A-Z of Music Sheets

#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • [tf] o s h l k w y o d k j h g 9 e i f s g q t i f s o [8u] w t o s a 5 9 w y a p o i 2 6 q u t i 4 8 q u t 8 w t o a s a s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4ips] 8 q [ip] [8uo] w t o a s a s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4ips] 8 q o o p [6a] [0s] [ea] s a d s [5a] [9s] [wa] s a d s [2a] [6s] [qa] s o o p [4a] [8s] [qa] s a d s [6a] [0s] [ea] s s d s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4o] [8p] [qa] s d h j [6ek] j g [5wh] g d [2qf] d [4qo] p a s d h j [6ek] j g [5wh] g d [2qf] d f d [4qf] d f d f d f g [8h] w t h h [5h] 9 w h h g f d 2 6 q g 4 8 q f g [8h] w t h h [5h] 9 w h h g f d 2 6 q g 4 [8s] [qs] s s a p a [8s] w t f h s 5 [9s] [ws] s s a p a [2s] 6 q f h s 4 [8s] [qs] s s a p a [8s] w t f h s 5 [9s] [ws] s s a p a [2s] 6 q f h s 4 8 q 8 w t o a s a s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4ips] 8 q [ip] [8uo] w t o a s a s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4ips] 8 q o o p [6a] [0s] [ea] s a d s [5a] [9s] [wa] s a d s [2a] [6s] [qa] s o o p [4a] [8s] [qa] s a d s [6a] [0s] [ea] s s d s 5 [9s] [ws] s s d f g [2f] 6 q s [4o] [8p] [qa] s d h j [6ek] j g [5wh] g d [2qf] d [4qo] p a s d h j [6ek] j g [5wh] g d [2qf] d f d [4qf] d f d f d f g [8h] w t h h [5h] 9 w h h g f d 2 6 q g 4 8 q f g [8h] w t h h [5h] 9 w h h g f d 2 6 q g 4 [8s] [qs] s s a p a [8s] w t f h s 5 [9s] [ws] s s a p a [2s] 6 q f h s 4 [8s] [qs] s s a p a [8s] w t f h s 5 [9s] [ws] s s a p a [2s] 6 q f h s 4 8 q [tf] o s h l k w y o d k j h g 9 e i f s g q t i f s o [8u] w t o s a 5 9 w y a p o i 2 6 q u t i 4 8 q u t p 8 w t u o s
  Level: 6
  Intermediate
  Mad

 • [9i] p [qeu] i [9y] u [qet] r w [ry] w [ry] i 9 p [qeu] i [9y] u [qei] o w [ry] w [ry] [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [5q] i [6et] [8o] o [0w] o [80] u [0w] [wo] o o i u y [9ip] [qey] y [9ip] i [qeyip] p [wyoa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryo] [yo] [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] p [wya] o [ryoa] [yo] [wa] [ya] [ryoa] o [9y] y [qeip] y [9yi] i [qeip] [yp] [woa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryoa] o [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] y [wrya] o o o a a o o [9ip] [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ry] w [ry] w [ry] i 9 [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ryo] w [ry] w [ry] [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [5q] i [6et] [8o] o [0w] o [80] u [0w] [wo] o o i u y [9ip] [qey] y [9ip] i [qeyip] p [wyoa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryo] [yo] [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] p [wya] o [ryoa] [yo] [wa] [ya] [ryoa] o [9y] y [qeip] y [9yi] i [qeip] [yp] [woa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryoa] o [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] y [wrya] o o o a a o o [9ip] [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ry] w [ry] w [ry] i 9 [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ryo] w [ry] w [ry] [9ip] [ip] [qeu] [eu] [9yi] y [qeti] [ri] w y [ry] w [ry] [9i] i [qeu] u [9eyi] y [qet] [ry] [5w]
  Level: 6
  Length: 03:30
  Intermediate
  Mad World

 • [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 e u 9 y e s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 e y o I u y e [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 e u 9 y e s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 e y o I e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G [ypd] e G G [ypd] d e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 e u 9 y e s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 e y o I u y e [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 e u 9 y e s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 e y o I
  Level: 5
  Intermediate
  Mad World (Alternative)

 • [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ye] 9 [ye] u
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ye] 9 [ye]
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d [ep]
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d [ep]
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G [ypd] e G G [ypd] d [ep]
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ey] 9 [ye] u
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ey] o I [9e] [9y]

  Level: 3
  Length: 05:00
  Easy
  Mad World (Donnie Darko) (Easy)

 • i p [uqe] i [y9] u [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 p [uqe] i [y9] u [qie] o w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr]| [i9] i [uqe] u [yie9] y [tqe] [yr] [w5]

  Level: 5
  Length: 03:49
  Intermediate
  Mad World (Intermediate)

 • [29dy] [gi] [30fu] s [4qdi] [p] [15uo] s [29dy] [gq] [30ft] [hw] [4eji] [q] [3wu] 0 [29jp] [qls] [30ho] 8 [49oh] [6u] [15y] t 8 f g [29yf] [qs] [30d] w [4eyd] q t [3we] [0w] [29pj] [qsl] [30oh] 8 [49oh] [6u] [15y] t 8 f g [29yf] [qs] [30d] w [4eyd] q t [3we] [0w] [59hz] d [5s] [5rdz] [5f] j [8toh] 8 [8ufl] [8k] j k [6ufj] i 6 [6ef] [6g] [uf] s [49pd] 4 [49pf] [4g] f s [59hz] d [5s] [5rdz] [5f] j [6tjx] c l [5j] [5tj] 5 [$tDz] Z k [$D] [$tD] [$h] g d [$rak] k d [$a] [$ra] $ [8s] P O o [$s] P [Ei] Y [4wP] O [Wo] O [!Ti]
  Level: 5
  Intermediate
  Mafia Game Main Theme

 • e t u p u t e t u p u t e t u a u t e t u p u t [p6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[s6] 8a[p0] [ea] 0 [o8] [u6] 8 0 r 0 8 6 8 0 r 0 8 [p6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[s6] 8a[p0] [a5] [s9] [d7] [f8] 0 w t w 0 8 0 w [tf] [wg] [h0] [g4] 6 [p8] [qp] 8a[s6] [d4] 7 9 [wd] [f9] [g7] [h3] 5 [o7] [o0] 7p[a5] [s6] 8 0 [se] [d0] [f8] [s4] 6 [i8] [sq] 8 6 [s2] 4a[s6] [s9] 6 [d4] [a%] 7 9 w 9 [p7] [O3] 7 9 2 7 9 [up6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[sp6] 8a[p0] [ea] 0 [o8] [ut6] 8 0 [rj] 0k[j8] [h6] 8j[h0] [rg] [d0] [g8] [up6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[sp6] 8a[p0] [a5] [s9] [d7] [sf8] 0 w t w 0 8 0 w [f5] [g9] [h7] [sg4] 6 [p8] [qp] 8a[s6] [da4] 7 9 [wd] [f9] [g7] [hf3] 5 [o7] [o0] 7p[a5] [[email protected]] $ 6 [s8] [d6] [f$] [sp2] 4 [i6] [sp9] 6 4 [sp7] 2a[s4] [d6] [s4] [d2] [f3] % 7 0 7 % 3 % 7 0 W r [qlc] e [tj] [ji] tk[le] [qkh] r y [zo] [yx] [rc] [xv0] w [rh] [uh] rj[wk] [jf8] 0 w [tlj] [zyk] [xul] [lj8] q [ge] [tlj] e q [lj7] 0k[lW] [zr] [lW] [k0] [kh6] 8 0 e [l0] [k8] [j6] * 0 [pe] [O0] [u] [I$] 6O[pQ] [S$] [S6] [aQ] [u3] % [70] [T!] [y3] [u%] [y2] $ [u96]I[O3] % [T70] [p$] 6 [Q] [T$] [y6] [uQ] [I$] 6O[pQ] [S$] [S6] [aQ] [f%] 7 [WO9] [f!] [d3] [S%] [d2] $ [I96]a[p3] % [O70] [I$] 6 [Q] 3 % [70] $ 6 [Q] 3 % [70] $ 6 [Q] 3 % [70] [O$] p [a$] [S*!]||e t u p u t e t u p u t e t u a u t e t u p u t [e6]tup

  Level: 5
  Length: 01:47
  Intermediate
  MAIA (Lacrimosa of DANA)

 • k l z [x9] [yspi] [yspi] e [zyspi] [yspji] [x8] [utp] [utp] e [zutp] [utpj] [x7] [yrpi] [yrpi] [k0] [urO] [urjO]k[le] [utp] [utp] [wk] [utpl] [zq]0[x9] [yspi] [yspi] e [zyspi] [yvspi] [x8] [uta] [uta] e [zutp] [utpj] [j7] [yrpi] [yrpi] [k0] [urO] [urO]l[je] [utp] [utp] [wk] [utol] [zuto] [x9] [yspig] [yspli]k[le] [zyspi] [yspji] [f8] [utpj] [utpj]k[le] [zutp] [utpj] [xf7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfa0] [urfaO] [urjO]k[le] [utspf] [utspf] [wk] [utpl] [zq]0[xf9] [yspji] [yspji]k[lge] [zyspi] [yvspi] [xf8] [xutp]z[utpl]k[lfe] [zutp] [utpj] [ja7] [yrpigd] [yrpigd] [k0] [urfaO] [urkO]l[je] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le] [zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[lfe] [zutp] [utpjf] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO] [urjO]k[le] [utspf] [utspf] [wk] [utpl] [zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[ljge] [zyspi] [yvspi] [xlj8]f[xutplj]z[utpl]k[lfe] [zutpf] [utpjf]f[jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkOH]l[sjfe] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le] [zyspi]g[yspji] [sl8]f[utpj]f[utpj]k[lfe] [zutpf] [utpjf] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO] [urjO]k[slfe] [utspf] [utspf] [wkh] [utpl] [zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[le] [zyspid] [yvspih] [xjf8]f[xutplj]z[utpl]k[lfe] [zutpf] [utpjf]f[jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkOH]l[sjfe] [utspf] [utspf] [wkh] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le]g[zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[le]f[zutp]f[utpj] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO]k[urjO]k[le]f[utsp]f[utpd]f[wk]f[utpl]f[zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[le] [zyspi] [yvspih] [xjf8]f[utpljc]z[utpl]k[lfe] [zutpj]f[utpj] [jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkfOH]l[je] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le]g[zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[le]f[zutp]f[utpj] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO]k[urjO]k[le]f[utsp]f[utpd]f[wk]f[utpl]f[zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[lge] [zyspid] [yvspih] [xjf8]f[xutplj]z[utplf]k[lfe] [zutpj]f[utpj] [sjg7] [yrpigd] [yrpigd] [k0]ruO

  Level: 8
  Length: 01:55
  Expert
  Main Theme (A Tale of Two Sisters)

 • j z j z H z H z h z h z G z G G hj z j z H z H z h z h z G z G G h[jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [QG] [zy] [QG] [yG] h[jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [tsc] [xra] [zpe]|j k l zl kj|l zl kj g l lk jk h z k j k l zl kj|l zl kj g l lk jk h z k [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c [tg] [yc] Y Y yY yY yt|s D [wd] [rd] s[yd] s[rd]Dds[wa] r y r [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c g c|h J Z v|v c [vrok]|[tpl]|[TPL]|[zya]|[pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o[pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h[pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o[pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h[pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a[ph] [li] [sh] s[la] p[ha] [xo] [hd] a [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a[ph] [li] [sh] s[la] p[xa] [zo] [kd] a f|d fg hh|j h h|j h l|tyYuytY Y yY yY yt|s D [wd] [rd]sas[yd]sas[rd]Dds[wa] r y r [lf] v [ld] f[vg] h[kh] v [kj] [vh] [hJ] v [jJ] [vh] [lg] c g c h [hg] [fJ] [gZ] [vh] g [vf] [gc] [vkh] g [ld] g [hL]|z|j z j z H z H z h z h z G z G G hj z j z H z H z h z h z G z G G h[jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [QG] [zy] [QG] [yG] h[jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [tsc] [xra] [zpe]|j k l zl kj|l zl kj g l lk jk h z k j k l zl kj|l zl kj g l lk jk h z k [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c [tg] [yc] Y Y yY yY yt|s D [wd] [rd] s[yd] s[rd]Dds[wa] r y r [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c g c|h J Z v|v c [vrok]|[tpl]|[TPL]|[zya]|[pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o[pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h[pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o[pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h[pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a[ph] [li] [sh] s[la] p[ha] [xo] [hd] a [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a[ph] [li] [sh] s[la] p[xa] [zo] [kd] a f|d fg hh|j h h|j h l|tyYuytY Y yY yY yt|s D [wd] [rd]sas[yd]sas[rd]Dds[wa] r y r [lf] v [ld] f[vg] h[kh] v [kj] [vh] [hJ] v [jJ] [vh] [lg] c g c|h J Z v|v c [vk]

  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Main Theme (Cave Story) (Alternative)

 • [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]sds[g81] f [d92] fd[s92] p [o92] ps[d92] s [qd4] fd[sq4] p [qo4] ps[qg4] f [d81] fd[s81] p [o81] ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] f [d92] [f92]d[s92] p [o92] [p92]s[d92] s [qd4] [qf4]d[sq4] p [qo4] [qp4]s[qg4] f [d81] [f81]d[s81] p [o81] [p81]s[d81] s [g^] [f^]d[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] f [y92] [u92]i[u92] o [i92] [p92] [o92]iu [y92] [u92]i[u92] o [i92] [p92] [o92]iu [y2] [u9]i[u2] [o9] [i2] [p9] [o2]i[u9] [d^] [f^]g[f^] [h^] [g^] [j^] [h^]g[f^] [y92] [92] [92] [92] [p92] [92] [92] [92] [q4] [q4] [q4] [q4] [qp4] [tq4] [qo4] [tq4] [i81] [81] [81] [81] [u81] [81] [81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u81] [81] [81] [81] [y92] [92] [92] [92] [p92] [92] [92] [92] [sq4] [q4] [q4] [q4] [sq4] [tq4] [qp4] [qi4] [o81] [81] [t81] [81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u1] 8 1 8 [y2] [u9]i[u2] [o9] [i2] [p9] [o2]i[u9] [d^] [f^]g[f^] [h^] [g^] [j^] [h^]g[f^] [y2] 9 2 9 [p2] 9 2 9 4 q 4 q [p4] [tq] [o4] [tq] [i1] 8 1 8 [u1] 8 1 8 [y^] ^ ^ ^ [u1] 8 1 8 [y2] 9 2 9 [p2] 9 2 9 [s4] q 4 q [s4] [tq] [p4] [qi] [o1] 8 [t1] 8 [i1] 8 [u1] 8 [y^] ^ ^ ^ [t81] [81] [81] [81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] [f81] [y92] [92] [92] [u92] [i92] [92] [u92] [y92] [tq4] [q4] [qp4] [q4] [q4] [q4] [qo4] [qi4] [o81] [81] [p81] [o81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u81] [81] [81] [81] [y92] [92] [92] [u92] [i92] [92] [u92] [y92] [tq4] [qe4] [sq4] [q4] [qp4] [q4] [qo4] [qi4] [o81] [81] [p81] [o81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ [u^]i[u81] [81] [t81] [81] [yd92] [92] [92] [uf92] [ig92] [92] [uf92] [yd92] [tsq4] [q4] [qpj4] [q4] [q4] [q4] [qoh4] [qig4] [oh81] [81] [pj81] [oh81] [ig81] [81] [uf81] [81] [yd^] ^ ^ ^ [uf81] [81] [81] [81] [yd92] [92] [92] [uf92] [ig92] [92] [uf92] [yd92] [tsq4] [qpe4] [sql4] [q4] [qpj4] [q4] [qoh4] [qig4] [oh81] [81] [pj81] [oh81] [ig81] [81] [uf81] [81] [yd^] ^ ^ [uf^][ig][uf81] [81] [ts81] [81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] [f81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [gd^] fd[sf81] ds[p92]sds[gd92] f [pd92]||[yd]

  Level: 6
  Length: 02:06
  Intermediate
  Main Theme (Fairy Tail)

 • [uof]| |k| |[oka]| |j d [phd]| |G| |[tsof]| |[ypdG]| |[uf]|a|[kf]| |[zo]|a|d|k h [yj]|[pd]|[hd]|G|[tsf]|o|[ydG]|p|[f0]|r|[uk]| |[wk]|y|o|j d [h9]|e|[yG]| |[f8]|w|[G9]|e|[f0]|r|[uk]|r|[zw]|y|o|k h [j9]|[ed]|[yh]|[eG]|[sof8] w t w [pdG9] e y e [f0] r I G [oh]|G f [wd] y [zo] p [ka]|j h [j9] e y k [pj]|h G [sof8] w t|[pdG9] e y|[f0] r I G [oh]|G f [oda5] 9 [zwk] r [ykh]|j h [j9] e y [ke] [yj]kj h G [sof8] w t Gh[G9] e [yd]|[ofa3] 7 0 [rG] [uh] r [uG] [rf] [oda5] 9 [zwk] r [yk] r [yj] [rh] [jG2] 6 9 [ke] [yj] e [yh] [eG] [sof1] 5 8 0 [pdG2] 6 9 Q [ofa3] 7 0 [rG] [uh] r [uG] [rf] [da5] [oa9] [zwk] r [ykh] r [yj] [rh] [jdG2] 6 9 [ke] [yj]kje [yh] [eG] [sof1] 5 8 Gh[pdG2] 6 [pd9]|[wrf0] Gfd a p adf d [wrf9] Gfd a p adh G [feQ9] Gfd a p adf d [wh80] GfG fd[eaQ9]dfdh G [xuoa] Cxz k j kzx z [xoda] Cxz k j kzv C [xpdI] Cxz k j kzx z [vsof] CxC xz[kdaI]zxzv C [x3] 7 0 r u

  Level: 6
  Length: 01:56
  Intermediate
  Main Theme (Fairy Tail) (Alternative)

 • [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v b z [xsh] j l [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v b z [xto] [vj] l [tqd] f h s d [ywf] h s [ued] [fd] [hd] [sd] d [tofd] [hd] [sd] [tqd] f h [sf] [fd] [ywf] [hf] [sf] [ued] [fd] [hd] [sd] d [tofd] f h [tqj]|[ol] z p [yw] [ok] h [ufe] h [ok] l p [to] [ol] k [tqj]|[ol]|[pk] [ywh] o h [zuhe] x [vo] l [zp] [xto] [of] h [tqj]|[ol] z p [yw] [ok] h [ufe] h [ok] l [zp] [zto] [zol] [zk] [xtqj] x [xol] x [xpk] [yxwh] [xoh] [xj] [zue] z [zo] z [zp] [to] [oj] k [qlhf84]|o k [pj] [wkh95] [olj]|[e60] k [ojf] [kh] [plj] [wtkh8] [ojf] [kh] [qj84] s [so] j [sph] [wso95] [pod] [sf] [ze60] z [zo] z [zp] [zwt8] [oj] k [qlhf84]|o k [pj] [wkh95] [olj]|[e60] k [ojf] [kh] [plj] [zwtk8] [xol] c [q84] l [ol] x [zp] [wl95] [tl]|8| |x vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx[zc4] [q4] [xq][vti] [v5] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] 6 [e6] ept[e6]80[wt8] [xwt8] vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk][ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [te8]|[yrml9]|[ut0]|[yr9]|[zsi] x v l z [xod] v l [zpf] [zx] [zv] [zl] z [zxsh] [zv] [zl] [zxsi] x [xv] [xl] [zx] [xod] [xv] [xl] [zpf] [zx] [zv] [zl] z [to]|lz[xtq] [zt]l[ol] [tj][pk]lt[ywk]jh [ih]h[uje] [uj]l[ok]h[ujg]p [uhf][to] ff[yg]h[tsqj] [tk]l[ok] [tl][zp][xh]t[zyw]lk [ih] [ue] [uh] [zo] [zu]pzu[zto] z [yl]z[xtqh] [zt]l[olf] [tj][pk][lf]t[ywk]j[ha] [ih]h[usje] [uj]l[ok]h[uj]p [uh][to] [sj] y[ha][tq] [tsj] o[lf]tp[zg]t[yw][xf] [zji] [ue]lu o up[zd][xuf][vtoh] [jb] [yxf] [sj84] 8 [wha] [pg8]e[of]8[95] [da][sqf][gd][60]f[d0]swd[f0][ge] [f0][wd8]s [pi][oa9][sp][84]a[p8]owo8[tpe] 8[us95] [ya]q [ro60] 0[u0]w [tp0]e 0[w8] [zd] [sl9] [tsqje] [tqe] [tqhea] [tqpge] [ywof9] [yw9] [ywda9][sf][ywsg9] [te0] [te0] [tfe0]d[tfe0] [wt8] [wt8] [wt8] [wt8] [tq8] [tq8] [tq8] [tqgc8] [yxwf9] [zywd9] [ywsl9] [ywsl9] [tsqpi8]|[spjig] [tqe][spi] 4[sqpi86]q[qe6] [sqpie6] [tspie8]|[splji] [tqe][spi] 4[sqpi86]q[tq8] [tsqpi8] [wutso8]|[usolh] [wt0][uso] 3[uso850]0[t80] [utso80] [ywroa7]|[yokha] [wr9][yoa] 2[yoa975]9[xwr7] [wvr7]x[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx[zc4] [q4] [xq][vti] [v5] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] 6 [e6] ept[e6]80[wt8] [xwt8] vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk][ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [wt8]|[ywsl9]dfg[wutf0]ghghjklzx[xwvolh] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9][zyvqkh9] o uytyy [xwrolhf] [wu0][yxqlhf9][t80][yq9][zyqkhd9] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9][zyvqkh9] p oiuoo [xtpljfe] [wro][zqkihed][wu0][wro][wtsolhf] o uytyy [xwrolhf] [wu0][yxqlhf9][t80][yq9][zyqkhd9] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9][yvqh9]j[ok]l[uk][yl][zt][yx][zt8][yx9][uc0]h[vqih] [vh] [vqh] [ywvh9] [vh]|||[zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xsh] v l [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xsh] [vf] [xh] [zsj] x [vl] [zl] z [xd] [vk] [lh] [zf] [xh] [vk] l z [xh] [vl] [lk] [zsj] x [vl] l [zk] [xhd] v [lh] [zf] x v l z [xh] [vf] [xh] [zsj] x [vl] [zl] z [xd] [vk] [lh] [zf] [zxh] [zvk] [zl] z [zxh] [zvl] [zlk] [zxsj] x [xvl] [xl] [zk] [zxhd] [zvh] [zlj] [ywrohd] k [wutohf] l [ywrohd] z [xwo] [vt8]x[zvc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx[zc4] [q4] [xq][vti] [v5] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] [m6] [ne6] [me]p[vt][e6]80[wt8] [xwt8] vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk][ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [wt8]|[ywml9]|[wt80]|[jb][nk][ml]z[xtqjfe8]|[tqpje8][ka][sl] [zgd] [wr97] [xhf][wr97] [tslfe80]|[xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [wvutkh0]|[xtqhfe8]|[tsqle8][ka][oh] [spj] [wr97] [oh][wr97][ig] [tsohe80] lz[xte80] zxc [xwt80]c[wvt80]bxz[tqpjfe8]|[tqpje8][ka][sl] [zgd] [wr97] [xhf][wr97] [tslfe80]|[xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [wvutkh0]|[xtqjeb8]|[tqe8] [xf] [zjd] [wr97] [wr97][sl][zd][xutlfe0]|[y9] [zd][sl][wtslhf80]|lzxc[xvtqje8]|[tqpje8][ka][sl] [zd] [wr97] [xhf][wr97] [tslje80]|[xthfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [xwvuth0]|[xtqlfe8]|[tsqle8][ka][oh] [pjd] [wr97] [oh][wr97][ig] [tsohfe80] lz[xte80] zxc [xwt80]c[wvt80]bxz[tsqpjfe8]|[tqpje8][ka][sl] [zkgd] [wr97] [xlhf][wr97] [tsljfe80]|[xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [xwvutlh0]|[utpljeb] [te] p [xtfe] [zyrogda] [yr] a [ysrl][zd][xutlfe0]|[yh9] [zd][sl][wtslj80]| |[zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xso] v x [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z x v l z x v l z x l z| |l

  Level: 7
  Length: 05:10
  Intermediate
  Main Theme (Fireworks)

 • 8|w|e|y| |7|w|e|y| |[e6]| |[ye9]| |[w5]|||[o8]|w p [ea] d [ya]| |p|[o7]|w|e|y| |[oe6]||p a d [yea9]| |o|[wp5]| |p|d| |[o8]|w p [ea] d [ya]| |p|[o7]|w|e|y|d|f|[ed6]| |[ye9]|o|I|[wo]|||[oj8] h [wj] [zp] [kea] [hd] [yja] h j z [pk] h [oj7] h [wj] z [ke] h [yj] h j z k h [oje6] h j [zp] [ka] [hd] [yjea9] h j z [ok] h [wpj5] h j z [pk] h [jd] h j z k h [oj8] h [wj] [zp] [kea] [hd] [yja] h j z [pk] h [oj7] h [wj] z [ke] h [yj] h j z k h [r5]wojh j z k h j h j z k h

