A-Z of Music Sheets

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • 4 O OOOO OoOoOi OoOoOi O O OOOO OoOoOi OoOoOi O O OOO OoOoOi OoOoOi O O OOO OoOoOi O oisPO o is POoi is POo i iiiiiiiiiSs O O OOOO OoOoOi OoOoOi O O OOOO OoOoOi OoOoOi i OPsSs i OPsOOi i OPsSs i OPsOOi
  Level: 3
  Easy
  E.T

 • [8to]||wt[8wy] r t
  [6wt]||wt[6wy] r t
  [3wt] r t| r t r
  [4wt] e| |wet
  [8t] we t 8| wet
  [6t] we w 6| wet
  [3wt] r t| r t r
  [4wt] e| |[4w]e[5t]
  [8t] ty u [8y]| wet
  [6t] we w 6| wet
  [5wt] r [5t]| r t r
  [4wt] r [4t]| r t u
  [4wu] y [4u]| y u y
  [4ei]||[wu]||t|
  [1to]||iui uy[6tu] u[ru]
  5 y y u||[3w] tt
  [2qy] u t| |[3w] tt
  [4ey] u t| w| 4|
  [1to]||iui uy[6tu] u[ru]
  5 y y u| t[3wt] t
  [2qy] ut e||[3w] tt
  [4ey] ut| q| u i
  [8i]ut| t 8| t u
  [6wt]||wt[6wy] r t
  [3wt] r t| r t r
  [4wt] e| |wet
  [8t] we t 8| wet
  [6t] we w 6| wet
  [3wt] r t| r t r
  [4wt] e| |[4w]e[5t]
  [8t] ty u [8y]| wet
  [6t] we w 6| et
  [5wt] r [5t]| r t r
  [4wt] r [4t]| r t u
  [4ei]||[wu]||t|
  [1to]||iui uy[6tu] u[ru]
  5 y y u||[3w] tt
  [2qy] u t| |[3w] tt
  [4ey] u t| w| 4|
  [1to]||iui uy[6tu] u[ru]
  5 y y u| t[3wt] t
  [2qy] ut e||[3w] tt
  [4ey] ut| q| u i
  [8i] ui ui ui ui u
  [6i] ui uiut||t
  [3w] y u||y| t
  [4wy] t| |w t
  [8p] o u| p o oiu
  6||ttp o u o
  [5o] y| ttu y y t
  4 tttttu u o|
  4| 4 p 4| [4t]|
  [8i]ut| |t u
  [6wt]||wt[6wy] r t
  [3wt] r t r t r
  [4wt] e

  Level: 5
  Length: 02:53
  Intermediate
  Easy On Me (Adele)

 • [8u]|0|[wo]|[5d]|7|9| [6s]|8|[0o]|[4i]|6|8| [8u]|0|[wu]|[6u]|[8i]|[0o]| [4p]|6|8|[5o]|7|9| [8u]|0|[wo]|[5d]|7|9| [6s]|8|[0o]|[4i]|6|8| [8u]|0|[wo]|[5o]|[7p]|[9a]| [8s]|0|w|[8s]|0|w| [5d]|7 o [9o]|[5a]|[7p]|[9o]| [8u]|0|[wo]|[8s]|0|w| [4p]|6|[8s]|[$d]|6|[9s]| [5a]|7|9|[5o]|7|9| [8u]|0|[wo]|[5d]|7|9| [6s]|8|[0o]|[4i]|6|8| [8u]|0|[wo]|[5o]|[7p]|[9a]| [8s]|0|w|[80ws]
  Level: 4
  Length: 01:18
  Easy
  Edelweiss

 • [wo]|[y9][wo]|[y9][wo][y9][wo][ra][yd]| [ts]|[pe][ts]|[pe][ts][pe][QI][pe][y9]| [yrr]yo[yr][yro][yr][yr][yra][yrp][yro] [yto][ytI][ytI][yt][yt][ytp][yts][ytI] [yrp][yro][yro][yr][yr][yra][yrp][yro] [yto][ytI][ytI][yt][yt][ytp][yts][ytI] [ro]o[to]IuI[yo]oapop[wa]a[ed]sas[rd]| [da]| [sf]| [daQ][sp][sp] [wsp][oa][oa] [ua8]pp [to9]IuI[o7] [pI9] [woa]| [da]| [sf]| [daQ][sp][sp][sp][wsp][oa][oa][oa] [ua8]p[p8]p[to9]I[u9]I[wro]| yrwry oyoad [ytI] [wro]| yrwry oyoad [ytI] [wro] 99[wro] 99[wro] 555
  Level: 6
  Length: 00:45
  Intermediate
  Eine Kleine Nachtmusik

 • u p O p a s a s d
  [8f]| w| 8| [wh]h
  [8f]| w| 8| [wj]h
  [8f]| w| 8 f [wd] s
  [6d]sp 0| 6| [0f]|
  [6d]sp 0| 6| 0 u
  [6p] O [0p] a [6s] a [0s] d
  [8f] d[ws]| 8| [wj]h
  [8f]| w| 8 jh[wj] h
  [8j]hf w| 8 f [wd] s
  [6d]sp 0| 6| [0f]|
  [6d]sp 0| 6 8 9 [0f]
  [qj]| 8 H [qj] H[8j] k
  [ql] k[8j]| q| [8l] j
  [8h]| w| 8 h [wj] h
  [8f]| w| 8 8 9 [0f]
  [qj]| 8 H [qj] H [8j] H
  [qj]| 8| q j [8l] j
  [8h]| w| 8 h [wj] h
  [8f]| w| 8 f [wd] s
  [6d]sp 0| 6| [0f]|
  [6f]| 0| 6| 0|
  6| 0| 6| 0 u
  [6p] O [0p] as6 a [0s] d
  [8f]| w| 8| [wj]h
  [8f]| w| 8| [wj]h
  [8j]hf w| 8 f [wd] s
  [6d]sp 0| 6| q u
  [6p] O [0p] as6 as0d
  [8f]| w| 8| [wj]h
  [8f]| w| 8 jh[wj] h
  [8j]h [wf]| 8 f [wd] s
  [6d]s [0p]| 6 8 9 [0x]
  [qb]| 8 V[4b] V[8b] V
  [qb]| 8| 4| [8m] b
  [wv]| 8| 5| [8b] v
  [wx]| 8| 8 8 9 [0x]
  [qb]| 8 V[4b] V[8b] V
  [qb]| 8| 4| [8m] b
  [wv]| 8| 5| [8b] v
  [8x]| w| 8| [wz] l
  [6j]| 0| 6| [0l]|
  [6j]| 0| 6| [0l]|
  [6j]| 0| 6

  Level: 5
  Length: 02:13
  Intermediate
  El Condor Pasa

 • [qi] [uq] [ye] [qT] [ye] [uq] [i9] q e| p [s6] [a8] [p0] e 0 [ue] [t6] 0 e 0 e 0 [r3] 0 W 0 W [t0] [y2] 7 [t0] 7 [r0] 8 [t1] 6 [80] 6 [80]t6y[u6] 3 6 * [qe] T [i9] [uq] [ye] [qT] [ye] [uq] [i9] q e| pa[s6] [a8] [p0] e 0 [u8] [t6] 8 0 w e [r0]uo [r3] [ro%] [ro7] [ro0] [ro7] [ro0] [ya3] % [ya0]|7 [us0] [ya6] 9 [tp0] 8 e 8 680e|| yu[i2] [u6] [y9] 0 qy1u [o2] 9 q|q [p3] [s6] [a0] [p6] 8 0 3u[t6] 0 e 0 8 6 [r3] % 7 9 7r%t[y3] % [t7] 0 [r7] % [t6] [r8] [t0] [re] [t0] [y8] [u6] * 0 w [e1*]Tuo [i92] [uq] [ye] [tq] 9y6u[i2] 9 6 9 q 3 [s6] [a8] [p0] e 0 [u8] [t6] 8 0 e 0 8u[r3]yO[O%] [O7] [O0] [O7]o5O [a53] % [a7] 0 7 [s%] [a6] 8 [p0] e [742]| [631]|ertyuiop[ypi92] [qp] e [qp]p[pe] 4 [p92] q [oe] q e [qi] [t6]up[p8] 0 e 0p8p[p6] 8 [u0] e [t0] 8 [r3]yO[O%] 7 [r0] 6[rO]%[rO] [rO3] % [ya7] 0 6 [us%] [ya6] [tp8] [tp0] e 0 [u8]pS6 * 0 w 0| [ypi92] [qpi] [pie] [qpi] [pie] [qpi4] [pi92] q [uoe] q e [yqi] [p6] [tp8] [tp0] [tpe] [tp0] [tp8] [tp6] 8 [u0] 8 [t0] 8 [yrO3] [yO7] [rO0] [rO%] [rO7] [rO0] [ya3] 0 [ya7] 0 % [us7] [ya6] 8 [tpe] 0 8 0 [t6][u8][p0]e|| 6 8 [e0] 8 [te] 0 6 8 [e0] 8 [e0] 8 6 8 [te] 8 [te] 8 [e860]||y u [i2] u [y64] T [y64] u [i2]|[64]|[64]ip[s6] a [p31]|[31] u [t3]|[70]|[70]| [r3]|[70]|[70]rt[y3]|[t70]|[70] r [t6] r [t31] r [t31] y [ue631]||6 [u31] [i2] u [y64] T [y64] u [i2]|[64]|[64]pa[s6] a [p80]|[80] u [t6]|[80]|[80]uI[O3] % [70] % [70] O [a3]|[70]|[70] s [a6]|[p31]|[31]|[86]|| [pi2] [pi] [pi64] [pi] [pi64] [pi] [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [ut6] [ut] [ut31] [ut] [ut31] [ut] [ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2]|[64]|[yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[ut31]|[te31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [pe0] 8 [e0] 8 [86]|| 6|[te]|[te]| 6|[te]|[te]| 6|[te]|[te]| [e860]||[yr] [ut] [yi2] u [yr64] [eT] [yr64] [uT] [yi2]|[64]|[64]ip [sp6] a [up31]|[31] u [te6]|[31]|[31]| [rW3]|[70]|[70]rt [yr3]|[te70]|[70] r [te6] r [t31] r [te31] y [ue631]||6 [uT31] [yi2] u [ye64] T [ye64] u [yi2]|[64]|[64]pa[sp6] a [up80]|[80] [ut] [te6]|[80]|[80] ru[O3] % [70] % [80] [uO] [uaO3]|[70]|[70] [sp] [a6]|[up31]|[31]|[86]|| [p2]iy[p64]iy[p64]iy [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [p6]ut[p31]ut[p31]ut[ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2] [yp] [yp64] [yp] [yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[sp31]|[tp31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [tpe0] [r8] [e0] [W8] [e860]|| [p2]iy[p64]iy[p64]iy [pi2]|[yo64]|[64] [yi] [p6]ut[p31]ut[p31]ut [ut6]|[yr31]|[te31]| [rW3] [rW] [rW70] [rW] [rW70] [rW] [rW3]|[te70]|[70] [yr] [te6]|[31]|[yr31]|[ut86]||3 [yp2] [yp] [yp64] [yp] [yp64] [yp] [pi2]|[yo64]|[yi64]| [tp6] [tp] [tp31] [tp] [tp31] [tp] [tp6]|[sp31]|[tp31]| [yO3] [yO] [yO7] [yO0] [yWO7] [yO0] [uO3]|[p70]|[a70]| [sp6] [a8] [tpe0] [r8] [e0] [W8] [e860]|| [e6][t1][u3][p6]
  Level: 6
  Length: 03:25
  Intermediate
  El Sol Se Recuesta (Black Lagoon)

 • [ips] s a p o [tuo] u u o [yoa] a [yoa] p s [qeti] [eti] s s [8wtus] o o u [wtu] s a [5wyoa] [yoa] a [6etua] p p a [etua] p s [qeti] [eti] s s [8wtus] o o u [wtu] s a [5wyoa] [yoa] a [6etua] p p a [etua] p s [qeti] [eti] o o [8wtuo] o o o [wtuo] o g f [5wyoa] d [yoa] a [6etua] p p a [etua] p s [qeti] [eti] s s [8wtus] o o u [wtu] s a [5wyoa] [yoa] a [6etua] p p a [etua] p p [qeti] [etip] o [8wtu] o [wtuo] a [5wyoa] [yoa] [6etu] [etup] [qeti] [etip] o [8wtu] o [wtuo] a [5wyoa] [yoa] [6etu] [etup] p [qetip] i [etia] s [8wtu] o o o [wtuo] s a [5wyoa] [yoa] a [6etua] p p a [etua] p s [qetis] o o [etio] a s [8wtu] o o o [wtuo] s a [5wyoa] [yoa] a [6etua] p p a [etua] p s [qetis] o [etio] f [8wtuf] [wtua] a [5wyoa] [yoa] [6etu] [etu] s [qetis] o [etio] f [8wtuf] [wtua] a [5wyoa] [yoa] [6etu] [etup] [qipsg] o o f [8tosf] a a [5wdhk] [6epsf] [5woa] [qipsg] o o f [8tosf] a a [5wdhk] [6epsf] p
  Level: 8
  Expert
  Elastic Heart

 • 8 w y Y o 8 w y Y o s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O [Yh] [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o [ak] s d [D8o] w y Y [os] D d s [O8d] W y Y i d D [7og] w y Y i g h H [D8h] w t Y [Dos] s s [tfhl] u o [Pl] [Lf] l h [Jqg] W [Ht] i O H h g [wh] t Y o Z [wz] r y i k [D8hl] w t Y o s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [yh] i O g w r y i g h g [D8s] w t [Ydg] [Doh] s s [Hql] t i [OJh] [Hsg] J l [(Dhl] t [Yh] o s h H h [Gy] I [pz] s [Gj] l [wl] y i o s k l z l [wk] y i o a d g h k z v o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wpsg] y i g [woaf] y i d [8s] w t u [osfhl] s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o [sf] s s [9psg] e t [if] [wad] [rf] [yg] [ij] [P8dgh] w E i [wsfh] E t u s s [qjl] t i [phk] [sgj] k l [0sfhl] t [uh] o s s [9d] e t [yf] [IG] f d [wpsh] y i [ps] [wyioah] o o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] u u [6sf] 0 r [td] [us] d f [0of] r [ua] I o o o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [oa] [9ip] e t y [I9p] e a t s y [wipsd] t y i [wyioad] o [8fh] w t [udg] [osf] g h [7oah] w [rd] y [oa] o o [^Pd] w E [yf] [og] f d [eg] t [is] p i s [WHl] t i [OJh] [Hsg] J l [wsfhl] t [uh] o [sf] s s [wyipsg] g [wyioaf] d [8s] w t u [of] o [qp] e t [ij] [qah] w [rg] y [0ah] w [rf] [yd] [es] t [us] [os] [9ipsg] e t y [ips] i i [WOisg] t y i [Os] g [wpsg] y i p s p [ig] y [wiaf] y i o [ad] o i y [8uos] w y u o y u o [8ups] e u i p u i p [8wyuos]

  Level: 7
  Length: 03:35
  Intermediate
  Elegy

 • 6 0 r t| | 6 0 r t| | [ut6] 0 r t| | [ti6] [u0] r t| | [ur6] [t0] r t| | [uo8] w y u| | [y8] [wu] y u| | [pi9] e u i| | [urO0]||| 6 0 [re] t r| t| [u6] 0 r t| | [i6] 0 [urp] t a| [sp]| [up6] [u0] r t| | [uo8] w y u| | 8 w y u| | [pi9] e u i| | [urO3]||| 6 0 [re] t r| t| [u6]| 6 0 t| | [t8] w E w y| 8 t [e4] 8 q 8||[t4] y [YE1] 5 8 i [oe4] 8 q i [yi^] q E q y y y u 7 q e| 5 9 q| [o80] w [ut] w u| t y [y^] q E q y| [yd]| [TS6] 0 [pje] T u| | [igd9] e y e 8 e [zyd] e [zd^J] q E y 6 q E y [zvhJ5] 9 w E y| | [yrp5] [i9] w r y| | [tspi] t [pi] s| | [utp]||| 6 0 r t| | 6 0 r t| | 6 0 [rp] t a| s| [f6] 0 r t| | [u8] w [ys] u d| f| [uo8] w y u w| | [ie9] e [ui] i o| p| [uaO0]||| * W T W Y W u W
  Level: 6
  Length: 01:54
  Intermediate
  Empty Chairs At Empty Tables (Les Miserables)

