [wo80] uu y [yw80] u ttt [wo97] u u y [te80]| | [e80] e t y [te80] e t u [pe80]| |[e80]| | [ue80] o oo p[qe8]o ot u [w80]| |[yw97] w u w [ue80] o o u [qpe8] o ot u [w80] y t| [w97]| we t [e80]| we t[qe8]etu et [w80]| s o [w80]| yu i [qe9] u y t [tqe9] t t r [e80]| |[e80]| t t [wo80] uu y [yw80] u| tt [wo97] u u y [te80]||tt [wo80] uu y [yw80] u| tt [wo97] u u y [te80]| ttt [wo80] uu y [yw80] u ttt [wo97] u u y [te80]| ttt [wo80] uu y [yw80] u ttt [wo97] u u y [te80]| | [w80]| u u [wo80] u|| [w97]| u y [te80]| | [w80] t u o [wp80]| o| [w97]| u y [te80]| | [w80]| |[ws97]| | [ue80] o oo p[qoe8]| | [w80] w t w [wu97] w u y [te80] 0 w 0e[qe8] q e r [wt80] w u w [wu97]| we t [e80]| we t[qe8]etu et [w80]| |[w97]| we t [e80]| we t[qe8]etu et [w80]| |[w97]| | [e80] 0 t r [qe8] q e y [wu80] w twtu[w97] w y r [e80] 0 e0et[qe8] q e q [w80] w t w [wu80]| | [yw975]| |[wt850]
  Level: 6
  Length: 02:50
  Intermediate
  Skinny Love

  Birdy

 • t||u i o|i|u|i r|| u i o|i|u|i e|| y u w||y u q||| q i|q u|r|[wt]||w| u i [wo]|i|u|i [wr]|| u i [wro]|i|u|i [e0]|| y u [yw]|| y u [qie]||| q i|q u|rt|| u i o|i|u|i r|| u i o|i|u|i e|| y u w|| y u q||| q i|q u|r| [wt]||w|u i [wo]|i|u|i [wr]|| u i [wro]|i|u|i [e0]|| y u [yw]|| y u [qie]||| q i|q u|r| [wt]||w|u i [wo]|i|u|i [wr]|| u i [wro]|i|u|i [e0]|| y u [yw]|| y u [qie]||| q i|q u|r
  Level: 5
  Length: 00:48
  Intermediate
  Screen

  Twenty One Pilots

 • k l k j k l | h | f | l k | h | h l k j k l | h | f | l k h | h l k j h g l l l | g g l l l | k | l k l k h | k | l k l k | j k l | h | f | l k | h | h l k j k l | h | f | l k h | h l k j h g l l l | g g l l l | k | k l k l k | h | k | l k l k h j j | f d f d s | f d f d s a o p f d f d s | f d f g f d s p f f f | o o o o d d d | s a | o p | f d f d s | f d f d s s a p f d f d s | f d f g f d s p | f f f | o o o o | d d d | d s a | k l k j k l | h | f | l k | h | h l k j k l | h | f | l k h | h l k j h g l l l | g g l l l | k | l k l k h | k | l k l k | j k l | h | f | l k | h | h l k j k l | h | f | l k h | h l k j h g l l l | g g l l l | k | k l k l k | h | k | l k l k h j j | f d f d s | f d f d s s a p f d f d s | f d f g f d s p | f f f | hhjffdfdfd fd d s d s d s d h | j h f | d s | j f | h g f d s j f | h g j f | h g f d s f | k l k j k l | h | f | l k | h | h l k j k l | h | f | l k h | h l k j h g l l l | g g l l l | k | k l k l k | h | k | l k l k h j j
  Level: 3
  Length: 03:30
  Easy
  Señorita