  Level: 6
  Length: 01:31
  Intermediate
  Main Theme (Fruits Basket)

 • 4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |[uf4] 8 [ufe] [yrd] [uf] [yd] [ts] [yd] [oh3] 8 [woh] [yred]| |[ts2] [yd6] [yqd] [tse] [yd5] [ts9] [wra] [tsr] [uf1] 5 [uf8] [ra0] w|[pe][ra][ts][yd][uf6] 0 [ufe] [ytd] [uf] [pj] [ka] [sl] [zd4] 8 [sql] [xfe] $ 9 [slQ] [zed] 5 9 w r|[sl] [pj] [sl] [ka4] 8 [qpj] e [oh]| |4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |[uf4] 8 [ufe] [yrd] [uf] [yed] [ts] [yd] [oh3] 8 [woh] [yd]| |[ts2] [yd6] [yqd] [tse] [yd5] [ts9] [wra] [tsr] [uf1] 8 [uf0] [wra] u w [pe7][ra][wts][yd][uf6] 0 [ufe] [yud] [uf] [trpj] [kea] [sl0] [zd4] 8 [sql] [xfe] $ 9 [slQ] [zed] 5 9 w r|[sl] [pj] [sl] [sl3] 7 [ka0] w [pj]|[oh]|4 8 e 8 e 8 e 8 4 8 e 8 e 8 e 8 4 8 e 8 e 8 e 8 5 9 w rt6 0 e rt1 8 0 w t 8 0 w 3 7 0 w r 7 0 w 4 8 q e t 4 8 q 4 8 q e t 4 8|4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |x f xj xjf||zjf zjf| |[uf] [ulf]hf lhf lhf|[xf] [xkf]hf khf

  Level: 5
  Length: 01:52
  Intermediate
  Main Theme (Made in Abyss)

 • [u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 6 7 [81][81] [81] [81][81] [81] 7 66 6 6[zjd6] [slh7] 5[pjf$][khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 [oh6] [uf7] [zhd81][81] [81][xjf][81][81] [81] [81] [92][92] [92] [92][92] [92] 5$[u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[I1] 11u11 [r1] 1 [e6] [y6]6 66 6 [r5][y$][u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[p1] [o1]1I[o1][I7]y7 7 [u6] [I6][o6] 6[I2] [o2] [p2] [a3] 33 33 3 3o[d7] 7[s7] [a7][p7] [a7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 1 11 1[p1] [a1] [y1]7[u6] 66 6[u6] [y6] 6r[y7] [u7][u7] 77 [I7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 [p2] 22o[p2][d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[yI5] 6 [yr7] [ur1] 11 11 1 1 [e2] 22 2[d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[pI5] [oa6] [sp7] [us1] 11 11 1 1 [dI2] 22 2[rp2] [t2] [y2] [u6] 66y[u6][I7] 7 7 [o1] 11I[o1][p2] 2 [yra2] [uts6] 66[ra][ts6][ydI7] 7 7 [uof81] [81][81][yd][uf81][pIG92] [92] [92] fhfGjGfhfdGdfhfGjG[uf5]h[fI6][od][G7]d[p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [I8][o3] 7 0o[p1] o5I8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[u0] [I7]o3 [p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [p8][a5] 2 5 [a1] p5o8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[uf5] [IG6][oh]7 [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [IG81][oh30] [30] [30] [pj81] [oh][81][IG][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][uf30] [IG30][oh][30] [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [pj81][ka5] 5 5 [ka81] [pj][81][oh][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][30] [30] [30] 3333 33 3 $ 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 66 7 5$3333 33 2 3 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 6[f6] [k7] 5[j$][k0] w r [uk] j z[k9] Q e [yk] x Cv[C8] 0 [xw] [zt]||7 9 Q r|h [z6] [l8] 0k[le]|h [l5] [k7] 9j[k5] 6 [h7]j[k81] [81]f[81][f81] [k81] [81]l[j92] [92] [92][uf92] [ka92] [92][pj][ka30] [30] [30][ka30] [pj30] [30][zd][ka92] [92] [92][ka92] [xf92] [GC92][vh][GC81] [81][jb][81][zd81] [81] [81] 7 7 7[GC7] 7 [pj7] [zd6] [sl6] [zd6] [xf6] 6 6[xf7] [zd7] [xf7] [GC7] 7[xf][GC7][vh81] [81] [81][zd81] [81] [vh81] [GC92] [92] [92][92] [92] [92] [jb92]hf[G92]j[G92][f92]h[f92]d[G92]dfhfGjGfhfdGd[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]

  Level: 6
  Length: 03:17
  Intermediate
  Main Theme (My Hero Academia)

 • 269qey269qey269qey269q[pje]y[PJ2]69[qpj][eOH][ypj][gc4]69[zqd][eSL][zyd][xf3]^0[wOH][pjE][yPJ][pj6]0e[TOH][upj][TPJ][pj2]69[qgc][xfe][ygc][jb4]69[qgc][xfe][ygc][vh3][gc^][xf0][zwd][SLE][zwd][ZD6]0e[xfT]u [pj2]69q[eOH][ypj][[email protected]]^([qoh][IGE][ohY][sl4]8q[pje][tOH][pji][gc5]9w[zdE][ySL][zod][gc6]0[eOH]T[uPJ]T[pj6]0[ufe]T[uig]T[uf2]69qey[ypid2]6[pj9]q[pje]y[pj5]9[wPJ]E[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[zd4]69q[ePJ]y[pj4]69q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[xfe]TuT[pj2]6[OH9]q[pje]y[PJ2]6[SL9]q[zed]y[[email protected]]^[jb(]q[vhE]Y[PJ!]5[gc]0[xwf]0[pj2]6[xf9]q[zed]y[pj4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69q[eSL]y[zd2]6[gc9]q[jeb]y[zjb5]9wE[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[xf4]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[jb3]^0w[vhE]u[gc6]0eT[xuf]o[xf2]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[[email protected]]^(q[vhE]Y[gc!]50[xwf]0[xf2]6[OH9]q[pje]y[PJ4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69qey[zjgd2]69qey269qqeye269qqeye269qqeye[q2][e6][y9]

  Level: 5
  Length: 00:52
  Intermediate
  Main Theme (The Great Seducer)

 • [p63] j|||[e0] T u|||[630]|q|0|9|| 6|7|[84]|1|[64]|||[630]|q|0|9|| 0|q|[w864]| q|||[630]|q|0|9||6|9|0|[q962]| 6| 2| [q2]|w|[e6]| 0| |e|r|[q2]| e| 2| e|r|[eT60]|[y0]|T|r|e|6|[ue30]|r|[t40]|1|[e40]|6|8|6|4|6|[eT30]|[y6]|[T3]|[r6]|[e3]|6|3|[u6]|[uqe2]|2|[yqe6]|9|0|q|e|y|[ueT6]|[ye]|[T6]|[r3]|[e6]||y|u|[ie2]|2|[e6]|2|6| [i9]|o|[pT6]|6|[u3]|6||0|p|a|[yi2]|6|[p9]|0|q|e|r| [TS6]|[yd6]|[TS6]|[ra3]|[pe6]|7|[pe*]|[ra0]|[ts4]|1|[pe4]|6|8|q|8|4|[TS3]|[yd]|[TS6]|[ra6]|[pe]|3|6|[uf3]|[uf^]|4|[yd^]|4|^|q|^|q|[uTS6]|[yd]|[TS6]|[ra6]|[pe3]|6|6|[yd3] [uf] [ig2]|6|[pe2]|6|2|6|[ig9]|[oh]|[pj6]|[u0]|[uf]| 0| [pj]|[ka]|[rqkea9]| [pj]| r| |[63]| [t6]|6|[r0]|6|[e0]|6|[q962]| 2|6|9|q|[q62]|[30]|[84]| [t4]| [r84]| [e4]| [w975]|2|5|7|9| [u0]|2|[ue863]| [ut0]|6|[r0]|6|[ue0]|6|[q962]|2|6|9|[q6]|2|[q96]|[630]|[84]|4|t|4|r|4|[e4]| [w975]|2|5|7|9|5|[w2]| [e86]|3|[ts6]|6|[ra6]|3|[pe6]|3|[qi2]|2|6|2|[u6]|9|[qi2]|[u0]|[t84]|1|[ts4]|4|[ra8]|q|[pe8]| [wo3]|7|[u30]|7|3|7|[wo0]|7|[pe6]| [ts6]|6|[ra3]|6|[pe6]|3|[qi2]|2|6|2|6|9|[qi2]|[u30]|[t84]|1|[ts4]|1|[ra4]|4|[pe8]|q|[wo3]|7|[u0]|7|0| |[86] [30] [e6] t

  Level: 7
  Length: 02:38
  Intermediate
  Main Theme (The Outer Worlds)

 • b n [mj]|l|x|x|[nh]|k|z|v|[gb]|j|l|x|c| |b n [mjb]|l|x|[xl]|[vnh]|k|z|[vk]|[gc]b|l|c|v|b| |v c [xs]v|h|l|x|v| |v|[x0]V|r|u|O|a|f|H|k|x| |p a [s6] 0 e 0 t 0 [fe] 0 [a5] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [p4] 8 q 8 w 8 [wq] 8 [pe4] 8 q e t e [qp] [ea] [sp6] 0 e 0 t 0 [je] 0 [h5] 9 w r [yf] r w [rf]d[s4] 8 q e t e q [ie] [o4] [p8] [qa] [se] [td] [fe] [qd] [se] [a5] 9 w r y r w [ra] [oa5] 9 w r [yoa] r [ws] [w5] [d30] 7 0 W r [uW] [O0] [aW] [ufaO30] 7 0 W [rpj] e [ka0] e [sle6] 0 e 0 t r [xfe] 0 [ka5] 9 w 9 r 9 [woh] 9 [pj4] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q e [tpj] e [qka] e [sl6] 0 e t u t [xfe] t [ka5] 9 w 9 r 9 [xwf] 9 [qpj4] 8 q 8 e w q 8 4 8 q e t e [qoh] [ige] [oh81] 5 8 0 [wts] 0 8 0 [uf1] 5 8 0 [woh] 0 8 0 [ka30] 7 [uf0] W [rOH] W [ka0] W [xkfH30] 7 [730] [730] [730] [730] [xkfH730] [730] [zqdG4] [xf8] [qpj] e t [je] [qb] [xe] [ql4] [j8] [qf] [se] [tp] [se] [qd] [se] [a5] 9 w [ro] [ya] [rd] [wh] [rk] [wc5] [z9] [wk] [rg] [yd] [ra] [wo] [ra] [p30] [a7] [u0] W r W 0 W [WO30] 7 0 W [ra] W 0 [W%] [xkfH30] 7 0 W r W 0 W 0 W [x30]| |j k [pl]|s|f|x|[ok]|a|d|h|[ji]|p|s|f|g| |j k [lje]|u|p|[xs]|[wkh]|y|a|[yx]|[qjg]|t|i|p|s| |h g [hf8]|w|t|u|o| |h|[fH0]|r|u|O|a| |f j 6|0|e|r|t|u|t|r|60etup

  Level: 7
  Length: 02:25
  Intermediate
  Main Title (Sayonara Zetsubou Sensei)

 • ^ [yi] [yi] E y P [pie] [ti] e [%WYO] t Y W [EY] t W [EY(] E w ( [Y(Q] [QE] ( E i Y E t [yq] E y ^ q [u8w] [4q] Y ^ [qy] E yq E y E yi g g g g D [dyi] [gei] p p e t i [YW] g g g [DW] Y d [D(] P P ( w E [(QE] D D D ( d E d s [yqd] P o P q E y [wut] P P d [qe] P P P [qy]q E y E [yi] g g g [iyg] g g D [dyi] [egi] P P e [ti] [YW] g g g g [DW] [DY] d [D(] g D ( w E [(QE] P D D g [D(] [DE] d [dyq] g P q y [wut] P P d [qe] P d s P P [qy]q E y [E(] J J [JE] J [J(] [jw] h [gqy] P [PE] q y Q [ye] d d d [dw] s s P P E [qy] [qy] q w E [(E] J J [JE] J [J(] [jw] h [gyq] g J [JE] q E y [twd] s s [dt] [dw] [gt] P s [qet] [qte] [et]E [yi] g [iyg] g g D [dyi] [gei] P P e [ti] [WY] P P s S s [PW] [PY] o [PE(] d s P P ( w E [(QE] d d g ( g E g D [gyq] P P q y [wut] P P d [qet] P P P [qy] [qy] q E y[P^] [P^] E y P [pie] [pie] [seo] i [YW%] [YW%] W Y [@(] o @ o ( o [@IE] [@IE] ( E [YI] ( E [yiq] [iyq] ^ q [u8w] [4q] Y ^ [qy] [qy] q w E [E(]q E y [E(] J J [JE] J [J(] [jw] h [gqy] d [dy] q y Q [ye] d d d [dw] s s P P E [qy] [qy] q w E [(E] J J [JE] J [J(] [jw] h [gyq] g J [JE] q E y [twd] s [st] s [dw] [st] P s [qet] [qte] [et][yig] g g g g g D [dyi] [gei] P P q [ti] [WY] g g g [DW] Y d [DE(] P P s D ( w E [(QE] D D D D ( d [QE] s [dyq] P o P q y [uwt] P P d [qe] P P P [qy] q E y [wut] P P d [qe] P P i [P^] q E y i P
  Level: 4
  Easy
  Make You Feel My Love

 • [t2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]yt [y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|[u1] [u1] [u850]yty2 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]ytT[y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|1u1u[850]io [y2] 2 [q96]|2d2d[qj96] jh1 [s1] [850]|[s1] [s1] [p850] pd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]jh 1 [lf1] [850]|[f1] [f1] [f850]dsd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]js 1 1 [850] o [o1] [o1] [o850]iuy2 2 [sq96] p2 2 [q96] f 1 [so1] [850]|[so1] 1 [s850]df5[p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 14[s6] 6 [l6] 6[jf6]6 6 [h6] 7 [o1] 1 [l8] 1[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f2] [u1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 4 6 36[s6] 6 [l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 1 [l8] 5[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f1] [uf1]|[t9] [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [w0] 88 8 [w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]98 9 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [wt] 8[wt][81] [h81] [h850]j d2 2 [q96]|2h[h2]h[qh96]j s1 1 [o850] o1 [h1]h[h850]j [l2] 2 [q96] j [h2] 2 [qd96] f1 1 [850]|1 [f1] [f850]ds [d2] 2 [qh96] jd2 2 [q96] s [s1] 1 [s850] po1 1 [850]|2 [h2] [qh96]j l2 [j2]l[q96]j [lf]1 1 [850]|1 [of1] [of850]ds [p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 [h7]|[oj1] 15[l8] 5[sj8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [g2] [uf1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 416 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 15[l8] 5[sh8]1 15[h8] [gd][i2] 2 9 29[uf3] 3 0 79[s2]|q p2|q|1|[uo0] [ut]1|0yt [y2]|[sq] p2|[qf] [so]1|0|[o1] u [u0]yt [y2]|[sq] p2|q|1|[uo0] [ut]1|0 yt[y2]|[sq] p2|f sfh1|||[p2]dg|||[o1]sf|||[u6]ps|||[y5]od|||[p2]dg|||[p6]sf|t||r|[s6]fh|e||t|[p95]sf||[wd]|[d9]|[t2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]yt [y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|[u1] [u1] [u850]yty2 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]ytT[y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|1u1u[850]io [y2] 2 [q96]|2d2d[qj96] jh1 [s1] [850]|[s1] [s1] [p850] pd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]jh 1 [lf1] [850]|[f1] [f1] [f850]dsd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]js 1 1 [850] o [o1] [o1] [o850]iuy2 2 [sq96] p2 2 [q96] f 1 [so1] [850]|[so1] 1 [s850]df5[p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 14[s6] 6 [l6] 6[jf6]6 6 [h6] 7 [o1] 1 [l8] 1[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f2] [u1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 4 6 36[s6] 6 [l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 1 [l8] 5[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f1] [uf1]|[t9] [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [w0] 88 8 [w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]98 9 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [wt] 8[wt][81] [h81] [h850]j d2 2 [q96]|2h[h2]h[qh96]j s1 1 [o850] o1 [h1]h[h850]j [l2] 2 [q96] j [h2] 2 [qd96] f1 1 [850]|1 [f1] [f850]ds [d2] 2 [qh96] jd2 2 [q96] s [s1] 1 [s850] po1 1 [850]|2 [h2] [qh96]j l2 [j2]l[q96]j [lf]1 1 [850]|1 [of1] [of850]ds [p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 [h7]|[oj1] 15[l8] 5[sj8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [g2] [uf1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 416 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 15[l8] 5[sh8]1 15[h8] [gd][i2] 2 9 29[uf3] 3 0 79[s2]|q p2|q|1|[uo0] [ut]1|0yt [y2]|[sq] p2|[qf] [so]1|0|[o1] u [u0]yt [y2]|[sq] p2|q|1|[uo0] [ut]1|0 yt[y2]|[sq] p2|f sfh1|||[p2]dg|||[o1]sf|||[u6]ps|||[y5]od|||[p2]dg|||[p6]sf|t||r|[s6]fh|e||t|[p95]sf||[wd]|[d9]

  Level: 7
  Length: 06:24
  Intermediate
  Mallard's Tomb (Night in the Woods)

 • 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 6 [0e] 6 [0e] 7 [(Q] 7 [(Q] 5 [9w] 5 [9w] 3 [70] 3 [70] 7 [(Q] 7 [(Q] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] [u0] [urw] 0 [orw] [I0] [rw] [Y0] [Irw]u0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [orw] [a0] [rw] [a0] [srw]a7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [I(Q] [p6] [p0e] 6 [o0e] [I7] [o(Q] 7 [o(Q] [I5] [u9w] 5 [o9w] [I3] [u70] 3 [70] 3 [u70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q]u0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [yrw] [u0] [yrw] 0 [yrw] [o0] [rw] [u0]y[rw]y0 [urw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [urw] [o0] [rw] [p0] [prw]o7 [I(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [o(Q] [I6] [u0e] 6 [o0e] [I7] [u(Q] 7 [o(Q] [I5] [u9w] [o5] [o9w] [u3] [70] 3 [70] [u3] [70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q] [0u] u a a a p [p1] [o58] [I1] [o58] 1 [a58] [p1] [58] 2 [y69] [y2] [u69] [y2] [t69] [t2] [69] [t5] [9w] 5 [r9w] [r5] [9w] [I5] [u9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [y1] [t58] 1 [r58] 1 [58] [t1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [9w] [u5] [I9w] [o3] $ [I5] [u7] [u80w] I u [yeQ(] t [r70w] u o a f | [u0] [urw] 0 [orw] [I0] [rw] [Y0][I][urw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [orw] [a0] [rw][a][0][s][rw] [a7] [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [I(Q] [p6] [p0e] 6 [p0e] [a7] [a(Q] 7 [a(Q] [s5] [a9w] 5 [s9w] 3 [a70] 3 [70] 3 [u70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7][I][u(Q] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [f0]f[rw][f][0][D][rw][D] [0] [drw] [d0] [Srw] [S0] [srw] [s0] [arw] [a0] [krw] [J0][k][lrw] 0 [krw] [J0][k][lrw] 0 [krw] [J0][k][rw] [l7] [k(Q] [J7][k][l(Q] 7 [a(Q] [a7] [a(Q] [u6] [a0e] [a6] [a0e] [o7] [u(Q] [o7] [o(Q] [p5] [p9w] [p5] [o9w] [u3] [a70] [a3][p][o70] 3 [a70] [a3] [p70] [I7] [Y(Q] [Y7] [I(Q] [u0] u a a a p [p1] [o58] [u1] [o58] 1 [a58] [p1] [58] 2 [y69] [y2] [u69] [y2] [t69] [t2] [69] [t5] [9w] 5 [r9w] [r5] [9w] [I5] [u9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [t1] [r58] 1 [e58] 1 [58] [r1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [u9w] [o5] [o9w] [p3] 4 [o5] 7 [I1] [58] 1 [o58] [o1] [58] 1 [58] 2 [y69] [y2] [u69] 2 [y69] 2 [t69] 5 [o9w] [o5] [o9w] 5 [p9w] [u5] [9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [t1] [r58] [e1] [e58] [e1] [58] [r1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [9w] [u5] [I9w] [o3] 4 [I5] [u7] [u80w] o [I(Qe] Y [u07w] | [u0] [urw] 0 [Irw] [o0] [rw] [u0][y][urw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [urw] [o0] [rw] [o0][p][arw] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [a(Q] [p6] [p0e] 6 [p0e] [a7] [a(Q] 7 [a(Q] [a5] [a9w] 5 [s9w] [a3] [70] 3 [70] [u3] [u70] 3 [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q] [u03] [03] [03] [03] | [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [r7] [e6] [w5] [Q$] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [r7] [e6] [w5] [Q$] [h] [G0] [fwr] [hwr] [G0] [fwr] [hwr] [G0] [fwr] [wr] [0] [wr] [awr] [a0] [awr] [awr] [f0] [wr] [fwr] [a7] [(Q] [(Q] [(Q] r r [t6e] [t6e] [t6e] [u7r] [o7r] [I7r] [I5w] [o5w] [I5w] [u30] [a30] [a30] [a30] [p30] [p30] [p30] [o30] [o30] [I7] [7] [7] [r7] [7] [7] [ruo3] [70] [70] [ruI3] [70] [u70] [r3] [70] [70] 3 [70] [r70] [t3] [t70] [t70] [u3] [70] [o70] [rYI7] [(Q] [(Q] 7 [(Q] [r(Q] [t6] [t0e] [t0e] [u7] [uQr] [oQr] [I5] [o9w] [I9w] [u3] [u70] [u70] [u3] [u70] [u70] [I3] [I70] [70][u][Y7] [(Q] [(Q] [r(Q] | [ruo3] [70] [70] [ruI3] [70] [70] [r3] [70] [70] 3 [r70] [r70] [t3] [t70] [t70] [u3] [70] [o70] [rYI7] [(Q] [(Q] 7 [(Q] [r(Q] [t6] [t0e] [t0e] [u7] [u(Q] [o(Q] [I5] [o9w] [I9w] [u3] [u70] [u70] [u3] [u70] [o70] [I7] [Y(Q] [I(Q] [u30] [u30] [u30] | [f0] [wr] [wr] [a7] [wr] [wr] [f0] [wr] [dwr] [f7] [hwr] [kwr] [z0] [wr] [lwr] [k7] [wr] [Jwr] [j7] [(Q] [(Q] [(Q] [f][G][h][H][j6] [h0e] [G0e] [f7][d][G(Q][D][s(Q][a][f5] [D9w][f][G9w] [s3][a][P70][a][s70][d][f3] [70] [a70][d][D7] [f(Q] [G(Q] [f0] a o [u3]
  Level: 9
  Length: 05:45
  Expert
  Mama

 • [slhD81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[t81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[ts81]OoOoioiYiYy[Y81]y[t81]y[t81]E[t81]E[^W]w[q%]([92]22[Q2]22[w5]55[r5]55[s1]OoO oi [O2]@[o2]7[s1]oas dD [d1]2[[email protected]]5[s4][qO][s4][qd][D4][qh][[email protected]][o(][[email protected]][d(][[email protected]][h(][a2][o9][a2][s9][d2][g9][h%]54[a5]@2[t1]WwW wq [W2]@[w2]7[t1]w[r2][email protected][[email protected]] [y4] [r5] [s4][qO][s4][qd][D4][qh][[email protected]][o(][[email protected]][d(][[email protected]][h(][a2][o9][a2][s9][d2][g9][s1][O8][s1][d8][D1][h8][a7][o7][a7][s7][d7][g7][O%][i%][O%][a%][s%][g%][o5][Y5][o5][a5][s5][D5][I$][Y$][I$][p$][s$][D$][d2][p2][d2][G2][h2][j2][h5]hh[qH]h[h9][h7][H9]h[h7][h4][H7]h[h4][h2][[email protected]]o[O2]s[a1]s[d7]D[g%]h[H5]k[sl1]OoO o[81][81][81][81][81][81][s81]OoO I[81][81]77^^[p6]iui O666666[p6]iui P66%%55[P$]IiI sQ[QI$][iQ$][QI$][Q$][SQ$][Y(]IiI D[Q$][QI$][iQ$][QI$][Q$][igQ$]777[IG7]77[OH]77[IG7] 7[QI5]55[wo5]55[pe]55[wo5] 5[ig7]77[IG7]77[OH]77[IG7] 7[IG5]55[oh5]55[pj]55[PJ5] 5[J30]fDf Da[30]D[30]P[30][P30]uYu Yr[30]Y[30]T[30][ZQ$]jHj Hf[Q$]H[Q$]D[Q$][QD$]pOp Ou[Q$]O[Q$]I[Q$][WH%]dS[dW%] S[WO%] S[W%]o [WO%]yT[yW%] T[W%] T[W%]w [zWH9%]| [zWH9%]| [zWH9%]| [zWH9%]| [zH%]5%[cH7]%7[kH8]78[zH9]wr[slhD81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[t81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[ts81]OoOoioiYiYy[Y81]y[t81]y[t81]E[t81]E[^W]w[q%]([92]22[Q2]22[w5]55[r5]55[slhD81]