 • [S] 0 [fW] 0 [QD] [S0] [a(] 7 [S] [O0] [WI] [a0] [QO] 0 ( [u7]I[O] 0 [aW] 0 [QP] [O0] [I(] 7 [u6] [I0]u[Y7] [rQ(] [T*] [W0] [W0]

  Level: 3
  Length: 00:10
  Easy
  End Card (Nisekoi)

 • k| |[le]| [h0]| [qj]|| k|[le]|f|[zod0]|[sl]|[sql]|t|[pi]|h g [of8] w [tso]|[od5] 9 [rh]|[sp6] 0 e r t|s d [pif4] 8 e|[od5] 9 [ws]|[s8] w t u o|p a [so6] 0 e 0 [o3] 7 w 7 [p4] 8 q| p a [s6] 0 [fe] [s0] [d3] 7 [ws]|[s4] 8 e q t|o i [u1] 5 [t8] 5 [y5] 5 [o5] 9 [te6] 6 6 0 e|t y [u4] 8 q 8 [y5] 9 [wt]|[wt10] 8 0 w t h| | [xtsh]|o|[xvsf]| | [xtsh]|o|[xvsf]| | [zwpd]|y|[oa]| k| [plfe]|[uk]|[spj]||j| [uha0]|r|[uo]| h| [sqji]|t|[plig]| | [zwoh]|y|[ol]| z| [xtshf]|o|[sf]| | [xtsh]|o|[xvsf]| | [xtsh]|o|[xvsf]| | [zwod]| y| [oka]| [plfe]|[uk]|[spj]||j| [uha0]| [uo]| h| [sqji]|t|[plig]| | [zwoh]|y|[ol]| [za]| [plfe]|u|[sp]| f| [uplfe]| |[ld]| [qlig]|t|[pi]||| [ywok]| [plfe]|u|[sp]||| [whda] [ple]| [h0]| [qj]||k| [le] u [sf]|[zd0] t [sol]|[ql] t o i p|h g [f8] w [ts]|[d5] 9 [rh] w [s6] 0 e r t|s d [f4] 8 e q [d5] 9 [ws]|[s1] 8 0 w t|p a [s6] 0 e 0 [o3] 7 w 7 [p4] 8 w q e|p a [s6] 0 [fe] [s0] [d3] 7 [ws] a [p4] 8 e q t|o i [u1] 5 [t0] 5 [y5] 5 [o5] 9 [t6] 6 6 0 e|t y [u4] 8 0|[y5] 9 [wt]|[t1] 8 0 w t|s d [qf] e u t [wod] y [so]|[s8] w t u o|l z [pif]| [oda]|s|[so%] ( [oY]|i|[tY]| [zg^] q E|P|d| | 8 [wu] [yo] [us] [of] [sh] [lf] [xh] [vl] [xm] [xv] [vm] [xm]
  Level: 6
  Length: 02:50
  Intermediate
  End Theme (5 Centimeters per Second)

 • [toY] | s [ysoE] P o i [toYW] | s [ywsE] P o i [tqYW] | [ywiE] | [toYW] | % | % [81]hZ[z81]lJhg^hZ[z^]lJhg%hZ[z%]lJhg5hZ[z5]lJhg4hZ[z4]lJhg^hZ[z^]lJgJ[@(]hZ[z@(]lJhg5kv[c5]Zzkh1[sh5][hZ8][zg1][lD5][dJ8][sh1][gd8]^[hP4][h^Z][zg^][lD4][d^J][sh^][g^P]%[hO@][hZ%][zg%][lD@][dJ%][sh%][gO%]5[hP2][hZ5][zg5][lD2][dJ5][sh5][og5]4[sh1][lZ4][zh4][lg1][JD4][sh4][gP4]5[hd2][lZ5][zJ5][lh2][gJ5][hd5][gJ5][l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[tsoY] | Ps[yoE] | io[tYW] | Yi[ywE] | E | [tqW] | [yqE9] | P | [woE(] | [ywr] | [toY] | D | [yodE] | o | [tsYW] | [ywPE] | o | [tqYW] | yY[ywiE] | y | [toY] | [@851] | sdDhDhlz[lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][zg^J][zgJ][zgJ][zgJ][zgJ][zgJ][gdJ][dPH][shD81][shD][shD][shD][shD][shD][lhD][zlh][lhZ][zcJ5][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][hZJ][zhJ] [lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ][zlh][lZH][zc^J][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcJ][zcB][zVJ][vlZ81][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][vlZ][zcJ][zcJ][lhZ][zhJ5][lhZ][zhJ][lhZ][zhJ][lhZ][zhJ5][hdJ][hdP5][hdJ][lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][lhZ%][lhZ][lhZ][lhZ][zg^J][zgJ][zgJ][zgJ][zg^J][zcJ][zcJ][zc^B][zc^V][vZJ@(][vZJ][vZJ][zcJ@(][zcJ][zcJ][lhZ92][lhZ][lhZ][zhJ92][zhJ][zhJ][lhD81][lhD][lhD][lhD81][lhD][lh^D][lhD][zhJ][lh^Z][zcJ][vlZ%][vlZ][vlZ]%[vlZ][vlZ%][vlZ][vlZ%][vlZ][zcJ5][zcJ][zcJ]5[zcJ][lZH5][lZH][lZH][zhJ5][zhJ][zhJ][ljg4][ljg][ljg]4[ljg][ljg][ljg4][ljg][ljg][ljg4][ljg][ljg][zkh5][zkh][zkh]5[zkh][zkh][zkh5][zkh][zkh][zkh][zkh5] %([W%]t[Y%]o[s%]D[h%]D[h%]l[Z%]v[m%]Z^q[^E]y[i^]E[y^]i[^P]i[^P]d[g^]J[z^]c158[98](w[t1]yY8os[D1]h[l8]Z[v1]Z[l8]h[B5]vz5Jh[z5]Jh[J5]hd[h5]dP[o5]yE[w5]9^552%([W%]t[Y%]O[s%]D[H%]D[h%]H[l%]Z[V%]m^q[^E]y[i^]P[d^]g[^J]Pd^gJ[z^]cB^zc[v1]Zm[Z8]mv[m1]vZ[v8]Zl[Z1]lh8gD[s1]oY8tw59w5Ey[E5]yo5Pd[o5]Pdh[d5]hJ[z5]vB5zv%([W%]t[W%]t[Y%]O[O%]s[D%]H[l%]Z[V%]m^q[^E]y[^E]y[i^]P[d^]g[^J]z[c^]B[z^]c1589[1(]w[t8]Y[o1]s[d8]D[h1]l[z8]Z[B5]v[z5]v[z5]J[z5]J[h5]J[h5]d[P5]oyE[w5]9^%1[@%]5%8[(%]w[W%]t[Y%]o[O%]s[D%]h^2[^4]^[^9]q[^E]y[i^]P[d^]g[^J]z[c^]B12[@8]5[@1]589[81]9[8(]w[1(]w[t8]y[tY1][wt][tY8][oY][so1][tY][oY8][so][sD1][oY][so8][sD][hD1][lh][lZ8][vZ][mV%]v[m%]z[mZ%]z[m%]v[mV%]v[Z%]z[lZ%]z[l%]Z[zc^]z[^J]l[z^J]J[g^]J[gd^]P[d^]g[g^J]d[g^]H[hD1]d[D8]h[lh1]h[l8]z[lZ1]z[l8]h[lh1]h[l8]Z[zJ5]J[c5]z[cB5]v[z5]J[hd5]d[P5]o[y5]i[P5]d[h%]l[Z%]v[m%]Z[v%]m[Z%]v[m%]Z[v%]m[Z%]m[z^]m[^B]c[^B]c[z^]l[^J]g[d^]s[^P]d[g^]H[c@]J[V(]Z[B@]Z[V(]Z[v@]Z[J(]h[D@]h[J(]Z[v5]z[n5]v[c5]z[k5]h[g5]d[a5]o[a5]d[g5]h%[hO%][hZ%][zg%][lD%][dJ%][sh%][gO%]^[h^P][h^Z][zg^][l^D][d^J][h^P][og^]1[sh8][hZ1][zg8][lD1][dJ8][sh1][og8]5[hd5][lZ5][zJ5][lh5][gJ5][hd5][gP5]%[hO%][hZ%][zg%][lD%][dJ%][sh%][gO%]^[h^P][h^Z][zg^][l^D][d^J][h^P][d^J][l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]HD[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[l%]H%D[toYW] | s [ysiE] P o i [toY] | o [wo]EyiYy Y [tq]Wt | [wt]Ey| E | [t8]([wY]tos | 1

  Level: 6
  Length: 02:09
  Intermediate
  End Time

 • e W e 0 e W e t e W e 0 e W e t
  [ep] W [ep] [0a] [es] W e t e W e 0 e W e t
  [es] W [es] [0ad] [esf] W e t e W e 0 e W e t
  [rad] e [rad] [0sf] [rdg] E r y
  [8sf] 0 e t u| [sf] j
  [9wah] 5 9 w [rdg] w 9 5
  [esf] 0 t e 0 8 [6sf] [3j]
  [25dh] 5 9 w r w [9ag] 5
  [esf] 0 t e 0 8 [6s] [3p]
  [2sf] 4 [6pd] 9 [es] q 9 6
  [2ps] 4 [6a] 9 [ep] q 9 6
  [2ip] 4 [6p] [9O] [ep] q [9s] 6
  [%O] 7 0 W u| |
  [6p]| |[30f]| f|
  [6ps]| [ps]| [3ps]| [6ps]| [O3u]

  Level: 5
  Length: 00:48
  Intermediate
  End Title (Succession)

 • [ZY] J D|||[iZY] H D|||[ZY] J D|||[iZYO] H D|||V v [tZY]||[qTH]|||[tZY]||[iH]|||J l [uSPOL]|l|H|||[YSJ]|||[ZY] J D|||[iZY] H Z|||V v [ZY] J D|||[iZY] H Z|||V v [cT]||[tZ]|||[cT]||[tV]|||[urVO]|x|k||L|[ZOE]|||[sWE(]|||[oJ%] [lY] o Y o Y o Y o Y o Y [ol%] [iL] o i o i o i o i o i [oJ%] [lY] o Y o Y o Y [o@] Y o Y [ZI%] [uL] I u I u I u I u I u [oJ%] [lY] o Y o Y o Y o Y o Y [ol%] [iL] o i o i o i o i o i [oJ%] [lY] o Y o Y o Y o Y o Y [ZO%] [uL] I u I u I u I u I u [ZTO!]||[tOH1]|||[ZTO!]||[iH4]|||H|[^LE]|l|[qYWH(]||J||[iWSH]||[sY]

  Level: 7
  Length: 01:53
  Intermediate
  Ending Soundtrack (Yuri!!! On Ice)

 • q w t y i o s d [tof] [ha] [lf] [of] [pg] [sj] [lg] [pg] [ha] [kd] [zh] [ha] [pg] [sj] [lg] [pg] [of] [ha] [lf] [of] [pg] [sj] [lg] [pg] [ha] [kd] [zh] [ha] [pig] [usj] [ylg] [tsg] [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [gW]| O O [wsi]| [qda]| [tof]| |[wid]| q| [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [fW]| O O [wsi]| [qda]| [so0]| |[raO] f [uH] k [tpl]| k j [rha]| p o [jie]| h g [tof]| i u [ygE]| [pf] d [soe] d [uf] p [sI]| [ud] [sI] [raO]| u| [tpl]| k j [rha]| p o [jie]| h g [tof]| [ig] [uh] [yjE]| p| i g [hd] j [ysj]| |[wha]| | [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [gW]| O O [wsi]| [qda]| [tof]| |[wid]| q| [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [fW]| O O [wsi]| [qda]| [so0]| |[raO] f [uH] k [tpl]| k j [rha]| p o [jie]| h g [tof]| i u [ygE]| [pf] d [soe] d [uf] p [sI]| [ud] [sI] [raO]| u| [tpl]| k j [rha]| p o [jie]| h g [tof]| [ig] [uh] [yjE]| p| i g [hd] j [ysj]| |[wha]| | [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [gW]| O O [wsi]| [qda]| [tof]| |[wid]| q| [tof]| h| [rid]| f g [ofE] d s| e| i| [gW]| O O [wsi]| [qda]| [so0]| |[thP]| [oE]| [tgO] [yP] [sY] [iO] [yso] i [urd] y [uts]| [yw]| [t8]
  Level: 5
  Length: 02:04
  Intermediate
  Ending Theme (Final Fantasy)

 • 9 [ei] 9 [ei] 5 [ry] 5 [ry]
  6 [tu] 6 [tu] 6 [tu] 5 [ry]
  9 [ei] 9 [ei] 5 [ry] 5 [ry]
  6 [tu] 6 [tu] [6tu]||
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a|[et]|[wr]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu]||[et]|[wry]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a p a|[wyp] a
  [9is] s|s [5ya]|o a
  [6tp] 0|0 6 0|0
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a|[et]|[wr]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu]||[et]|[wry]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a p a|[wyp] a
  [9is] s|s [5ya]|o a
  [6tp] 0|0 6|[59af]|
  [9qps]|[ps] [ps] [59ps] a p|
  [60oa] a d d sap [5p] [oa]
  [9is] s|s [5oa]|[ro] [tp]
  6 0|0 6|[6of]|
  [9is]|[us] [us] [5qus] [ya] [tp]|
  [60oa] a d d sap [5p] a
  [9is] s|s [5oa]|[ro] [tp]
  6 0|0 6|[wry]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a|[et]|[wr]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu]||[et]|[wry]|
  [9t] u p s [wrd] a o i
  [etu] a a p a|[wyp] a
  [9is] s|s [5ya]|o a
  [6tp] 0|0 6|[59af]|
  [9qps]|[ps] [ps] [59ps] a p|
  [60oa] a d d sap [5p] [oa]
  [9is] s|s [5oa]|[ro] [tp]
  6 0|0 6|[6of]|
  [9is]|[us] [us] [5qus] [ya] [tp]|
  [60oa] a d d sap [5p] a
  [9is] s|s [5oa]|[ro] [tp]
  [6tp] 0|0 6|[7w]|
  [8wsf] [sf] [sf] [sf] [sh] [sh] [8sf] f
  [59ad] [ad] [ad] [ad] [ag] [ag] [5ad] o
  [60ps] [ps] [ps] [ps] [sf] [sf] [6ps] [ps]
  [O37a]|3|3|3|
  [48ip] p p p [4s] s [4p] p
  [59oa] a a a [5d] d [5a] a
  [%0ad] [ad] [ad] [sf] [%dg] f [%ad] f
  [60sf]|6|6|pou
  [9yi] [yi] 9 [yi] 5 [ry] 5 [ry]
  6 [tu] 6 [tu] [6tu]|[5ry]|
  9 [ei] 9 [ei] 5 [ry] 5 [ry]
  6 [tu] 6 [tu] [6tu]||
  [etu] a a p a|[wyp] a
  [9is]| s [5ya] p o p
  [6tp] 0|0 6|[5yp] a
  [9is]| s [5ya] p o p
  [6tp] 0|0 6|[5yp] a
  [9is]| s [5ya] p o p
  [6tp] 0|0 6

  Level: 6
  Length: 02:18
  Intermediate
  Englishman in New York (Sting)

 • eq09eq09Wq09Wq09tq09tq09rq09rq09eq09eq09Wq09Wq09tq09tq09rq09rq09[e6]q09eq09Wq09Wq09[t5]q09tq09rq09rq09[e4]q09eq09Wq09Wq09[t2]q09tq09rq09rq09[e6]q09eq09eq09eq09Wq09Wq09Wq09[W7]q[80]9[t5]q09tq09tq09tq09rq09rq09rq09[r4]q[30]9[e4]q09eq09eq09eq09Wq09Wq09Wq09[W3]q[20]9[t2]q09tq09tq09tq09rq09rq09rq09[r2]q[30]9[e6]q09[e6]q09[e6]q09[e6]q09[W6]q09[W6]q09[W6]q09[W%]q09[t6]q09[t6]q09[t6]q09[t6]q09[r6]q09[r6]q09[r6]q09[r7]q09[e6]q09[e6]q09[e6]q09[e6]q09[W6]q09[W6]q09[W6]q09[W%]q096 6 6 6 6 6 6 3 [e6]t6 [u6] [t6]e6 [y6]t[r6]t[r%]t[e6]t6 [u6] [t6]e6 [O6]i[u6]i[u7]i[e6]t6 [u6] [t6]e6 [t6]e[y6]t[r%]t6t6 [u6] [t6]e6 [p6]e[o6]i[u3]y[e6]t6t[u6] [t6]e6 [y6]t[r6]t[r%]t6t6 [u6] [t6]e6 [O6]i[u6]i[u7]i[e6]t6 [u6] [t6]e6 [t6]r6 [t%] 6 6e[u6] [t6]e6 [p6]e[o6]i[u3]y[e6][tq][60][t9][ue6]q[t60][e9][W6]q[y60][t9][rW6][tq][r0%][t9][t6][tq][60]9[ut6]q[t60][e9][r6]q[O60][i9][ur6][qi][u70][i9][e6][tq][60]9[ue6]q[t60][e9][W6]q[t60][r9][W6]q[t0%]9[t6]q[60][e9][ut6]q[t60][e9]6 [p6]e[o6]i[u6]y