  Shawn Mendes

 • [u6] e t e u e t [u8]| w t w u i u y 5 w r w y w r [i9]| e y e i e y u 6 e t e u e t [u8]| w t w u i u y 5 w r w y w r [i9]| e y e i e ywww [t6] 3 6 8||[y6] [te10] 3 5 8|t [t5] t [r5] 2 5 [r7] r r [r5] 2 2 [t2] 4 6 9 6 2 ww [t6] 3 6 0|8wwwy [t1]r[w3] [e5] 8|t [t5] t [r5] [r2] [r5] 7|w [w5] [w2] 5 [e5] 8 5 8 7 5 w [t6] 3 6 0|8|yy [t1] 3 5 8|t 5 r [r5] 2 5 [w7] w e [e5]w[q2] [e2] 2 4 6 9 6 2 w [t6] 3 6 0|[y8] y t 1 [e3] 5 8|t [t5] r 5 5 8 [r5] [r8] [t7] [t5]| 5 [e5] 8 5 8 [e7] [e5] e [e4] 1 4 [r6] [e8] 6 [e4] r [t2] [r6] [e2] [t4] [r6] [e4] [e2] e [e6] 3 6 [r8] [e0] 8 [e6] r [t6] [r3] [e6] [t6] [r3] [e6] [e3] [e6] [e4] 1 4 [r6] [e8] 6 [e4] r [t5] [r2] [e5] [t5] [r5] [r5] 5| 5 5 5 [t5] [t5] 5 [y5] 5 [u6] 1 [y3] 8 [t6] 3 6 [u3]y [u6] 1 3 8 6 [o3] [t1] [y3] 5 7 [t2] [t7] 5 [o2] [o7] [y2] 5 [u7] 2 7 5 [u2] [e7] [t2] 2 [e6] [e2] [t4]|[e2] e [t6] 2 [e6] 2 [t4]|[e2] e [t6] [e6] 1 3 8 6 3 [t1] [e3]w [e5]t[t7] 2 [y7] 5 2 7 [w2] [t6] 3 6 9 6 8 6 y [t1] 3 5 8 5 [t8] [wt] r 5 2 5 [r7]| 5 [w7] 2 [e2] 4 [e6] 9 6 [w2] w [t6] [r3]e[w6] 0|8 y y 1 [u3] 5 8|y [yw] y 5 [t2] [r5] [r7] r r [r5] [r2] 2 [t2] 4 6 9 [e6] [e9] e [e4] 1 4 [r6] [e8] 6 [e4] r [t2] [r6] [e2] [t4] [r6] [e4] [e2] e [e4] 1 4 [r6] [e8] 6 [e4] r [t2] [r6] [e2] [t4] [r6] [e4] [e2] e [e6] 3 6 [r8] [e0] 8 [e6] r [t5] [r2] [e5] [t5] [r5] [r5] 5| 5 5 5 [t5] [t5] 5 [y5] 5 [u6] 1 [y3] 8 [t6] 3 6 [u3]y [u6] 1 3 8 6 [o3] [t1] [y3] 5 7 [t2] [t7] 5 [o2] [o7] [y2] 5 [u7] 2 7 5 [u2] [e7] [t2] 2 [e6] [e2] [t4]|[e2] e [t6] 2 [e6] 2 [t4]|[e2] e [t6] [e6] 1 3 8 6 3 [t1] [e3]w [e5]t7 [y2] 7 [u5] 2 [u7] 2 [u6] 1 [y3] 8 [t6] 3 1 [u3]y [u6] 1 3 8 6 [y3] [y1] [o3] [y5] 7t[r2] 7 [o5] [o2] [o7] [y2] 5 [u7] 2 7 5 [u2] [e7] [t2] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] q [t6] 2 [e6] [qe] [t6] [e4] 6 1 6 4 [e1] [t6] [e1]w [e5]t7 2 7 5 [u2] [y7] [y2] [q4] [e8] t [q8] t [te] y [y0] [30] [wu8] [r8] 8|[r7] [r5] r [r30] [wr7] [r70] r r 5 r [r0] [w5] t [w5] y|[wu] [y9] [y5] [q4] [61] t [e84] t [t6] y [y4] [30] [wu8] [70] 8|[r7] [r5] r [30] [wr8] [r70] r r 7 r [r5] [w5] t [w5] [yw5]|u [u5] w [u6] 1 [y3] [t8] 6 3 1 [u3]y [u6] 1 3 8 6 [o3] [t1] [y3] 5 7 [t2] [t7] 5 [o2] [o2] [y7] 5 [u7] 2 7 5 [u2] [e2] [t7] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] q [t6] 2 [e6] [qe] [t6] [e6] 1 3 8 6 3 [t1] [e3]w [e5]t7 [y2] 7 [u5] 2 [u2] 7 [u6] 1 [y3] 8 [t6] 3 1 [u3]y [u6] 1 3 8 6 [y3] [y1] [o3] [y5] 7t[r2] 7 [o5] [o2] [o7] [y2] 5 [u7] 2 7 5 [u2] [e7] [t2] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] [qe] [t6] 2 [e6] q [t6] 2 [e6] [qe] [t6] [e4] 6 1 6 4 [e1] [t6] [e1]w [e5]t7 [y2] 7 5 2 [y7] 2 [u6] [e8] [t0] [e8] u [e6] [t3] [e6] [u6] [e8] [t0] [e8] u [i6] [u3] [y6] 5 [r7] [y9] [r7] y [wr] [y9] [r5] [y5] [w7] [y9] [w7] y w [r9] [i5] 2 [e4] [y6] [qe] y [e9] [y6] [e2] [i2] [e4] [y6] [qe] i [o9] [i6] [u2] 6 [e8] 0 [e8] 0 [e6] [t3] [y6] 5 [w7] [r9] [w7] u w [r9] [w5] [u6] [e8] [t0] [e8] u [e6] [t3] [e6] [q6] [e8] [t0] [e8] u [i6] [u3] [y6] 5 [w7] [r9] [w7] y w [r9] [w5] [y5] [w7] [r9] [w7] y w [r9] [i5] 2 [e4] [y6] [qe] i [e9] [y6] [e2] [i2] [e4] [y6] [qe] i [e9] [y6] [i2] 6 [e8] [t0] [e8] i [e6] [t3] [e6] [w5] [r7] [y9] [r7] w [wr] [y9] [r5]
  Level: 6
  Length: 04:04
  Intermediate
  Set Fire To The Rain