  Level: 7
  Length: 01:36
  Intermediate
  Mantis Lords (Hollow Knight)

 • [pdj] e T u i u T e | [60] e T u i [up] i [uf] [psg] q e t T t e q | [48] q e t T t e q [pfj] e T u i u T e | [60] e T u i [up] i [uf] [ipsf] q e t T t e q | [ips] q e t T t T t [pd] y I p P p I y | [269] y I p P p I y [oaf] y o a s a o y | [osf] t u o O o u t y [8wtu] o [0wru] y [qet] [0w] u o [4qtip] s [5wyo] o [30wtu] [29wry] [10wt] y u o u yuy[t0] u [ow] [tp] [sq] [ae] [eo] [1wtu] | i u [5wry] t y [0u] [to] [u8] yty[t0] u o [4p] [to] [uw] [5etu] i u [5ru] y | [6et] y u | e t e | e t e 6 | e t e | e t e [6u] | [ep] a [4ips] | 8 e 8 | [8a] e [8p] [5ru] | [iq] u y t y [6etu] t y [eu] [tu] p a [4ips] a p [5rto] [ry] [wt] y u o [wu] yuy[t8] u o [4tp] [sq] [wa] [oe] [1wtu] | i u [5wry] t y [18wto] t u o O o u t [18] t u i o O [ot] u o [30ru] u O a s a O u [30] u O a s a s a [9wyo] a d D d [9wo] | o a d D t y [8wtu] o [0wru] y [qet] | [0w] u o [etp] s [wrya] o [0wtu] [9wry] t y [8wtu] o [0wry] y [qet] | [0w] t u o [qetp] [0eto] [wu] [59wry] | [150wt]
  Level: 6
  Intermediate
  Many Meetings (Lord of The Rings)

 • [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[yg] hg f[id] sa o[tf] gf d[us] ap s[ia] pO d[us] ap f[yg] f[ud] s[oh]|Cv|[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[yg] hg f[id] sa d[th] jh g[uf] ds f[ji] hg j[yk] jh k[ul] kj k[uH]|[uZ]x|[ufO]|[ufO][ufO][ufO][se]|[pe]|i|y|[ur]|x|[le]|[tj]|[yg]|[id]|[yg]|[tj]|[kW]|[xuH]|[ufO]|[ufO][ufO][ufO][se]|[pe]|i|y|[ur] x Z z l k j h g f d s a p o i u y t r [thf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[yg] hg f[id] sa o[tf] gf d[us] ap s[ia] pO d[us] ap f[yg] f[ud] s[oh]|Cv|[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]||[yg] hg f[id] sa d[th] jh g[uf] ds f[ji] hg j[yk] jh k[ul] kj k[tl]|1
  Level: 6
  Length: 01:20
  Intermediate
  March (The Nutcracker)

 • 5 9 E 9 E 9 E 9 h [h5] j [j9] J [JE] j [j9] h [hE] d [d9] P [Pw] o [oE] g [g8] D [Dw] d [DY] g [Dw] g D t Y 4 D [D8] g [ge] h [h8] j j e g g 8 s se D [D^] d [dq] s [dE] D [d9] Q t z[d5] [o9] P [dE] s [d9] [oE] P [d9] s [d5] [o9] P [DE] d [D8] [ow] P [Dt] d [Dw] [Dt] d [DY] f [g4] [g8] h [ge] h [d^] q 6 [z5] [h9] J [zE] l [z9] [hE] J [z9] l [z5] [h9] J [ZE] z [Z8] [hw] J [ZY] z [Zw] [Zt] z [ZY] x [c4] [c8] v [ce] v [z^] q 6 [J5] 9 d [dE] D [D8] w s [jY] h [j4] 8 s [se] d [d^] [Pq] P [h6] g [h5] 9 P [PE] s [s6] ( p [dw] s [d9] e I [J5] 9 J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [d^] q 6 [J5] [J9] J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [h5] 9 w E w 9[BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vhq] [cg8] [zd^] q E y ^ q [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vh] [cg] [h5] v 9 E y o P[d5] [o9] P [dE] s [d9] [oE] P [d9] s [d5] [o9] P [DE] d [D8] [ow] P [DY] d [Dw] [Dt] d [DY] f [g4] [g8] h [ge] h [d^] q 6 [z5] [h9] J [zE] l [z9] [hE] J [z9] l [z5] [h9] J [ZE] z [Z8] [hw] J [ZY] z w Z [Zt] z [ZY] x [c4] [c8] v [ce] v [z^] q 6 [J5] 9 J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [d^] q 6 [J5] [J9] J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [h5] 9 w E w 9 [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vhq] [cge] [zd^] q E y ^ q [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vh] [cg] [h5] v 9 E y o Ph [h5] j [j9] J [JE] j [j9] h [hE] d [d9] P [Pw] o [oE] g [g8] D [Dw] d [DY] g [Dw] g D t Y 4 D [D8] g [ge] h [h8] j j e g g 8 s [se] D [D^] d [dq] s [dE] D [d9] Q t z[d5] [o9] P [dE] s [d9] [oE] P [d9] s [d5] [o9] P [DE] d [D8] [ow] P [Dt] d [Dw] [Dt] d [DY] f [g4] [g8] h [ge] h [d^] q 6 [z5] [h9] J [zE] l [z9] [hE] J [z9] l [z5] [h9] J [ZE] z [Z8] [hw] J [ZY] z [Zw] [Zt] z [ZY] x [c4] [c8] v [ce] v [z^] q 6 [J5] 9 J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [d^] q 6 [J5] [J9] J [JE] l [l8] w J [jY] h [g4] 8 g [he] g [h5] 9 w E w 9[BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vhq] [cge] [zd^] q E y ^ q [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vhq] [cge] [h5] [v9] w E w 9 [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vhq] [cge] [zd^] q E y ^ q [BJ5] 9 [BJw] [BJE] [BJw] [mlE] [ml8] w t [BJY] [bjt] [vhw] [cg4] 8 q [cge] [vh] [cg] [h5] v 9 e [oE]
  Level: 6
  Intermediate
  Mariage d'amour

 • 6 0 t 0 t 0 t 0 j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 f [tf] g [9g] e d [ik] j [5k] 9 d [rd] f [8f] [ws] s [7j] h [6j] 0 s [ts] d [7d] q a [ef] d [0f] r O [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [9hv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [ig] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x e c [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [6j] [0b] e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 r [tp]
  Level: 5
  Length: 04:29
  Intermediate
  Mariage d'Amour (Alternative)

 • 5 9 E 9 E 9 E 9 5 9 E 9 E 9 E 9 5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[d5]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4D[D8]g[ge]h[h8]j[je]g[g8]s[s4]D[D8]s[^D]d[qd]s[dE]D[d9]s[d9] Q e 9 5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[d5]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4D[D8]g[ge]h[h8]j[je]g[g8]s[se]D[D8]s[D9]d[qd]s[dE]Dds[qd] e [yZ]z[zI]l[zp]Z[zd]l[zG] j d|[zw]y[oh][pJ][lP][zd]lJ[zw]E[yh][oJ][pl][zP][ld]J[Z8]w[th][yl][zY][oZ]zl[Z8]w[th][yl][zY]oZ [j4]c8q[ve][tc]ip[vs]cgspipcv[z^]qEyEyz[eZ][z9][tl][eJ][tj][he][tG]h[qj][z5]9[wh][eJ][lE][zy][ol][yJ][zw]e[hE][yJ][ol][zy][lE][wJ][Z8]w[th][yl][zY][oZ][zs]l[Z(]w[th][yl][zY]oZ [c4]8q[ve][tc]ipvcsgsp cZcv[z^]qEyEyz[eZ][z9][tl][eJ][jQ][th][eG][yJ][tl][z9]eyIpsdGj z||5v[v9]b[bE]B[B9]b[bE]v[v9]z[z5]J[J9]h[hE]J[J9]c[c8]Z[wZ]z[ZY]c[wZ]z[Z8] w Y w 4Z[Z8]c[ec]v[v8]b[qb]c[ec]l[tl]Z[eZ]l[^Z]z[zq]l[zE]Z[z9]l[z9] e y Q 5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[d5]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4D[D8]g[ge]h[h8]j[qj]g[ge]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[yd]D[qd]s[d9] e t Q [z5] [wh][eJ][lE][zy][ol][yJ][zw] [yh][oJ][pl][zP][ld][PJ][Z8] [wh][tl][zy][ZY][zo]l[Z8]w[th][yl][zY]oZ [j 4 l c 8 q][ve][tc]ipvcsgsp cvcv[z9]qEyEyzZ[z2][l6][J9][jQ][he][tG]h[G9][d5]9[wo][eP][sE][ed]s[yP][wd]e[oE][yP][sE][yd]s[wP][D8]w[to][ys][dY][oD]d[ws][D8]w[to][ys][dY]oD [q p s g e t][ih][tg]et[ih][pg]sgsp ghgh[dE]yiPiylZ[z9][lQ][ze][yZ][zI]pdGjlzCbzz| |[J5] d [d9] D [D8] s [s(] jh[j4] s [se] D [d^] P [PE] hg[h5] P [P9] s [s6] p [ed] s [d2]|p s d G j z [B5] z [z9] Z [Z8] l [l(] bv[b4] [ql]e[tl] Z [z^] J [qJ] vc[v5] J [J9] l [l6] j z l [z9]eyIpdGjzCbmzCbzCb[zb] 5v[v9]b[bE]B[B9]b[bE]v[v9]z[z5]J[J9]h[hE]J[J9]c[c8]Z[wZ]z[ZY]c[wZ]z[Z8] w Y w 4Z[Z8]c[ec]v[v8]b[qb]c[ec]l[tl]Z[eZ]l[^Z]z[zw]l[zE]Z[z9]l[z9] e y Q 5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[d5]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4D[D8]g[ge]h[h8]j[qj]g[ge]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[yd]D[qd]s[d9] e t Q [z5] [wh][eJ][lE][zy][ol][pJ][zw] [hE][yJ][ol][zp][lP][dJ][tZ]Y[oh][sl][zo][sZ][zo][sl][tZ]y[hY][ol][zs]d[ZD]h[qc]etv[pc]sgvcpgppicv[z^]qEyEy[ze]Z[z9][mQ][eB][tb][ve][tC][eb][QC][zI]ZzlzZ[zw]E[yh][oJ][pl][zP][ld]J[zw]e[hE][yJ][ol][zP]l[oJ][tZ]y[hY][ol][zs][oZ][zs]l[Z8]w[th][yl][zY]o[sZ] [qc]etv[ic]p vcsgsp cvcv[z^]qEyEyzZ[z9][tl][eJ][jQ][th][eG][yh]j[d9]IpsGjzdzdz||[J5] d [dE] D [D8] [s(] [ws] jh[j4] s [se] D [d^] [qP] [PE] hg[h5] P [PE] s [se] p [tpoe] ds[d9] IpdGjlzCbzbCz[wB] z [zy] Z [tZ] [lY] [ol] bv[qb] [li] [pl] Z [zE] [iJ] [PJ] vc[wv] J [JE] [yl] [le] j [ztoe] l [zyG9] y|p d G j z b C zz| |5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[dE]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4[sD][sD8][sg][sge][sh][sh8][sj][sqj][sg][sge]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[dE]D[d9]s[d9] e y Q 5h[h9]j[jE]J[J9]j[jE]h[h9]d[d5]P[P9]o[oE]P[P9]g[g8]D[wD]d[YD]g[wD]d[D8] w Y w 4D[D8]g[ge]h[h8]j[qj]g[ge]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[dE]Dds[d9] ey[ZI][zp][zd][lG][zj][zZ]zl[zy]pdGjzCbmzCzbC[zb] CC|[h^]vqEyyopPz [vh][JB][zm][zh][zm][JB][zv]vBzvbBm[vh]v

  Level: 10
  Length: 04:21
  Expert
  Mariage d'Amour (Expert)

 • r t y u [i9] e u y [u8] [yw] t r 5 9 w [r5] [r5]| asap9 e p 9 [p8] o y [o5] 5 5 5 5 [wra5] [wts5] [ywd5] [uf] [ig2] 6 [uf9] [yqd] [uf1] [yd8] [ts0] [wra] 5 9 [wr] 9 [wr] 9 [wra]sap[qe9]| p| [wp80] o y o 5 9 [wr] 9 5 9 [wr] 9 [pg9] e [yi] e [pf9] e [yi] e [od8] w [ut] w [so8] w [utso] [wa] [oa5]s[d9][ha][wr] 9 5 9 [wr]| 5 a [ywra] [p9][ya]5pap[ywra] [a9]p9 ss[yspi]s[se]s[si9]ss[pd][yi] [ed] 8 s[utod] [wd] [od8] d[od][ut] ws[od5] [oa] [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5a p[ywra] [a9]p9 aa[yspi] [ea][sp]9sss[ysi]d[ped] [so8]| [utod] [wd]d[so8] a[utod] [wd]d[oa5]| [wr] 9 5| [wr] 9 5oap[ywra] [p9]a5[yp] p[ywrp] [a9] 9aap[ypi][pi]ea[ia9]ppa[yia] [pe]o8 ss[utoa] wa[s8] [oa] [ut]s[woa] [yo5]| [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5[ya] p[ywra] [p9] 9 [si]a[yoi] es[s9][sp] [sp][yi][pd]e[od]8 ad[utod] [wd] [od8] a[od][ut] [wf][od]5 [oa] [wr] 9 [oa5] [so9] [wrod] [of9] [pgd92] qg[ypged]fqf[sof81] [wod] [utof] [wofa] 5[od]9[oda][wr] [ofa9] [w5] 9 [wra]s[a9]p[pgd92] [qpd]g[ypged] qd[sof81] wf[utsof] wd[oda5] 9a[ywroa] 9p[ywpo5] 9o[ywro] 9 [pgd92] q [yhged][jgd]q[kgd][sjf81] w [utshf][sjf]w[skf][jda5] 9 [wrhda][jda]9[kda][wjda5] 9 [wrhda] [jgd9] [92] q [yi]| [81] [wo] [uto] [yo] [w5] 9 [wr]| 5 9 [wr] d [pg9] q [yi]| [of8] [wo] [uto] [yo] 5 9 [wr]| [wr] 9 [wr]| 5 ap[ywra] [p9][ya]5a p[ywra] [a9] 9 aa[yspi] [ea][sp]9[sp] s[ypid] [ed] 8 sd[utod] [wd] [od8] a[od][ut] [wa][od]5 [oa] [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5[ya] p[ywra] [a9]p9 [si]a[yoi]oes[sp9] s s[yid] [ed] 8 [sp]d[utod] [wh][sh]8 j [utsj] [wj][ja]5 [ha] [wr] 9 5| [wr] 9 5oap[ywra] 9aa[a5][ya] p[ywrp][yp]9o[s9]ao[si][yi] eo[ia9]p p[ypi]pep[up8]p p[uto] w [so8] a[utso] wa[oa5]| [wr] 9 5| [wr] 9h[ha5]hhj[wrja]h[h9][ha]5[ha] j[wrja] [ha9] [hd9]hhj[yjid][hd]e[hd]9hhj[yjid]h[hed] [sh8] g[sh][ut] wd[sh8] [sg] [uth][sh]wg[ha5]g [wr] 9 [oa5] [so] [wrod] [of9] [pgd92] qg[ypged]fqf[sof81] [wod] [utof] [wofa] 5[od]9[oda][wr] [ofa9] [w5] 9 [wra]s[a9]p[pgd92] [qpd]g[ypged] qd[sof81] wf[utsof] wd[oda5] 9a[ywroa] 9p[ywpo5] 9o[ywro] 9 [pgd92] q [yhged][jgd]q[kgd][sjf81] w [utshf][sjf]w[skf][jda5] 9 [wrhda][jda]9[kda][wjda5] 9 [wrhda] [jgd9] [92] q [yi]| [81] [wo] [uto] [yo] [w5] 9 [wr]| 5 9 [wra]sdp[pg9] q [yi]| 8 [o0] [uto] [yo] 5 9 [wr]| [wr] q [wr]| [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wr] [o9] [wr] o [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wra] [so9] [wrd] [of] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wra] [so9] [wrd] [of] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [a9]p[ywra] p[ya][wr][ya]9p[ywra] [yp] [pg9] [qp] [yi] p [oa8][oa]0p[utoa] p [od5] [o9] [wr] p [wroa][oa]9p[wrog] [oa] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wr]
  Level: 7
  Length: 04:00
  Intermediate
  Mariners Apartment Complex

 • q [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 g [0j] g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9qwx] [9qw] z [7j] [9qwk] [9qwz] z x [7c] [9qw] [9qw] c x [7z] [9qw] c [9qwv] c [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] m B m B m B m [0wB] m B m B m B m [0wB] m B m [5B] [0w] [0w] [8B] [0wb] [0w] h [5z] [0wj] [0wh] [4j] [qe] [qe] [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l a [0wtf] h d f P a [etus] l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt] 9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^P] [qet] p j P J s l d z f x [80w] s l d z f x g j g [qf] [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] [et] 8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d f [pg] [pf] [pg] [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qeti]
  Level: 6
  Length: 04:11
  Intermediate
  Married Life (Up)

 • q [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 0 g [0j] g
  [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] f
  [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9wx] [9w] z
  [7j] [9wk] [9wz] [7z] x [9w] [9wc] [7c] x z [9w] c [9wv] c
  [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] [0w] [0w]
  5 [0w] [0w] [8J] [0wj] [0w] h [5z] [0wl] [0wh] [4j] [qe] [qe]
  [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x
  c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l k [0wtf] h d f P a [Wtus]
  l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c
  [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt]
  9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^J] [qet] [pj] [PJ] [sl] [dz] [fx]
  [80w] [sl] [dz] [fx] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et]
  8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a
  [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f
  [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d [0f] [pg] [pf] [pg]
  [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c
  [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z
  x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qpsg]

  Level: 6
  Length: 02:40
  Intermediate
  Married Life (Up) (Alternative)

 • [t80]|[80] u [80]|[o80]|[80] s [80]|[o80]|[u80]|[yq9]|[q9] i [q9]|[qp9]|[q9] d [q9]|[qp9]|[qi9]|[qie]|[qe] p [qe]|[sqe]|[qe] g [qe]|[sqe]|[qpe]|[t80]|[80] u [80]|[o80]|[80] s [80]|[o80]|[o80] o [d8] f [f8] f 8|8|8 f [f8] f [d8]|[s8] s [d9]|[f9] p 9|9|9|9|9 [if] 9 [id] q [si] q|q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]|8|8|8|8|8|8|8 o [o8] o [d8] f [f8] f 8|8|8|[f8]|[d8] s8s [d9]|[f9] p 9|9|9|9|9|[if9] [id] q s q s q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]|8|8|8|8|8|8|8|[o8] o [o8] o [p8] p [a8]|[s8]|[o8] o [p8] p [a8]|[s8] s [d9] f [d9] s [p9]|9|9|9 s 9 s 9 s [qd] f [qd] s [qp]|q|q|q|q o [qd] s 8|8|8|8 o 8|8|8|8 o [o8]|[p8] p [a8]|[s8] s [o8] o [p8] p [a8]|[s8] s [d9] f [d9] s [p9]|9|9|9 s 9 s 9 s [qd] f [qd] s [qp]|q|q|q|q o [qd] s 8|8|8|8 o 8|8|8 o [p8]|[tf8]|[td8]|[ts8]|[ta8] s [t8]|[t8]|[t8] s [ts8]|[yg9]|[yf9]|[yd9]|[ys9] p [y9]|[y9]|[y9] s [ys9] s [qig]|[qif]|[qid]|[sqi] p [qi]|[qi]|[qi] o [sqi] d [t8] f [t8]|[t8] o [ts8] d [t8] f [t8]|[t8] o [to8] o [d8] f [f8] f 8|8|8 f [f8] f [d8]|[s8] s [d9]|[f9] p 9|9|9|9|9 [if] 9 [id] q [si] q|q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]|8|8|8|8|8|8|8 o [o8] o [d8] f [f8] f 8|8|8|[f8]|[d8] s8s [d9]|[f9] p 9|9|9|9|9|[if9] [id] q s q s q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]|8|8|8|8|[t8] s [t8] d [t8] s [t8] [hf] [t8]|[t8]|[t8]|[t8] [sf] [t8]|[t8]|[t8] [shf] [t8] [jg] [y9]|[y9]|[y9]|[y9]|[y9]|[y9] f [y9] d [yf9]|[qid]|[sqi]|[sqi]|[qi]|[qi]|[qi] f [qi] d [qif]|[td8]|[ts8]|[ts8]|[ts8]|[ts8] s [t8] d [t8] s [t8] [hf] [t8]|[t8]|[t8]|[t8] [sf] [t8]|[t8]|[t8] [shf] [t8] [jg] [y9]|[y9]|[y9]|[y9]|[y9]|[y9] f [y9] d [yf9]|[qid]|[sqi]|[sqi]|[qi]|[qi]|[qi] f [qi] h [qif]|[td8]|[ts8]|[ts8]|[ts8]|[ts8]|[t8] f [t8]|[to8] o [d81] f f f||f f f d|s s [d92]|f p|||[if]|[id] [q4] [si]||o s s s s d s s|[81]|||o o o [d81] f f f||f|d s s [d92]|f p|||[if] [id] [q4] [si]||o s s s s d s s|[81]|o|p|u|s|o|p|u
  Level: 6
  Length: 02:33
  Intermediate
  Marry You

 • a p o p a a a |
  p p p |
  a d d |
  a p o p a a a |
  a p p a p o

  Level: 1
  Length: 00:14
  Super Easy
  Mary had a little lamb

 • o [8o] w [ts] [ys] u [of] [8ipf] e g [td] [8is] W [td] [8io] w t y u o [8i] e [tu] [8y] W [to] [8uo] w [ts] [yos] u [of] [7pf] e g [yd] [0ps] y a [6ups] 0 e t [ry] [eu] [e5yi] 9 w [8tio] E [yus] [qps] t [uj] [psj] u [tl] [wdk] y l [ok] [aj] o [yk] [0ah] r y o a h [6uas] 0 w t u [eo] [9tio] e [ts] [is] i f [wisf] t g [yd] [is] i a [8us] w [tu] [ei] o [ei] [wu] [qy] [0t] [6s] [0l] [ek] [rh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isf] 9 [wg] f [yisd] p a [6us] [0l] [ek] [rsh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isd] 9 [wp] [ra] d f [2isg] 9 e [th] [if] [3os] 0 [0to] [4qop] [5wya] [6tos] 0 [ed] f [2ig] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qtp] [4qpf] [5wsd] [9i] d f [2isg] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qop] [5wya] [6ets] 0 [esl] [hv] [^hv] q [ejgc] t [yfx] i [pjdz] i [sl] y [5dgz] w w t y i [sgl] [lm] [kn] [8hlv] w t y u o [sl] [lm] [kn] [3hlv] 0 w t u o [sl] [lm] [kn] [4jlb] 8 q w [esl] [5kzn] 9 w r [5fkx] 0 [6lxm] 0 e r t u [ohlv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] [gc] [fx] [qfjx] e [tgc] u [tfx] e [Qdjz] e t [ysl] t e [5dgz] w w t y i [5sfl] [0lm] [Wkn] [6hlv] 0 e r t u [osl] [lm] [kn] [4hlv] 8 q w e t [isl] [lm] [kn] [5jcb] 9 w e [rsl] [5kxn] 0 W r [yfkx] [6lbm] 0 e r t u [ohv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] c x [ijx] c x [ogl] k [tofl] l m n [tlv] o s [fl] m n [ulv] s f [hl] m n [isb] l [odzn] [Ofkx] [pxm] f j [lv] c x [ygl] p d [glv] c x [uhl] a s [hlv] c x [ijx] c x [ogl] k [togl] d f
  Level: 6
  Length: 02:26
  Intermediate
  Mary's Theme (Mary and The Witch's Flower)