  Level: 5
  Length: 01:43
  Intermediate
  Enter Pony (Pony Island)

 • 6etsttartoetowto4qtsttartoeto|6etsttartoetowto4qtsttartoeto|29qeyqeuweieeoey59 eyoeyodyosyos6etsttartoetotot4qtsttartoeto|6etsttartoetowto4qtsttartoeto|||oiu i o [t4] 8 q w e| |oiu i o [t2] 6 9 e r t r [r3] % 7 W u| |[t6] 0 [oa]et[sp]tp[da]yp[sf]up[gd]|[pf]| |[use]| |[pog]| |[uqf]p|4468q68t668r|w|||[use]|||[lj]|||[s4]o|148t8tr98w96w65w| |w [e2] [r6] [i9] ei[q6]ei[w6]eueye [y3]7370r 0[te]0[yr]0[ut]0[yi0][u4]140w67w80w9qt0wtqruwtieyotusyuau[s6]u[a0]u[se]u[ura]u[se]uduausu[s4]u[a8]u[sq]u[woa]u[se]uduausu[s2]u[a6]u[s9]u[qa]u[ws]u[ed]ufupu[d3]u[f7]u[p0]u[wa]u[spe]u[da]u[sp]u[oa]u[oa4]8qweto48qetweue[t4]8qeuwtoetititut[u4]148t88r78w68w58[w4]48w58w68w8wt8t w| |[sl]||[ka6] 3[oh]6 3 [oh6] 3[ig][uf6][ig]3[oh][ts4] 1 [tp4] 8 q [sl6] 8[ka]q [ka6] 3[oh]6 3[oh]6 [xf3] 6[zd]3 [slg@]| |[tiP*!]| |[YOE7]| |[qYE%]| |[E5]eq9Eeq9Eeq9[^E]eq9Eeq9Eeq9Eeq9Eeq9[E5]eq9Eeq9Eeq9[^E]eq9Eeq9Eeq9E

  Level: 6
  Length: 02:21
  Intermediate
  EP←K (Nanatsu no Taizai)

 • [ye9]|6|[ye9]|6 9 [wt8]|5|[wr7]|5|[ye9]|6 9 [wt8]|[wr7] 5 [ye9]|6|[ye9]|6 yi[ypie9]|6|[ye9]|6 [t9]u[wuto8]|5 ry[ywro7]|5 yi[ypie9]|6 [t9]u[wuto8]|[w^E] [t6]u[utpe6]|[te6]|[te6]|[te6] ps[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [ye] [d6] [ype9] [uo8] [wt] [yi5] [wro7] [pi9] [yed] [d6] [ye9]898[ye9]0[q6] [ype9]s[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [yea]p[o6] [yie9] [uo8] [wto]p[yP5] [ws^E]P[up6] [te]w[e6][w6][te]E[e6] [wt] [q6] [wt0] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye9] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye] 8 [wt] ^ [wE] 6 [te6]765[te4]36 [te] [p6] [te] [d9] [ye] [p6] [ye] [s86] [te] [f0] [te] [d9] [ye] 6 [ye9] [f6] [te] [d0] [tse] [d9] [ye] [p6] [ye] [s8] [wt] [^P] [wE] [sp6] [te6]7[up6]5[utpe4]3[pid9] [ye] 6 [ypie][so][pid9] [ypie] [pi6] [ypie9][oa][uso8] [wtd]s[a5] [wutp] [yia7] [wr] [uo5] [ywri][uo][pi9] [ye] [pd6] [ypie9] [uo8] [wt] [yi5] [wuro7] [pi9]u[yed] [d6] [ye9]898[ye9]0[q6] [ypie9][so][pid9]|6 [pi][so][pid9] [ypie][e9][pi6] [yiea9][so][uod8] [wts]a[s5] [wutp] [yia7] [wra]s[yd5] [ywsr][ua][id9] [yied][of][pg6] [yied9] [of8] [wtpg][of][of5] [wid^E][of][us6] [te]w[e6][w6][te]E[e6]|6|[Q$] [eTQ] [e6] [eTQ] [r7] [rY] [e6] [rY] [T$] [urT] [e6] [uT] [Y7] [YI] ( [YI][u6][I$] [eT] [p] [eTI] [a(] [rY] [SQ] [rY]([pI] [eQ] $ [eQ] $ [eQ] $ [eQ6]$[s6] [tse]a[p0] [tse]p[d9] [yse]a[p6] [ye] [ts6]e[yt]e[up0]e[tof]e[dI9]e[yo]e[p9] [yd6]s[p6] [te] 0 [tpe]s[d9] [yse]a[p9] [yoe6] [so8] [wt] [i^P] [pE]P[up6]|8 [te6] [id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [ye] [d6] [ype9] [uo8] [wt] [yi5] [wro7] [pi9] [yed] [d6] [ye]t[y9]t[ye]u[i6] [ype]s[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [yea9]s[ud8] [wts]a[s5] [wtp] [ya7] [wra]s[d5] [wsr]a[id9] [yed]f[g6] [yed9] [uf8] [wtg]f[uf5] [wtd8]f[sp6] [te] 6 [te] [te6]| |[ye9]|6|[ye9]|6 9 [wt8]|5|[wr7]|5|[ye9]|6 9 [wt8]|[wr7] 5 [ye9]|6|[ye9]|6 yi[ypie9]|6|[ye9]|6 [t9]u[wuto8]|5 ry[ywro7]|5 yi[ypie9]|6 [t9]u[wuto8]|[w^E] [t6]u[utpe6]|[te6]|[te6]|[te6] ps[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [ye] [d6] [ype9] [uo8] [wt] [yi5] [wro7] [pi9] [yed] [d6] [ye9]898[ye9]0[q6] [ype9]s[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [yea]p[o6] [yie9] [uo8] [wto]p[yP5] [ws^E]P[up6] [te]w[e6][w6][te]E[e6] [wt] [q6] [wt0] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye9] 6 [te] 0 [te] 9 [ye] 6 [ye] 8 [wt] ^ [wE] 6 [te6]765[te4]36 [te] [p6] [te] [d9] [ye] [p6] [ye] [s86] [te] [f0] [te] [d9] [ye] 6 [ye9] [f6] [te] [d0] [tse] [d9] [ye] [p6] [ye] [s8] [wt] [^P] [wE] [sp6] [te6]7[up6]5[utpe4]3[pid9] [ye] 6 [ypie][so][pid9] [ypie] [pi6] [ypie9][oa][uso8] [wtd]s[a5] [wutp] [yia7] [wr] [uo5] [ywri][uo][pi9] [ye] [pd6] [ypie9] [uo8] [wt] [yi5] [wuro7] [pi9]u[yed] [d6] [ye9]898[ye9]0[q6] [ypie9][so][pid9]|6 [pi][so][pid9] [ypie][e9][pi6] [yiea9][so][uod8] [wts]a[s5] [wutp] [yia7] [wra]s[yd5] [ywsr][ua][id9] [yied][of][pg6] [yied9] [of8] [wtpg][of][of5] [wid^E][of][us6] [te]w[e6][w6][te]E[e6]|6|[Q$] [eTQ] [e6] [eTQ] [r7] [rY] [e6] [rY] [T$] [urT] [e6] [uT] [Y7] [YI] ( [YI][u6][I$] [eT] [p] [eTI] [a(] [rY] [SQ] [rY]([pI] [eQ] $ [eQ] $ [eQ] $ [eQ6]$[s6] [tse]a[p0] [tse]p[d9] [yse]a[p6] [ye] [ts6]e[yt]e[up0]e[tof]e[dI9]e[yo]e[p9] [yd6]s[p6] [te] 0 [tpe]s[d9] [yse]a[p9] [yoe6] [so8] [wt] [i^P] [pE]P[up6]|8 [te6] [id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [ype9]a[us8] [wtd]s[a5] [wtp] [ya7] [wr] [o5] [wri]o[pi9] [ye] [d6] [ype9] [uo8] [wt] [yi5] [wro7] [pi9] [yed] [d6] [ye]t[y9]t[ye]u[i6] [ype]s[id9] [ye] 6 [ype]s[id9] [ype] [p6] [yea9]s[ud8] [wts]a[s5] [wtp] [ya7] [wra]s[d5] [wsr]a[id9] [yed]f[g6] [yed9] [uf8] [wtg]f[uf5] [wtd8]f[sp6] [te] 6 [te] [te6]

  Level: 7
  Length: 03:47
  Intermediate
  Epic Gavel (Wynncraft)

 • e t u t e t u t e t u t e t u t e t u t e t u t w r y r q e t e [pe] t [us] [td] [fe] [tf] [ud] [ts] [pe] [tp]p[us] [td] [fe]g[tf]s[ud] [ts] [pe] t [us] [td] [ge] [tf] [ud] [ts] [wa] [rd] [ys] [ra] [qp] e t e [ue6] t [u0] t [e6] t [u0] [yw] [ue6] t [u0] t [ge6] [tf] [ud0] [ywf] [use6]a[tp] [u0] t [e6] [ts] [ua0] [upe] [ywa5]s[rd] [ys9] [ywa] [tqp4] e [to8] [tqp] [ywa5] r [ya9] [sr] [wa5] [rp] [yo9] [rp] [wuo7] r [uo0] [rp] [wa7] [sr] [ua0] [rp] [uea6] t [us0] [tp] [ue6] t [ut0] t [pe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [us0] [td] [fe6] [tf] [ud0] [ts] [pe6] [tp]p[us0] [td] [fe6]g[tf]s[ud0] [ts] [pe6] t [us0] [td] [ge6] [tf] [ud0] [ts] [wa5] [rd] [ys9] [ra] [qpi4] e [t8] e [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] [ywo] [upe6] [tp] [ud0] [tf] [ge6] [tf] [ud0] [ywof] [uspe6]a[tp] [u0] t [e6] [ts] [ua0] [upe] [woa5]s[rd] [ys9] [ywoa] [qpi4] e [ts8] [tqpi] [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [uo0] [ti] [ue6] t [u0] t [ie6] t [u0] [yt] [w5] [ur] [y9] r [tq4] e [t8] e [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [w5] r [y9] r [q4] e [t8] e [pe6] t [us0] [td] [fe6] [tf] [ud0] [ts] [pe6] [tp]p[us0] [td] [fe6]g[tf]s[ud0] [ts] [pe6] t [us0] [td] [ge6] [tf] [ud0] [ts] [wa5] [rd] [ys9] [ra] [qpi4] e [t8] e [te6] [te] 0 [te] 6 [te]0 [wro] [tpe6] [tpe] [d0] [tfe] [g6] [tfe]0d [wrf] [tse6]a[tpe] 0 [te] 6 [tse]0a [tpe] [ra5]s[wrd]9s [wra] [pe4] [qe]8o [qpe] [oa5]|[oa9] [sp] [oa5] [pi] [uo9] [pi] [uo0]|[uo7] [pi] [oa0] [sp] [oa7] [pi] [ua6]|[si0] [up] [u6]|[t0]|[pe6]|0|6|5 % [tpe6] [te] [s0] [ted] [f6] [tfe]0d [wsr] [tpe6] [tpe]p[s0] [ted] [f6]g[tfe][s0]d [wsr] [tpe6] [te] [s0] [ted] [g6] [tfe]0[d0] [tse] [ra5]s[wrd]9s [wra] [pie4] [qe]8 [qe] [utpe6] [te] 0 [te] 6 [te]0 [wro5] [utpe6] [tpe] [d0] [tfe] [g6] [tfe]0d [wof5] [utspe6]a[tpe] 0 [te] 6 [tse]0a [tpe6] [wroa5]s[wrd]9s [wroa5] [qpie4] [qe]8 [qe4] [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [uo0] [ti] [ue6] t [u0] t [ie6] t [u0] [yt] [w5] [ur] [y9] r [tq4] e [t8] e e t u t e t u t e t u t e t u t e t u t e t u t w r y r q e t e [pe] t [us] [td] [fe] [tf] [ud] [ts] [pe] [tp]p[us] [td] [fe]g[tf]s[ud] [ts] [pe] t [us] [td] [ge] [tf] [ud] [ts] [wa] [rd] [ys] [ra] [qp] e t e [ue6] t [u0] t [e6] t [u0] [yw] [ue6] t [u0] t [ge6] [tf] [ud0] [ywf] [use6]a[tp] [u0] t [e6] [ts] [ua0] [upe] [ywa5]s[rd] [ys9] [ywa] [tqp4] e [to8] [tqp] [ywa5] r [ya9] [sr] [wa5] [rp] [yo9] [rp] [wuo7] r [uo0] [rp] [wa7] [sr] [ua0] [rp] [uea6] t [us0] [tp] [ue6] t [ut0] t [pe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [us0] [td] [fe6] [tf] [ud0] [ts] [pe6] [tp]p[us0] [td] [fe6]g[tf]s[ud0] [ts] [pe6] t [us0] [td] [ge6] [tf] [ud0] [ts] [wa5] [rd] [ys9] [ra] [qpi4] e [t8] e [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] [ywo] [upe6] [tp] [ud0] [tf] [ge6] [tf] [ud0] [ywof] [uspe6]a[tp] [u0] t [e6] [ts] [ua0] [upe] [woa5]s[rd] [ys9] [ywoa] [qpi4] e [ts8] [tqpi] [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [uo0] [ti] [ue6] t [u0] t [ie6] t [u0] [yt] [w5] [ur] [y9] r [tq4] e [t8] e [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [w5] r [y9] r [q4] e [t8] e [pe6] t [us0] [td] [fe6] [tf] [ud0] [ts] [pe6] [tp]p[us0] [td] [fe6]g[tf]s[ud0] [ts] [pe6] t [us0] [td] [ge6] [tf] [ud0] [ts] [wa5] [rd] [ys9] [ra] [qpi4] e [t8] e [te6] [te] 0 [te] 6 [te]0 [wro] [tpe6] [tpe] [d0] [tfe] [g6] [tfe]0d [wrf] [tse6]a[tpe] 0 [te] 6 [tse]0a [tpe] [ra5]s[wrd]9s [wra] [pe4] [qe]8o [qpe] [oa5]|[oa9] [sp] [oa5] [pi] [uo9] [pi] [uo0]|[uo7] [pi] [oa0] [sp] [oa7] [pi] [ua6]|[si0] [up] [u6]|[t0]|[pe6]|0|6|5 % [tpe6] [te] [s0] [ted] [f6] [tfe]0d [wsr] [tpe6] [tpe]p[s0] [ted] [f6]g[tfe][s0]d [wsr] [tpe6] [te] [s0] [ted] [g6] [tfe]0[d0] [tse] [ra5]s[wrd]9s [wra] [pie4] [qe]8 [qe] [utpe6] [te] 0 [te] 6 [te]0 [wro5] [utpe6] [tpe] [d0] [tfe] [g6] [tfe]0d [wof5] [utspe6]a[tpe] 0 [te] 6 [tse]0a [tpe6] [wroa5]s[wrd]9s [wroa5] [qpie4] [qe]8 [qe4] [upe6] t [u0] t [e6] t [u0] t [e6] t [u0] t [pe6] t [uo0] [ti] [ue6] t [u0] t [ie6] t [u0] [yt] [w5] [ur] [y9] r [tq4] e [t8] e e

  Level: 7
  Length: 04:26
  Intermediate
  Epic Wynn (Wynncraft)