  Adele

 • [p6]|s|p [p9]|s|p [p4]|s|p [a5]|p|o [p6]|s|p [p9]|s|p [p4]|s|p [a5]|p|pe [t60] tttt t[94]ttttttt [tq4] t yu u[95]||| [o60]uuu u u[y94]yyyy yy [yq4] yyyt e[e95]| ee [y60]uuuuuuu[u94]uuu u u [qo4] yuyyyu[95]| t tt [t60]|o uuu[y94]yyy y y [yq4] y y te[95]00weee [e60] e e w [e84] u y| [tq4]y uy t [e95] t uyy [e60]| ouu [y94]tt e| [tq4]y uy t [y95] t e e [e60]| e w [w94] u y| [yq4]y uy t [e95] t uyt [e60]| ouu [y94]tt e e [qo4]uyuytt [e95] 0 w e [e60]| ty[u94] ytt y [yq4]| tty[u95] ytt y [t60]| ety[u94] e t y [yq4]| ty[u95] yty|e [60]| ey [u94] out t [yq4]| ety[u95] y t y [e50] eeeety[u94] e t y [yq4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [60] eeeety[u94] e t y [yq4]| ety[u95] ytt y [e60]ttt ttt[t94]ttt ttt [tq4] t uu u[95]| tt [o60]uuu uuu[y94]yyyy yy [yq4] yyytte[95]| eee [u60]uuuuuuu[u94]uuuuuuu [uq4]uu yyyu[95]| tt [t60]ttu u t[t94]ttu uyy [yq4]yyyyyye[95]00weee [e60] e e w [e84] u y| [tq4]y uy t [e95] t uyy [e60]| ouu [y94]tt e| [tq4]y uy t [y95] t e e [e60]| e w [w94] u y| [yq4]y uy t [e95] t uyt [e60]| ouu [y94]tt e e [qo4]uyuytt [e95] 0 w e [e60]| ty[u94] ytt y [yq4]| tty[u95] ytt y [t60]| ety[u94] e t y [yq4]| ty[u95] yty|e [60]| ey [u94] out t [yq4]| ety[u95] y t y [e50] eeeety[u94] e t y [yq4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [e60] e t t [y94] y u u [q4]| ety[u95] yty|e [60] eeeety[u94] e t y [yq4]| ety[u95] ytt y [e60] uu y t[y94] u e e [q4] uu y t[y95] t e e [q4] uu y t[y95] u e e [q4] uu y t[y95] t e e [60] uu y t[y94] u e e [q4] uu y t[y95] t e e [60] uu y t[y94] u e e [q4] uu y t[y95] t e e
  Level: 5
  Length: 03:09
  Intermediate
  Shape of You (Expert)