 • [18] t Y o s o P o Y [29] r W w [5wy] w y Y r [18t] Y i o s o P o Y [29r] W w [5wy] w y Y [18] [ts] [YD] [ig] [oh] [SL] [oh] [PJ] [oh] [YD] [29ra] [WO] [wo] [18yd] [wo] [yd] [YD] [29ra] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [18ra] [WO] [wo] [5wyd] [wo] [yd] [YD] [4qi] [qi] [wo] [WO] [yd] [5wra] [wo] [YD] [yd] [4qig] [ig] [oh] [OH] [yd] [5wts] [ra] [ep] [ra] [18osh]
  Level: 5
  Intermediate
  Max Payne 3 Theme

 • t Y i o s o P o Y r W w y w y Y r t Y i o s o P o Y r W w y w y Y [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [ra] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [ra] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [ra] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [qi] | [qi] [wo] [WO] [yd] [ra] [wo] [YD] [yd] [qi] | [qi] [wo] [WO] [yd] [ts] [ra] [ep] [ra] | [tosh] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [adgh] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [ash] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [adgh] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [to]sDghlhJhDa OododDa sDghlhJhDa OododD as
  Level: 6
  Intermediate
  Max Payne Main Theme

 • s sds d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s|s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d|[of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|p|s|d|g| h5ds9o q t|o|r rw| s sds d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s|s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d|[of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|p|s|d|g| h5ds9o q t|o|r rw| t tyt [y1]uw5 o [wr0] 5 t|[t84]|[l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]|[l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]|[l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]|8 w 8 4 8 w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [so0]|[so4]|[t8] [wo] y|t o y|t o y|s d s d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s|s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o|s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d|[of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|pp s|d||[us6] 0 t [ya]|[rp]|o [o7] [yw] r d|o| [of8] w [tg] [f7]|[wd]|[sr] 6 [u0] t a 5 [o0]|o[yp]$ 9 0 e|u|y 4 9 0 e|s a o 3 5 0 [wr]|y|t 6 [us0] w [ya]|[ro] 6|[tie2] 6 [uq] t|e| [q5]etu| i||p||o s d a d[of8] w [th] [a0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]|[tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t [us] t|[sqo] t i o s h l v m
  Level: 6
  Length: 03:15
  Intermediate
  May Be

 • w | r | w 9 r | w 9 r | w 9 w 5 | 9 0 | r | [wr][ay] a a a | a a a [ay] p | p | o o | [tu] o o o | o o o [to] I | u | y y | [tu] | I o | o o | o o | p p [ay] | a [yp] | o [yo] | [yp] p p p | o o o I u | o | o[ay] a a a | a [ay] | p | o o | [tu] o o o | o | [to] I | u y y | [tu] | o | [to] | p o | o o [to] | p | [ay] | a a [up] | o [yo] 0 | r | w [yp] p p p | o I u | o [tuo] o | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] 8 | y [wty] 8 | y [ry] | r | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] | o [tuo] | p [ayo] y [tuo] o | [tuo] | p | [tuo] o | o p a | a p [eyo] o | y p p | I u y | y o I u | u y | I o | [yp] p p p | o o o I u | o | o | 5 | 9 | w | y | o
  Level: 5
  Length: 02:05
  Intermediate
  Maybe It's Time (A Star Is Born)

 • I op p p IapoI u up | o o | I | I op p p IapoI u up | Tu y | u u | ooII | o oo oa a p | Ipd | SSaa | ppo | T u | y
  Level: 2
  Length: 00:26
  Easy
  Mazurek Dabrowskiego (Polish National Anthem)

 • [e64]| |i|u|[t86]|e|i|u|[r75]| |y|u|t|[64]|e|i|u|[t86]|e|i|u|[r75]| |e|w| |[w80]||uuuuu[w70]yyyyttu[w80]|uuuu[w70]yyyytt[860]ssssaaa[864]p o|pu[wu80]| tuy[wr7]| [81]|[ut8][wut0][ut][ut][ut]7y [y7][yw0]t[ut][81]|[ut8][wut0][ut][ut][ut]7y [y7][yw0]ytt6[us][us][us6][us80][ya][ya][ya]4[tp] [ro4][86] [tp][ut][81]|8[w0]uu[yr][wr70]| s [sj4] [sj]4[sj8][sj6][sj4][sh]6[sf][sf][sf6]0[s8]s[f6]d5sf[d5]975s[d5]ddds[d30]f[s81]p4 [sj]4[sj8][sj6][sj4][sh]6[sf][sf][sf6]08[f6]d5sf[d5]975s[d5]dddsdfsp[qe8]|opdfsp[te0]|opdfsa[wro9]|||[w80]|uuuuu[w70]yyyyt u[w80]|[wut80][ut][ut][wut80][ut][wut70]y [yw70]yy[wt70]t[860][us][us][us860][us][ya][ya860][ya][864][tp] [ro864][ro][ro][tp864][ut][w80]|[w80] [uo][wuo80][oa][wr7]|[wr7]|[wsr7] [sqj84] [sj][q84][sj][sj][sqj84][sh][e60][sf][sf][sfe60] ss[fe60]d[w95]sf[wd95]|[w95]s[wd95]dd[wd95]sd[wf][s5]p[q84] [sj][q84][sj][sj][sqj84][sh][e60][sf][sf][sfe60]|[fe60]d[w95]s[sf][wda95]|[w95]s[wd95]dddsdfsp[864]|opdfsp[860]|opdfsa[o975]|||s[oa5][oa]aaasaop4|opdfsp6|opdfs[oa]5|5|[uf5][oh][sj4]8[sqj]e[tsj][sj][sje][sh]6[sf0][sfe][tsf]uss[yf]d59s[wf][rd]yoys[d5]ddds[d30]f[s81]p[q4]8[sqj]e[tsj][sj][sje][sh][e6][sf0][sfe][tsf]u [tf]d[w5]9s[wsf][rda]yoys[da5]dddd[usf][ohf][usf][spj]48q[fe]f[tf]hfj60e[tf]f[uf]jhh59wryoy[sr]d[oh5][oh][oh][oh][lf][kd][ha][sj]48q[sfe][sf][tsf]hf[sj]60e[tsf][sf][usj][sh][sh][hda]579wryoaddddsdfop[tqe]|sdfop[te]|ppsaaa[wr]

  Level: 7
  Length: 02:36
  Intermediate
  Medals

 • u u f a P p o u o p y y f a P p o u o p T T f a P p o u o p t t f a [P9] p o u o p [0u] [0u] [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] [9y] [9y] [9f] [9a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] [*T] [*T] [*f] [*a] [*P] [*p] [*o] [*u] [*o] [*p] [8t] [8t] [8f] [8a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] [30uf] [30uf] [30fx] [30ak] [PJ30] [30pj] [30oh] [30uf] [30oh] [30pj] [29yd] [29yd] [29fx] [29ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [*TS] [*TS] [*fx] [*ak] [*PJ] [*pj] [*oh] [*uf] [*oh] [*pj] [8ts] [8ts] [8fx] [8ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [30uf] [30uf] [30fx] [30ak] [PJ30] [30pj] [30oh] [30uf] [30oh] [30pj] [29yd] [29yd] [29fx] [29ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [*TS] [*TS] [*fx] [*ak] [*PJ] [*pj] [*oh] [*uf] [*oh] [*pj] [8ts] [8ts] [8fx] [8ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [30h] [30] [30h] h [30] h [30h] [30] f [30] f [30] [30] [30] [29h] [29] [29h] h [29] j [J29] [29] j [29h] f [29h] [29j] [29] [*h] * [*h] h * j [*J] [*k] [*z] * * [*k] [8x] 8 [8x] [8x] k x [29z] [29] [29b] [29] [29] [29] [30hk] [30] [30hk] [hk] [30] [hk] [30hk] [30fj] [30fj] [30] [30] [30] [29hk] [29hk] [29] [hk] [29] [fj] [29hk] [29hx] [29fk] [dj] [29] [29] [29] [*x] * [*k] [*j] h * z * j * h * [*G] * 8 8 [8ts] [8uf] [oh] [29dz] [29] [29] [29] [29] [29] 8 8 8 8 8 h [8f] h [8j] J 8 [J8] [8h] [29f] [29h] [29] j [29] [29] [29] [29] J [29] [29k] [29z] [30] [30] [30] k [J30] j h [30f] G [30h] [30j] [J30] [30] [30z] [@(] [@(Z] [@(] J [@(] J j [4qh] j [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8uo] 8 [I8p] [8oa] [fh] 8 [Gd] 8 8 [af] 8 8 8 [G29p] [29] [29] [29ah] [29] [dj] [29] [29] [Ga] [29] [29] [29] [30fk] [30] [30] [30] [30] k [J30] j [H30] h [G30] [30g] [30f] [@(PD] [@(] [@(] [@(] [4q] [sg] [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] 8 8 8 8 8 h [8f] h [8j] J 8 [J8] [8h] [29f] [29h] [29] j [29] [29] [29] [29] J [29] [29k] [29z] [30] [30] [30] k [J30] j h [30f] G [30h] [30j] [J30] [30] [30z] [@(] [@(Z] [@(] J [@(] J j [4qh] j [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8uo] 8 [I8p] [8oa] [fh] 8 [Gd] 8 8 [af] 8 8 8 [G29p] [29] [29] [29ah] [29] [dj] [29] [29] [Ga] [29] [29] [29] [30fk] [30] [30] [30] [30] k [J30] j [H30] h [G30] [30g] [30f] [@(PD] [@(] [@(] [@(] [4q] [sg] [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8t] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 [8o] 8 8 8 [I29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29u] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [*o] * * * * * * * * * * * * * * * [*u] [*u] [*f] * [*a] * * [*P] * [*p] * [*o] * [*u] [*o] [*p] [8t] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 [8o] 8 8 8 [I29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29u] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [30u] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30u] [Y30] [30y] [T30] [30t] [30r] [E30] [30e] [W30] [30w] [Q3] [3q] [30] t t f a P p o u o p y y f a P p o u o p u u f a P p o u o p u u f a P p o u o p [8t] [8t] f a P p o u o p [9y] [9y] f a P p o u o p [0u] [0u] f a P p o u o p [0u] [0u] f a P p o u o p 8 8 f a P p o u o p 9 9 f a P p o u o p 0 0 f a P p o u o p 0 0 f a P p o u o p 8 8 [8f] [8a] [P8] [8p] [8o] [8u] [8o] [8p] 9 9 [9f] [9a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] 0 0 [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] 0 0 [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] 8 8 [8f] [8a] [P8] [8p] [8o] [8u] [8o] [8p] [29] [29] [29f] [29a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] [30] [30] [30f] [30a] [P30] [30p] [30o] [30u] [30o] [30p] [29] [29] [29f] [29a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] * * [*f] [*a] [*P] [*p] [*o] [*u] [*o] [*p] 8 8 [8f] [8a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] [30ufx]
  Level: 6
  Length: 02:38
  Intermediate
  Megalovania (Undertale)

 • eep u Y y t etywwp u Y y t etyQQp u Y y t etyqqp u Y y t ety[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]y[w5]w[wp5] [u5]5 [Y5] [y5] [t5]5[e5][t5]y[Q$]Q[pQ$] [u$]$ [Y$] [y$] [t$]$[e$][t$]y[q4]q[qp4] [u4]4 [wY5] [y5] [t5]5[e5][t5]y[pe6][pe][pj6] [uf6]6 [YD6] [yd6] [ts6]6[pe6][ts6][yd6][wo5][wo][pj5] [uf5]5 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][QI$][QI][pj$] [uf$]$ [YD$] [yd$] [ts$]$[pe$][ts$][yd][qi4][qi][pj4] [uf4]4 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][pe6][pe][pj6] [uf6]6 [YD6] [yd6] [ts6]6[pe6][ts6][yd6][wo5][wo][pj5] [uf5]5 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][QI$][QI][pj$] [uf$]$ [YD$] [yd$] [ts$]$[pe$][ts$][yd][qi4][qi][pj4] [uf4]4 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][o5]pa[a6]s [s6]s6[s6] [a6]s [p6] [p6]66e [s5] [s5]s5[d5] [D5] [d5]Dd[p5][s5][d5]w5[s$] [s$]s$[d$] [D$] [f$] [h$]$[f$]Q [j4] [j4] [j4][f4]j[h5] 5 [z5]55w5[sfe6]e[spf][sf]u[sf] [aYD][sf] [ypd] [tpd] ety[wsf5]w[spf] [usf][sf] [pdY] [ysf] [tja] [pfe][tod]y[sjQ$]Q[pf] [ud] sY[ha]ydtse[ta]y[yqi4]q[pi][oa]u[sp] [ha5] y t ety4 4 44 4[sp][pi4][sp][pd4][pD4][pd4][sp4][pi][sD5][da]p[sp5] [da5]5 5 5 55[D5]5f[h6] [f6]D[d6][s6]p[a6]s6d6[f6]6[h6] [H%] [D%] [D%][d%]s[d^] ^ ^^^^ [tp4] [ya4] [us4]4[lf]4[kd]4 4[sj4]44 [kd5] 5 [lf5]5 5[zh]5 5[kf5]55 [xj6] 6 66 6x[Z6]z[L6][l6][k6][J6]j[HD%] % [j%]% ^[gJ]^ ^^^^ 4 4 44 4[sp][pi4][sp][pd4][pD4][pd4][sp4][pi][sD5][da]p[sp5] [da5]5 5 5 55[D5]5f[h6] [f6]D[d6][s6]p[a6]s6d6[f6]6[h6] [H%] [D%] [D%][d%]s[d^] ^ ^^^^ [tp4] [ya4] [us4]4[lf]4[kd]4 4[sj4]44 [kd5] 5 [lf5]5 5[zh]5 5[kf5]55 [xj6] 6 66 6x[Z6]z[L6][l6][k6][J6]j[HD%] % [j%]% ^[gJ]^ ^^^^ [q4] 4 44 4 4 4[t4]44 [r5] 5 55 5e5 5555 [t$] $ $$ $ $ $$$$ $ $ $$ $ $ $$$$ [q4] 4 44 4 4 4[t4]44 [r5] 5 55 5e5 5555 [e6] 6 66 6 6 6666 6 6 [e6]W6wQq60(96*876^666 [q4]6e 0 ( 9 8t689[r5]5e 0 (e9 8 689[t$]$e 0 ( 9 8 689[d$][j$][le]j[z0] l(j[h9] [f8] [d6][f8][h9][q4]6e 0 ( 9 8t689[r5]5e 0 (e9 8 689[e6]6[tse] [ra0] [wo(] [ra9] [pe8] [y6][u8][o9]66[tse] [ra0] [wo(] [ra9] [pe8] [y6][u8][o9]4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 % % %%%% 5 5 55 $ $ $$$$ 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 6 6 6666 6 6 66 6 6 6666 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 % % %%%% 5 5 55 $ $ $$$$ 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 55555[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]y[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]yqqp u Y y t etywwp u Y y t etyeep u Y y t etyeep u Y y t etyqqp u Y y t etywwp u Y y t ety

  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Megalovania (Undertale) (Alternative)

 • y y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i oy y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i oy y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i o d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h g g g g g d d
  g g g h H h g d g h g g g h H j l j z z z j z l j j j j j h h j j j j h j z j h z j h g l h g f P s d g l g d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S Dg d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S Dg d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S D E i u y i E i u y i E i u y i E i u y y T t r E e W w Q q 0 9 9 9 y e W w q 9 q w 8 8 y e W w q 9 q w 7 7 y e W w q 9 q w ^ ^ y e W w q 9 q w
  9 9 y e W w q 9 q w 8 8 y e W w q 9 q w d g f s f d o p s g f s f d o p s E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t y y y y T T T T T t t t t r r r r r r E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t
  y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t
  y y y y T T T T T t t t t r r r r r r E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t y y d p O o i y i o y y d p O o i y i o E E d p O o i y i o t t d p O o i y i o y y d p O o i y i o y y d p O o i y i o E E d p O o i y i o t t d p O o i y i o

  Level: 2
  Length: 04:40
  Easy
  Megalovania (Undertale) (Easy)

 • 8|[wut]| |5|[wrY]| |8|[wut]| |5|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[J6]|[weT]|j|[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wt0] H j|6 H [jieT]| |[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wut] H j|[wrY] H h| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[J6]|[weT]|j|[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wt0] H j|6 H [jieT]| |[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [z8] l [k(] j [H9] j [D*] f [h9]|5|[qpie]|5 O [qpie]|5 O [upe0] f 5 d [utqp]|4 O [utqp]|4 O [yqpe] a [s4] d [utof]|6 D [utof]|6 D [utfI] k 6 j [yrdI] S [d5] D [yrif] a [utso] f [tkY] j h D a p o Y||[ywr] o o d d h [whTE]|o|p|[s92] a o| |9 Q [teY] Y p y [yw5]|[yo]|[TI]|[yi]| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |8|[wutD]fDfs p [O5]|[wrY]| |8|[wutD]fDfs p [O5]|[wrY]| |8|[wut]| |5|[wrY]| |[s8]| |IoIo[t81]

  Level: 6
  Length: 02:05
  Intermediate
  Melancholic (Little Witch Academia)

 • h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [jo] [ajx] z [pfx] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] f h [ij] [jsp] [fl] [ofk] j h [u o a f]h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [jo] [ajx] z [pfx] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] f h [ij] [jsp] [fl] [ofk] j h [u o a f]
  Level: 6
  Intermediate
  Melancholy (Pokemon Mystery Dungeon 2)

 • 7 Q Y $[TE] % ([rW] @ E 3 7[W0] 7[rY] 3 7[W0] $[QE][G7][QD] f[YG][D$] f G[TE][D%][a(] S [rWD][[email protected]] S D a S [QED] S a[O3][O7] [WO0][O7] I O I I[rY] I[I3] O O[O7] [WO0][a$] P[QE][C7][ZQ] x[YC][Z$] x C[TE][Z%][k(] L [rZW][[email protected]] L Z k L [ZQE] L k[H3][H7] [WH0][H7] G H G G[rY] G[H3] H[H7] [WH0][k$] J J J [QJE] k k a S[D7][QG] G Y D[H$] D[TE] S D[f%][f(] f[rW] D[[email protected]][QE] S D[f3] f 7 f[W0][D7] S [raY] a a[a3][a7] D[W0] f[S$][QE] k L[Z7][QC] C Y Z[V$] Z[TE] L Z[x%] C ( x[rW] Z[[email protected]][QE] L Z[x3] x 7 x[W0] Z[Z7] k[rY] k k[k3] 7 Z[W0] x[L$] [nQE] 7 Q[aY] a[a$] a D a [aTE][a%] a[a(] a [rWD][[email protected]] P [QPE] a 3 7 [aW0] a[a7] a D a [raY][a3][a7] a [WG0][a$] P[nk][G7][QD] f[YG][D$] f G[TE][D%][a(] S [rWD][[email protected]] S D a S [QED] S a[O3][O7] [WO0][O7] I O I I[rY] I[O3] O[O7] [WO0][a$] P[QE][C7][ZQ] x[YC][Z$] x C[TE][Z%][k(] L [rZW][[email protected]] L Z k L [ZQE] L k[H3][H7] [WH0][H7] G H G G[rY] G[H3] H[H7] [WH0][k$] J J J [QJE] k [ka7] Q[GC] Y[ZD] $[SL][SL][TSLE][ka] %[SL] [ZD(][xf][rW][ZD] @[SL][SL][SQLE][ka] 3[SL] [ZD7][xf][W0][ZD] 7[SL][SL][rYSL] [ka3][ka] [ka7][WGC0] [ka$][PJ][PJ][PJ][QPJE][ka] a S[D7][QG] G Y D[H$] D[TE] S D[f%][f(] f[rW] D[[email protected]][QE] S D[f3] f 7 f[W0][D7] S [raY] a a[a3][a7] D[W0] f[S$][QE] k L[Z7][QC] C Y Z[V$] Z[TE] L Z[x%] C ( x[rW] Z[[email protected]][QE] L Z[x3] x 7 x[W0] Z[Z7] k[rY] k k[k3] 7 Z[W0] x[L$] [nQE] 7 Q[aY] a[a$] a D a [aTE][a%] a[a(] a [rWD][[email protected]] P [QPE] a 3 7 [aW0] a[a7] a D a [raY][a3][a7] a [WG0][a$] P[nk][G7][QD] f[YG][D$] f G I O P [aTE] S D f[D%][a(] S [rWD][[email protected]] S D a S [QED] S a[O3][O7] [WO0][O7] I O I I[rY] I[O3] O[O7] [WO0][a$] P a S D [QGE] H J k L Z[C7][ZQ] x[YC][Z$] x C G H J [kTE] L Z x[Z%][k(] L [rZW][[email protected]] f G H G f [QGE] k J k[H3][k7] J [WH0][G7] f G f D f [rYG] f k J[H3] H[H7] [WH0][k$] J J J [QJE] k [ka7] Q[GC] Y[ZD] $[SL][SL][TSLE][ka] %[SL] [ZD(][xf][rW][ZD] @[SL][SL][SQLE][ka] 3[SL] [ZD7][xf][W0][ZD] 7[SL][SL][rYSL] [ka3][ka] [ka7][WGC0] [ka$][PJ][PJ][PJ][QPJE][ka] [rka] I D Q[SP] W Y[aO] ([PI] 0 r[uO] r[aD] 0 r[uO] Q[PI][a7][D(][QG][rk]

  Level: 5
  Intermediate
  Memories

 • 8 w u 5 [ry] 6 0 [et] 3 [wr] 4 8 [qe] 8 [tu] 4 8 [qe] 5 [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4o] p p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l l s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] [wr] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6c] v 0 c [et] x [3l] [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s f s [tus] [4s] [8s] s [qeh] [5s] a [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] s h j l x b [wrhv] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6x] c [0x] c [et] x [3c] x [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s h s [tus] [4j] [8h] h [qef] [5j] h [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h o p a [rys] d f g [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a s d f [wrh] j k l z x [8v] [wx] c [uv] [5x] c v h j k [ryl] z x c [6x] [0l] z [etx] [3f] g h j h g [wrh] l k l [4j] [8l] k [qej] [8h] g h g f g [tuh] g l k [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] [tsl] o f w [ad] e u [ps] 0 [oa] q t [ip] t [sf] q t [ip] w [oa] [8s] [0f] [wh] [tl]
  Level: 5
  Length: 02:54
  Intermediate
  Memories (Alternative)

 • 4 8 w e t| |4 8 w e t| |[t4] 8 w e i||s [s4] 8 w e t|s d [D%] ( [tg]|[d^] q y s [s4] 8 w e t| |[t4] 8 w e i||s [s4] 8 w e t|s d [D%] ( [td] s [^P] q y d [s8] w t i u| |[t4] 8 w e [ti]||s [si4] 8 w e t|s d [OD%] ( [tg]|[d^P] q y s [sp4] 8 w e t|g h [gH] W [iJ]|[h(] E o D [GD7] Q [YHD]|[gS] W i S [sD%] ( t|[gd^] q y P [sp4] 8 w e t| |4 8 w e t t i o [WO]|[W] o i|[W*] Y [YE(]|[E(]||Y [WO(] s [wYD]|[wY] d s|[wY] P [ywP]|[yw]||P [ywd] h [TJI]|[TI] H G|[TI] g [tig]|[tsi]| |[tig]|[rYD]|[rY] g H|[rY] G [gYE]|[YE]| |[YE]|[yE]|[yE]||i [yPE] s [TSQ]|[TQ] s [TQP]|[TQ] O [YWO]|[YW]|[WT] O [WTS] g [yqge]|[yqe] f [yqed]|[yqe] s [tse]|[te0]|[te0] s [tfe0] j [tlY]|[tY] J [tYH]|[tY] h [yhE]|[ydE]|[yE]|[yhE]|[igT]|[iT] h [iTJ]|[iT] H [tih]|[ti]|[ti]|[ti]|[uto]|[uto]|[uto]| |[sg4]|[qe8]| |[qe8]|[WD(%] g [qd^E]| |iPsd[sg4]|[qe8]| |[qe8]|[WD(%] g [qd^E]| |sPiy[tW(%]|[qi^E]| |[qo^E]|[qpe8]| |[tqi84]| |[tqi84]

  Level: 6
  Length: 02:14
  Intermediate
  Memories (Little Witch Academia)

 • 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u [l8] w u l w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [l6] 0 t l 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th[j4] 8 e j 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [f3] 7 w| 7 w 3 7 w [rf] w [h0] [h9] q e [yd] e [qf] [g9] [he] [yj] [ke] [l6] [k0] [je] [th] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [f8]hlw u fhl w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [f6]jl0 t fjl 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th[s4]gj8 e sgj 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [o3]af 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to[p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to[p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8]0w
  Level: 5
  Length: 04:00
  Intermediate
  Memory (Cats)

 • p o i o p P p| p o i o p P o| o i u i o p o| p o p P s p
  Level: 1
  Length: 0:18
  Super Easy
  Mercedes Lullaby (Pan's Labyrinth)