 • P p P [ywE(] P p P [wY8(]
  [tqie] o p i D s [id^] 9
  q E y i d s [sY6] e
  Y [yI9] [ys$] P [yP5] 9 w e
  E o P [wYE(] o P d s
  [pe9] P p o i [o5] 9 w
  e E J j J [odP] [odP] J
  j J [oPD] [oPD] [pg] [sh] j g
  [iZ] s g c [zE] i P d
  g g J z l [le] Y p
  s [ypG] l J l [wJ] y o
  d P o P [wodE(] [wso] o [so9]
  e o P [dY@] ^ s [d(] g
  [si2] 6 [o9] P [YP1] o [P2] s
  [yd@] i [si4] P [yP5] 9 w [yeE]
  o D g % [so%] ( W [so(]
  D [id^] [qD] d [sE] [qd] [o1] P
  D [igP5] 8 [ohP5] 5 9 [woPD] g
  9 [so%] ( [soW] [D(] [o^] P h
  [qg] D [PE] [qD] [igP1] 5 D [ohP8]
  5 ( 5 [o8] s D h [OH5]
  [PJD%] [PD(] W [D(] ^ [qP] [igPE] D
  5 [P9] [wh] H [h9] g [D1] 5
  [o8] P D g 5 [si4] 8 [sq]
  [D8] [o5] P g [PJ9] [wh] [g9] [o%]
  s D h ( [sYW] ( W t
  Y t [t^Y] 4 [ti^] [Y%] P E
  Y P E [YW] E [P(] E [^Y]
  E P E Y [Y%] (

  Level: 6
  Length: 02:01
  Intermediate
  Eriones (The Seven Deadly Sins)

 • [w3] r u w r u w r I w r I w r o w r o w r I w r I [w3] r u w r u w r I w r I w r o w r o w r p o I r [w3] r u w r u w r I w r I w r o w r o w r I w r I [w3] r u w r u w r I w r I w r o w r o w r p| |[u3] w r u w r u w r u w r I w r I w r I w r I w r [u3] w r u w r I w r I w r o w r o w r p w r o w I [u3] w r u w r I w r u w r u w r o w r u w r p w r [u3] w r u w r u w r y w r u w r I w r y w r u w r [u3] w r u w r o u o a u o [f3] u o a u f u a f a f G [h3] a k f a j|f h G f a [u3] o a d f o h o G f a u [ua3]||[lf]||[kd3]||[sj]||[hd5]||[sG]||[fa]||[sh5]||[jfd6]||[sh]||[kd5]||[lf6]||[kd3]||[hd]||[aG1]||[fa]| |[r3] 0 w t 0 w t 0 w r 0 w r 0 w u 0 w u 0 w y 0 w [y3] 0 w t 0 w r 0 w t 0 w r 0 t 0 r 0 w 0 r u 0 r [r73] o u r o u r o u r o u [t73] p u t p u t p u t p u [y73] a I y a I y a I y a I [t73] p u t p u t p u [t73]| |[ura73] o u [ura] o u [ura] o u [yd] [ts] [ra] [upe51] u e [wo] u w [wo] u w [upe] u p [ura63] o u [ra] o u [yd] y o [ts] t o [ra2] r u [pe] e y [wo] w y [pe] e u [ra73] u r [ra] u f u d u a u a [ra51] u o [ra] u f u d u a u o [a63] u f u a u d u p a p u [a7$] u f u d u a u o p a u 3||0 r 0 t 0 y 0 u 0 r 0 t 0 e 0 r 0 t 0 w 0 3||0 r 0 t 0 y r u r I r o r p r a r s t a u| |3 7 0 [wu] [rI] I I||ua||[ua1] [p5] [p8] [p0] w t u||u||[ua6] [p3] [p6] [p8] 0 e t||us||[us2] [a$] [a7] [a9] Q r u I I o||3||[kfa3] [pj7] [oh0] [IG3] [oh7] [IG0] [ufa3] 7 0 1||[kfa1] [pj5] [oh8] [IG1] [oh5] [IG8] [ufa1] 5 8 6||[a6]fk3 6 [kfa6] 3 6 [pjd6] 3 6 7||[a7]fk$ 7 [kfa7] $ 7 [pjd7] $ 7 [ua3]||[ua]||[od]||[so]||[ua3]||[of]||[pG]||[hd]||[pj73] d p [pj] d p [hd] p d [dG] p d f p a d p o p I u y u r w r 0 e|w||0 r 0| |[730]| |x||x||x

  Level: 5
  Length: 03:26
  Intermediate
  Erwin's Charge (Attack on Titan)

 • 8 w [ut] io6 0 e| [o4] [o8] [qp] o 5 9 [wt] y 8 w [ut] os6 [s0] [se] s [p4] [p8] q|[p5] [o9] [wt] yu 6 0 [se] s [a0] r [uf] f 6 0 e|[p9] [ea] [ys] p [d5] 9 w o [o0] r u| [o9] e [yo] e [yo] [oe] y e [o9] e [ys] e [ya] [se] y [oe] 8 w [ut] io6 0 e| [o4] [o8] [qp] o 5 9 [wt] y 8 w [ut] os6 [s0] [se] s [p4] [p8] q|[p5] [o9] [wt] yu 6 0 [se] s [a0] r [uf] f 6 0 e|[p9] [ea] [ys] p [d5] 9 w o [o0] r u o [g9] e [yf] e [yd] [se] y e [g9] e [yf] e [yd] s y d [ywr]|[wrd] dd[yw]|[yw]| [wts] s [wts] as[wr]ao [wro]p [yqP]|[yq] d [wts] o [wto]o [qpe]P p[w0] io[qe]iy [qe8]| [ywr]|[wro] p [wa0] o [wp0] a [yqd]|[yq] s [sqe]|[qe]| [wrd]| |[wr]| | 8 w [ut] io6 0 e| [o4] [o8] [qp] o 5 9 [wt] y 8 w [ut] os6 [s0] [se] s [p4] [p8] q|[p5] [o9] [wt] yu 6 0 [se] s [a0] r [uf] f 6 0 e|[p9] [ea] [ys] p [d5] 9 w o [o0] r u o [g9] e [yf] e [yd] [se] y e [g9] e [yf] e [yd] s y d [ywr]|[ywrd] dd[yw]|[yw]| [wts] s [wts] as[wr]ao [wro]p [yqP]|[yq] d [wuts] o [wto]o [qp]P p0 ioqiy [qe8]| [ywr]|[wo] p [a0] o [p0] a [yqd]|[yq] s [sq]|[tqe]| [ywrd]| |[ywr]| | [fe]|d|[s0]|a|[ts]
  Level: 6
  Length: 02:09
  Intermediate
  Eternal Flame

 • [d81]||[wr0]| [wr0] h| [f81]||[wr0]| [wr0] s| [ed6]| f [wt0]| | [e6]||[wt0]||5| [qd4]||[ute]| [yte] f| [sq4]||[ute]| [yte] d| [a30]||[ywr]||[ywr]| [30]||[ywr]||%| [d6]||[wt0]| [wt0] h| [f5]| [ywE] 8| [utE] s| [d4]| f [tqe]||[ute]| [wuT]||5||[wuT]| [d$]||[ute]| [yte] f| [s4]||[ute]| [yte] d| [a3]||[ywr]||[ywr]| [yuraW3]| |a asdfGH [tqpj4] e u y t [ufe] [uof] [ohe] [pje4] t [srl] e [uka] e [oh] e [pj30] r y w I [wuf] [yuf] [yd0] [uf30] r p r [uof] r [uoh] r [d92]h q e [qd] [yd] [ed] [yd] f [yf9]g e [yg] e [uf] e [yd]eq9 [uf*!]0WryuOaO u T u [OH30]| [urW]| [urO]| [uaO]| [tqpj4] e u y t [ufe] [uof] [ohe] [pje4] t [srl] e [uka] e [oh] e [pj30] r y w I [wuf] [yuf] [yd0] [uf30] r p r o r O| Eidj| |j h g f| d| s| d| rypf||| [f3]Hkx
  Level: 7
  Length: 01:29
  Intermediate
  Eternal Wind (Final Fantasy III)

 • 4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o r

  h [l4] 8 k [hw] e d [l5] 9 k [hr] t g [f6] 0 z [zr] t w 5 9 e r e
  [hw] [l4] 8 k [hw] e d [l5] 9 k [hr] t g [f6] 0 z [zr] t l [z5] 9 x [le] r k
  h [h4] s 8 w e h [h5] d 9 e r h [h6] f 0 r t h [h5] d 9 e r
  h [h4] [si] 8 w e h [ha5] [dy] 9 e r h [hs6] [fu] 0 r t h [ha5] d 9 e r
  h [l4] 8 k [hw] e d [l5] 9 k [hr] t g [f6] 0 z [zr] t [wl] [z5] 9 e r e
  [hw] [lg4] 8 k [hw] e d [l5] 9 k [hr] t g [fa6] [0s] z [zr] t l [z5] 9 x [le] r k
  h [h4] [si] 8 w e h [ha5] [dy] 9 e r h [hs6] [fu] 0 r t h [ha5] d 9 e r
  h [h4] [si] 8 w e h [ha5] [dy] 9 e r h [hs6] [fu] 0 r t h [ha5] d 9 e r y

  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 r t u p a s [eu6]

  Level: 4
  Length: 02:10
  Easy
  Eternity Memory of Light & Waves (Easy)

 • q t o p|| w y p a|| e u a s|| 0 r I o|| q t o p|| w y p a|| e u a s h a s| | s [ql] t [ok] [ph]|| [wl] y [pk] [ha]| g [fe] u [ka] s|| 0 r I o| s [ql] t [ok] [ph]| s [wl] y [pk] [ha]| g [sfe] u [zha] s h l [zh0] r [xI] [ol]| f [qhg] t o p| sh[wh]dy [pd] a| sh[he]fu [fa] s| sh[h0]dr [dI] o|| [qh] t [so] p| sh[wh]dy [pd] a| h [sfe] u a s h k l v k|| s [lh4] 8 [wk] [he] t s [lg5] 9 [ke] [rh] [ts] g [sf6] 0 [rk] t u s [hd3] 7 w y o s [lh4] 8 [wk] [he] t s [lg5] 9 [wk] [he] [sr] g [f6] 0 [zr] t [ud] z [z3] 7 [xw] [yl] o s [lh4] 8 [wk] [he] t s [lhg5] 9 [wk] [he] [ts] g [sf6] 0 [rk] [tkf] u j [k3] 7 w y o| [lj4] 8 [wk] [he] t s [lg5] 9 [wk] [he] t [gc] [x6] 0 [ec] [vr] t x [z3] 7 [xwf] [le] r s [g2] 6 [s9] 0 q g [sg3] 7 0 [wh] r s [g4] 8 [ws] e t g [sg5] 9 [se] t i p s| | fg[yihf]| | j h s g l| vl[zu] a s h l|| h v h c x [zhe] u|f k s f| | lz[zw] [ul] s f k l h|s|| s [ied9] u p h| | sd[od0] r I o|d j| | sd[sqpd] t o p|s k|h|| d [wspd] y p|s|h| | fg
  Level: 7
  Length: 01:55
  Intermediate
  Eternity Memory of Light and Waves

 • [o4] 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t 4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t 4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t 4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t [l4] 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t [j4] 8 [qh] w [oh] y 5 9 w e o u [f6] 0 [ed] r [of] y 3 7 Q w o t [l4] 8 [zq] w [ol] y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t [j4] 8 [qh] w [oh] y 5 9 w e o u [f6] 0 [ed] r [so] y 3 7 Q w o t [s4] 8 [qa] [wo] e r [s5] 9 [wa] [oe] r [ti] [ut6] 0 [ea] [ra] t r 3 7 Q w r y [s4] 8 [qa] [wo] e r [s5] 9 [wa] [oe] r [ti] [ut6] 0 [ed] [rd] t [rd] [od3] 7 [fQ] [ws] e t [spi4] 8 [qa] [wo] e r [yso5] 9 [wa] [oe] r [ti] [ut6] 0 [ea] [ra] t [rp] [uoa3] 7 Q w r y [spi4] 8 [qa] [wo] e r [yso5] 9 [wa] [oe] r [tg] [f6] 0 [sge] [rha] t [rpf] [od3] 7 [pfQ] [wus] e t [o4] 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t 4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t [o2] 6 [o9] 0 q [pe] [to]|| 3 8 9 0 w [ue]i[ro]| i|u [y6] 0 [wu] [ue] r t y r t e r w [y5] 9 [wo] [ue] r t y r e [wt] [y9] [t8]
  Level: 6
  Length: 01:36
  Intermediate
  Eternity Memory of Light and Waves (Intermediate)

 • [YPDgJ] [ypdfj] [EiPsg] [TOSDH] [tosdh] [WYOPD] % t i s g l c m [rIaSG] |
  [EiPsg] [QTIOS] [WYOPD] [PYiP] O [WYiP] O [7QYiP] O %[YiP] O | [$YiP] O [^YiP] 4 8 q t i s g l c E i o q t o p w y p P |
  9 e u i E i o q t o p w y p P g p P P J E [ij] [og] [qJ] t [oj] [pg] D w d y |
  [pl] P 9 e u i P J E [ij] [og] P [qJ] t [oj] [pg] D [wPd] y [pgl] P g J [9gl] e [uz] [iJ] P |
  [Dg] E i o P g [qg] s t [os] p P g [wg] d y [pd] P P g [9g] s e [us] i g E [iP] o |
  P g [qg] s t [os] [pg] [wPd] y p P g j J c j P [gJ] ^ [qj] [wg] E P [4DJ] 8 [wj] [eg] [EP] |
  D [5Pd] 9 [ej] E y P [2sg] 6 q t i P [gJ] ^ [qj] [wg] E P [4DJ] 8 [wj] [eg] [EP] D |
  [5Pd] 9 [esgl] E [ys] l [2sgl] 6 [qz] [tJ] i P [gJ] ^ [qj] [wg] E P [4DgJ] 8 [wj] [eg] [EP] D |
  [5Pd] 9 [ej] [Edj] y h [2sgj] 6 q t i [PghJ] ^ [qj] [wg] E P [4DJ] 8 [qj] [wg] E [DZ] |
  [5dhJz] 9 [wDhJZ] [egc] E [dz] [2sgjl] 6 [qdz] [wJ] e P [1D] 5 [8P] 9 D [2PD] e |
  9 [qg] e P D ^ [qP] w E D [4PD] 8 [wP] E Y o P d D [tYoPdg] h g P D J |
  c J [yl] p P g J g c g Z z [wgl] y d j P d J l [ql] [yJ] P d j J g P P [8wYos] y o |
  g P s [9ios] e u i s g P s [oPs] E i o P j g s [qoPs] t o P g d D [8Pg] w y o Y P h y Y o g P [6os] w to [QtiPg] D d % 5is |
  9 e y E P p e E y s P |
  [3yop] 0 y E P o w p E P [ios] ^ q i w d P E i o Y i s w E i [!ios] W i D q i P E i Y P i q P [7YiP] 7 Q E I P T I P Y P G G T P [3IP] 7 Q I |
  P E T P H G [GE] G P T P P [^sg] ^ q [tP] s i P g P s J s g c J l g J l g J l |
  z J l j [YJ] P j J s j J P j l z s J [Yj] P h P g s h J P Y P j g s g J P j l s g |
  [JY] P j j s J j J [jP] g h s g l I S J l D J l S J L D J [lI] S J l [LD] Z Z x [ZS] L Z [lS] [LI] S J l S L l L l [JS] S J l L l L [lI] [JS] S J l L l L [lS] J S L J p h h k [Lh] |
  Z x x h x [xp] C h Z x h L Z h x C v h v [vs] b J C v x J C v b J C v f x C v J b v C h v x J C Z h x [CJ] v b h v C v x C Z x x x x x x x |
  J B J J P P E q w e ^[qwE] q E t [48qwt] q t y [59wey] |
  w e E [269qwt] w e ^[qwE] q w t [48qwt] q w y [59qwt] w 9 t p t P p |
  i t [9y] ^[qwy] q w E i q E [48qwt] w E w p 8 E [59qwt] E e [is] t p |
  [269eti] t q E t q i e E ^[tE] i w t w E t i w E [48qt] w E t w E t w E |
  t i w E [59wt] e E t e E t e E t p e E [269t] q E t q E t q E t i e E [^t] |
  q E [ti] E q E [ti] E q E [ti] E q E [48qt] w E t E w E [ti] E w E t E w E |
  [59wti] e E [ti] E e E [ti] E e E [ti] y e E [ti] e E [yi] e E [ti] E e [ti] y e E [ti] |
  [158w] E t w [yi] E w [ti] E w [yi] E w [ti] E w [269ti] E w [ti] y e E [ti] e [ti] E |
  e [yi] E e [ti] ^ E t w [yi] E w E [ti] E w [ti] y E w E [59wti] e E [yi] e E e [yP] |
  e [tp] [ei] ^[yo] q y [od] w E w t [Eo] o w i [48o] q i [od] w i e i [os] [os] w i |
  [5yos] e i d E y i [os] [os] e i [26os] 6 q [od] q i [os] w t i g s ^[sd] q P [wP] |
  s E i i w i [Eg] P w P [48qP] s w s [es] i E i i o e i E g e i [59P] w i s e p |
  [Edj] y p [dg] e p [Edj] y [PJ] e [Esgjl] y [dz] e P ^[ghJ] q [wPj] [Eg] Y [io] w P |
  [48qPDJ] w [epj] g Y o [eD] [59ipPd] e [pdj] E i p g i P p E s [2eio] e [qi] |
  [wo] t i q ^[PdhJ] q [wpj] [Eig] Y [ioP] w [48qPDhJ] w [epj] [ig] i Y [DZ] |
  [59dhJz] w [eDhJZ] [Eic] y d [hJz] [esgjl] [26] 6 s [qgl] h g w [is] t i o w t ^[yo] |
  w t w E t P [48Ys] w t Y E t w Y P [59yp] e [Ey] [ep] y E y s e y [26io] t |
  i q t i q t [^P] q w E i w E Y [48i] q [wY] E Y w [EY] P [59tip] e [EP] [ig] P e |
  [Es] h [9s] e [ig] [el] g e [ig] c J [Eg] [iJ] [El] [og] E i [Eg] [qJ] [Eg] [iJ] [El] [og] E i [Eg] [wJ] |
  [yg] [pJ] [yl] [Pc] y [pg] [yJ] [9l] [eg] J [eg] [il] [eg] c [eg] J E [ig] E [oc] E [iJ] c E B [qB] t o |
  [tb] P [tc] o [tJ] [wz] y [pJ] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] |
  [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [yb] [wl] [yB] [pl] [ym] [Pl] [yB] [pl] [5iytEe] ^ 8 9 0 q w e |
  E t y u i o p P s d f g h j J l z x c v b [^qe]