  Ed Sheeran

 • s S s P O | s S s P | iiiI O P | s S s P | s S s P | iiI O P | g G g D | Sg G g S | SSSSD g S | g G g D | S g G g | SSSSSssssPP POO O P i OPO Pi | iPsSSSSSssssPP POO O P i | OPO P S D | HHHHS S g DS | HHHHS S g DS | SSSSSSsS | DgS H | SSSsSS | HDS H S | SSssSS | DgS H | H S S S S S s S S
  Level: 4
  Length: 01:00
  Easy
  Rude

  Magic!

 • [y9] p [gd]fy [e6] u [sp]| [oi4]p[pi] p o [y1]uuoeros[y9] p [gd]fy [e6] u [sp]| [pi4] [pi] s so[so1]| | [yf] yp[gd]fyo[se] u [sf] u o p p o yuuoerosy p [gd]fy e u [sp] o [po] i s [yi]o[ts] u [sf]| [yf] yp[gd]fyo[se] u [sf] u p p s o [yt]uuoerosw o [yd] yo[us] u d u p s d fp| | [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da5] o [da] o [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da5] o [da] o [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da7] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [tpi4]||| [fd9]gyp[gd]fyo[a6]su [sf] y [oi4]p[pi] [pi] [oi] [y1]uuoeros[y9] p [gd]fy [a6]su [sf]| [sp4] i [sp] yo[so1] u [sf] y [yf9] yp[gd]f[y9]o[se6] u [sf] u [o4] p p o [y8]uuo[e7]ros[y9] p [gd]fy [se6] u [sf] o [po4] i s [yi]o[ts8] u [sf] u [yf9] yp[gd]fyo[se6] u [sf] u [p4] p o o [y1]uo [so] uo[s5] y a| [p5]| d y 4|||4||| [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] i [sh8] o hf[o8] [da5] o [da] o [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] [i2] [sh1] o hf[o1] [da5] o [da] o [sp4] i [sp] [i4] [da4] i [sf] i [sh8] o hf[o8] [da5] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [spI$] [sp$] [sp$] [sp$] [sp$] [usp$] [usp$] [usp$] [spi4] [sp4] [sp4] [sf4] [pi4] [sp4] [da6] [sf4] [spo5] [sp5] [sp5] [sf5] [o5]p[s2] [d1] [f7] [pgd6] 6 [spf6] 6 [sp6] [sp6] [sp3] [sp6] [spg5] 5 [pfa5] 5 [spo5] [sp5] [sp5] [sp5] [spi4] [sp] [sp4] [sf4] [up4] 4 [sp6] 8 [spo5] 5 [sf5] 5 [oa5] 5 [da5] 5 [da6] 6 [sp6] 6 [upo8] [upo8] [spo6] [spo6] [spi5]| [uso]| 5| | p i [sp] ipd i f yo[th] u [sh] y [rd]| | [sp] i [sp] i [da] i [sf] yo[th] u hfuo[rd]| | [sp4] i [sp] i [da] i [sf] i [sh8] o hfo [da7] o [da] o [sp6] u [sp] u [oa5] y [oa] y [sp$]||| [sp4] i [sp4] i [sp] i [sp] i [sp8] u8[da7] o [da5] o [pd] o [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o5] [da5] o [pf] o [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4] i [sp] [i4] [sp4] i [sp] i [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4] i [sp] [i4] [sp4] [i5] [sp6] [i4] [so8] u [da] [o8] [da5] o [sp] u [sp4]|||[uso8]| |[hda5]| [spf]
  Level: 7
  Length: 03:49
  Intermediate
  Safe and Sound (The Hunger Games)