 • [dP] [sD] [dP] [sD] [dP] [sD] [sp] [dP]
  [sp] [dP] [sp] [dP] [oP] [sp] [oP] [sp]
  [oP] [sp] [pI] [uo] [yI] 2 6 9
  Q [yeI] y o P [Y1] o P
  d [ywYE] [odYP] [ysI92] [PI] p [P5] [ywYE]
  w [ywYE] o P d [hP8] [wtoY] [hP]
  [hP4] [tige] D [i^] p d g [yqeE]
  q [yqeE] p d g [P0] d j
  [yoE] [hdP] [gSP6] [wfTSE] g [p9] d h
  [yqe] g [pf8] [yqe] d [ysi^] [qePE] s
  [d6] [ws0] o [p9] [wte] y o p
  [yteY9] [pI] [sp] [oP] [pI] [yeQ9] [sp] [oP]
  [pI] [oY] [yI] [tY] [ye] 5 [ywE] [ywE]
  2 [ywE] [ywE] 5 [ywE] [ywE] [y2] [yoeQ]
  [eYQPI] [odP1] [ywYE] [ywdYE] [s2] [tYQPI] [tpYQI] [P5]
  [ywiE] [ywiE] [o5] [ywiPE] [ywidE] [hP1] [toYE] [tohYPE]
  [hP4] [tigeY] [tieYD] [pgd^] [yie] [yie] [p4] [yied]
  [yige] [jdP3] [ypE] [yohdPE] [gSP6] [ofTSE] [igTE] [phd92]
  [yoe] [yige] [pf81] [ute] [yted] [ysi^] [yqPE] [ysqe]
  [d6] [wuts] [wuto] [p92] [ytoe] [ytoe] [y92] [toe]
  [tePI] [odP1] [wYE] [wodYPE] [s2] [yPIE] [ypeI] [P5]
  [yiE] [yiE] [tqoW] P [q^W] d [[email protected]] [yoE]
  [yohPE] [[email protected]] [tjie] [tige] D [g2] [tie] [tie]
  [p5] [yoidE] [yoigE] [jdP3] [ypiE] [yoihdPE] 6 [igTSE]
  f [oTED] f [phd2] [ytoe] [ytige] 1 [yife]
  d [yieS] d [id^P] [ysiE] d [ysiE] P
  [p6] [ueT] a [ueTS] [d2] [yeI] [yeI] 6
  [yeI] [yeI] 2 [yeI] [yeI] 6 [yeI] [yedI]
  [sD4] [oYE] [odYPE] [sp4] [toPE] [tpie] [o^P] [tspYE]
  [yidPE] [yi^] [yiE] [yiE] [sD4] [oYE] [odYPE] [sp4]
  [toeP] [tspeY] [d^P] [yiE] [yiE] ^ [yiE] [yidE]
  [d9] f d [yieS] [yied] [g6] [yife] [yied]
  [S0] [ueT] [ufeT] [p6] [ueT] [upeT] [jg9] [yie]
  [yjige] [jg6] [yihfe] [yiged] [hf0] [ueT] [ueT] 6
  [ueT] [ueT] [dG2] [teY] [ytedG] [dG2] [uthfe] [ytjeG]
  [hJ5] [yicE] x Z [zyiE] L l [J5]
  [yiJE] j H [yihE] G g [sf1] [utE]
  [tsofE] [sf1] [tigdE] [uthfE] [jg4] [uthe] G g
  [utfe] D d [s4] [tohe] [tige] [fa7] [urQD]
  [rfYQ] [h3] [rigW] [urfW] [pd6] [wueTS] [wuedT] [f6]
  [wuT] [wujT] [slhD1] [wtY] [ywtJ] [j1] [wtY] [whYE]
  [G2] j [yseI] d s [yePI] 2 [PE]
  s P [tp] 2 [oe] p o [IE]
  y [oe] P [Y1] o P d [wYE]
  [woYE] P d [ysI2] [yPIE] [ypeI] [P5] [yiE]
  [yiE] [tqoW] P [q^W] d [[email protected]] [yoE] [yohdPE]
  [[email protected]] [tjie] [tige] D [g2] [tige] f [tige]
  h [j5] g [yidE] p [yidE] g [jg3]
  [yoiE] [yoihE] 6 [igTE] f [oTED] f [hf2]
  [ytoe] [ytige] 1 [yife] d [yieS] d [d^P]
  [yifE] g [yihE] j [h6] [uheT] g [uheT]
  2 [yjeI] h G [yfeI] d S [z6]
  L k [yjeI] h G [yfeI] d S
  [z2] L k [yjeI] h G [yfeI] d
  S [d6] [yeI] [yeI] [dP] [sD] [dP] [sD]
  [dP] [sD] [sp] [dP] [sp] [dP] [sp] [dP]
  [oP] [sp] [oP] [sp] [oP] [sp] [pI] [uo]
  [yI] [s2] 6 8 9 ( Q e
  t y Y I s [sD] [gd] [sD]
  [gd] [sD] [gd] [da] [sD] [da] [sD] [da]
  [sD] [aO] [sp] [aO] [sp] [aO] [sp] [daOH]
  [iO] [oY] [yi] [oY] [iO] [aO] [iO] [oY]
  [yi] [oY] [iO] [gaO] [pD] [dO] [ia5] 9
  q w W y r t y i
  o O g o s D [wthYW] h
  [ywrig] D d [toYD] s D h [slihOD]
  [lD] [ysliOED] [dJ] [sH] [yohdPJE] y o P
  [d6] s [P9] p P [s5] P [p4]
  o I [[email protected]] o [o2] i t [y5]
  [yto] [yto] [yro5] [toYW4] o [ywri5] Y y
  [wYE8] t Y o [tsqY4] [sY] [sq^YE] [yP]
  [tO] [[email protected]] d h J [zspoD] l [spdJIG]
  j J [olgdP] J [jigdP] h G [ohdYP]
  g D [yspdI] f G [wp5] a d
  h d [Y4] o P D 8 q
  w [dYE] [sY4] [yP] [tp] [y^P] q [sYE]
  t [yid] [yi^] q E t [tiE] q
  [PD4] 8 q [tYE] [od] [sY4] [yP] [sY]
  [id^] q E t E q ^ q
  E t E q [d2] [yi] S [uT]
  d [yi] [g2] [pi] f [uo] d [yi]
  [S6] e W e [fE] e [p6] e
  E e [wp] 0 [g2] [yi] [ye] g
  [yi] [g2] [ye] f [uo] d [ye] [f6]
  e E t E e [g6] f D
  d S s a P p [dG2] [teY]
  [ytedG] [dG2] [uthfe] [ytjeG] [hJ5] [yicE] x Z
  [zyiE] L l [J5] [yiJE] j H [yihE]
  G g [sf1] [utE] [tsofE] [sf1] [tigdE] [uthfE]
  [jg4] [uthe] G g [utfe] D d [s4]
  [tohe] [tige] [f7] [urQD] [rfYQ] [h3] [rigW] [urfW]
  [d6] [wueTS] [wuedT] [pofS6] [wuT] [wujT] [slhD1] [wtY]
  [ywtJ] [j1] [wtY] [whYE] [G2] j [yseI] d
  s [yePI] 2 [PE] s P [tp] 2
  [oe] p o [IE] 2 Y I Y
  y [Y(] [WO] [ra] 3 [u3] 3 3
  3 3 p 3 3 3 3 s
  3 3 3 [f2] [utpie] [utpife] [d3] [ysiWO]
  [yiaWO] [s6] [utoe] [utoe] [p6] [utsoe] [utofe] [j2]
  [ytpi] [ytpji] [j5] [yroih] [yroig] [h1] [uro] [uro]
  [a5] [urof] [uroh] [k$] [uta] [utpj] [h7] [tpYG]
  [tohY] [j3] [urp] [uroh] [G2] [yrI] [yurf] [d1]
  [wuts] [wurd] [f7] [yedI] [ypeI] [a3] [yurp] [yurp]
  [uf30] [yrpj] [ysrlO] [xf2] [xtife] [xtife] [zd3] [zutdO]
  [ka] [zurdO] [ka] [l6] k [utoj] f [utso]
  a [wutp] s [wE8] f [sjf4] [utp] [sjf]
  [utp] [sjf] [j4] [yrok] [yroh] g [h3] [yrof]
  d [yrof] h [fa6] d [utspo] a [utpof]
  h [k$] [utoa] [utpoj] 7 [tohY] G [tpgY]
  G [j3] [yurp] [yuroh] 2 [uroG] f [uroD]
  f [x1] [zuto] x [zuto] l [k7] [rYI]
  L [rZYI] [H3] k x [rW0] [rW0] 7
  [rW0] [rW0] 3 [rW0] [rW0] 7 [IGC] [xuf]
  [ZYD] [xuf] [sp6] [oa3] [pI7] 8 [aY7] [pT]
  [YI] 7 [f3] H k [rW0] [rW0] 3
  [rW0] [rW0] [urW0] Y u O [tpe0] s
  [raW0] P a D [tfe0] G [urWH] G
  H k [rlYQ] Z [xurW] [r730] u O

  Level: 8
  Length: 06:00
  Expert
  Merry Go Round Of Life (Howl’s Moving Castle)

 • a[aw] d a [wo] | o I p I [y9] | r [t0] u o y I p [aw]o | aa[aw] d a [wo] | o Ip | I [y9] | r [t0] u o y I p [aw]o | o [st] s s [ay] p o [yp] o p [aw] | [s0]s | s [ay] p o o I o [yp] | a[aw] d a [wo] | o I p I [y9] | r [t0] u o [y9] I p [aw]o
  Level: 4
  Length: 00:37
  Easy
  Messing About The River

 • f| d| [se] u p a s d f p [qf] t [id] o p| s d [tf] o s d f j h f [ws] y [od] s a| f j [le] u p a s [ka] [pl] [zu] [ql] t [ji] o p o [ih] [tj] [wk] y o [pl] [ka] pjo [yh] [j9] e y I p I y e 9| |[uf]| [yd]| [ts6] 0 e 0 t [yd0] [ufe] [pe0] [uf4] 8 [yqd] 8 e 8 [tsq] [yd8] [uf8] w t w u [wpj] [toh] [wuf] [ts5] 9 [ywd] 9 r 9 [wuf] [pj9] [sl6] 0 e 0 t [ka0] [sle] [zd0] [sl4] 8 [qpj] 8 e 8 [qoh] [pj8] [ka5] 9 w [sl9] [rka] 9[pj]w [oh9] [pj2] 6 9 Q e y I p yIpd| |[pj]| [ka]| [sl4] 8 q e [ztd] i p s [xf5] 9 w r [yvh] o a d [jb6]| x l j f s p u t e 0 8| 6
  Level: 6
  Length: 01:22
  Intermediate
  Metal Gear Solid Main Theme

 • 33333333333335653333333333355555$$$$33333333333335653333333333355555$$$$[30][730][30][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][e60][w95][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][w95]5[w95][Q*$][Q$][Q$][Q*$][30][730][30][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][e60][w95][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][w95]5[w95][e60][rQ7][rQ7][rQ7][730][73]3[q73][73][73][e3][73][73][73]3[73][t84][84]2[84][r73][73]3[e73][73][73][q3][73][73][73]3[73][73][73]e[73][W73][73]3[e73][73][e73][r3][73][t73][e73]3[t73][t84][84][r2][84][W73][73]3[e73][73][e73][r3][73][tp][rO][ie][uW][yq][wt][i84][84]o4[p84][p84][84]i4[s84][a95][95]p5[o95][o95][95]p5[a95][p60][60]u6[p60][p60][60]u6[s60][t(%]e[t(%]u[p%]u[t(%]ups[p(%]ups[d73]f[g84][84]4[84][84][84]4[f84]g[h95][95]5[95][f95][95][d5][95][j62][62]2[62][62][62]2[H62]j[H73][73]3[73][g73][73]f3d[73][p62][62]a2s[62][d62][p62][f2][s62][d95][95][p5][95][a95][s95]a[p5][95][a73][73][O3][73][d73][73][a3][73][f60][g60]f[d6][f60]d[s60][d60]s[a7][s8][p84][84]4[84][a84][84]4[84][s95][95]5[95][d95][95]5[95][f62][62]2[62][g62][62]2[62][H73][73]3[73][z5]5l5[j6]6666666666665653333333333355555$$$$66666666666665653333333333355555$$$$33333333333335653333333333355555$$$$33333333333335653333333333355555$$$$[30][730][30][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][e60][w95][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][w95]5[w95][Q$][Q$][Q$][Q$][30][730][30][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][e60][w95][730][730][730][30][730][730][730][30][730][w95][w95]5[w95][e60][rQ7][rQ7][rQ7][730][73]3[q73][73][73][e3][73][73][73]3[73][t84][84]2[84][r73][73]3[e73][73][73][q3][73][73][73]3[73][73][73]e[73][W73][73]3[e73][73][e73][r3][73][t73][e73]3[t73][t84][84][r2][84][W73][73]3[e73][73][e73][r3][73][tp][rO][ie][uW][yq][wt][i84][84]o4[p84][p84][84]i4[s84][a95][95]p5[o95][o95][95]p5[a95][p60][60]u6[p60][p60][60]u6[s60][t(%]e[t(%]u[p%]u[t(%]ups[p(%]ups[d73]f[g84][84]4[84][84][84]4[f84]g[h95][95]5[95][f95][95][d5][95][j62][62]2[62][62][62]2[H62]j[H73][73]3[73][g73][73]f3d[73][p62][62]a2s[62][d62][p62][f2][s62][d95][95][p5][95][a95][s95]a[p5][95][a73][73][O3][73][d73][73][a3][73][f60][g60]f[d6][f60]d[s60][d60]s[a7][s8][p84][84]4[84][a84][84]4[84][s95][95]5[95][d95][95]5[95][f62][62]2[62][g62][62]2[62][H73][73]3[73][z5]5l5[j6]6666666666665653333333333355555$$$$66666666666665653333333333355555$$$$

  Level: 5
  Length: 02:11
  Intermediate
  Metalmancy (Crypt of the Necrodancer)

 • [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] | a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | [IP]|[IP]
  Level: 7
  Intermediate
  Metamorphosis One

 • 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e|6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|[r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e|6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|[r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|e|[wu]|[ie]|6|e|u|y|6|e|[yq]|[wu]|6|e|u|y|6|e|[t0]|[yq]|6|e|y|e|[r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|e|[wu]|[ie]|6|e|u|y|6|e|[yq]|[wu]|6|e|u|y|6|e|[t0]|[yq]|6|e|y|e|[r5]| [w3]| [t6]| [r7]| 6|0 e r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e|6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|[r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e|6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e|[r5]| [w3]| [e860]
  Level: 6
  Length: 01:33
  Intermediate
  Metro 2033 Main Theme

 • hhfghjhgfd ffsdfgfdsap psjhsdfgfdsdssa ssssssPOPsP PPPPPPOoOPO OOOOooooiioYio OOPPs ssssPOPsP PPsddDPOoO OPOooohggDdD sdDDsDDsD DgDdssPoPPoPoPsddDs ddDsshg ggDgh
  Level: 3
  Easy
  Mi Corazon Encantado (Dragon Ball)

 • [e6T] I [WO] p O I [r7y] e [0y] I [erO] p O I [6eT] W Q [e6T] I [WO] p O I [r7y] e r [au] p [Oyre0] p O I [T6e] [0WT3%*] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [u03yd] [IG] [0eyOH] [jp] [OH] [IG] [6eTS] [0W3%] [$Q] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [ak0u] [pj] [e0OH] [j] [OH] [IG] [6eTS] [u0] [QI] [WO] [ep] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] e [rO7W] [e6ST] [ar] [0Wep] [ar] [peW06] [OW] [IQ92] [Te*6] [r7] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] [ye96QI] [OrW7] [ST6e] [u03] [iq4] [6WTI] [ep6] [TS!*] [7edG] [uTfS] [dayrQ$] [SfuT] [dayrQ$] [SpTe] [OaWr03] [03] [$Q] [%W] [6e] [7r] [HgOi*!] [DGYI] [4qgSiT] [dayr] [W%pSeT] [aOrW] [Q$OpWe] [*QTI] [Q$qi] [92QI] [OW] [92QI] [OW] [Q$pe] [*!QI] [OW] [*!QI] [OW] [Q$pe] [18QI] [OW] [18QI] [OW] [Q$pe] [IQ] [ra7] [e6T] I [WO] p O I [r7y] e [0y] I [erO] p O I [6eT] W Q [e6T] I [WO] p O I [r7y] e r [au] p [Oyre0] p O I [T6e] [0WT3%*] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [u03yd] [IG] [0eyOH] [jp] [OH] [IG] [6eTS] [0W3%] [$Q] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [ak0u] [pj] [e0OH] [j] [OH] [IG] [6eTS] [u0] [QI] [WO] [ep] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] e [rO7W] [e6ST] [ar] [0Wep] [ar] [peW06] [OW] [IQ92] [Te*6] [r7] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] [ye96QI] [OrW7] [ST6e] [u03] [iq4] [6WTI] [ep6] [TS!*] [7edG] [uTfS] [dayrQ$] [SfuT] [dayrQ$] [SpTe] [OaWr03] [03] [$Q] [%W] [6e] [7r] [HgOi*!] [DGYI] [4qgSiT] [dayr] [W%pSeT] [aOrW] [Q$OpWe] [*QTI] [Q$qi] [92QI] [OW] [92QI] [OW] [Q$pe] [*!QI] [OW] [*!QI] [OW] [Q$pe] [18QI] [OW] [18QI] [OW] [Q$pe] [IQ] [ra7]
  Level: 8
  Expert
  Mia and Sebastian's Theme (La La Land)

 • OSDfDSp pSDfDSO OSDfDSp GfDfDSO j HGHGfSD H GfGfDS j HGHGfSDH LkjkjHG ZLkjHGf SDSDf SDSDf SDSDfSHH QWe TYuIOp TYuIOp SDfSDfGHjkL GHjkLZxCV LZxCVbn
  Level: 3
  Easy
  Mia and Sebastian's Theme (La La Land) (Easy)

 • [x8] z [whv] [egl] j [x8] z [ef]jl x [qgl] j [wadh] [wa] [5r] [efj] [gl] [whl] j [qgjl] [gj9] l [wkh] h [gd9] [qe] [wh0] f [qs] d s [esf] g h [qf] [qd] sd [esf] [h8] f [5d] [0f] [80x] zl [wh] z [gil] j [x8] z [fjl] [gl] [whl] j [qgl] [gj9] l [whk] h [gd9] [qe]
  Level: 5
  Intermediate
  Mice on Venus (Minecraft)

 • [8x] z
  [whv]
  [igjl] j
  [8x] z
  [6ef] j l x
  [4qg] j l j
  [5wadh]
  [5r]
  [6efjl]
  [%Wgl]
  [5whl] j
  [4qgjl]
  [29gj] l
  [5whk] h
  [29dg]
  [qe]
  [80wh] f
  [4qs] d s
  [6esf] g h
  [4qf]
  [6qd] s d [sf]
  e
  [18h] f
  [5d] [0f]
  [80x] z l
  [wh] z
  [igl] j
  [8x] z
  [6efjl]
  [%Wgl]
  [5whl] j
  [4qgl]
  [29gj] l
  [5whk] h
  [29dg]
  [qe]
  [8tsfhl]

  Level: 6
  Length: 01:32
  Intermediate
  Mice on Venus (Minecraft) (Alternative)

 • L G G L G G L G z G L G G L G G L G z G L G G L G G L G z G L G G L G G L G z G [$L] G G L G G L G z G [6L] G G L G G L G z G [^l] g g l g g l g L g l g g l g g l g L g [$L] G G L G G L G z G [6L] G G L G G L G z G [^l] g g l g g l g L g l g g l g g l g L g [3k] f f k f f k f l f [5k] f f k f f k f l f [@J] D D J D D J D k D J D D J D D J D k D [3k] f f k f f k f l f [5k] f f k f f k f l f [@J] D D J D D J D k D J D D J D D J D k D [G] a a G a a G a h a [2G] a a G a a G a h a [3G] a a G a a G a h a [$G] a a G a a G a h a [G] a a G a a G a h a [2G] a a G a a G a h a [3G] a a G a a G a h a [$G] a a G a a G a h a G a a G a a G a h a G a a G a a G a h a L G G L G G L G z G L G G L G G L G z G [$L] G G L G G L G z G [6L] G G L G G L G z G [^l] g g l g g l g L g l g g l g g l g L g [$L] G G L G G L G z G [6L] G G L G G L G z G [^l] g g l g g l g L g l g g l g g l g L g [3k] f f k f f k f l f [5k] f f k f f k f l f [@J] D D J D D J D k D J D D J D D J D k D [3k] f f k f f k f l f [5k] f f k f f k f l f [@J] D D J D D J D k D J D D J D D J D k D G a a G a a G a h a [2G] a a G a a G a h a [3G] a a G a a G a h a [$G] a a G a a G a h a G a a G a a G a h a [2G] a a G a a G a h a [3G] a a G a a G a h a [$G] a a G a a G a h a G a a G a a G a h a G a a G a a G a h a
  Level: 4
  Easy
  Michael Myers Theme (Halloween)

 • 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [j9] 0 q e t u 9 0 q e t u [D(] q w [JE] y i [j(] q w [gE] y i [h%] 8 ( w W t % 8 ( w [gW] [th] [f6] * 0 w e T 6 * 0 w e T [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e [rp] [ua] [s6] 0 q e t u 6 0 q e [tf] u [d5] 8 9 [wo] r y 5 8 9 w r y [i4] 8 0 q e t 4 8 0 q [se] t [a3] 7 8 [u0] w r 3 7 8 0 w r 4 8 [o9] [qd] [pe] t [o4] [d8] [p9] q e t $ 8 [h9] [zQ] [je] t $ 8 9 Q e t 5 7 [j9] [xw] [rk] y [j5] [x7] [k9] w r y % 9 [k0] [vW] [zr] [yl] [k%] 9 0 W r y 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r y r w 0 8 7 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [j9] 0 q e t u 9 0 q e t u [D(] q w [JE] y i [j(] q w [gE] y i [h%] 8 ( w W t % 8 ( w [gW] [th] [f6] * 0 w e T 6 * 0 w e T [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e [rp] [ua] [s6] 0 q e t u 6 0 q e [tf] u [d5] 8 9 [wo] r y 5 8 9 w r y [i4] 8 0 q e t 4 8 0 q [se] t [a3] 7 8 [u0] w r 3 7 8 0 w r 4 8 [o9] [qd] [pe] t [o4] [d8] [p9] q e t $ 8 [h9] [zQ] [je] t $ 8 9 Q e t 5 7 [j9] [xw] [rk] y [j5] [x7] [k9] w r y % 9 [k0] [vW] [zr] [yl] [k%] 9 0 W r y 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r y r w 0 8 7 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 9
  Level: 5
  Length: 03:08
  Intermediate
  Midna's Lament (The Legend of Zelda)

 • [a8] w u| d| [p8] e I| o p [a8] w u| d| [p8] e I| |[a7] y p| d| [j^] T o| h| [d6] t o| s a [p9] e I| o p [a8] w u| d| [p8] e I| |[a8] w u| d| [p8] e I| |[a7] y p| d| [j^] T o| h| [z6] t o| |9 e I| hjkl[zqd] e t u [tsl] [kea] [sl0] [wka] [roh] y r w [sl9] q e t [kea] [qpj] [ka8] [pj0] [wuf] r w 0 [zqd] e t u [tsl] [kea] [sl0] [wka] [roh] y [srl] w [vh9] w E T E w [je] l c b [zw] n v

  Level: 5
  Length: 02:21
  Intermediate
  Midnight Love (Diabolik Lovers)

 • t y u|u|u|u|u|u|o||p o u yuyt t y u|s|p s o| u t y u|o u yuyt t||t y u|u|u|u|u|u|o||p o u yuyt t y u|s|p s o| u t y u|o u yuyt t||p a s|s| d s a p o p a a|s p o u u||[us]|d||d f d| s d s f| h f d s a p o p a a|s a s d s a p o p a s| p o u t||t y u|s|p s o| u t y u|o u y t t||p a s|s| d s a p o p a a|s p o u u||[us]|d||d f d| s d s f| h f d s a p o p a a|s a s d s a p o p a s| p o u t||t y u|s|p s o| u t y u|o u y t t
  Level: 2
  Length: 01:12
  Easy
  Midnight on The Water - Bonaparte's Retreat