  Level: 8
  Length: 07:35
  Expert
  Eternity Memory Of Light and Waves (Original)

 • p| [ef]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu] D[Wf]| [ru]| [ru]|
  W| [ru]| [ru]| [wd]| [ru]| [ru]|
  w| [ru]| [ru] s[qd]| [ey]| [ey]|
  q| [ey]| [ey]| [0s]| [wt]| [wt]|
  0 a [wts] d [wtf] s [Es]| [yo]| [yo]|
  [EP]| [yo]| [yo]| [ep]| [ti]| [ti]|
  e| [ti]| [ti] o[WO]| [ti]| [ti] P
  [Ws]| [ti]| [ti] d [ef]| [tu]| [tu] s
  [ep]| [tu]| [tu]| [ej]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| [ef]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu] D[Wf]| [ru]| [ru]|
  W| [ru]| [ru]| [wd]| [ru]| [ru]|
  w| [ru]| [ru] s[qd]| [ey]| [ey]|
  q| [ey]| [ey]| [0s]| [wt]| [wt]|
  0 a [wts] d [wtf] s [Es]| [yo]| [yo]|
  [EP]| [yo]| [yo] sP[ep]| [ti]| [ti]|
  e| [ti]| [ti] o[WO]| [ti]| [ti] P
  [Ws]| [ti]| [ti] d [ef]| [tu]| [tu] s
  [ep]| [tu]| [tu] pe| [tu]| [tu] p
  e| [tu]| [tu] p[9f]| [ei]| [ei]|
  [9d]| [ei]| [ei]| [8d]| [wu]| [wu]|
  [8s]| [wu]| [wu]| [0s]| [ru]| [ru]|
  [0a]| [rud]| [ru] s [qa]| [ey]| [ey]|
  [qp]| [ey]| [ey] O[0p]| [et]| [et]|
  0| [et]| [et] O[(p]| [et]| [et] s
  [0a]| [ru]| [ruO]| [ep]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| e| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu] p [ef]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu] D[Wf]| [ru]| [ru]|
  W| [ru]| [ru]| [wd]| [ru]| [ru]|
  w| [ru]| [ru] s[qd]| [ey]| [ey]|
  q| [ey]| [ey]| [0s]| [wt]| [wt]|
  0 a [wts] d [wtf] s [Es]| [yo]| [yo]|
  [EP]| [yo]| [yo]| [ep]| [ti]| [ti]|
  e| [ti]| [ti] o[WO]| [tiP]| [tis]|
  [Wd]| [tiD]| [tig]| [ej]| [tuf]| [tus]|
  [ep]| [tu]| [tu]| [ef]| [tu]| [tu]|
  [ej]| [tu]| [tu] p[9f]| [ei]| [ei]|
  [9d]| [ei]| [ei]| [8d]| [wu]| [wu]|
  [8s]| [wu]| [wu]| [0s]| [ru]| [ru]|
  [0a]| [rud]| [ru] s [qa]| [ey]| [ey]|
  [qp]| [ey]| [ey] O[0p]| [et]| [et]|
  0| [et]| [et] O[(p]| [et]| [et] s
  [0a]| [ru]| [ru] O[ep]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| e| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [Wk] f [rua] f [rua] f
  [Wk] f [rua] f [rua] f [Wk] f [rua] f [rua] f
  [Wk] f [rua] f [rua] f [wk] f [rua] f [rua] f
  [wk] f [rua] f [rua] f [wk] f [rua] f [rua] f
  [wj] f [rua] f [rua] f [qj] f [eys] f [eys] f
  [qj] f [eys] f [eys] f [qj] g [eys] g [eys] g
  [qj] g [eys] g [eys] g [0h] f [wts] f [wts] f
  [0h] f [wts] f [wts] f [0h] f [wts] f [wts] f
  [0h] f [wts] f [wts] f [Eh] d [yos] d [yos] d
  [Eh] d [yoP] d [yoP] d [Eh] d [yos] d [yos] d
  [Eh] d [yoP] d [yoP] d [eg] s [tip] s [tip] s
  [eg] s [tip] s [tip] s [eg] s [tip] s [tip] s
  [eg] s [tip] s [tip] s [Wi] o [tiO] P [tio] O
  [WP] s [tiO] P [tis] d [WP] s [tid] D [Ws] d
  [tiD] g [Wd] D [tig] h [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] p [9f]| [ei]| [ei]|
  [9d]| [ei]| [ei]| [8d]| [wu]| [wu]|
  [8s]| [wu]| [wu]| [0s]| [ru]| [ru]|
  [0a]| [rud]| [ru] s[qa]| [ey]| [ey]|
  [qp]| [ey]| [ey] O[0p]| [et]| [et]|
  0| [et]| [et] O[(p]| [et]| [et] s
  [0a]| [ru]| [ru] O[ep]| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| e| [tu]| [tu]|
  e| [tu]| [tu]| [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej] f [tus] f [tus] f
  [ej] f [tus] f [tus] f [ej]

  Level: 5
  Length: 04:14
  Intermediate
  Etude (Joep Beving)

 • [48s] a o s a o s a [59s] a o s a o s a [60s] a o s a o s a [48]| sdf s d d [59] s d d|s| [60]| sdf s d d [48d] s d d d s| [59]| hhh g f d [60d] s d d d s p| [48]| sdf s d d [59d] s d d d s| [60]| sdf s d d [48d] s d d d s| [59]| hhh h j h [60h] f f g g f|d [48d]| hhh g f d [59d] s d d d s| q ssf [qf]ff ss[qf] ff[wf] ds w| w| e ssf [ef]ff ss[ef] ff[rf] ds r| r| q ssf [qf]ff ss[qf] ff[wf] ds w|o s d [0f] [qg] [0f] [qg] [0f] [7a] [8s] [4s] 4 [4h] [4d]|f 4h4 5 f|5 5 d| 4 4 [4h] [4d]|f 4h4 5 f|[5f] [5f] a s [4s] 4 [4h] [4d]|f 4h4 [5h] f|5 5 o f d [qd] s||o s d [0f] [qg] [0f] [qg] [0f] [7a] [8s] [qh] f|[wf] [wd]|s d [wd]|h [ef] [ef] d|s [qh] f|[wf] [wd]|s d [wd]| [ef] [ef] a s [qh] f|[wf] [wd]|s d [wd]|h [ef] [ef] d|s [5h] f|[0f] [0d]|s d [9d]| [8f] [0f] [7a] [8s] [wh] f|[ef] [ed]|s d [qd]| w w o f d [wd] s|e e o s d [wf] g f g [50f] a s [8qd] s||o[59s]d ddd d[68d]s ss f [8qef] d s||l[59l]k kkj j[68j]h hh j [8qef] d f||s[59g]gggff[68f]dddsf [8qef] d s|ss h [59h] g f d [68d] s d s [0f] [qg] [0f] [qg] [0f] [7a] [8s] [4s] 4 [4h] [4d]|f 4h4 5 f|5 5 d| 4 4 [4h] [4d]|f 4h4 5 f|[5f] [5f] a s [4s] 4 [4h] [4d]|f 4h4 [5h] f|5 5 o f d [4d] [4s] 4 4|o [4s] [4d] [48qf] g f g f a s [qs]|q|q|q s[wf]h h[wh]f g[wg]f d[wd]s [ef]|e|e|e s[wf]h h[wh]f g[wg]f d[wd]s [qs]|q|q|q s[wf]h h[wh]f g[wg]f d[wd]s [es]|e|e|e s[wf]h h[wh]f g[wg]f d[wd]s [qf]|q|q|q s[wf]h h[wh]f g[wg]f d[wd]s [qej] h s sh f| [7wj] h s sh a| [8ej] h s sh f| [qej] h s sh f| [7wj] h s sh f| [8ej] h s sh a| [qej] h s sh f| [7wj] h s sh a| [qs]||| [qs]
  Level: 6
  Length: 02:40
  Intermediate
  Euphoria

 • [nQ$] k n k [n81] k n k [n30] k n k [n^] k n k [n92] k n k [n%] k n k [n6] k n k [n@(] k n k [nQ$] k n k [n81] k n k [n30] k n k [n^] k n k [n92] k n k [n%] k n k [n6] k n k [n@(] k n k [vnQ$] k [vn] [kSG]d[njC] k [nC] k [nc30] k [nc] [pkf]S[xnh] k [xn] k [nZ92] k [nZ] [kda]a[znG] k [zn] k [nL6] k [nL] [kf]f[pnl] k [nl] k [vnQ$] k [vn] [kSG]d[njC] k [nC] k [nc30] k [nc] [pkf]S[xnh] k [xn] k [nZ92] k [nZ] [kda]a[znG] k [zn] k [nL6] k [nL] [kf]f[pnl] k [nl] k [vne7] k [vn] [kSG]d[nQC9] k [nC] [k0] [nec] k [nc] [wpkf]S[xnQ9] k [xn] k [wrnZ] k [nZ] [keda][wa][zn0] k [znT] k [nQL9] k [nL] [kf0][f9][wnl] k [nl] [k9][vne7] k [vn] [kSG]d[nQC9] k [nC] [k0] [nec] k [nc] [wpkf]S[xnQ9] k [xn] k [wrnZ] k [nZ] [keda][wa][zn0] k [znT] k [nQL9] k [nL] [kf0][f9][wnl] k [nl] [k9]7|[Q][Q][Q][Q][Q] [Q]|[Q]||[Q][Q][Q][Q][Q] [Q]||[fdG] u [Q][Q][Q][Q][Q] [Q] [fdG] u [fdG] u [Q][Q][Q][Q][Q] [Q] [fdG] u y|[Q][Q][TQ][wQ][TQ] [Q]|[TQ]wy Tw[yQ][Q][TQ][wQ][Q] [Q]||I|[Q][Q][uQ][rQ][iQ] [Q]|[uQ]ri ur[iQ][Q][uQ][rQ][Q] [Q*]||[vnQ$] k [vn] [kSG]d[njC] k [nC] k [nc30] k [nc] [pkf]S[xnh] k [xn] k [nZ92] k [nZ] [kda]a[znG] k [zn] k [nL6] k [nL] [kf]f[pnl] k [nl] k||[tsl8] [rka7] [qig4] [tsl8] [rka7] [qig4]

  Level: 6
  Length: 01:33
  Intermediate
  Eva-00 (Neon Genesis Evangelion)

 • t y [ut6]|[ts]|a|[tp4]| |[to]| |t y [wut1]|o|u|[ywt3]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w| |w [wt10]|y [wu0]||[ywr95]|||t y [wut6]|[ts]|a|[tp4]| |[to]| |t y [wut1]|o|u|[ywt3]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w|0|w|[w5]||0 0|[w975]|||t y [wut6]|[yw]|t|[qe4]| |w| |w [wt50]|y [yw0]||[ywr95]|||t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]|||t [ute860]|o|o|[tqpie86]|||t y [wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[wt850]||w||[wr975]| |w t w t o [se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]| |o uyt r t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||t [wut850]|[wut]|u|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[t850]||w||[r975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w|0| |[wt850]| |[wt]|[85]||w t w t o [r975]||w||[o975]| |w e t||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[t851]|y u||[y730]| |w|u o||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[o851]|u t||[y730]| |y t y|t y [u63]|s|a|[p41]| |o| |t y [u851]|o|u|[y730]|||t y [u63]|y|t|[e41]| |w| |t|[51]|y y||[y73]| |w| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||[wut850]|[wut]|o|[ywr975]|||t y [ute860]|[ye]|[te]|[qe86]| |w| |w|[t853]|y [ut]||[yr752]| |o uyt r t y [ute860]|o|o|[tqpie86]|||o [uso850]|p|[uto]|[yro975]|||p a [usp860]|[ua]|[uo]|[i864]| |u|t|o|[850]||o t|[r975]|||p a [utp860]| |[to]|[ti864]| |[ut]|t| |[wt850]| |[wt]|[85]||w t w t o [r975]||w||[o975]| |w e t||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[t51]|y u||[y73]| |w|u o||[t63]|s|a|[p41]| |o| |w|[o51]|u t||[y73]| |y t y|t y [u63]|s|a|[p41]| |o| |t y [u51]|o|u|[y73]|||t y [u63]|y|t|[e41]| |w| |t|[51]|y y||[y73]| |w| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5| |[se6] o s [he] d s [qo] u o y||q| |[t81] w t [o8] u t [w5] 0 w t r|5|t y|||[u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w|0|w|[t5]||w||[r5]| |t|t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |t|5|y y||[r5]| |w|t y [u6]|s|a|[p4]| |o| |t y [u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |w|[t1]|y u||[y5]| |o uyt r t y [u6]|s|a|[p4]| |o| |t y [u1]|o|u|[y3]|||t y [u6]|y|t|[y4]| |w|0|w|5||0 8|[w5]|||t y [u6]|y|t|[e4]| |w| |t|5|y y||[r5]| |y| |[t6]| |[t4]|||[u1]| |[y3]|||[t6]| |[t4]|||[u1]| |[y3]|||t y [u860]|o|o|[qp86]| |t t|[850]|o|u|[y975]|||t y [u860]|y|t|[qe86]| |w| |t|[w985]|y y||[w975]|||[s60]

  Level: 9
  Length: 06:09
  Expert
  Everglow

 • u i [o8] w t u [y5] 9t[yw] [ro] [t6] 0 [e4] re [w5] 9 w e [t4] 8 q [yw] [u5] 9y[wt] [ro] [u8] w t [wu] [y5] w [ur] [yi] [o8] w t [us] [a5] [s9]a[wp] [oe] [p6] 0u[ue] [yr] [t4] 8 [uq] [yw] [t4] 8 q [wu] [o5] 9y[yw] [re] [t8] w t w 8 w u [yt] [u6] 0 e [to] [p6] 0 [ea] [ts] [a3] 0 7 [p3] [O3] 7 [y0] [u7] [i4] 8 q [wo] [p5] 9a[ws] [rd] [f8] w t [ug]f[d5] w [ro] [wi] [o8] w t [ws] [s5] 9 [wo] [ri] [o6] 0 e [d0] [d5] 9 [ws] [ea] [p4] 8 q [wa] [s5] 9o[wo] [ri] [u8] w [y5] [u9]y[t8]|w|sou
  Level: 4
  Length: 00:51
  Easy
  Everlasting Summer