  Taylor Swift

 • t||t||t||t||t| [te6]||[te]||[tq84]||[tq]||[wt85]||[wt]||[wt5]||[wt]|| [te6]||[te]||[tq84]||[tq]||[wt85]||[wt]||[wt5]||[wt]|| [te]||[ute]|y|y|[ytq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[ute]|y y y|[tq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[tpe]|a|s|[tqi]||i|[tqi]|o|i u [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[tfe]|d|d|[tqd]|d|f|[tqd]|s|s| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]||o| [ws8]||[w8]||[w8]||o|[ws8]|d|f| [a73]||[73]||[73]||[73]|a|s| [s84]|p|o|[o84]||[84]||o|[p84]|o|p| [u85]||[85]||[y75]||[75]||o| [ws8]||[w8]||[w8]||o|[ws8]|d|f| [a73]||[73]||[73]||[73]|a|s| [s84]|p|o|[o84]||[84]||o|[p84]|o|p| [u85]||[85]||[y75]||[75]|| [ute]||[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||o|[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||[utpe]|a|s|[tqje]||j|[tqje] h|h| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [ute]||[utfe]|d|d|[tqed]|d|f|[tqed]|s|s| [wt0]||[wt0]||[ywr]||[ywr]|| [te]||[ute]|y|y|[ytq]|y|u|[ytq]|t|t| [wt]||[wt]||[wr]||[wr]|| [te]||[ute]|y|y|[tq]||[tq]|| [wt]||[wt]||[wt]
  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Say Something

  Christina Aguilera

 • t|t|t|t t [t60]| 6 [t60]||[t84]||[t84]||[t51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[ut60] y y [yt84] y u [yt84] t t [t51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[ut60] yyy [t84] y u [yt84] t t [t51]||[t51]| t [t95]||[t95]| t [t60]||[tp60] as [ti84]| ii[ti84] o i [ut51]||[t51]||[t95]||[t95]|| [t60]||[uf60] d d [yd84] d f [yd84] s s [t51]||[t51]| t [t95]||[t95]| o [of851]||[851]||[851]||[sf851] [sg][sh] [fa730] [da]| [730]||[730]||[730] [da][sf] [sqg84] s s [sq84]||[q84]| t [tqp84] o [pi] [wus8] df [w8]||[95]||[95]| o [of851]||[851]||[851]| s[sf851] [sg][sh] [fa730] [da]| [730]||[730]||[730] [da][sf] [sqg84] s s [sq84]||[q84]| t [qpi84] o [pi] [wuto8]||[w8]||[yro95]||[95]|| [ut51]
  Level: 7
  Length: 01:20
  Intermediate
  Say Something (Alternative)