 • sfhle u p a| s| osh0 t u o| s| psgjq t i o| p| s d [ywrf]|||d| [ywrf]|||d h [spi]| u| y| t| [rj] h g f d| s| [tsqe]| o| [ywrd]|||[tqhe]|||[uto]|||s d [utoa]|||[ywra]s ap o|||u| [tsqe]|||s d [utsoe]|[so]a o| u [qe9] h g f [tsqe]| p| d| a| [tsqe]| a| p| s| a| [o860]|||s| a| p| s d [ywrf]|||[wrd0]|||p[tsqe]|a| p| s| [ywra]| o|||sd s[tqfe]| g d| s [wrd0]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||[tsqe]| f| [wa80]| s| d h| s [tqje]|||h [ywr] s| [uthe]|||[ywrg]| f| [tsqe]|||p a s [wa80]| s| d f s f [tqfe]| g| [wf80] s p s [so]|||ds[ywrd]| f| [sqe9]|||f|||[wa80]| s| d h| s [tqje]|||[ywrl] k h [w80]| f [ywr] g h [tqje]| h| g| [wrh0]|||s|||[tqle]|||k j| j| k| l| [zywr]|||[xute]|||[zywr]|||k [tqhe]| g h [utje]| l| h l [zywr]| k| z|x c[xtqe] z l [wrk0]|||[tsqe]|||[ywrf] g h|ds s [wra0]| fg[tqhe]|||[utse]|||o s [ywrd]|||o|||[tqfe]|||g| h| [qje9]|||[tqle]|||h l [zywr]| k| z| x c [vtqe]|||[ute] s f j|||[tqle]| k| z| v

  Level: 6
  Length: 05:42
  Intermediate
  Might U (My Hero Academia)

 • [pi9]|[sp] [sf]|[sp]|[pi] [ri] [ri] [ri]| |[uW] [ie9] [pi] [sp] [sf]|[sp]|[pi] [roha]||[PIGE] [pige]| |[a8]|[uof] p|[wf]|[ta]|[uof]|[PE] [pe]|[uo]|[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[yrI]|[iTE]|[ute]|[sp] [sf]|[sp9]|[pQI] [wroi] [wroi] [wroi]|[ha] [ha] [ha]|2 [pi] [sp] [sf9]|[sp2]|[pi] [wofa5]| |[qpid4]| |[wd5] P [yiE] [u8]|[utd] P u [sq4] p [teY] [y^]|[yOE] i y [ywuo8] [ywuo8] [ywuo8]| |[SE] [rd] [fT] [yg] [ji] [lP]|||t|T|[yw5]|[wE] [T9] y [wE]|0 8 [wE] t [wT] y p [yE] u [yq4]|[te] [T8] y [te]|0 q [te]|8 y|[teY]|[ur7]|[yQ] [Y0] u [T0]|% 6 [T0] u [Y3] u a [T0] I [ue6]|[te] [I9] y [te]|u [wi5] [sp]|i [yuoa] [yuoa] [yuoa]|[pi9]|[sp] [sf]|[sp]|[pi] [ri] [ri] [ri]| |[uW] [ie9] [pi] [sp] [sf]|[sp]|[pi] [roha]||[PIGE] [pige]| |[a8]|[uof] p|[wf]|[ta]|[uof]|[PE] [pe]|[uo]|[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[yrI]|[iTE]|[ute]|[sp] [sf]|[sp9]|[pQI] [wroi] [wroi] [wroi]|[ha] [ha] [ha]|2 [pi] [sp] [sf9]|[sp2]|[pi] [wofa5]| |[qpid4]| |[wd5] P [yiE] [u8]|[utd] P u [sq4] p [teY] [y^]|[yOE] i y [ywuo8] [ywuo8] [ywuo8]| |[SE] [rd] [fT] [yg] [ji] [lP]|||t|T|[yw5]|[wE] [T9] y [wE]|0 8 [wE] t [wT] y p [yE] u [yq4]|[te] [T8] y [te]|0 q [te]|8 y|[teY]|[ur7]|[yQ] [Y0] u [T0]|% 6 [T0] u [Y3] u a [T0] I [ue6]|[te] [I9] y [te]|u [wi5] [sp]|i [yuoa] [yuoa] [yuoa]

  Level: 7
  Length: 01:45
  Intermediate
  Mii Channel

 • 80w|||o u e [ute0]|||0 q [te8] q|||[q8]|[yr975]| [wr]| [wr]| [yr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]|[ute6]| [ute]||[ute]| [ute]|[tqie]| [tie]||[tie]| [tie]|[ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]|[uto8]| [uto]||[uto]| [uto]|[ute6]| [ute]||[ute]| [ute]|[tqie]| [tie]||[tie]| [tie]|[ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]|[tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]|||[uto8]| [uto]||[uto]| [uto]|[ute6]| [ute]||[ute]| [ute]|[tqie]| [tie]||[tie]| [tie]|[ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]|[uto8]| [uto]||[uto]| [uto]|[ute6]| [ute]||[ute]| [ute]|[tqie]| [tie]||[tie]| [tie]|[ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]|[tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]|||[utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [utpe]| [utp]| [ywro]| [yro]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [te60]| [te]| [tie]| |[wt8] o
  Level: 6
  Length: 03:19
  Intermediate
  Million Reasons

 • 3 4 $ 5 8 [f4] [p4] [f4]
  [f4] j [f4] 4 s [d9] f g
  [f5] d s [a0] s d [s6] u
  [i9] [s9] [s9] 5 s [a5] [s5] d
  p [tp] [o8] o 8 t [f0] [O0]
  [f0] [f6] j [f6] 6 s [s9] d
  f [d5] s [a0] s d [s6] p
  [o0] [o0] [o0] [o(] [d(] [d(] [p9] [f9]
  [f9] [wf] [wd] [wf] [wg] [wh] 9 q
  [wh] 9 q w [h6] [j0] [wJ] [j6]
  [h0] w e [g9] 6 8 [g9] 6
  8 9 [qg] [h8] [H(] [h^] [qg] W
  [hE] [f6] [p6] [f6] 5 [f$] j [f$]
  $ s [d5] 5 5 [d0] f g
  [f0] 0 d f d [s4]

  Level: 4
  Length: 00:47
  Easy
  Mind of a Thief (Mother 3)

 • [wrd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s d f G [rh] o o [es] d s a p [wa] s a [tp] o I [ro] p [wa] o [yp] 9 t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] d s a p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5[wk] h j k h j d f G d [0h] [wf] G [0h] d S a S [6p] [ep] a S d f G [rh] G f G p S [yd] 9 t [rd] [yo] I [ro] [tf] [uo] I [to] [rd] [es] [wa] [yp] o I o p [9y] u I o p a [0s] [wa] p [wa] d [7o] I [wo] 9[wrd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s d f G [rh] o o [es] d s a p [wa] s a [tp] o I [ro] p [wa] o [yp] 9 t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] d s a p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5
  Level: 5
  Intermediate
  Minuet in G Major

 • y werty w w u tyuIo w w t ytrer trewQ werwr e |
  y werty w w u tyuIo w w t ytrer trewe rewQw

  Level: 1
  Length: 00:40
  Super Easy
  Minuet In G Major

 • [wryd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s a s d f G [rh] o o [es] a s d s a p [wa] s a p o [yI] [ro] p [wa] o [ya] [9p] t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s a s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] a s d s [Qa] p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5 [wryd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s a s d f G [rh] o o [es] a s d s a p [wa] s a p o [yI] [ro] p [wa] o [ya] [9p] t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s a s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] a s d s [Qa] p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5 [wk] h j k h [Qj] d f G d [0h] [wf] G [0h] d [eS] a S [6p] [ep] a S d f G [rh] [yG] [Tf] [yG] [Qp] [eS] [yd] 9 t [rd] [yo] I [ro] [tf] [uo] I [to] [rd] [es] [wa] [yp] o I o p [9y] u I o [Qp] a [0s] [ws] a s a [Qp] [wa] d [7o] [9I] [wryo] 9 5 [wk] h j k h [Qj] d f G d [0h] [wf] G [0h] d [eS] a S [6p] [ep] a S d f G [rh] [yG] [Tf] [yG] [Qp] [eS] [yd] 9 t [rd] [yo] I [ro] [tf] [uo] I [to] [rd] [es] [wa] [yp] o I o p [9y] u I o [Qp] a [0s] [ws] a s a [Qp] [wa] d [7o] [9I] [wryo] 9 5
  Level: 5
  Length: 01:46
  Intermediate
  Minuet in G Major (Alternative)

 • [fe] u s g [fW] u s g [wf] [us] g [usfQ]|t u a [utqp] f d s [udOE]|h|[urfO]|[pg]|[fO]| |[qf] t [spi] g [qf] r [yaO] g [fa0] y [kd] [ujeTS]|u p f [spiD] j h j [uokd]|[ha]|[pjdG]|hj| |[qe^] u y t [yo]||p [yr60]|[ute]| |[piE] f d s d|h|[yrfda]|[tspje]| |w|[sqf] [tj] [uh] j [yrqkhd]||h [ujfeTS0]||h [jgY]||hjh[ypfI]| |[usfW0]|a|[fe] u [sp] g [fW] u [sO] g [wf] [utp] g [uspfQ]|t u a [uqp] f d s [qd^O]|h|[ufWO0]|[pige(]|[ufWO0]|u|[pif] t [sp] g [ifO] r [aO] g [uof0] r [ykda] [pjTS]||xbx|[piD] j h j [kda]|h|[ujeaS]|hj

  Level: 7
  Length: 01:20
  Intermediate
  Mipha's Theme (The Legend of Zelda)

 • v| |u o r||[e4] 8 w t| |y 5 9 w w [yw] u i [ti8]||u|||f [oh]h [ra] [pe4] 8 w t| |[yw] 5 9 w t r| |[ywe93]| |[ywe]|[w92] 9 Q| |s d f d [qd] s [ts] o| |s [ws] d [yd] [da] d s s|e a [oa] l|v v z| |s d f d [qd] s [ts] o|p||[h7] [wf] [rf] [od] d s s|[ywu8]| |[yu]|8||8 [uf] [ig] [oh] [sph] [92] [tg] [ig] [spg] [sp] f f [pd] [pd7] [wo] r y [od] f g [gd] 8 [wf] [tf] [ysf] [sf7] [wd] [rd] [so] 6 w t [uf] d s a s [tpi9]||f| |o [d95] [wd] [rd] [od] d s s|[y1] w t y 8 w t y 8|o h [ha] j k l p f [kf] l f|k l [li] s [sk] j s|h h o j||d|l d k| |h j k l e u [ka] [sl]||k l [wl] u [ka] j||h j q t i p p|o s t| |[yod0] s a o [us6] 0 [yra] [uts] s|[ya] [us] 4 [id8] r t [tp] [ya] [us] [us] 5 9 [ywa] [us] s [to] [to] [ro]| |t p o i u 2 9 e [ti] i||[so]||s s j j f d ^ d||w y|g f s o i t|||s s d f [shf] 4 [s8] [ws] [to]|o o o [od5] [d9] [wd] [trod] d s s t [kd6] 0 r [tha] h||[ya]|o p a [s5] d h d [so4] [p8] [se] [so] p [so] ops [od5] 9 [wd] [rod] d s [of]|6 0 r [us]| |[zhfa]sd|f f g h [sph] 2 9 [ge] [tspig] [sp] f f [pd] 7 [wo] r [yd] [od] f g [gd] 8 w [tf] [hd] [h3] [s8] [ws] [so] 4||f d s a s [tpi9]||f| |o [wd5] d d d d s s|a| |[ut8] t t [ti] w 8 y 8 [ut8] t o 8 [ro7] [tp] [ya] [us] 6 6 [ya0] [use] r t [ya] [us] 4 q [yea] [trp] p|[ro] [ro] 5 [tp9] [wp] [so] s y o s [yoa5] 9 w [yr] [ya] [us] [id] [of] 6 0e[ya] [us0] [ur] 0 [yta] [us] 5 9w[ywa] [tpe] t r [ro] [tp] 4oi 8 w|r o t e q [to] 4 [ro30] [tp] [ya] [us] 6 0e[yra] [uts] r t [yra] [use] 4 [id8]qw e [tp] [yra] [uts] [us] [us5] 9w[ya] [us] s [tp] [tp] [ro] 5||s j h g f 9 [ge] [tg] i|p||s|s s j j f d [ywt5]||w t y o s d [zvl]| |o [wuf5] [oh][oh] [ra] [qpe4] [pe] [pe] [qpe] [pe] [pe] [qpe] [pe4] [wpe5] [ra] [ra] [wra] [yd] [yd] [uf5] [ig] [igd81] [igd] [igd] [yigd] [igd] [ogd] [yogd] [ogd8] [ofd81] [ofd] s o [uf30] [oh][oh] [ra] [qpe4] e e [qpe] e [pe] [qpe] [pe4] [wpe5]|[ra] [ra5] [wra] [yd] [uf5][uf][ig] [igd6] q t [ushf]|[uf]||h [vl]||f d s a s [upo2]||9 [pod] f [od] s| |[tqoe4]||q t|q s [sq] q s h 4|[lWHD%] [zg^JE] [hWD%]|[toY] [lZ] [hJD] [sohYJD] [hJD]|[W%] [sHD] [sHD] [tsoYHD] [hPD] t [ogY] D [tgdP8] h h [oYE]|Y Y [P8] [yiE1] i E y i g [gdP1] h [sqpjD4] h [toY]||p [sqpD] 4 [[email protected](] h [spD] [toY] o [s(] [d^] [g6] [sohd5] w o [yto] [yto]|tyo w [wro5]||5w5w[ha] [sj] [kd] [ljf] [le6]|[khd] [ljf] [utp] [utp][khd] [utpljf] [w5]|[khd] [jhd] [yro]|[hda] [hda] [q4] [sjg] s [sh] [tspih] xzjfds[q4] o a o [ha30] [sj] [kd] [ljf] [e6]|[khd] [ljf] [utp] [utp][utpljf] [utpljg] [w5] [lhf] [khf] [uro]|[sj] [sj]|[q4] a h [utp] xlkfds [q4] ertyui[ytoe] p a [usp] [e6]|[yoa] [usp] [te] [te][ytoea] [utspe] [q4] [pid]|q [up] a s [yso] [w5]|a d|p p o| |s j h g f 9 [ge] [tsg] i|o|xcm|s s j j f d 5 9 w r r t y o 5||o [uf5] [oh] h [ra] [qpe4] [pe] [up] [up] [uqp] [tp] [tp] [rp] [wrp5] [rp] [rp] [rp] [ywp] [up][up] [pi] [tpi8]|[pi] [pi] [uo8]|[gd] [gd] [gd] [fd] t s o [uf30]|[oh] [oh] [ka] [qpj4] [pj] [pj] [utjea] [ja] [sj] [utsj] [sj] [ja5] w [wr] y [yro] [utp][utp] [yoa] [yoa6] 0 r s t [kd]|[ha]|s s f d s a s [ypo9]||d y o s d I| |f d s [s4] 8 w [he] c|c c|x x|||l z x z y l|[sg]|l||[zu] z z [zhd] z l l|i s [sf] j|||s d f d 9 s [ts]|i|p|[hd0] f f d [da] s s|||[ypoea6] y o p||d|h|j|z| |[skf]

  Level: 7
  Length: 04:32
  Intermediate
  Miracles in December (EXO)

 • [pj] f f f d| f| [pf] g f| |[pj] f f f f| d| [oda]| h| |d s [ypa]| s| |y i p a s p a s [pj] f [sf] f [usf]| [sf]| [pda]| [spf]| k| l| [pja] f [ofa] f [uofa]| [ofa]| [oda]| [ofa]| j k l z [pia] x| |z l [yskia]| |[ufa]| h| [fe] r [ut] [ri] [yo] t [yu] t [ute]
  Level: 6
  Length: 00:42
  Intermediate
  Mirror Mirror (RWBY)

 • e| p [i9] [qpe] o [u8] [t0] [u9] [u9] [qe] [qe]y[yqe9]| |y| p p| p i| |e y u i o u P P p o p||p s P o P p i| |p o| t p o u t u yy||[p9] [sqe] [qeP] [o*] [eP0] [pe0] [p9] [qpe] [qeO]O[p9] [qe] [qe] [i9] [qpe] [qoe] [i*] [eT0] [ue0] [u9] [qe] [qe]y[y9] [qe] [qe] [u9] [qe] [qe]y[yqe9]||[t8] [yw0] [wu0] [i^] [E0] [PE0] [p6] [90] [O90] [p6] [0*]O[p5] [p4] [sq6] [qP6] [o5] [w^P] [wp^] [i6] [q8] [q8] ^ [q9] [q9] [ywoE] u [wiE9] [woE8] p [wPE8] [s6] [80] [s80] [D9] [tdQ]s[tdQ] [wE9] p [wsE9] [wPE9]| [woE9] [wutp] 8 0 q e t [ywE] p [ywsE] [yPE9]| [yoE9] [i8] [te] [te] [u8] [E0] [E0] [i4] [qe] [qe] 1 [qe] [qe] 4 [qe] [qe] 1 [qe] [qe] [^*$] I i I| Y [i^O93]| |I O [[email protected]*] p IS s P [p863]| op[yi986]| o [o3] [7(] [7(] 3 [7(] [7(] [Y73(]
  Level: 7
  Length: 01:08
  Intermediate
  Misa no Uta (Death Note)

 • fgfgfgfgfgfgfg[j6]|6|8 9 6|6|5 % 6|6|8 9 6|6|5 % [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] 6|6|8 9 6|6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 % [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [c9]zj9|q w [c9]zH9|8 * [c9]zh9|q w [g9]h 9|8 * [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 %| [sjf6]| [lh8] [zjg9] [xkj6]
  Level: 6
  Length: 01:02
  Intermediate
  Mission Impossible Main Theme

 • SaS SaS SSda a apa apaSp pIpIpIpIap Ip pp p pp p u u SaS aSSSaSda apa a apaSp pIp pIpIpap pIp p ppp u uu f S aSSa u f S paap u f S pap d S pa pSaS SaSaS da a a a paapSp pIp pIpIpap S [pf][pf] [pf] [pf][pf] [pf]SS S SaS SSfdSa a a apapa Sp pIp p pppp ap S [pf][pf] [pf] [pf][pf] [pf] SS f S aSSau f S paap u f S pap d S p ap u f S aSSa u f S paap u f S pap d S p apS p pSffppO pSffOOI IIISp dfS S p pSffppO pSffOOI Gf S Gf aSdSapa pSaS SaS SSda a apa apaSp pIpIpIpIap Ip pp p pp p u u SaS aSSSaSda apa a apaSp pIp pIpIpap pIp p ppp u uu f S paap u f S pap d S p ap u f S aSSa u f S paap u f S pap d S p app pp ppppaS O OO OOOOpa p I ap I u p pp ppp paS O OO OOOOpa p I ap I u
  Level: 6
  Intermediate
  Mistletoe

 • y i [ow5] P [4qip] | s d s P p [5wo] y i o [4qtip] | P [18] s P p [5wo] o y i o [4wyo] [5wyo] P [s4qi] P p i [5wo] y i o [4qyi] [4qyi] P [18] s P p o [4tip] 8 e 8 4 [8p] P [8p] [5o] 9 E 9 5 [9p] [EP] [9o] [2yip] 6 Q 6 2 [6y] [iq] [6o] [4tip] [8tip] e 8 4 8 P [8i] [5wo] [yd] [ig] [5oh] 9 E 9 5 9 [EPJ] [sl] [dz] [sl] [PJ] [pj] [5oh] 9 E 9 5 9 E 9 [yd] [ig] [oh] [4PJ] 8 E 8 4 8 [PJ] [sl] [PJ] [9oh] E 9 5 9 E 9 5 [yd] [ig] [oh] [odh] [odh] [EPJ] [sl] [PJ] [pj] [ig] [5oh] 9 E 9 5 9 E 9 [yd] [ig] [oh] [pj] [pj] [PJ] [sl] [PJ] [pj] [oh] [8pj] E 8 4 8 E 8 4 8 [epj] [PJ] [pj] [9dz] E 9 5 9 E 9 5 9 [ydq] [ig] [pj] [epj] 8 4 8 E 8 4 8 P i [5wo] P d h
  Level: 6
  Intermediate
  Misty Mountains Cold (The Hobbit)

 • sd[if]|h|[og]|f|[ud]|s|[if]|||op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]|||sd[if]|j|[oh]|f|[ud]|s|[if]|||op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]|||[sq]hshs||shshs|[se]hshs||w|sdsfs|[sq]hshs||shshs|[se]hshs||wlkhjfha[sq]hshspdhj|shshs|[se]hshs|bxw|sdsf[zs]x[sq]dsfs||sdsfs|[sq]dsfs|bzv||[whd8]|o|s|o|[wd7]|o|[ysf]|[to]y[ushe0]|p|s|p|[td]|p|[tsoig]fdsq|i|o|i|[qp]|[i9]|[so0]|[i9]|[wtsof8]|o|s|[yo]t[ywd]|o|s|o|[whd8]|o|s|o|[wd7]|o|[ysf]|[to]y[ushe0]|p|s|p|[td]|p|[tsoig]fdsq|i|o|i|[qp]|[i9]|[so0]|[i9]|[tsof8]|o|s|o|[wda9]|||sd[if]|h|[og]|f|[ud]|s|[if]|||op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]|||sd[ihf]|j|[olh]|f|[xud]|s|[lif]|||op[si]|d|[of]|a|[usf]|o|[pid]|||tyuo[p4]|u|[o5]|y|[u6]|t|[y8]ou|||[w4]|t|[r5]|y|[t6]|u|[y8]|o||tyuo[p4]|u|[o5]|y|[u6]|t|[y8]ou|||[w4]|[t8]|[r5]|[y9]|[t6]|[u0]|[y8]|[wo]|[p4][o8][sq][a8][p5][o9][wu][o9][y6][u0][te][y0][e6][t0][ye][u0][p4][o8][sq][a8][p5][o9][wu][o9][p6][s0][ed][f0][d6][s0][pe]0[j4][h8][ql][k8][j5][h9][wf][h9][d6][f0][se][d0][p6][s0][ed][f0][sql4]|[oh][wpj5]|[uf][ohe6]|[yd][utf8]| [ts]||[sql]|[oh][wpj]|[uf][ohe]|[yd][utf]| [ts]||[sq]|o[wp]|u[oe]|y[ut]| t|||[li]vlvl||lvlvl|[pl]vlvl||o|lzlxl|[li]vlvl||lvlvl|[pl]vlvl||o|lzlxl|||ty[uq]|o|[wi]|u|[y0]|t|[uq]|||we[tq]|y|[wu]|r|[t0]|w|[qe]|||ty[uq]|o|[wi]|u|[y0]|t|[uq]|||we[tq]|y|[wu]|r|[t0]|w|[qe]
  Level: 7
  Length: 03:31
  Intermediate
  Mitsuha Theme (Kimi no Na wa)

 • [hed][jf]u [pjf]| [jf]| [jf][ha]|q t i| wyoyr[wa][d9][h5][hd6][jf]0 [jfe] r [tjf]| [kh][hd]|4 8 q| 59weryoaej[uj]j[pj]f[fa]f[sj] j f[xm]nbq [tj]j[ji] f w [ysg] [of] asdfe[kf][ukf][kf][pkf]jh [qf]h [th]h[ih] [xh] [zwh] [yh]h[oh]|w[f0]g[wh]g[rf] 0wru[utje]jhj uoa[tqje]jhj psf[ywrhd][hd][hd][hd][hd][jf][ked]tu [hd]|[ts][ra][pe][utpje][pj][oh][pj]xvn[tqpje][pj][oh][pj]bmx[ywr]ljj[ukh]h|[utfe]fhh[ywrj] l[uj][sqj][xji]j[qji]j [wof]hj| jjjh[hd0][rhd][hd][uh]k [utle][jf] nmz[xute][tj][rj][je][qjf][xtl][jf][qi]j [ywoh]j| fdaoys[jif]t[qf][ywrd] S[yd][rS]eTyu[pjf]u[jf]y[lT][qjf]et[qi][jf][jf]l[wjf]ry[wo]|gg[jd0][wjd][rjd][ujd0]k [utkhed]| [tslf][ra][plfe][wo]qt[sqjif]t q[tsj]iwy[wsojfd]y w[ysj]o0r[usjf0][rh] 0[rj][wj][utje]xj[uj][tj]0[je80]6|||[ute]| [xh]zl[ywrkh]| wyo[tqe]| [ytd]g[je][rWH0]|0rW07[qe9]dd[qd][rf]dqs[srW0]a|0ur[wh]r[utjfe] [jf]e[ut]rle[zqje9] [zj]9[qe]0v9[uteb]vx[xs][za][pl][pl][ok][ji][zxrkW0] [zxk0]ru[zxrk0] [r30] xnvxkhfaor|||j[ji]x[sj]j[jg] [of]ahdj| jjjh[uh]h[ha]h[kf] ljp f oj[jd]j[ji]x[sj]j[jg] [oh]j d h d|s[qj] [tf]d5S[d9]S6 0 [jfe60][jf][wlf95][qjf84] [xlb][q84][jf][jf]q[lf8][wjf95] [xvn]wyo[ysrg][sg][sj3][j7][sj0][j730][khf] [khfe60]|[t8][r7][e6][wslf5] [slf] 48[sqpf4]8 4[slf8]q59[wlgf5]9 5[zjg9]w37[xj30][zjh7] [x3][j7][j5][j860]xj[j3][j8]0[le80][l6]|ll e[ul][uplje]| l[lj]qt[ki][ywokh]|l [sjfe]upapute[ql]btvi[xo][xp]zllkj[xwj]yopa z [khfe]uphasdf[phf]sfj