 • [tu] o s o [tof] d s d
  [tu] o s o [tof] d s d
  [et] u a u [eus] a p a
  [et] u a u [eus] a p a
  [qp] s h s [qg] s [pf] d
  [wa] d j d [wh] d [ag] h
  [tu] o s o [tof] d s d
  [to]|f g [tof]|d s
  [8s] u o u [8of] d s d
  [8o] w [uf] g f|[wud] s
  [6s] u a u [6us] a p a
  [6u] s [0s] [of] t [pg]|[ps]
  4 s [8s] [pg] e [of]|[ad]
  5 [od] [ws] f [os]|[wis]|
  6 u a u [6us] a p a
  [6p] 0 [tf] g [5of]|[wid] s
  [8of] w t w [8of] d s d
  [8o] w [uf] g f|[wud] s
  [6s] u a u [6us] a p a
  [6u] s [0s] [of] t [pg]|[ps]
  4 s [8s] [pg] e [of]|[ad]
  5 [od] [ws] f [os]|[wis]|
  [8u] o s o [8of] d s d
  8 8 [8os] 8 [8sf] 8 [8sh] [8f]
  [qsgj] q q q q q q q
  q ( [(sgj] j [9psh] e i s
  [8osf] 8 8 8 [8of] [8d] [8s] [8d]
  [8f] w [ul] j [fl]|[wl]|
  [G9j] l [ej]|[IG] f d f
  9 j [Gez] [Gz] [IGsk] j e h
  [wadh] w w w [wad] p o p
  [5a] 5 [5f] [5g] [wf]|[id] s
  [8s] u o u [8of] d s d
  [8o] w [uf] g f|[wud] s
  [6s] u a u [6us] a p a
  [6u] s [0s] [of] t [pg]|[ps]
  4 s [8s] [pg] e [of]|[ad]
  5 [od] [ws] f [os]|[wis]|
  6 u a u [6us] a p a
  6 u a u [6us] a p a
  % [Dl] [WDl] [Dl] % [DJ] [WDJ] [DJ]
  % [DJ] W [Dl] % J [WDJ] [dJ]
  ^ [dJ] [dEJ] [dJ] [d^J] h [Eg] [dJ]
  ^ h E [dJ] ^ [DJ] E [gJ]
  % [sDH] [sWDJ] [sDJ] [s%DJ]|[sWDJ] [sDJ]
  [s%DJ] [sDJ] W [DHl] %|[Wh] g
  [^d] g [EJ] g [d^J]|[Eh] g
  [d^J]|[Eh] [dJ] ^|[EDJ] [gJ]
  % h [sWDJ]|[s%DJ]|[Wh] [sDJ]
  % h W [sDJ] % h W J
  [8fhl] 8 8 8 8 8 8|
  [tu] o s o [tof] d s d
  [et] u a u [eus] a p a
  [et] u a u [eus] a p a
  [qp] s h s [qg] s [pf] d
  [wa] d j d [wh] d o d
  [et] u a u [ets] a p a
  [et] u a u [ets] a p a
  [tu] o s o [tof] d s d
  [tu] o s o [tof] d s d
  [et] u a u [eus] a p a
  [et] u a u [eus] a p a
  [qp] s h s [qg] s [pf] d
  [wa] d j d [wh] d o d
  [tu] o s o [tof] d s d
  8 8 [8os] 8 [8sf] 8 [8sh] [8f]
  [6u] s [0s] [of] t [pg]|[ps]
  4 s [8s] [pg] e [of]|[ad]
  5 [od] [ws] f [os]|[wis]|
  e u a u [eus] a p a
  [et] u a u [eus] a p a
  [et] u a u [eus] a p a
  [et]|f g [5of]|[wid]|
  [8s] [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  6 [6fh] [6sf] [6fh] 6 [6fh] 6 [6sf]
  q [qfh] [qfh] [qgj] q [qgj] q [wfh]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  6 [6fh] [6sf] [6fh] 6 [6fh] 6 [6sf]
  q [qfh] [qfh] [qgj] q [qgj] q [wfh]
  [8s] [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  6 [6fh] [6sf] [6fh] 6 [6fh] 6 [6sf]
  q [qfh] [qfh] [qgj] q [qgj] q [wfh]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  8 [8fh] [8sf] [8fh] 8 [8fh] 8 [8sf]
  6 [6fh] [6sf] [6fh] 6 [6fh] 6 [6sf]
  q q [qpsf] [qg] [qf] q [qd] w
  [8s] w u w [tof] d s d
  [1us]

  Level: 6
  Length: 03:16
  Intermediate
  Every Breath You Take (Sting)

 • [tpf9]|f|f|g|[wrid]|d|d|a| [sqpY]|s|s|d|[yaO0]| | [utpe]|p|p|p|[qeaY]|a|a|a| [uspe]|s|s|s|[qpD]||d| [upfe]|s|s|s|[tsqY]|p|p|p| [teOI]|O|P|O|[wroi]||p| [ypif]|f|f|g|[ridO]|d|s|a| [od0]|d|[yd]|f|[sI(]| t|p| [tsi9]|s|s|d|[ywa]|a|q p o [ywP0]|P|P|s|[ywp6]| T|u| [uoE*]|o|o|p|[ti9]|O|a|s| [yod0]|d|[d0]|d|[ywa6]| T| [tpi9]|p|p|[urqa]|a| a| [o8]| [wu]| [yi^W]| [wuT6]|p| [tpf9]|f|[f9]|g|[rqdO]|d|s|a| [od0]|d|[yd]|f|[sI(]| t|p| [tsi9]|s|s|d|[ywa]|a|q p o [ywP0]|P|P|s|[ywp6]| T|u| [uoE*]|o|o|p|[ti9]|O|a|s| [yod0]|d|[d0]|d|[ywa6]| T| [tpi9]|p|p|[urqa]|a| a|s
  Level: 6
  Length: 01:22
  Intermediate
  Everything Happens To Me (A Rainy Day in New York)

 • [tsof]| [to]| [to]| [tsog]hgf[toda]| [to]| [to]| [toda]hhs[tspi]| [ti]| [ti]| [tspi]dfs[toda]| [to]| [to]| | 8| [sf]g[f8]d[d8]s ioiu[y5]| [da] 5s[a5]po yoot[tp4]|| [a4] [sp4]| fds [da5]||5 5| [sf] g[sf8]ds| 8 8| [da] s [oa5]po| 5 5||o [pi4]| [ia] 4 [si4]| g| [sf5]ds| [d5] [da5]||f [pg9]| [pg] 9 [pg9] j [h8] f [id9]||9 9||f [pg9]| [pg] 9 [pg9] j [h8] f [id9]||9 9| [sf] g [sf8]ds| 8 8| [sg]hgf[da5]|| 5 5 o[of] [of] [id8] [us]| 8 8| |8||8 8| |8| [tsf]g[f8]d[d8]s [ti]oiu[y5]| [wda] 5s[oa5]po [yw]oot[tp4]| [qa] 4 [s4]| [qpg] f[da5]| w 5 5| [wsf]gfd[d8]s t 8 8| [thf] fd[f5]d w 5 5| w oo[pi4]| [qia] 4 [si4]| [qjg] g [sf5]| [ws] [d5] [da5]| w f [pg9]| [ypg] 9 [pg9] j [h8] f [id9]| y 9 9| y f [pg9]| [ypg] 9 [pg9] j [h8] f [id9]| y 9 9| [yf] g [sf8]ds t 8 8| [tsg]hgf[da5]| w 5 5 o[wof] [of] [id8] [us] t 8 8| t| 8| t 8 8| [ts]| [d^P]| [dPE] ^ ^| [dPE]| [oD(]| [oYD] ( (| [oYD] g [g^P]| [dPE] ^ ^| [dPE] g [pg4]| [sqp] 4 4| [qpg] [pg][sg8]| [tsf] 8 8| [tsf] h [ha5]| [wda] 5 5| [wha] [ha][ha9] [pG] y [dI9] 9| [yjG] k[sj5] [ha] w [sj5] 5 [ha] w| | [id] [if] [pi] [sp4]| [sqf] 4 4| q| 4 ff[qd]s[p4] [id4] [if]q[pi] [uo8]| t 8 8| tpss8| t 8 [sf8][sh][sh][sh]t s [s4]| [sqj] 4 4| q l [sj4]| q 4 [id4] [if]q[pi] [o8] jht [j8][sf]8| t| [d8]s t 8 [sh8]| [tsh] [sh] [pg9]| [ypg] 9 [pg9] j [yh] f [da5]| w 5 5| [wh] h [jg9]hg [ypg] 9g[jg9] h [yh] f [da5]| w 5 5| [wg] g [og8]| [tof] [of8] 8| t h [ha5]| [wda] [da5] 5| [wha] j[ph4]| [qpg] [pg4] 4| [qh] g [sg4]| [sh]| [sH]||| shg[sf5]||5 5| ghgf[da5]||5 5| f ds[sp4]|| 4 4 o f f [ud8] s
  Level: 6
  Length: 03:56
  Intermediate
  Everything I Do

 • T e [r0] | T W [e9] | erTyT e W r | W | T | [e9] | TreW | WWuyTyy T | TreW | WuyTyy TrTreWe Q | WTreWW 0 | TreW | WuyTyy T e | TreW | WuyTyy TrTreWe Q | TreWW Q | TreW | W WuyTyy T | rT | uy TrW | W | T | Q | erT | uI IO | u | yuu yy T | uII IO | u | yuu yy T | I I pI O | ua | pO O pI | uuII IO | uu | T u ry T | TreW | WWuyTyy T | TreW | WWuyTyy | TTTreWe Q | WWTreWW 0 | eyTrTrT rerer | euuuuy | TreWQ | TTrTrT rerer | WWWWWTTQ | e e eWeW QW WQWr er rTyT | e e eWeW QW WQWr er rTyT | e e eWeW QW WQWr er rTyT | 9 9 9 | 9 | [y9] I p S u O a f T u O S y I p S | G
  Level: 4
  Length: 02:00
  Easy
  Everything I Wanted

 • was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saW [fda]| e [spf]| q [spD]| w [sfa] w [sqpd]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saW [fda]| e [spf]| q [spD]| w [sfa] w [sqpd]| q [pd]| q [pd]| e [spf]| e [spf] e w [oda] w W [fda] W e [spf] e w [sf] w q [spf] q [sgW]| w [sfa] w w [sfa] w w [oda] w w [oda] w was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saW [fda]| e [spf]| q [spD]| w [sfa] w [sqpd]| was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saW [fda]| e [spf]| q [spD]| w [sfa] w [sqpd]| q [pd]| q [pd]| e [spf]| e [spf] e w [oda] w W [fda] W e [spf] e w [sf] w q [spf] q [WD]| w [sfa] w w [sfa] w w [oda] q [oda] [gda] q w [sf] w w [sf] w q [spf] q [sgW]| w [sfa] w w [sfa] w w [oda] w w [oda] w was[wsf]saq [spf]| was[wsf]saq [spf]
  Level: 6
  Length: 01:49
  Intermediate
  Everything Stays (Stakes)

 • 8 0 t y u|t|
  [r3] 0 w o| |
  8 0 t y u|t|
  [r3] 0 w o| |
  8 0 t y u|t|
  3 0 w 0 r|u|
  6 0 w t u y u o
  q e u y 5 w t t
  8 0 t y u|t|
  3 0 w 0 r|u|
  6 0 w t u y u o
  q e u y 5 w t t
  4 q e q i|p|
  3 0 w t u|o|
  6 0 w 0 t y u t
  [e4] q e rt[r5] 9 w r
  4 q e q i|p|
  3 0 w t u|o|
  6 0 w 0 t y u t
  [e4] q e rt[r5] 9 w r| |
  t y u o
  [qp] w r t t|q t
  [r5] 9 w p p a s a
  [o3] w r o||w|
  6wtuw t u||u|
  [i4] q e u||y|
  5 9 u w y 9 w t
  [u8] 0 w t|||
  t y u o
  [qp] w r t t|q t
  [r5] 9 w p p a s a
  [o3] w r o||u|
  [p6] w|p o w i w| |
  i|
  [u4] q e t t|q w
  [t5] u w ty|t|
  80wt

  Level: 4
  Length: 01:28
  Easy
  Everything's Alright (To The Moon) (Easy)

 • t o s d f o s o [ra] u o afh|[afh]
  |[8s] w t [yd] [uf] t [os] 8 [7a] 0 w afh|[afh]
  |[0wtu]|||s| f |[7wr]|||a| f |[qet]|||f d f |[qetuh]| f d [wry]
  |||[8t]| w |[us] |[8f] |[70wr]|||a| f |[8qe]||| f d f |[0eth]| f d [wry]
  |||[yi] q e y [ig] q [ej] |[tu] 0 e t [uf] 0 [eh] |[0et]
  |||[es] d f |[qets] p s a [9wr]
  |||[yi] q e y [ig] |[yj] |[etu] |||[tuf] f h |[0et]|||s d f |[qets] p s a [wry]
  ||s d f h |[4qj] 8 0 [qa] q 0 8 [49] 7 [9j] [qj] [ek] l t k [0wrh] ||[0w] |0
  [et] 0 w r [et] [ry] [tu] f [9ey] g g y 9 f [9wyg]f|g [wi] |[9f] [of]
  1 5 8 9 0 8 0 w [8we] [0s] [ws] [ed] [wtf] |[8h] |[qwtj] ||[qerua] |q |[qey]
  |j [etij] k [ql] |[ryuo] k h ||f [etopj] j h |[tps]
  |g [9f] e y s [8s] w u s [qs] [tf] d s w y
  [ts] o s d f o s o [ra] u o afh|[afh]
  |[8s] w t [yd] [uf] t [os] 8 [7a] 0 w afh|[afh]
  |[0wtu]|||s| f |[7wr]|||a| f |[qet]|||f d f |[qetuh]| f d [wry]
  |||[8t]| w |[us] |[8f] |[70wr]|||a| f |[8qe]||| f d f |[0eth]| f d [wry]
  |||[yi] q e y [ig] q [ej] |[tu] 0 e t [uf] 0 [eh] |[0et]
  |||[es] d f |[qets] p s a [9wr]
  |||[yi] q e y [ig] |[yj] |[etu] |||[tuf] f h |[0et]|||s d f |[qets] p s a [wry]
  ||s d f h |[4qj] 8 0 [qa] q 0 8 [49] 7 [9j] [qj] [ek] l t k [0wrh] ||[0w] |0
  [et] 0 w r [et] [ry] [tu] f [9ey] g g y 9 f [9wyg]f|g [Wi] |[9f] [of]
  1 5 8 9 0 8 0 w [8we] [0s] [ws] [ed] [wtf] |[8h] |[qwtj] ||[qerua] |q |[qey]
  |j [etij] k [ql] |[ryuo] k h ||f [etopj] j h |[tps]
  |g [9f] e y s [8s] w u s [qs] [tf] d s w y
  g [9f] e y s [8s] w u s [qs] [tf] d s w y
  [ts] o s d f o s o [ra] u o afh|[afh]
  |[8s] w t [yd] [uf] t [os] 8 [7a] 0 w afh|[afh]
  |[8wtos]

  Level: 6
  Length: 03:37
  Intermediate
  Everything’s Alright (To The Moon)