  Christina Aguilera

 • [yw80]|o|u| t| [wr70]|o|u| y| [te80]|o|u| t| [tqe8]|i|i| iu| [w80] o o|uu|yt| [w70] o o|uu||| [e80] o o|uu|yt| [qe8] i iu iu||| [w80] o o|uu|yt| [w70] o p|uuy| [e80] o o|uu|yt| [qe8] i iu iu||| [w80] ops| ops d s [w70] opspsps s d f [e80] f|d fg f d s [qe8] s [w80] ops| ops d s [w70] ops| ops d f [e80] f|d fg|fd|s [qe8] p||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70] o o [w70]uu||| [e80] o o [e80]uu|yt| [qie8]|uiu[qie8]u||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70] o p [w70]uuy| [e80] o o [e80]uu|yt t [qie8] i iu[qie8]u||| [wa80]|s|[wo80]|u|o| [w70]| [w70] o [ea80]|s|[oe80]|u|o| [qe8] iuy [qe8]||| [w80] o o|uu|yt| [w70] o o|uu||| [e80] o o|uu|yt| [qe8] i i i iu| [w80] o o|uu|yt| [w70] o o|uu||| [e80] o o|uu|yt| [qe8] o o iu||| [w80] ops| ops d s [w70] opspspsps d f [e80] f|d fg|fd s [qe8] s h f d [ws80] h f|oopspd s [w70] opspspsps d f [e80] h|h fg|fd s [qe8] s|df||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70] o o [w70]uu||| [e80] o o [e80]uu|yt| [qie8]|uiu[qie8]u||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70] o p [w70]uuy| [e80] o o [e80]uu|yt t [qie8] i iu[qie8]u| o [wa80]|d|[wo80]|u|o| [w70]| [w70]||| p [ea80]|s|[se80]|o|u|i [qe8] oiuy[qe8]||| [w80] o o|uu|yt| [w70] ooouu||| [e80] ooo|uu|yt t [qie8] i iuiu||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70] o p [w70]uuy| [e80] o oo[e80]uu y t| [qie8] i iu[qie8]u||| [w80] o o [w80]uu|yt| [w70]uoup [w70]uuu| [e80] o o [e80]uu|yt| [qie8] i iu[qie8]u| o [wa80]|s|[wo80]|u|o| [w70]| [w70] o [ea80]|s|[ed80]|p|s| [qe8]apapo[qie8]o|u| o [wp80]|o|[wu80]|t|y| [w70]| [w70] o [ea80]|s|[oe80]|u|o| [qe8] iuy [qe8]||| [w80]
  Level: 6
  Length: 03:25
  Intermediate
  Say You Won't Let Go