  Level: 7
  Length: 02:12
  Intermediate
  Monster (EXO)

 • u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z v
  u p a f h k z b
  u p a f h k z v
  u p a f h k z v
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yb]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yb]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [oda3] 5 7 9 0 e [rf] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r y
  [shf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [hda3] 5 7 9 0 e [rj] y
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [oda3] 5 7 9 0 e [rf] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r y
  [shf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [hda3] 5 7 9 0 e [rj] y
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] o
  [sjfd3] 5 7 9 0 e [rpd] o
  [ofa3] 5 7 9 0 e r o
  [poda3] 5 7 9 0 e [rf] o
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r o
  [sphf3] 5 7 9 0 e [rda] o
  [ofa3] 5 7 9 0 e r o
  [ro3] 5 7 9 0 e r o
  [utoa3] 6 7 0 w r y o
  [u3] 5 [o7] 9 0 e r [po]
  [uroa3] 5 7 9 0 e r o
  [uro3] 5 [d7] 9 0 e r [po]
  [utoa6] 6 7 0 w r y o
  [to3] 6 7 [p0] w r [ya] o
  [yrI2] 6 7 0 w r y p
  [yaI3] 6 7 0 w r y a
  [utoa6] 6 [d7] 0 [wf] r y [oa]
  [u3] 6 [o7] 0 w r y [po]
  [uoa3] 6 [f7] 0 [wp] r y [oa]
  [u3] 6 [o7] 0 w r y [po]
  [utoa6] 6 [d7] 0 [wf] r y [oa]
  [tod63] 6 7 [f0] w r [yh] o
  [pdG2] 6 7 0 w r y o
  [yfaI7] 6 7 0 [wd] r y p
  [ur30] t [r0]

  Level: 7
  Length: 02:06
  Intermediate
  Moog City (Minecraft)

 • wtY oo ii Y y i adgHHJHhgDh osDllkkJH HhghgDds wtY oo ii YY y i adgHHJHhgDh osDllkkJH HhghgDds d J l zz l J j hghj d J l zz l J j wtY oo ii Y y i adgHHJHhgDh osDllkkJH HhghgDds HhghgDds HhghgDds
  Level: 3
  Easy
  Moonlight Densetsu (Sailor Moon)

 • [6eu] p s u p s u p s u p s [5wu] p s u p s u p s u p s [4qi] p s i p s [29i] P d i P d [30u] O d u p s [30u] p a y O a [60et] u p u p s u p s [uf] p s f [%W0uf] a d u a d u a d [uf] a d f [6euf] p s u p s [29ig] p d i p d [5wuf] o s u o s [5wid] o a [ih] o a [8tus] o s u o s u o s u o s [Y8t] o s Y o s Y o s [YD] o s D [^EYD] o S Y o S Y o S [YD] o S D [%WYD] O s [Y5w] o s [$QY] p s [yd] p s [5wyd] o P y o P [YD8] o p [(ts] o p [9yd] o P y o P [29yd] I p y I p [5wo] P d o P d o a d [oh] a d [Ho] s D [8to] s D [(Yo] s D [G8to] s D [5woh] a d o a d o a d [oh] a d [Ho] s D [8to] s D [(Yo] s D [G8to] s D [5woh] a d o a d [30oh] P S o P S [!*oh] p f o p f [29ig] p d i p d [YD5w] o P Y o P [%Wyd] i a y i a [6ep] y i e y i [6ep] y u [ep] T u [269y] i p i p d p d g [pj] d g j [*Tepj] f h p f h p f h [pj] f h j [9ypj] d g p d g [OH7r] d g [6epj] d g [%W0ak] d f a d f a d f [%W0ak] d f [60esl] f j s f j [29ak] d g [@(pj] s G [H30] O a f O a g O a d O a [30] O a u O a i O a y O a [30t] s f j s f l s f j s f [30] t u p t u s t u p t u [30r] i y O i a O d a g d H [30t] p u s p f s j f l j f [30p] D s G D j G l j Z l C [30d] H g k H z k c z V c V z c k z H k g H d g a d O a i O y i r y e y i [W30] y u i u y r y i e y i [W30] y u i u y r y i e y i [W30] y u i u y [4qe] t p e t p [29r] y i r y i [30r] u O r y O [60et] u p u p s u p s [uf] p s f [%W0uf] a d u a d u a d [uf] a d f [6euf] p s u p s [29ig] p d i p d [5wuf] o s u o s [5wid] o a [ih] o a [8tus] o s o s f o s f [of] s f f [7rof] d g o d g o d g [of] d g f [8toh] s f o s f [OH7r] d f [6epj] s f [%W0ak] d f a d f [60esl] f j s f j [PJ29] d g P d g [OH30] d f O d f [6epj] s f p s f p S f [pj] S f [Jp] d g [9yp] d g [qip] d g [H9yp] d g [6epj] S f p S f p S f [pj] S f [Jp] d g [9yp] d g [qip] d g [H9yp] d g [6epj] S f p S f [29pj] d g p d g [7roh] d g o d g o d g [8toh] s f [6eig] s f [7rig] a d [%Wuf] a d [6euf] p s [4qyd] p a y p a [30uf] p a [29ig] p a [30uf] p s u p s [30yf] O a y O a [60tp] u p u p s u p s [0u] p s 0 [%0u] a d u a d u a d [0u] a d 0 [60u] s p f s j f l j [0x] l j 0 [H30] k g H d g a d i [O0i] u y 0 [60tp] s p f s j f l j [0x] l j 0 [H30] k g H d g a d i [O0i] u y 0 [60tp] u p s p u e t u p u t 0 e t u t e 0 e 0 8 0 8 6 [60etup] [60etup]
  Level: 7
  Length: 05:27
  Intermediate
  Moonlight Sonata

 • [60] e t 0 e t 0 e t 0 e t [50] e t 0 e t 0 e t 0 e t [q4] e t q e t [q2] E y q E y [30] W y 0 e t [30] e r 9 W r [863] 0 e 0 e t 0 e t [u0] e tu[u30%] r y 0 r y 0 r y [u0] r yu[u60] e t 0 e t [qi2] e y q e y [u50] w t 0 w t [yq5] w r [qo] w r [t810] w t 0 w t 0 w t 0 w t [81(] w t ( w t ( w t [Y(] w tY[^Y(] w T ( w T ( w T [Y(] w TY[Y(%] W t [5(] w t [($] e t [y9] e t [y95] w E 9 w E [Y1(] w e [[email protected]] w e [y92] w E 9 w E [y92] Q e 9 Q e [w5] E y w E y w r y [wo] r y [wO] t Y [w81] t Y [[email protected](] t Y [wI81] t Y [wo5] r y w r y w r y [wo] r y [wO] t Y [w81] t Y [[email protected](] t Y [wI81] t Y [wo5] r y w r y [wo3] E T w E T [wo!] e u w e u [qi2] e y q e y [Y5(] w E ( w E [y9%] q r 9 q r [e6] 9 q 6 9 q [e6] 9 0 [e6] * 0 [962] q e q e y e y i [pe] y ip[pe6*!] u o e u o e u o [pe] u op[pe92] y i e y i [WO7] y i [pe6] y i [ra3%] y u r y u r y u [ra3%] y u [ts63] u p t u p [ra2] y i [[email protected]] t I [O3] W r u W r i W r y W r 3 W r 0 W r q W r 9 W r [83] t u p t u s t u p t u 3 8 0 e 8 0 t 8 0 e 8 0 [73] q 9 W q r W y r i y O [83] e 0 t e u t p u s p u [e3] Y t I Y p I s p D s G [y3] O i a O d a g d H g k H d g a d O a i O y i r y W r q W 9 q 7 9 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 7 9 q 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 7 9 q 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 [64] 8 e 6 8 e [72] 9 q 7 9 q [73] 0 W 7 9 W [863] 0 e 0 e t 0 e t [u0] e tu[u30%] r y 0 r y 0 r y [u0] r yu[u60] e t 0 e t [qi2] e y q e y [u50] w t 0 w t [yq5] w r [qo] w r [t810] w t w t u w t u [wu] t uu[wu7] y i w y i w y i [wu] y iu[wo81] t u w t u [WO7] y u [pe6] t u [ra3%] y u r y u [ts63] u p t u p [PE2] y i E y i [WO3] y u W y u [pe6] t u e t u e T u [pe] T u [eP] y i [e92] y i [qe4] y i [eO92] y i [pe6] T u e T u e T u [pe] T u [eP] y i [e92] y i [qe4] y i [eO92] y i [pe6] T u e T u [pe2] y i e y i [wo7] y i w y i w y i [wo81] t u [qi6] t u [qi7] r y [u0%] r y [u60] e t [y94] e r 9 e r [u30] e r [qi2] e r [u30] e t 0 e t [u93] W r 9 W r [e863] 0 e 0 e t 0 e t [30] e t3[30%] r y 0 r y 0 r y [30] r y3[630] t e u t p u s p [f3] s p3[O3] a i O y i r y q [qW3] 0 93[e863] t e u t p u s p [f3] s p3[O3] a i O y i r y q [qW3] 0 93[e863] 0 e t e 0 6 8 0 e 0 8 3 6 8 0 8 6 3 6 3 1 3 1 6| |[e8630]| |[e8630]

  Level: 6
  Length: 05:24
  Intermediate
  Moonlight Sonata (1st Movement)

 • [9e]yi eyi eyi eyi | [8e]yi eyi eyi eyi Eyi Eyi EYo EYo [6e]To eyi [6e]yu wTu [9q]ey eyi eyi p eyp | [*p]uo euo euo p uop [9p]yi eyi P yoE yo | [8p]ti eti [8o]tu s uo [4i]ti eti eti eti Wti Wti Wti O tiO OtI OtI OtI O tIO * TiW TiW yio yi [8o] tYw tYW tyW ty | [5o] tYw tY[wo] ryw ry [8t] Yot Yot uosuo | S iO[qt] iOW iO[qa] iO [8s] uot uot uosuo | S iO[qt] iOW iO[qa] iO [8s] uot uo[6s] YIt YI | s ypt ypE yiE yi 8 tYW tY* EuwEu [9y]wE 9wE [9y]wt [9y]Qe | [5w]Ey Eyo yoP doP d dps yps yps dpsd [5d]oP yoP 0oP 8oP | *op uop uop [8f]op [9g]pdipd [5f]oPd ia | 6Tu pTu PTu oTu 6Tu eTu ETu wTu 6ey qey 6wT 0wT [26qy] [26qy] [26qy]
  Level: 6
  Intermediate
  Moonlight Sonata (Alternative)

 • 0 r a r I r p r o r u r I r y| |0 r a r I r p r o r u r I r y| |[uf] o a o f o a o [uf] o a o f o a f [yd] o p I d o p I [yd] o p I d o a d [tf] o a o f o a o [tf] o a o f o f G [rd] I p I d I p I [rd] I p I d I [iO] d [se] u o u s u o u [se] Y I Y s Y s d [wa] Y I Y a Y I Y [wa] u o u a u o a [pQ] T u T p T u T [pQ] t Y t p t a| [a(] r I r o r p r [a7] Q f Q G| |7| |[uf0] o a o f o a o [uf0] o a o f p f G [yd9] I p I d I p I [yd9] I p I d I p d [tf8] o a o f o a o [tf8] o a o f o f G [rh7] I [pG] I d I o I [rp7] I [pd] I a I [iaO] d [se6] u o u s u s d [eD6] Y I Y a Y G h [wj5] y h y [IG] y h y [wf5] u o u f u [ok] u [kQ$] T f u f T j [uk] [hQ$] t j u G t h u [G(] r I r f [rI] a I [kaQD7]| |[uok] G h [ka] G h [uok] l k [uja] h j [rkI] G h [rkI] G h [rIG] l k [rjI] h G [utof] G h [tID] G h [roG] h j [zro] l k [tohe] G h [toje] h j [rkYI] G k [rYID] j G [urok] G h [uoka] G h [urok] l k [uoja] h j [rkI] G h [rkI] G h [rkI] Z k [rjI] h G [utof] G h [tID] G h [uroG] h k [xutp] z l [utspk] j k [utspl]| l [zraI] l k [rjaI] k G 3||3||[uofa3]||3||[yda3]||3||3||3||[aTS3]||3||3||3||[tsoa3]||3||3||3||[aTS3]||3||3||[S3] j S [f3]||3||3||3||[tsoa3]||3||3||[a3] s h [f3]||3||[tpe3]||3||[uroa3]||3||3||3||[xkhf3]||3||3||3||[zkd3]||3||3||3||[khSL3]||3||3||3||[utsp3]||3||3||[a3] s h [d3]||3||[s3]||3||[khfa3] a [f3] k [spjf3] p [d3] f [ofa3]||3||3||3||[uod]| |s| |[tpeIG]| |h||[wrjI]| |h| |[wurfa]| |k||[ukeQ] l j j k h h j G G h f [wufE] G S P h G S||f||[rfQ0]| |f D f [QG7]| |G h||j||[ha3] [G7] [d0] [aQ] w r u r w Q 0 7 3 7 0 [aQ] [wd] [rG] [uh] r [wk] Q [G0] 7 [ph2] [G6] [d9] [p0] Q e y e Q 0 9 6 2 6 9 [p0] [dQ] [eG] [yh] e [jQ] 0 [G9] 6 [h1] [G5] [d8] [o0] Q w t w Q 0 8 5 1 5 8 [o0] [dQ] [wG] [th] w [jQ] 0 [k8] 5 [daG7] $ 7 * 9 Q [rdaI] Q 9 * 7 $ [a7] $ [d7] 9 [G7] $ [[email protected]] 7 [IG0] Q [pj]| [ha3] [G7] [d0] [aQ] w r [uo] r w [QI] [o0] [p7] [o3] 7 0 [aQ] [wd] [rG] [uh] r [wk] Q [G0] 7 [ph2] [G6] [d9] [p0] Q e [yp] e Q 0 [o9] [I6] [y2] 6 9 [p0] [dQ] [eG] [yh] e [jQ] 0 [G9] 6 [h1] [G5] [d8] [o0] Q w t w Q [o0] [p8] [a5] [f1] 5 8 [a0] [dQ] [wG] [th] w [jQ] 0 [k8] 5 [daG7] $ 7 * 9 Q [rdaI] Q 9 * 7 [a$]p[a7] $ [d7] 9 [G7] $ [[email protected]] 7 [ka0] Q [IG]| |[xuoa]hjkxhjkxhjkxhjk[xuoa]| |k x C [zypI]GhjzGhjzGhjzGhjz| |k z [xuaT]hjkxhjkxhjkxhjk[xuT]| |k| x C [vuta]| C| z| h| j| z| k| k z [tole]fGhlfGhlfGhl z [xtoe]hjkxhjkxhjkC v [ywrb]| v| C| v| [xwur]hjkxhjkxhjkn| [uneQ] xbnlxbnlxbb n [vueQ]| b| C| v| [rYQGC(]| |[ZD]| |[rnkQ7]| |3||v C [zQ] [rj] [yh] [zQ] jrGyf [hQ] Grdya [fQ] d [rp] I [ya] p u y I y e| 7Qey

  Level: 5
  Length: 04:27
  Intermediate
  Moonlit Night (Death Parade)

 • [wt]ou [wt][wt]ou [wt]ou tttttttt [wt]tou [to]u [wt] ou tttttttt eeeeeeerrrrrrrrttttttttyu tt yuuuuuuuuuyy tyuyte tiiuuuyy [yr]r yuuuuuuuuuyy tyuyte tiiuuuyy [wt]yuytt
  Level: 4
  Easy
  More Than This

 • spoiop spoiopop spsdpdspoi spoiop spoiopop spsdpdfSap fSapaS fSapaSaS fSfgSghgds spoiop spoiopop spsdpd[pg]
  Level: 4
  Easy
  Morning Mood

 • p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j e u s a d s a p e u s a d s a p q t s a d s a p q t s a d s a p w y s a d s a p w y s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p q t s a d s a p q t s a d s a p w y s a d s a p w y s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] q t [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] q t [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] w y [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] w y [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j e u s a d s a p e u s a d s a p q t s a d s a p q t s a d s a p w y s a d s a p w y s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p q t s a d s a p q t s a d s a p w y s a d s a p w y s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u s a d s a p e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] e u [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] q t [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] q t [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] w y [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp] w y [sl] [ak] [zd] [sl] [ak] [jp]
  Level: 4
  Easy
  Morning Remembrance (Bleach)

 • ppsp dp fd ssfs hs fs ooao so sa iipi ai ap ppsp dp fd ssfs hs fs ooao so sa iipi ai ap pppp os pppp ou pppp os pppp ppp pp pppp os pppp ou pppp os pppp ppp pp pfpspPpspPo pfpspPpspPo pfpspPpspPo pfpsoooopp
  Level: 3
  Easy
  Mortal Kombat (Theme)

 • r rTyuI | 77 | QQIuu r rTyuI | 77 | rrIuu y | Iuyy | [0r][0r] | Iuyy | [0r][0r] | Iuyy 0[0r] r rTyuI | 77 | rrIuu r rTyuI | 77 | rrIuu y | Iuyy | [7r][7r] | Iuyy | [7r][7r] | Iuyy | [7r]7 [7r] e rr | a p I | yyu ry | 77 | a p Iu | yyu ry | yyu re | yyyu re | yyy | r y u a p Iu | yyu re
  Level: 4
  Easy
  Moves Like Jagger

 • [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ip] [ips] 4 [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [eyi] 2 2 [2ey] [2eyi] [5ryo] [5ryp] 5 y [5i] [ruo] 3 [3ru] [3ruo] [3ru] [Tup] 6 [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Eyi] [^o] [Eyip] 8 [8P] [Eyip] 8 o 8 [tip] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ipd] [4ips] [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [2eyo] [2eyi] 2 y [2i] [ryo] 5 [yip] 5 [5ry] [5ryi] [3ruo] [3ru] [3ruo] [3ru] [T6uo] [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Pdg] [^Pdg] [P8idg] f 8 [P8id] [8f] [psg] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E2yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ip] [ips] 4 [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [eyi] 2 2 [2ey] [2eyi] [5ryo] [5ryp] 5 y [5i] [ruo] 3 [3ru] [3ruo] [3ru] [Tup] 6 [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Eyi] [^o] [Eyip] 8 [8P] [Eyip] 8 o 8 [tip] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ipd] [4ips] [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [2eyo] [2eyi] 2 y [2i] [ryo] 5 [yip] 5 [5ry] [5ryi] [3ruo] [3ru] [3ruo] [3ru] [T6uo] [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Pdg] [^Pdg] [P8idg] f 8 [P8id] [8f] [psg] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] [9dg] [gj] [8hJ] [8jl] [gj] [^dg] [fh] [gj] [dg] [6sg] [6sh] [sg] [P5d] [Pf] [Pg] [Pd] [4ps] [4pd] [ps] [[email protected]] s d 5 [^P] [yiP] s P 2 4 [pdg] 2 4 [6dgj] [5dhJ] [4gjl] [sgj] [Pdg] [P5dh] [Pdj] 4 [P2dg] [1psg] [6psh] [psg] [^Pod] f [Pog] [Pod] [4ips] [qipd] [ips] [o(YP] s [^d] [5P] [9yi] s [^P] 4 [1E] 1 [Ey] 1 [E1yi] 1 [yiP] 1 [P1id] [P1dg] [4tip] [4o] [Y4os] 4 [4tip] 4 4 4 [4tip] [4tip] [4tip] [4tip] [3ryo] 3 [T5wi] 5 [2qeu] 2 2 2 [E5wy] 5 5 5 [3wru] [3wru] [3wru] [3wru] [T6eu] 6 [T6wi] 6 [Equ] [Eqy] [4qet] 4 4 4 [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4psg] [4psg] [psg] 4 [4psg] [4psg] [psg] 4 [psg] 4 4 4 [4psg] [4psg] [4psg] [P3odf] 3 [S3pf] 3 [ipf] 2 2 [2pdg] [2pdg] [oaf] 5 [oad] 5 [5oad] [5od] [oaf] 3 [3oaf] [oaf] 3 [oaf] 3 [upS] 6 [uoS] 6 [6uoS] [6uoS] [Pud] [Pdg] [Pdg] [Pdg] 1 [P1if] [P1id] [P1if] ! ! [!OSg] [!OSg] [Pog] @ [[email protected]] [[email protected]] [[email protected]] [9ipd] y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] [9dg] [gj] [8hJ] [8jl] [gj] [^dg] [fh] [gj] [dg] [6sg] [6sh] [sg] [P5d] [Pf] [Pg] [Pd] [4ps] [4pd] [ps] [[email protected]] s d 5 [^P] [yiP] s P 2 4 [pdg] 2 4 [6dgj] [5dhJ] [4gjl] [sgj] [Pdg] [P5dh] [Pdj] 4 [P2dg] [1psg] [6psh] [psg] [^Pod] f [Pog] [Pod] [4ips] [qipd] [ips] [o(YP] s [^d] [5P] [9yi] s [^P] 4 9 [8p] [6pdg] 4 8 [6f] d [4psf] [2p] [p] [Pid] 1 [2s] P [3ips] [4i] 5 [6y] [yo^P] 5 8 [6p] o [4tip] [2i] [^EYo] 5 @ [E2yi] 4 2 [@EYo] [@EYo] [@EYo] [@EYo] [@EYo] [^Eyi] [^Pid] [^isd] [^Pid] [^Eqy] [4eti]
  Level: 6
  Intermediate
  Mr. Blue Sky

 • s tuosa tuoap asdsadii i opapoa u u wetuo s tuosa tuoad p pasap hfds puuo y u t
  Level: 2
  Easy
  Musetta's Waltz (La Boheme)

 • [wy] tEt E tttEwwEty tEt E | wEt[wwy] Et | EtytEwwty|E t E ww ww | [5wd][5w] [5w] | [dj][5w][5w] | [5w] | [zdj] | [jzb] | P p | opP p | opP p | wwwww | P p | opP p o opP p | wwww[wyo] | [wy] tEt E tttEwwEty tEt E | wEt[wwy] Et | EtytEwwty|E t E ww ww | P p | opP p | opP p | wwwww | P p | opP p o opP p | [wyo]wwww[wyo] | d Ps d | ooood Ps s | ooood Ps s | oooo[do] Ps | s | w | d Ps d | ooood Ps s | ooood Ps s | oooo[do] Ps[w5]s s t [w5] | w
  Level: 5
  Length: 01:23
  Intermediate
  Music

 • y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | [wr] | y o y [wr] | r y u I | [ey]
  Level: 3
  Length: 02:20
  Easy
  Music To My Eyes (A Star Is Born)