 • 8 w y wf[tx] w [8l] [tz]
  w y p y o y w o
  8 w y wf[tx] w [8l] [tk]
  e u a [uh] p u e u
  8 w y w [tf] w [8s] [wd]
  5 9 e 9 w 9 5 9
  8 w y w [tf] w [8s] [wa]
  6 0 r [0s]a[ep] 0 6 0
  8 w y [ws] [tf] w [8s] [wf]
  5 [9g]f[ed] 9 w 9 5 9
  8 w y w [tf] w [8s] [wa]
  6 0 r [0s]a[ep] 0 6 0
  3 5 [0a] 5 [9f] 5 [7a] [5s]
  8 w y w t w r w
  3 5 [0a] 5 [9f] 5 [7a] [5s]
  8 [ws] y [wd] t [wf] r w
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  8 w y wf[tx] w [8l] [tz]
  w y p y o y w o
  8 w y wf[tx] w [8l] [tk]
  e ul[ak] [uh] p uh[ej] [uf]
  8 w y w [tf] w [8s] [wd]
  5 9 e 9 w 9 5 9
  8 w y w [tf] w [8s] [wa]
  6 0 r [0s]a[ep] 0 6 0
  8 w y [ws] [tf] w [8s] [wf]
  5 [9g]f[ed] 9 w 9 5 9
  8 w y w [tf] w [8s] [wa]
  6 0 r [0s]a[ep] 0 6 0
  3 5 [0a] 5 [9f] 5 [7a] [5s]
  8 w y w t w r w
  3 5 [0a] 5 [9f] 5 [7a] [5s]
  8 [ws] y [wd] t [wf] r w
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  6 0 e 0 e 0 [ep] 0
  [4o] 8 [qu] 8 [qy] 8 [qt] [8u]
  2i[6u]y[9u] 6 9 6 9 6
  3 5 [0t] [5y] [9t] [5y] [7u] [5y]t
  [6e] 0 e 0 e 0 [ep] [0o]
  [4o] 8 [qu] 8 [qy] 8 [qt] [8u]
  2i[6u]y[9u] 6 9 6 [9j] [6k]
  [3l] [5k] [3j] 5 [7l] [0k] [wj] r|h| |
  8 w y wf[tx] w [8l] [tz]
  w y p y o yb[wv] o
  8 w y wf[tx] w [8l] [tk]
  e u a [uh] p u e uc
  [8x] w y wf[tx] w [8l] [tz]
  w y p y o yl[wz] o
  8 w y wf[tx] w [8l] [tk]
  e u a [uh] p u e u
  3 7 [0a] 7 [0f] 7 [0a] [7s]
  1 5 8 5 8 5 8 5
  3 7 [0a] 7 [0f] 7 [0a] [7s]
  1 [5s] 8 [5d] 8 [5f] [8s] 5
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  8 w [yh] [wh] [th] w [8f] [wd]
  5 9 [eo] [9o] w [5f] 9 [5g]
  [6f] 0 [rf] [0f] e [6s] 0 [6a]
  3 5 [0a] [5a] 9 [5o] 7 [5p]
  4 8 w [8i] [qp] 4 [8s] 4
  [2a] 6 [qa] 6 [qs] 6 [qd] 6
  [8z] w [yz] w [tl] w [8h] t
  [wj] y [pj] y [oh] y [wd] o
  6 0 [ra] 0 [ep] 6 [0u] 6
  3 7 [0u] 7 [0y] 7 [0r] 7
  4 8 [qo] 8 [ei] 8 [qt] 8
  [2r] 9 [qr] 9 [qt] 9 [qy] 9
  8 w t o s h l v m

  Level: 4
  Length: 03:30
  Easy
  Everytime (Britney Spears)

 • l k k h [qj] e t i [wk] r [yk] [ok] e [tl] u p [ul] [tk] [ke] [th] [qj] e [tl] [zi] w [rl] [yk] [oj] e t u p [ul] [tk] [ke] [th] [qj] e [tl] i [h8] 0 [wl] t [k5] [j7] [k9] [wl] 6 8 0 e [l8] 0 [wh] [th] w [f0] [h8] [d0] w r y o y r w r r y o a o y [rd] y [fe] t u [pf] u t [je] t [th] u o [sg] o u [tf] u [wd] r y [od] y r [wf] r [sq] e t i t e q e [fe] t u [pf] u t [je] t [th] u o [sf] o u [th] u [wd] r y o y r w r w r y o y r [wk] r [le] t u [pk] u t [je] t [th] u o [sg] o u [tf] u [wd] r y [oh] y r [wg] r [ge] [tf] u p u t [ke] t [le] t u [pk] u t [je] t [th] u o [sl] o u [zt] u [zw] r y o y r w r w r y o [yl] [rk] [wk] [rh] [tqjie] e t i [ywrok] r [yk] [ok] [utpe] [tl] u p [ul] [tk] [ke] [th] [tqjie] e [tl] [zi] [ywro] [rl] [yk] [oj] [utpe] t u p [ul] [tk] [ke] [th] [tqjie] e [tl] i [wth80] 0 [wl] t [wk975] [j7] [k9] [wl] [e860] 8 0 e [wtl80] 0 [wh] [th] w [f0] [h8] [d0] [w975] 7 9 w 9 7 5 7 [fe] t u [pf] u t [je] t [th] u o [sg] o u [tf] u [wd] r y [od] y r [wf] r [sq] e t i t e q e [fe] t u [pf] u t [je] t [th] u o [sf] o u [th] u [wd] r y o y r w r w r y o y r [wk] r [le] t u [pk] u t [je] t [th] u o [sg] o u [tf] u [wd] r y [oh] y r [wg] r [ge] [tf] u p u t [ke] t [le] t u [pk] u t [je] t [th] u o [sl] o u [zt] u [zw] r y o y r w r w r y o [yl] [rk] [wk] [rh] [sqjg] e t i [wkhd] r [yk] [okhd] e [tljf] u p [ul] [tk] [ke] [th] [sqjg] e [tl] [zjig] w [rl] [yk] [sojf] e t u p [ul] [tk] [ke] [th] [sqjf] e [tljg] i [shf8] 0 [wlhf] t [khf5] [j7] [k9] [wlhf] 6 8 0 e [lhf8] 0 [wh] [thf] w [f0] [h8] [d0] 5 7 9 w 9 7 5 7 5 7 9 w 9 7 5 7 [qj] e t i [wk] r [yk] [ok] e [tl] u p [ul] [tk] [ke] [th] [qj] e [tl] [zi] w [rl] [yk] [oj] e t u p [ul] [tk] [ke] [th] [qj] e [tl] i [h8] 0 [wl] t [k5] [j7] [k9] [wl] 6 8 0 e [l8] 0 [wh] [th] w [f0] [h8] [d0] w r y r w 0 8
  Level: 7
  Length: 02:16
  Intermediate
  Everytime We Touch

 • 5 w 0 w 5 w 0 w 6 q 9 q 6 q 9 q 6 q 9 q 6 q 8 q 7 q 9 q 7 q 9 q 7 W q W 7 W q W [0ep] u [ep] u [5wo] y [wo] y [6qi] y [qi] y [70u] y [0u] r [8t] e q e 8 e q e [7r] w 9 w 7 W 0 W 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [etuig] q 8 [4uf] 0 [Wryud] [Wtus] 4 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [etuig] q 8 [4uf] 0 [Wryud] [Wtus] 4 6 6 [etu] 6 e 6 6 [etu] 6 e 6 6 [etu] 6 e 4 4 [ti] 4 4 4 3 3 3 [ru] 3 3 3 4 4 4 u r 4 t 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [tuig] q 8 [%uf] 0 [ryud] [Wtus] % 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [tuig] q 8 [%uf] 0 [ryud] [Wtus] % 6 6 [etu] 6 e 6 6 [etu] 6 e 6 6 [etu] 6 e 4 4 [ti] 4 4 4 3 3 3 [ru] 3 3 3 4 4 u r 4 t 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [tuig] q 8 [4uf] 0 [ryud] [Wtus] 4 6 e [etu] [0pj] 6 [7oh] r [ryig] 0 7 [8uf] e [tuig] q 8 [4uf] 0 [ryud] [Wtus] 4 [6p] [ep] [etua] [0s] 6 [7d] [rd] [ryif] [0s] 7 [8p] [ep] [etua] [qs] 8 [4d] [0d] [Wruf] [Ws] 4 [6p] [ep] [etua] [0s] 6 [7d] [rd] [ryif] [0s] 7 [8p] [ep] [etua] [qs] 8 [4d] [0d] [Wruf] [Ws] 4 [6p] p [etua] s [6d] d [etuf] s [6p] p [etua] s [6d] d [etuf] s p p a s d d f s p p a s d d f s p p a s d d f s p | [QTep] S [Q9ep] I [0ep] a S [0O] I O [QTepj] G j G j G [Sj] G [0epj] f j f j f [uj] f [0OH] f H f H f [aH] f [0rWOH] f H f H
  Level: 6
  Intermediate
  Evil Morty

 • ^ w 0 w ^ w 0 w ^ w 0 w ^ w 0 w 6 q 9 q 6 q 9 q 6 q 9 q 6 q 8 q 7 q 9 q 7 q 9 q 7 W q W 7 W q W [pe0] u [pe] u [wo^] y [wo] y [qi6] y [qi] y [u70] y [u0] r [t8] e Q e 8 e Q e [r7] w 9 w [r9] W 0 W|||[81] e [ut] [pe]8[o7] r [yi] r7[u81] t [upi] t8[u%] r [yO] [tr]%6 e [ut] [pe]6[o7] r [yi] r7[u81] t [upi] t8[u%] r [yO] [tr]%6 6 [ut] 6e6 6 [ut] 6e6 6 [ut] 6e444 [ti] 4333 [ur] 3%%% yr%t[81] e [ut] [pe]8[o7] r [yi] r7[u81] t [upi] t8[u%] r [yO] [tr]%6 e [ut] [pe]6[o7] r [yi] r7[u81] t [upi] t8[u%] r [yO] [tr]%6 6 [ut] 6e6 6 [ut] 6e6 6 [ut] 6e444 [ti] 4333 [ur] 3%%% yr%t6 [p6] [a80] [sp]6[od7] [d7] [qif9] s7[u81] [p8] [iea0] s8[ud%] [d%] [yfW9] [ts]%6 [p6] [a80] [sp]6[od7] [d7] [qif9] s7[u81] [p8] [iea0] s8[ud%] [d%] [yfW9] [ts]%[p6] 6 [a80] s6[d7] [d7] [qf9] s7[p81] 8 [ea0] s8[d%] [d%] [fW9] s%[p6] 6 [a80] s6[d7] [d7] [qf9] s7[p81] 8 [ea0] s8[d%] [d%] [fW9] s%[p6] p [uea] s [d6] d [ufe] s [p6] p [uea] s [d6] d [ufe] s [p6] p [uea] s [d6] d [ufe] s [p6] p [ua] s d d [uf] s p p [ua] s d d f s p p a s d d f s p p a s d d f s p p a s d d f s p p a s d d f s p p a s d d f s p

  Level: 6
  Length: 02:28
  Intermediate
  Evil Morty (Alternative)

 • u|p|[p6]| |[70]| u|p|[pW*]| a| 9| u|d|[f*]| |[Q9]| p|j|[wj9]| k| [wr9]| j|h|[G8]| f| 7| d|h|[G8]| d| 7| p|a|[a984]| | p| a| [s6]||| u|p|[p6]| |[70]| u|p|[pW*]| a| 9| u|d|[f*]| |[Q9]| p|j|[wj9]| k| [wr9]| j|h|[G8]| f| 7| d|h|[G8]| d| 7| p|a|[a984]| | p| a| [s9]| | 0| |Q| |W| I|O|[pQ]| O|p|[a0]| S|p|[O9]| I| 0| r|T|[yw]| I|u|[ye]| T|e|[ur]| |T| I|O| [pQ]| O|p|[a0]| S|p|[O9]| I| *| u|y|[T97]| r|T|[y5]| u|r|[e84]||| w|t|[t8]| |9| w|t|[t0]| y| q| w|i|[o0]| |[qe]| t|s|[sqE]| d| [yqE]| s|P|[p(]| o| 9| i|P|[p(]| i| 9| t|y|[yq(%]| |t| y| [Y8]||| P| i| I| T| [qi^E]
  Level: 5
  Length: 02:13
  Intermediate
  Excerpt from the Ecstasy (Destiny)

 • odhjodhjodhjodhjidhjidhjidhjidhj YdhjYdhjYdhjYdhjidhjidhjidhjidhj [w5]dhj[w5]dhj[w5]dhj[w5]dhj [q4]dhj[q4]dhj[q4]dhj[q4]dhj [@(]dhj[@(]dhj[@(]dhj[@(]dhj [92]dhj[92]dhj[92]dhj[92]dhj||| 5 9 w e| | 5 9 w e| er e w 4 9 w e| | 4 9 w e| er e w [y5] 9 w e| | 5 [o9] w [pe]| [ea]r [se] [wa] [p4] 9 w e|| o [pd] 4 9 w e| er [se] w [a3] 9 w e| yu a p 3 [u9] [wp] [oe]| [wI]e [wo] [pe] [o@]p 9 w [oe]|| P p @ 9 w e 2 9 w e [y95] 9 w e| | 5 [oh9] w [pje]| [kea]r [sle] [wka] [pj4] 9 w e|| [oh] [zhd] 4 9 w e| er [sle] w [ka3] 9 w e| [uf] [ka] [pj] 3 [uf9] [wpj] [ohe]| [wIG]e [woh] [pje] [pjQ] 9 w [ohe]|| [PJ] [pj] @ 9 w e 2 9 w e [ywoa]| |[oh]zv||v| |o| s| [yoea]| |[oh]kv||v| |o| s| [yqP]| |[oh]Jv||v| |o| p| [ywo]||| [up0]||| 59we59we59we59we49we49we49we49we @9we@9we@9we@9we29we29we29we29we yew9 9weyew959weyew959weyew9 [a5]dhk9 w e [yoh] e w 9 5 9 w e [yoha] e [wsl] 9 [kda6] 9 w e [yoh] e w 9 6 9 w e [yoh] e [wsl] 9 [gd^PJ] q E t [oih] t E q ^ q E t [oih] t [slE] q [PJ8] q t y i y [tpj] q [oh8] q t y [pji]| | [oh5] 9 w e| | 5 9 w e| er e w 4 9 w e| | 4 9 w e| er e w [yo5] 9 w e o y o yad 5 9 w e| [ed]r e [ws] [a4] 9 w e| s| p 4 9 w [oe]| er [pe] w [oa3] 9 w e| [uf] a p 3 [u9] [wp] [oe]| [wI]e [wo] [pe] [y@]p 9 w [oe]|| P p @ 9 w [oe] 2 9 [wp] e [yo95] 9 w e| | 5 [oh9] w [pje]| [kea]r [sle] [wka] [pj4] 9 w e|| [oh] [zhd] 4 9 w e| er [sle] w [zd3] 9 w e| | [IG] 3 [uf9] w [eIG]| [woh]e w [ohe] [zd@] 9 w e| [sl] [ka] [oh] @ 9 w e [pj2] 9 w| [oh5]
  Level: 5
  Length: 02:35
  Intermediate
  Exhale (Celeste)

 • [utse]|p|f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]| [yw] [sod] [yw] [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]|[yw] [sod]| [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [tq8] [soi]|[tq8] [soi] [tq8] [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [tq8] [soi]|[tq8] [soi] [q8] [ti] o f i o f [utse]||f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]| [yw] [sod] [yw] [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]|[yw] [sod]| [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [tq8] [soi]|[tq8] [soi] [tq8] [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [yw] [sod]|o [ywsod]| e [usp]|u [usp]| [yq] [yiP]|i [yiP]| [tqi] [tpi]|t [tpi]| [yw] [sod]|o [sod]| e [usp]|u [usp]| [yqE] [yiP]|i [yiP]| [tqi] [tpi]|t [tpi]| [wt8] [tsi]|[t8] [wtsi8] [wt8] [wti8] o f i o f [ig] [oh] [xf] [ig] [oh] [xf]|| w [yoP]|w [ypo]| q [tpi]|q [tpi]| 9 [ypi]|9 [ypi] [tpi] [ue] [sp] u p d f w [yoP]|w [ypo]| q [ypo]|q [ypi]| 9 [ypo]|9 [ypi]| 8 [tsoi]|8 [tsoi]|[utse]||f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]| [yw] [sod] [yw] [usfe] p| [ue] [spf] [ue] [sige] p| [ie] [spg] [ie] [wusf] o| [wu] [sof] [wu] [yw] [sod]|[yw] [sod]| [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [tq8] [soi]|[tq8] [soi] [tq8] [ye8] [pid]|[ye8] [pid]| [q^E] [yiP]|[q^E] [yiP]| [q4] [tpi]|[q4] [tpi]| [yw] [sod]|o [ywsod]| [ute] [usp]|u [usp]| [yqE] [yiP]|i [yiP]| [tqi] [tpi]|t [tpi]| [ywt] [sod]|o [ywsod]| [ute] [usp]|u [usp]| [yqE] [yiP]|i [yiP]| [tqi] [tpi]|t [tpi]| [w8] [tsoi]|[w8] [tsoi]| w [yoP]|w [ypo]| q [tpi]|q [tpi]| 9 [ypi]|9 [ypi] [tpi] [ue] [sp] u p d f w [yoP]|w [ypo]| q [ypi]|q [tpi]| 9 [ypi]|9 [tpi]| [w8] [tsoi]|[w8] [tsoi]| w [yoP]|w [ypo]| q [ypo]|q [ypi]| 9 [ypo]|9 [ypi]| [ue] [sp] u p d f w [ypo]|w [yoP]| q [yoP]|q [ypo]| 9 [ypi]|9 [tpi]| 8 [tsoi]|8 [tsoi] 8 8| tiostios[utse]||f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [ute]| p f p [wutd] s p o|p [q84]| p f p [id92] s p o|p [tpe60]
  Level: 6
  Length: 03:33
  Intermediate
  Exile Vilify (Portal 2)