  James Arthur

 • t o s h h g f d r o a d d f g f e u [sp] s u d e f q d t s w a p [wo] [o8] w t o [wo] [ti] [wu] y 7 w r y [yw] [ur] [yi] u 6 0 t [te] 0 y [ut] i 4 u [te] y 5 t r t [t6] 0 e [ur]| t| e 6 0 e [ur]| t|| 8 w t [yuo] o s d d 7 [wf] t [yuo] f d s ds [p6] 0 t [oi]| e [pi] [ea] [s5] [d9] w [yra]| w [rp] o 8 w t [yuo] o s d [wd] 7 [wf] t [yuo] g f s ds [p6] 0 t [oi]| e [pi] [ea] [s5] [d9] w [yra]| w [se] [ys] 6 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| ds[tp] r 6 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| sp[yro] w [81] w t [wh] [uoh] g [utf] [wd] 7 w r [wd] [yrd] [wf] [yrg] [of] 6 0 [se] [uts] e [d0] [ut] [fe] 4 [qd] [te] s 5 [wa] [yrp] [wo] [81] w t [whf] [uohf] [gd] [utsf] [wda] 7 w r [wda] [yda] [wsf] [rgd] [wsf] 6 0 [use] [tid] e [of] t [pge] 4 [qof] [te] [id] 5 [wus] [yra] [us] [us6] 0 e [ur]| t| e 6 0 e [ur]| t|| 8 w t [yuo] o s d d 7 [wf] t [yuo] f d s ds [p6] 0 t [oi]| e [pi] [ea] [s5] [d9] w [yra]| w [rp] o 8 w t [yuo] o s d [wd] 7 [wf] t [yuo] g f s ds [p6] 0 t [oi]| e [pi] [ea] [s5] [d9] w [yra]| w [se] [ys] 6 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| ds[tp] r 6 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| sp[yro] w [81] w t [wh] [uoh] g [utf] [wd] 7 w r [wd] [yrd] [wf] [yrg] [of] 6 0 [se] [uts] e [d0] [ut] [fe] 4 [qd] [te] s 5 [wa] [yrp] [wo] [81] w t [whf] [uohf] [gd] [utsf] [wda] 7 w r [wda] [yda] [wsf] [rgd] [wsf] 6 0 [sie] [tid] e [of] t [pge] 4 [qof] [te] [id] 5 [wof] [ysri] [us] [ywspi5] q e [ywtpi]| [ro] [so] [wd] [of1] 8 [wg] [utof]| w [uro] p 4 8 e [ti]| [s8] [tse] [qd] [si5]p[qo] e [wti]| q e t [tie5] q e [ywti]| [ro] [so] [wd] [of1] 8 [wg] [utof]| w [uro] p [te4] 8 [sie] [tsi] 4 q [tshe] [sih] 5 4589qw59qwetyiopsdhjlz [xvlh83] w t [vuh] [vutoh] [wgc] [xutf] [zwd] 7 w r [zwd] [zyrd] [xwf] [yrgc] [xof] 6 0 [sle] [utsl] e [zd0] [ut] [xfe] 4 [zqd] [te] [sql] 5 [wka] [yrpj] [woh] [81] wtuo[thf][hf][uohf] [wgd] [utsf] [wda] 7 w r [wda][da][yrda] [wsf] [yrgd] [wsf] 6 0 [use] [tid] e [of] t [pge] 4 [qof] [te] [id] 5 [wus] [yra] [us] [us6] 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| ds[tp] r 6 0 e [ur] s [ed] [tf] [ug] 5 q [fe] [ytsi]| sp[yro] w [83] w t [wh] [uoh] g [utf] [wd] 7 w r [wd] [yrd] [wf] [yrg] [of] 6 0 [se] [uts] e [d0] [ut] [fe] 4 [qd] [te] s 5 [wa] [yrp] [wo] [81] w t [whf] [uohf] [gd] [utsf] [wda] 7 w r [wda] [yda] [wsf] [rgd] [wsf] 6 0 [use] [tid] e [of] t [pge] 4 [qof] [te] [id] 5 [wof] [ysri] [us] t o s h h g f d r o a d d f g f e u [sp] s [us] d e f q d t s w a p [wo] [o8] w t o [wo] [ti] [wu] yu [y7] w r y [yw] [ur] [yi] u 6 0 t [ye] 0 u t i 4 u [te] y 5 t r t [wt10]
  Level: 7
  Length: 04:02
  Intermediate
  Right Here Waiting

  Richard Marx

 • h h [sqh] gf [f8] ds [qpf] a s [da0] p O [te] p a s a p [wf]|| t ds [sqpo]||t||q|| [yO0] p a [te] p a s a p [wtf] s a p ds [sqpo] ap [to] iu [qo]|| [ya0] p O [te] p a s a p [wf]|| t ds [sqpo]||t||q|| [yO0] p a [te] p a s a p [wtf] s a p ds [sqpo] ap [to] iu [qi]|| 0 [yp] [yp] [up60]||f|| [uO60]||f|| [ueI9]||y|| [ue9]||y p p [up60]||f|| [uWO6]||p|| [pfG9]| |p p [TQO]| I O| p [pfG9]||e p p [TQO]| I O| p [uqp]||i o p [qfe] gf [ed7] f| [p60]||p| f [pf8] as s a p [uqp] a s p|| [O0] p a O|| [te] p a s a p [wf]|| t ds [sqpo]||t||q|| [yO0] p a [te] p a s a p [wtf] s a p ds [sqpo] ap [o8] iu [qi]|| [ya0] p O [te] p a s a p [wf]|| t ds [sqpo]||t||q|| [yO0] p a [te] p a s a p [wtf] s a p ds [sqpo] ap [o8] iu [qi]|| 0 [yp] [yp] [up60]||f|| [uO60]||f|| [ueI9]||y|| [ue9]||y p p [up60]||f|| [uWO6]||p|| [pfG9]| |p p [TQO]| I O| p [pfG9]||e p p [TQO]| I O| p [uqp]||i o p [qfe] gf [ed7] f| [p60]|| p| f [pf8] as s a p [uqp] a s p|| [O0] p a O|| [te] p a s a p [wf]|| t ds [sqpo]||t||q|| [yO0] p a [te] p a s a p [wtf] s a p ds [sqpo] ap [o8] iu [qi]|| [ya0] p O [p60]||f|| [sf60] a p a| s [a95]| o p a s [60] a p u|| [95]| o p a s [a60]| p u| p [o95]||p a s [60] a p [u%]| 6 [aY7] a a [a6] a s [ua%]| [p$] [O3] u u [ue9] Ip a|| [W0]||[W0]| u [ue9] Ip [ueS9]| a [pe7]| I [yue0]|| [60] T T u| T [uW6]||u|| [eI9]| u I| y [ueO9]||[yI] p p [up60]||f|| [uO60]||p|| [pfG9]| |p p [TQO]| I O| p [pfG9]||e p p [TQO]| I O| p [pfG9]||e p p [TQO]| I O| p [uqp]||i o p [feQ] Gf [ed7] f| [pf60]||p| f [od0]| f [se] h h [tqh] gf f ds p a s [ya0] p O [p6]||[jf8]|| [hd0]| j [fe]|| [tsqf] ap [o0]|| [tqf] d s [ya0] p O [pe]|| f j x [xk60]
  Level: 7
  Length: 03:44
  Intermediate
  Only Hope

  Mandy Moore

 • [s8]| [w0]| [w0]| [a5]| [w0]| [w0]| [s8]| [w0]| [wp0]| [a5]| [ws0]| [wp0]| [a9]| [qe]| [qed]| [f6]| [e0*]| [eS0*]| [d9]| [qe]| [qe]| 6| [qe]| [qe]| [wh]| [yr]| [yr]| [G9]| [yr]| [yr]| [wg]| [yr]| [yr]| [g9]| [yrf]| [yrd]| [j8]| [w0]| [wh0]| [g5]| [w0]| [wd0]| [f9]| [qed]| [sqe]| [d5]| [wp97]| [wa97]| [s8]| [w0]| [w0]| [a5]| [w0]| [w0]| [s8]| [w0]| [wp0]| [a5]| [ws0]| [wp0]| [a9]| [qe]| [qed]| [f6]| [e0*]| [eS0*]| [d9]| [qe]| [qe]| *| [eQG]| [jeQ]| [h0]| [wt]| [wts]| [j*]| [e0]| [je0]| [j9]| [qge]| [qed]| [k(]| [rQ]| [rkQ]| [l0]| [wtk]| [wtj]| [h8]| [w0]| [wh0]| [J*]| [je0]| [he0]| [g9]| [qe]| [qje]| [d9]| [wr]| [wr]| 5| [w97]| [wf97]| [s8]| [w0]| [w0]| [w0]
  Level: 6
  Length: 01:04
  Intermediate
  Once Upon A Dream (Maleficent)

  Lana Del Rey

 • [le][uk]p[ja] h[sf]|| z [kj] [wl][yk]o[pj] [ha]d|| [kj] f [ql]kt[ji] [oh][sp]|| f s [wpd] [yd] [od]f[pa]||s| [s6]a p ouddd sf s [s5]a p oyddd sdfa [s4]a p otd d sf as[wd5] d dfa||s| [s6]a p o[yu]d d sf d [ws95]a p oyddd sdfa [s4]a p itd d sd df[d5] d [wd]fa||s| [s6]a p ouf a aa s [ws5]a p oyf a aa p [sq4]a p otf a aa s [wd5] d dfa||s| [s6]a p ouf a aa s [s5]a p oyf a aa p [s4]a p otf a aa as[wd95] d dfd| hlzx [xh8] w t [yuh]| hlzx [zh5] 9 [wl] [rkh]|| o [sf] 6 d 0 [spe]| o 6t[to]p4 8 q [wt]| hlzxc[xlh8] w t [ulh]| hlzx [zh5] 9 [wl] [rkh]|| o [pf] 6 d 0 [spe]| o 6 [to]p4 8 q [wte]| | [use60]
  Level: 6
  Length: 01:28
  Intermediate
  Nothing Like Us

  Justin Bieber