 • fjfkfhjflfzfklfjfkfhjfjfkfhjflfz
  fklfkfjfkfhjflfzfklfkfjfkfhjflfz
  fklfkfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfz
  fklfkfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfz
  fklfkfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfz
  fklfkfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfz
  fklfkfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfz
  fklfkfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfz
  fklfkfjfkfhjfjfkfhjflfzfklfjfkfhjfjfkfhj
  flfzfklfkfjfkfhjflfzfklfkfjfkfhjflfzfklf
  kfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfzfklf
  kfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfzfklf
  kfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfzfklf
  kfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfzfklf
  kfjfkfhj[6ef]lfzfklfkfjfkfhj[5wf]lfzfklf
  kfjfkfhj[4qf]lfzfklfkfjfkfhj[30f]lfzfklf
  kfjfkfhj

  Level: 5
  Length: 01:50
  Intermediate
  Exorcist Theme

 • [ef] u [pf] u [eg] u [pf] u
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] u
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t|||
  [ef]susfsusfsusfsus
  [tf]susfsusfsusfsus
  [0f]auafauafauafaua
  [qf]sisdsisfsisgsis
  [ef]susfsusfsusfsus
  [tf]susfsusfsusfsus
  [0f]auafauafauafaua
  [qf]sisdsisfsisgsis
  [60ts]ufusufusufusufu
  [8wts]ufusufusufusufu
  [0wrus]afusafusafusafu
  [qetis]ufusufusufusufu
  [60ts]ufusufusufusufu
  [8wts]ufusufusufusufu
  [0wrus]afusafusafusafu
  [qetis]ufusufusufusufu
  [60ts]uapsuapsuapsuap
  [8qts]uapsuapsuapsuap
  [0wrs]uapsuapsuapsuap
  [qets]iapsiapsiapsiap
  [60ts]uapsuapsuapsuap
  [8qts]uapsuapsuapsuap
  [0wrs]uapsuapsuapsuap
  [qets]iapsiapsiapsiap
  [6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s]
  [8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s]
  [0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws]
  [qf][ei][td][es][qf][ei][td][es][qf][ei][td][es][qf][ei][td][es]
  [6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p]
  [8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p]
  [0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp]
  [qs][eu][ta][ep][qs][eu][ta][ep][qs][eu][wa][qp][0s][9u][8a][7p]
  [6u][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t][6i][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t]
  [8u][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t][8i][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t]
  [3u][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r][3i][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r]
  [4u][8t]q[8t][4y][8t]q[8t][4u][6t]q[0t][9i][8t][7q][6t]
  [6u][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t][6i][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t]
  [8u][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t][8i][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t]
  [3u][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r][3i][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r]
  [4u][8t]q[8t][4y][8t]q[8t][4u][6t]q[0t][9i][8t][7q][6t]
  [6s] u sau sau sau
  [18s]au sau sau sau
  [30s]au sau sau sau
  [4qs] u s i s u s i
  [6s] u sau sau sau
  [18s]au sau sau sau
  [30s]au sau sau sau
  [4qs] u s i s u s i
  [6s]ufusufusufusufu
  [18s]ufusufusufusufu
  [30s]afusafusafusafu
  [4qs]ufusufusufusufu
  [6s]ufusufusufusufu
  [18s]ufusufusufusufu
  [30s]afusafusafusafu
  [4qs]ufusufusufusufu
  [6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p]
  [8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp]
  [3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p]
  [4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p]
  [6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p]
  [8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp]
  [3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p]
  [4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p]
  [6f]sus[0f]sus[tf]sus[0f]sus
  [8f]sus[wf]sus[tf]sus[wf]sus
  [0f]aua[wf]aua[rf]aua[wf]aua
  [qef]sisdsisf[es][wi][qs][0g][9s][8i][7s]
  [6f]sus[0f]sus[tf]sus[0f]sus
  [8f]sus[wf]sus[tf]sus[wf]sus
  [0f]aua[wf]aua[rf]aua[wf]aua
  [qef]sisdsisf[es][wi][qs][0g][9s][8i][7s]
  [6x][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l][6c][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l]
  [8x][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l][8c][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l]
  [3x][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k][3c][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k]
  [4x][8l][qg][8l][4z][8l][qg][8l][4x][6l][qg][0l][9c][8l][7g][6l]
  [6x][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l][6c][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l]
  [8x][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l][8c][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l]
  [3x][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k][3c][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k]
  [4x][8l][qg][8l][4z][8l][qg][8l][4x][6l][qg][0l][9c][8l][7g][6l]
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] [us]d
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] [us]d
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t

  Level: 6
  Length: 04:20
  Intermediate
  Experience (Ludovico Einauldi)

 • we Ety [te] qe tyY E ( ewqw 9wE | q9Et Eew q w e yoo ioy tEE tyy Ip o iop Ppyoop [wyo] [yo] [9ey] op Psd [sp] ip sdD P Y poio yoP | iyPs Ppo i o p dhh ghd sPP sdd Gj h ghj Jjdhhj [odh] [dh] [ypd] [wo] [ep] [EP] [ts] [yd] [tsep] [qi] [ep] [ts] [yd] [YD] [EP] [Y9] [ep] [wo] [qi] [wo] [9y] [wo] [EP] | [qi] [9y] [EP] [ts] [EP] [ep] [wo] [qi] [wo] [ep] [yd] [oh] [oh] [ig] [oh] [yd] [ts] [EP] [EP] [ts] [yd] [yd] [IG] [pj] [oh] [ig] [oh] [pj] [PJ] [pj] [yd] [oh] [oh] [pj] [woydh] [ydoh] [9yepd]
  Level: 7
  Intermediate
  Extreme Ways (Bourne)

 • [ywt]|||y f asp| | [ywtskG]|||y f asp| G|| [uskeG]||| [qk] t u t u [tj] [zu] [th] [pG0] r [yha] r y r [ya] [rd] [si9] [ea] [ts] e t e [tg] e [wtpi]| |o| | [yro5] 9 w| |o [s8] 0 [wd] t f| h f 6 0 e t||e| [qd] [tf] [ys] i||p s w [td] y t [wr]||o [s8] 0 [wd] t f| h k [k0] w r u| r w| [qk] [le] [tj] i| h j h w e t i w r y h [l6] 0 e [tl] k| j j 0 [wh] r u||[rf] h [qj] e t [ji] h t [ge]| [tg]iod [tf]o||u t f [fE] y [id] f [ig] y [fE] d [ed] [ts] u t e| p s [sQ] e t u| d f h [odW]t| i| t| W o [s8] 0 [wd] t f| h f 6 0 e t||e| [qd] [fe] [ts] y||p s w [td] y w| r y o [s8] 0 [wd] t f| h k 0 w r u| r w| [qk] [le] [tj] i| h j h [wh] t y w| r y h [lf6] 0 e [tlf] [kd]| [sj] [sj] 0 [wha] [ra] u||f h [sqj] e t [sji] [ha] [pg] s [of] w [rod] [yod] r q r y [ro] [s0] w [td] 0 0 f g h [h9] q e t| h g s [wf] t y i||d| [s8] w t u| t w| [y5]iPq E q [s8] wfE h [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t e [sji] e[kd][tkd] [lfe] [jf8] 0 w [hf0] [thf] 0 w 0 8 0 w 0 t [sf0] [wsf] [gd0] [hd^] 9 q [gd9] [gdE] 9 q 9 5 9 q 9 [wpg] 9[ha][qha] [sj9] [jg8] 0 [whf] [hf0] [tf] 0 w 0 5 q E [sq] [s8] wfE [wh] [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t [ge] [sji] e[kd][tkd] [lfe] [kd0] w [rha] w y w [rkd] w [jS6] 0 e 0 e 0 e [h0] [h9] [qg] [le] q [tg] q e [sq]d [wf] t i [fe] [wr] d s a [qi]pde t e t e t e [us8] w t w y w t w 8 0 w t f| h| [ji]||[spi]| k j h [uh]osf| [uod]fd s|| [yi] p s f [uod]| s p [pe]t f f [ute]||f h [qj] e t i| x z l [z0] w [thf] y| w [tg] f [h9] e t i| g f s [ws] e [td] i| u t y w r y| W y i o [se]tu d| f| h f wtu||| [qd] [fe] [ts] i||p s [wd] t y t w r y| [s8] 0 [wd] t f| h k [k0] w r u| r w k [qk] [le] [tj] i| h j h w t y t w r y h [lf6] 0 e [tlf] [kd]| [sj] [sj] 0 [wha] [ra] u||f h [sqj] e t [sji] [ha] [pg] s [of] w [rod] [yod] r q r y [ro] [s0] w [td] 0 0 f g h [h9] q e t| h g s [wf] t y i||d| [s8] w t u| t w| [y5]iPq E q [s8] wfE h [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t e [sji] e[kd][tkd] [lfe] [jf8] 0 w [hf0] [thf] 0 w 0 8 0 w 0 t [sf0] [wsf] [gd0] [hd^] 9 q [gd9] [gdE] 9 q 9 5 9 q 9 [wpg] 9[ha][qha] [sj9] [jg8] 0 [whf] [hf0] [tf] 0 w 0 5 q E [sq] [s8] wfE [wh] [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t [ge] [sji] e[kd][tkd] [lfe] [kd0] w [rha] w y w [rkd] w [jS6] 0 e 0 e 0 e [h0] [h9] [qg] [le] q [tg] q e [sq]d [wf] t i [fe] [wr] d s a [qi]pde t e t e t e [us8] w t| [ws]Ei frtuh [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t e [sji] e[kd][tkd] [lfe] [jf8] 0 w [hf0] [thf] 0 w 0 8 0 w 0 t [sf0] [wsf] [gd0] [hd^] 9 q [gd9] [gdE] 9 q 9 5 9 q 9 [wpg] 9[ha][qha] [sj9] [jg8] 0 [whf] [hf0] [tf] 0 w 0 5 q E [sq] [s8] wfE [wh] [qkd] e t [sje] [sji] e t e q e t [ge] [sji] e[kd][tkd] [lfe] [kd0] w [rha] w y w [rkd] w [jS6] 0 e 0 e 0 e [h0] [h9] [qg] [le] q [tg] q e [sq]d [wf] t i [fe] [wr] d s a [qi]pde t e t e t e [us8]wt| |h jhGh[k8]w| | G h j f| | Ghjk[wf8]| dfGjGhz| Ghx| zkjkGhG| Gh[wG8]|| f dhjkGdp [y8][wu]a
  Level: 7
  Length: 05:38
  Intermediate
  Eyes On Me (Final Fantasy VIII)

 • hv c xlkhgfsos [soie]| [rd] [tf] [urod]| [wa]| [yuqp]| [wa] [se] [wuta]| w t [ye4] 8 qtrt[wto0] s [teI0] s [I2] [u6] [I9] [sq] [te]| u y 5 9 [rqY] e [qa5]| p| [o1] 5 8 [w0]||[vh]| 1 5 8 [w0]| | w [t1] 5 [y8] [w0] u| o u 6 0 w [yr]| 0 [te]| [y2] [u6] [t9] q||[e4] t [y5] 9 q [wr]| 9 [qe] w [t1] 5 [y8] [w0] u| o a 3 9 w [yr]||o| [wtqa] s [p4] 8 q [wo] [tp] o 5 9 q t r y o| [s6] 0 y [uts] a 0 [tp] p 3 [o9] w [yr]| [te] [wur] o [p4] 8 q [pi] [uo] t [yi] e [i8] y u w [yr] w [te] [u8] [u^] q [yW] [ut] i sfhu y y [tr] w 9 0 8 [e5] t [t0$]||afk| y [usj] o [yW84] vcxlhgfso| [s8] w [rd] w [tf] w [h7] [wf] 6 0 [urod]s[wa] y [ut] r 0 [pid2] [g6] [s9] 0 q u [ypi] [ts] 5 [t9]ipdq e t e [rq5] o [s8] w [rd] w [tf] w [uh] [wk] 3 9 [ywod]s[qa] y s [h0] w [skg4] [l8] [qj] w e [th] [ji] h 5 9 w [tpi]| 9 [ywpa] h [slf6] 0 r [slf0] [ykfa] 0 [tpjf] [spj0] 3 [ohd9] e 9 r e [wutfa] h [spj4] 8 w [qj] [he] g [uspQ] f 5 [d9] w t [r4] y o a [s3] 8 [wd] y [tf]| g h 2690qte h g s f| [usqp] [yoa0] [tpi9]| [ytpid5] s [uts1] 5 8 r [tie] [wur] [yqe]| [wut8]| | s f h [qk] e t [oj] [qh] e t i q e t u [qj] ektly [qj] e t [oh] [qh] e t u 8 w r y [f8] wfrgu [h^] q e [yg]f[g^] q e t 5 9 w t [gd5] 9[hf]w[jg]r [spjf1] 5 8 [oh0] [spoh2] 8 q e @ Q [t(] e [tsqE9] [uf][81][oh] [kfa4] 8 q [wpj] [pjfe] t i| [s$] 0 e t [ypjeQ(] [ka]t[sl] [khda3] 9 w [ohe] r y [oka] y [pji] u T e w 0 * [h6] [h2] g [utsqlge]| [tsigW9]||sd [f5] 0 w [tf] [wrq] d [ys] a d 4 8 q w q [ut] s s| | [tro0]| [tie9]| [wut8]| | 1 5 9 8 w y t o d s f h [tsk][if]p||j j| | [pe]d[YG]I| |[sj] [kd] [lD] [wka][uf]||h||k| [yua][of]j| |[pT]| h| [uspih] [yspig] [tsplif]| [ysgOE]||sd [sif%] q w [fW] t [od] [ywsi] a [d4] 8 q w e t Y s [us1] 5 8 w [yo^W] t [YQP%] t [uoda1] 5 [z8]lkhGhjhGdsasdgd
  Level: 7
  Length: 03:14
  Intermediate
  Eyes On Me (Final Fantasy VIII) (Alternative)

 • [uh] [oa] [oa] [ypG] h j G [uh]
  [oa] [oa] [ypG] h j G [toh] f
  [rIG] d [ufe] s [rG] d [aI] [aI]
  [aI] [uh] [oG] [fa] [oa] [wh0] [ur] [ur]
  [eG9] h j G [wh0] [ur] [ur] [wG0]
  h j G [th80] f [rG97] d [fe86]
  s [G6] d [rQ] [rQ] [rQ] [f0] [wr]
  [wr] [wr] [w3] 7 0 0 7 [Q3]
  w e Q [w3] 7 0 0 7
  [Q3] w e Q [w81] 0 [Q7] 9
  [60] 8 [Q7] [9$] 7 7 7 [Q3]
  [70] 0 0 3 [o3] 7 0 0
  7 [I2] o p I [o3] 7 0
  0 7 [I2] o p I [o81] u
  [I7] y [u6] t [I7] [y$] 7 7
  7 [I3] [u7] 0 0 7 [h851] G
  h [85] h j k z [85] l
  k j [j861] h j [86] h k
  h j [86] h k j [h851] G
  h [85] h j k z [85] l
  k j [j861] h j [86] h k
  h j h [Q97] h j k [wl80]
  [w80] [w80] [w80] [eQG9] [eQ9] [eQ9] [eQ9] [wh70]
  h G [fQ97] h G [f730] [wr3] 7
  0 0 7 [Q3] w e Q [wr3]
  7 0 0 7 [Q3] w e Q
  [w81] 0 [Q7] 9 [60] 8 [Q7] [9$]
  7 7 7 [Q3] [70] 0 0 3
  [uh] a f G h j G [uh]
  a f G h j G [th] [of]
  [rG] [dI] [fe] [us] [rG] [dI] h j
  [uh] G [fa] [vf] k x C v
  b C [vf] k x C v b
  C [vs] [xh] [aC] [zG] [xp] [lf] [aC]
  [zG] x C [vf] [xk]

  Level: 6
  Length: 02:24
  Intermediate
  Eyşan Unutamıyorum (Ezel)

Virtual Piano Sheets A-Z

Search for your favourite songs in the A-Z of virtual piano sheets. Choose the letter that the song starts with to perform a search. Alternatively, click on the letters to browse music sheets until you see one that you like. When you find the song you want to play, open the music sheet and click on ‘Play This Song’ to load the music sheet into the piano.