 • [skf]|k kk j k [skih]l[lf][lf]| |[skf] k k k j k [slihf]||[ywr8] [tie9] [yro9] [utqpf]|[pf] d sd [yrod0]||d [ws] [ta] [utsie9]ap os d|[ua]sa|[utro] [ytpi] [yuoa] [pi]sfsds[pf] [jf] j f [so0]d t [yd]o[od] h [tod] [t9]||o[wspi] d fh8wr|fhk[wfa8] [sge9] [rhd0] [usq4]pasa[se]a[spi5] [fe] [ts] [yuoa6][uoa]0 [wp] [ro] t[sh]y [5%] [sh]gY gD[t^] Ds[PD] g [hP]h[s5] [wt] [ywt]s[ytso] d f||8wr[yuo] o u [qf4]|[xljd] ttv[vlj4] [cW] x [hd^O]|W^[sgWO] W^[hdW] [ofa81]|[wp] f[ufa8] [ig] [ohd7] [s6]fl[te]0[te] [ykeda] [ye] [tshe] [sh92][pg][pg] e [tspi] [ed] [ts] [spf]| |[qpif4]dd Wq[yidWO] 4s[dW]s[i^]ODdd|z||[utsqpf]||f d sd[yrod0]|hod s a [tsie9]ap os d s[wura8]sa 5[yo81]u[yo]2[to3] [pif4] [pif8]ds[wp] [tpe]sfj l[kd][y0] [rh] [oj][jd]yh T[of] [tpid9]ss q[o4][spg5] [uha]wyd[ywuts8]ds w [ur81] [ti92] [to30] [usq4]pasa[se]a[wspi5] [wf] [ts] [yuoa6] 0 [wua] p [to] r [woh][oh][shO%]ggD[tYWD]s[^PD]g ^[^J]|[J5]hg[wth] [ywt]s[ytso] d f||[hfa81] w r [uokfa] [oh] [uf] [f4] 8 [xtlWH]v[vlYJ] [tcH]4[ZWH] [zv^H]|W^[lcWH] W^[zvWH] [ofa81]|[wa]f[ufa8] [ig] [ohd7] [s6]fl t [ykeda] [ye]0[tshe] [sh92][pg][pg]qe [tspi] [ed] [ts] ad| |[q4]|dd|Wq[ydW] 4s[d8]s[hd^O]Hg W^[YWD][ig]^[ohSD]% %|t [uaO] O%[oW]a[gda6]|t6[tsph]gy[spf]Y [^6] [hPJD]hh w[E7] [P7][ogd7]7 [ogd] [oD] [shD81]gD 8 1 [PD8] [gP92] [[email protected](] [sqH4] [hP]t[gYO]g[toO] [oE] [gYW]P [[email protected](][hP] [gO]E[oPD]gh^[@(] [gd92] h [qH] [sgW8] [h9]2[qH]h[wsd5]|ss d f [tohfa]|a [kf]|h [spf]| |[tsqpf]|h[tsph] [yg] [YD] [poE]| |[sh] [hg] J [lh] [tolfa]Jhhw [f8][ofP]^g [hd] [s6]fl0 r [ytokd]|[hd] [hd92] [sg] 9 [tsie] d [s3] [oD4][id][id] q [ytqW4] 4 [s4] [shd^O]Hg q [ygWE] Y [ih] [hfa81] wr [uonk] [vh] [xf] [zlZHD]| |4 [O4] q|[tYW]|[soOD] [oD] [qoD] [so^D][idP][dP] W^[lgdW] W^[WJ]h[sfJ81]hhw[uE]f[ufP81] [ig] [ohd^] [s6]flos 6[kd6] o [sh5]6[ha2] [qpg] es[tspi] [ed] [ts] [qoOD4][idO][idO] t [yqdW] y [yd]s [o^WD][dO][id]|z||[toYP] P P P p P [tqoP] s [us] [us]|f [tYP] P P P p P [utsqp]| |s d f| |[a8]dwfhrwtw[yf]wtwrw[spf]| |[qf]to[to][po][tsph]o[tg]i[tf]ot[hd^O]qEqtq[ygP]qtq[hPE]q[of8]wtyu5[ufa81] [ig] [ohd7] [s6]fle0er[tkd]|[sh] [ysph9]e[yg]u ip [ig][uf][ts][pe] [qi] [O4]s8h[wg]Wti[sO] [dP] [sD] t W [hP5]9[wg]eEy[si] [id] [YD] 95 [soh6%] [ig](WE[ts] [yd] [YD%] [^O]dh[ig]| |[ig7]|s| |[oh851]|s s|s [tP%]|s [t^P] s| |[uso851]

  Level: 7
  Length: 02:25
  Intermediate
  My Answer (EXO)

 • 5 9 e r| |4 8 w e| |5 9 e r| |4 8 w e| |[k5] 9 e r| |l [k4] 8 [wj] e||h g [f5] 9 e r| |d [s4] 8 w e| |[h5]k 9 e r| |[lh] [kh4] 8 [wjg] e||h g [f5] 9 e r||v c [xl4] 8 w [zke]||[lj]| [kh5] 9 [le]z [zr]| |4 [k8]l[zw] [je]||h j [k5] [h9] [ed] r| |4 8 w e| |[kh5] 9 [le]z [zr]| |4 [k8]l[zw] [je]||h j [w^J(]| |J l J [qje8]| |j| [wh^(]||g||d| [qfed8]||[sg]||j| [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n 5 9 e r| |4 8 w e| |5 9 e r| |4 8 w e| |[k5] 9 e r| |l [k4] 8 [wj] e||h g [f5] 9 e r| |d [s4] 8 w e| |[h5]k 9 e r| |[lh] [kh4] 8 [wjg] e||h g [f5] 9 e r||v c [xl4] 8 w [zke]||[lj]| [kh5] 9 [le]z [zr]| |4 [k8]l[zw] [je]||h j [k5] [h9] [ed] r| |4 8 w e| |[kh5] 9 [le]z [zr]| |4 [k8]l[zw] [je]||h j [w^J(]| |J l J [qje8]| |j| [wh^(]||g||d| [qfed8]||[sg]||j| [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n 5 9 e r| |4 8 w e| |5 9 e r| |4 8 w e| |e [w975]| |[w975]

  Level: 5
  Length: 02:54
  Intermediate
  My Confession (Doki Doki Literature Club)

 • Iiouio ppPpoi oiui ssssPp PPPPpo pPpoipPs dPpoi
  Level: 2
  Easy
  My Country Tis of Thee

 • h [gjl] k j h [hda] d f g [fsp] g f g [fao] d s a [sip] i s o s l s d s [sfl] [sl] [ak] [pj] [oah] [oh] [ig] [uf] [yad] [yd] [uf] [ig] [uf] [yd] pasdfghjkl [sfl] [sl] [ak] [sl] [hkv] [hv] [gc] [fx] [djz] g j l [hkz] [Lhx] f | o h [hdp] g [fao] s d s [dp] [sp] dd s d s o o o pp s o d f f gg f d s a ss o h [hdp] g [fda] s d s [dp] [sp] ss p S d f g f d s p o f f gg f d mnbvcxzl [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] [ad] [af] [odg] f [fao] f [sf] [sg] [psf] dd [sp] s [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] d [sf] [sg] g [fsp] g [sf] g [fao] [ad] [so] s [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] [ad] [af] [adg] [psf] g [sf] gg [osf] d [suo] [sfh] [gjl] k l h [hkz] l z h [xjl] c x c x zz l h [gjl] k [gj] h [sgh] [dp] [fp] [sgp] [sfp] [sfo] g [sf] g [sfo][sf] dd [suo] s [fjl] k [fj] [shp] [shp] [dp] [fp] [sgp] [sfp] [afo] g [of] [og] [ha] jj [hfa] h [gjl] [gk] [gj] [pgh] [shp] [dp] [fp] [sg] [psf] g [sf] g [afo] d [yos] [yoa] [ysp]s o s h s o s h s o s h s o s h a o a h a o a h a o a h a o a h p o p h p o p h p o p h p o p h a o a h a o a h a o a h a o [wa] h [qts] o [rs] [eh] s [wo] s [wh] s o s h s o s h [5d] o d h s o s h [9a] o a [0h] s o [qs] h [60s] o [qs] [0h] s [qo] s [wh] s o s h s o s h [3d] o d h s o s h [8a] o a [0h] s o [ws] h [qts] o [ys] [th] s [ro] s [th] s o s h s o s h [26qd] o d h s o [ts] [rh] [9qea] o a [rh] s o [ts] h [wtus] o s h s o s h [5s] o s h s o s h [wryhv] [ts] [yd] [ts] [sfjl] 6 0 [etus] [6tus] 0 e [ulxm] [lxm] [plxm] u t [eafhk] 6 e [0pj] 8 [osfh] 4 8 [qtuo] [4tuo] 8 q [thlxv] [hlxv] [ihlxv] t e [qipg] 4 q [8uf] 6 [yoad] 5 9 [wry] [5ry] 9 w [ydkz] [dkz] [odkz] y r [wuof] 5 w [9ig] 7 [1uosf] 8 w [tfhlx] [8fhlx] u t [wyoad] [yoad] 7 [9t] y [wu] i [ro] p a w s d [9f] g h 7 j k [sfjl] 6 0 [etus] [6tus] 0 e [ulxm] [lxm] [plxm] u t [eafhk] 6 e [0sl] 8 [hlxv] 3 8 [0tuo] [3tuo] 8 0 [wvm] [vm] [uvm] t w [0gjlc] 3 0 [8fx] 5 [dgjz] 4 8 [qyipd] [4yipd] 8 q [tzcb] [zcb] [izcb] t [eipg] q [4pj] q [8sl] 6 [5dgjz] 9 q e t y i 9 e t y i p s w y i p s d g y p s d g j l [oadhkx] m n b v c x z l k j h g f d s [8wtsf] [wtu] [wrtu] [wtu] s h [WO37sh] g [Wryu] f [Wryu] s [%0ryud] s [60tupd] s d [etus] [ertu] [etu] a s [50ruoa] [wrus] a [wry] o [37wry] o [48etuo] p p [qwe] [qwr] [qwt] s [38wtuo] [0wt] [0wy] [0wu] d f [26qpsf] g g [qet] [WO9qtis] [Wqt] f [5wipd] 9 q e t [ys] i [wyoa] h v [18fhlx] w [tu] w [tu] w [tu] [sl] w [hv] [W37hlv] 0 [gc] [Wru] [0fx] [WHrufx] [dz] 0 [sl] [%0rafk] [sl] 0 [dz] [60tdfkz] e l z [tusfl] e [tu] e [tu] [eak] [S50epfj] e [SL] [Tu] [dz] e [fx] [Tufjx] [gc] e [hv] [!*Ljb] [hv] e [gc] [29fgjx] q c x [dgz] [ey] q [9eT] q [ey] l [qk] j [30sfh] w [tu] w [0tY] w [tu] l [wz] x [4qjlx] [ec] c [ti] s [ed] f [O4qsf] [Wg] g [ti] [Wc] x [5wgjz] [wg] f [yid] [wz] l [5wdhk] [ts] [uf] [yd] [4ts] q [tsl] r [sl] t y t [sl] y u y [sl] u [qi] u [sl] i o i [sl] o p o [sl] p a p [sl] a [5lm] w [skn] a [jb] s a p [hv] a p o [hv] p [wol] i o [ik] u j i u y h u [ys] t d y [6f] e r [tg] r f t [yx] t y [us] y d u [6f] e r [tg] r f t [yx] t y [us] y d u [3f] 0 w [tg] w f t [ux] t u [og] u f o [sz] o s [od] u s o [ul] t u [td] w s t [4l] q w t y t [qo] s t d y h [ol] z s v [dm] [h] [dm] v s z [ol] h y d t s [qo] w [sl] q [tsl] y [sl] t [3pj] 0 w [toh] y t [0o] s t d y h [ol] z s v [dm] [h] [dm] v s z [ol] h y d t s [0o] w 0 [tsl] y [dz] t [2fjlx] 9 [qs] [9d] [tpsf] e [9gc] [qfx] [2fjlx] 9 [qg] [9f] [tpsf] e [9sl] [qdz] [H4flx] q [Ws] [qd] [Otsf] W [qgc] [Wfx] [H4flx] q [Wg] [qf] [Otsf] W [qdz] W [5wgjlc] e r t y u i y u i o p a s o p a s d f g d f g h j k l z x c [odhkzv] w y o o d h h z v v l [ism] n [gb] v i v [os] [az] [px] [oc] [ox] [ux] c [afx] c u x [ph] [gz] [fl] d s [im] [sn] [gb] [sv] [iv] [oh] [gz] [Ofx] [dc] [fx] [px] [ac] [sx] [dc] [fx] [oP] [dz] [Ptsl] d s [ql] t [ik] [oj] t [ph] i [th] w [yd] o [af] W [ug] O [af] [ef] u [pg] [af] u [sg] p [uf] 0 [wd] t [ys] u y [toh] w [4sghl] q [tk] [yl] q o [yh] t [5dhkz] w [yl] [oz] % W [uh] O [6efjlx] [gc] [fx] [gc] [fx] [dz] [dz] [sl] m n b v c x z l k j h g f d s a p o i u y t r e w q 0 9 8 [4sfhl] 8 q [eak] q 8 [4pj] 8 q e [qoh] 8 4 8 [qoh] e q 8 [4yd] 8 q e [quf] 8 4 8 [qig] e 4 8 q [euf] [5uoaf] 9 w [rig] w 9 [5uf] 9 w r [wig] 9 5 9 [wuf] r w 9 [5yd] 9 [wts] r [wo] a 9 d [5h] k 9 z [wv] n r [5] 9 w r [6sfjl] 0 e [tak] e 0 [6pj] 0 e t [eoh] 0 6 0 [eoh] t e 0 [6yd] 0 e t [euf] 0 6 0 [eig] t 6 0 e [tuf] [18uosf] w t [uig] t w [8uf] w t u [tig] w 8 w [toh] u t w [8pj] w [toh] u [to] s w f [8h] l w x [tv] m u [8] w t u [4sfhl] 8 q [eak] q 8 [4pj] 8 q e [qoh] 8 4 8 [qoh] e q 8 [4yd] 8 q e [quf] 8 4 8 [qig] e 4 8 q [euf] [6upsf] 0 e [tig] e 0 [6uf] 0 e t [eig] 0 6 0 e [tuf] [5] 9 w [ryd] w 9 [5ts] 9 w r [wra] 9 5 9 w [rtips] [29] t [9ip] [qes] [gj] [yl] [ipcb] [30lxvm] t [0uo] [wts] [fh] [ul] [osxv] [4qlxvm] t [qio] [ets] [gh] [lm] [4qs] [tgOH] [lm] [qs] [tgOH] [lm] [qs] [tgOH] [lm] [5wzvn] [v] [c] [x] [z] [lm] [kn] [jb] [hv] [gc] [fx] [dz] [sl] [ak] [pj] [5oadh] [6] [7] [18] [29] [30] [4q] [5w] [6e] [7r] [8t] [9y] [0u] [qi] [wo] [8tsf] [wtu] [wtu] s f d [wtus] d f g h j k l z x [30V] n c V x c z x [Wrul] z k l j k H k [Wrug] H f g d f s d a [Wrus] d s d s d s a s [6ed] s d [etus] [etus] f j k l x b n [etum] n b x l k j f [6eS] p f S h f j h [euTL] j x L v x b v [euT] b b v c x [euTL] j x L j h g f [9f] g f [eyid] d f d S [eyid] g j L z c b [eyi] b c x z j g d [0s] d s d s d s d s [wtu] d s d s d s d s d s a [wtus] f h k l x v n [wtum] v c x l h f s [4f] d S d h g f g [qeyk] j H j x z L z [qeyv] c x c n b V b [qey] b x c z j L [5z] x z x z x z x z [wry] x z x z x z x z L z [wryv] c x z l k j h g f d s a p o [qts] d s d r s d [es] d s d s w d s d s w d s d 5 s d 9 s d s d s 0 d s d s q d s d s 0 d s [30] d s d q s d [0s] d s d s q d s d s d 0 s d 6 s d s d s 9 d s 8 d s o p a s d f g h [qtl] y t y k t y [tj] y t y t h y t y t h y t y w t y d t y t y t f y t W y t g y t y t f y t [etf] y t y [tg] y t f y t y t g y t y t y f t y 0 t y t y t d y t s y t w e r t y u i o [qtsl] d s d [rk] s d [esj] d s d s [wh] d s d s [wh] d s d 5 s d [9d] s d s d s [0f] d s % d s [qg] d s d s [0f] d s [60sf] d s d [qg] s d [0sf] d s d s [qg] d s d s [0f] d s d 3 s d s d s [9d] d s [8s] d s d s d s [oh] d s d [4tsgjl] y t y [ak] t y [tsl] y t y t y t [oh] y t y t y [5dhkz] t y t y t [sl] y t [dz] y t % y t y t [oh] y t y t [6tfjlx] [gc] [fx] [gc] [fx] [dz] [dz] [sl] o p a s d f g h [ql] [ts] [ef] [ts] [qk] [ts] [ej] [ts] [qf] [ts] [eh] [ts] [qf] [ts] [eh] [to] [qs] [to] [ed] [to] [qs] [to] [ef] [to] [qs] [to] [eg] [to] [qs] [to] [ef] [to] [wf] [yo] [ra] [yo] [wg] [yo] [rf] [yo] [wa] [yo] [rg] [yo] [wa] [yo] [rf] [yo] [wa] [yo] [rd] [yo] [ws] [yo] [rp] [ya] [ws] [ya] [rs] [yd] [wf] g y h r j y k [el] [us] [tf] [us] [ek] [us] [tj] [us] [ef] [us] [th] [us] [ef] [us] [th] [uo] [es] [uo] [td] [uo] [es] [uo] [tf] [uo] [es] [uo] [tg] [uo] [es] [uo] [tf] [uo] [0f] [to] [ws] [to] [0g] [to] [wf] [to] [0s] [to] [wg] [to] [0s] [to] [wh] [to] [0s] [to] [wj] [to] [0h] [to] [wp] [ta] [0s] [ta] [ws] [td] [0f] g t h w j t k [4l] s [ef] [ts] [qk] [ts] [ej] [ts] [qf] [ts] [eh] [ts] [qf] [ts] [eh] [to] [qs] [to] [ed] [to] [qs] [to] [ef] [to] [qs] [to] [eg] [to] [qs] [to] [ef] o [6f] p [ts] [up] [eg] [up] [tf] [up] [es] [up] [tg] [up] [es] [up] [tf] o [5a] o [rd] [yo] [wa] [yo] [rs] [yo] [wa] [yo] [rd] [yo] [wa] [yo] [ra] o [29tips] 9 [qt] y u 9 i o [yp] a s [ed] f g [qh] j k [30sfhl] 0 [ws] d f 0 g h [uj] k l [tz] x c [wv] b n [4qlxvm] q [im] v c [tl] h g [qs] [im] v c [tl] h g [qs] [%(W8m] B V Z l H D s O Y t [9q^E] m B c z J g d P i y [8wtlxvm] s h s o s h s o s h s o s h [1s] o s h s o s h s o s h s o s h [ts] o s h [1s] o s h [Yts] o s h [Ytil] h s h [Ets] o s h [s] o s h [EYts] o s h [Etil] h s h [WYtos] o s h [s] o s h [YPts] o s h [Ytsl] h s h [EYis] o s h [s] o s h [EYD] o s h [Eyg] o s h [%Eh] o s h [ts] o s h [Ys] o g o [ih] o [El] o [^EJ] P g P [tg] P g J [Yg] P [ig] J [Eg] P g J [5og] P g J [ig] P g J [ig] P D P [Yg] P [yH] P [8yh] o D o [YD] o s h [ys] o s h [Es] o s h [9psh] q [es] [rh] [ts] [eo] [ts] [yh] [ulm] 9 [tg] o [tf] w [tg] o [0osh] w [es] [rh] [ts] [wo] [ts] [yh] [ulm] 0 [th] o [tj] w [tk] o [qsghl] w [tl] [iv] [om] [iv] [tl] [wh] [qdghz] w [tl] [iv] [om] [iv] [tl] [wh] [wdhkz] y o d h z v v z h d o y [ql] w e [rk] t [yj] u i o [ph] a s d f g [hm] g f d [sn] a [pb] o i u v y t r e [wf] e [rg] t [yf] u i o [pg] a [sh] d f g [hx] g f d [sc] a x p o i c u [yv] t r [el] [rk] t [yj] u i o [ph] a s d f g [hm] g f d [sn] a [pb] o i u [yv] t r e w [0f] w [tg] y [uf] i o p [ag] s [dh] f g [hx] g f d [sc] a [px] o i u [yc] t [rv] e w [9sl] q e [tdz] y [usl] i o p a s d f g [hlm] g f d [sz] a [plm] o i u y t [roh] e w [0fx] w [tgc] y [ufx] i o p a s [dhv] f g [hx] g f d [sc] a [px] o i u y t [rsl] e [dz] w [qfx] t y [ulm] i o [z] p a [sx] a p o [idz] u [yfx] t [qgc] t y [uz] i o [x] p a [sc] a p o [ifx] u [ygc] t [whv] [80w] [357] [90w] [358] [0wt] [589] [qwt] [580] [wtu] [89q] [etu] [80w] [tuo] [0wr] [yuo] [0wt] [wtu] [89q] [etu] [80w] [tuo] [0wr] [yuo] [0wt] [uos] [wty] [ios] [wtu] [osf] [tyi] [psf] [tuo] [uos] [wty] [ios] [wtu] [osf] [tyi] [psf] [tuo] [sfh] [uoa] [dfh] [uos] [fhl] [osd] [ghl] [osf] [sfh] [uoa] [dfh] [uos] [fhl] [osd] [ghl] [osf] [hlx] [sdg] [jlx] [sfh] h v o h h v o h o v w h o v w h [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wryohkzv] [ts] [yoad] [ts] [6sfjl] [8e] [0t] [eu] [8p] [0s] [ef] [tj] [ul] [px] [sb] [fm] [j] [m] [afhk] [pj] [4osfh] [4w] [8t] [qy] [qo] [ts] [id] [ih] [sl] z g v g m l [c] [ipsg] [uf] [5yoad] [7w] [9r] [wy] [7o] [9a] [wd] [rh] [yk] [oz] [av] [dn] [h] [n] [uosf] [ig] [18uosf] [50] [8w] [0t] [5u] [8o] [0s] [wf] [th] [ul] [ox] [sv] [fm] [v] [8t] [7ryoad] [5w] [6sfjl] [8e] [0t] [eu] [8p] [0s] [ef] [tj] [ul] [px] [sb] [fm] [j] [m] [afhk] [sl] [3hlxv] [8w] [0t] [wu] [8o] [0s] [wf] [th] [ul] [ox] [sv] [fm] [h] [m] [jlcb] [kn] [4lxvm] [4w] [8t] [qy] [qo] [ts] [id] [ih] [sl] z g v g m l [c] [wo] [qilcbm] [8t] [4qzcV] [Wqty] [OVtilcm] [Ois] [5wlzvm] [wty] [ryokzvn] [yoa] 1 [50lxvm] s h s o s h s o s h s o s h [etis] o s h s o s h [is] o [us] [yh] s [to] s [yh] [8wus] o s h s o s h s o s h [rs] o s h [qes] o s h s o s h q 0 9 8 9 [1s] 5 0 o s h s o s h s o s h s o s h [lv]
  Level: 8
  Expert
  My Dearest

 • uaa Iuu ruuIu
  uaa Iuu ruuIu
  uapu Iyy p o t
  rtyuIoaapY

  uaa Iuu ruuIu
  uaa Iuu ruuIu
  uapu Iyy p o t
  rtyuIopapY

  uaa Iuu ruuIu
  uaa Iuu ruuIu
  uapu Iyy pot
  rtyuIopPas

  a a a u
  p p p Y
  o o o ru

  uuIuIuIopop
  pasas ao

  Level: 4
  Easy
  My Favorite Things (The Sound Of Music)

 • p f f a p p u p p a p p f f a p p u p p a p [9tip] [tipf] d [5qtip] [qria] o [8ruo] [ruod] s [4eti] * 9 [50tu] i o [QY5tp] a s [5qipd] f d [5yuO] q 0 6 [rtu] 0 6 [yTI] 0 6 [rtuo] 0 6 [ryI] 0 [6p] [rtuf] [0f] [6a] [TIyp] [0p] [6u] [rtup] [0p] [6a] [TIyp] 0 [6p] [etif] [qf] [6a] [etip] [qp] [6u] [etip] [qp] [6a] [etip] q [2p] [tif] d [5p] [ria] o [8o] [WOud] [eups] [4eti] [*T] [9y] [50tu] i o [QY5tp] a s [5qipd] f d [3yiO] q 0 6 [T0ru] [Trup] 3 [T0ru] [Trup] 6 [T0ru] [Trup] 3 [T0ru] [Trup] [6p] [T0uf] [T0uf] [3a] [T0up] [T0up] [6u] [T0p] [T0up] [3a] [T0up] [0T] [2p] [Qyf] [Qypf] [6a] [Qyp] [QIyp] [2u] [Qyp] [Qyp] [6a] [QIyp] [Qy] [2ip] [Tf] [td] [rip] a [5o] [1uo] [Wd] [es] [4ei] * 9 [50tu] i 0 o [QY5tp] a Q s [5qipd] D q f [OS3g] [Wyos] [Ia] 7 [etusf] [Wtusf] [wtusf] p 7 [eypd] [wyod] [WOyd] 3 o 6 [etps] [WOts] [wtos] 6 u [4ip] [8e] [qt] 4 [8e] [qtip] [4ip] [8e] a [qtp] [4a] [8ep] [qta] [$ps] [(td] [Yes] [$d] [(t] [Yes] [5osf] [wug] [tuf] [PS5og] [wT] [Eu] [5ps] [eti] [O5iaf] [1us] w [ti] p s g j [1ah] g [wf] [tipd] a [wp] [1o] w [ti] d g [wj] l [1k] h [wf] [tid] h [ws] [1a] d [wp] [tis] a s [wd] a [1p] o w [tio] P s [wD] P [1O] o w [ti] O S D [wg] H [1h] [wuos] [eid] [5ip] [1uo] [0wt] [qey] [5qe] [10w] o [5o] [qey] [hv] [10w] o [5o] [qey] t e [10w] o [5o] [qey] [hv] [10w] o [5o] [qey] t e [150w]

  Level: 6
  Length: 02:30
  Intermediate
  My Favorite Things (The Sound of Music) (Intermediate)

 • 8 0 [tg]h h| |g [f9] q [th] d|s|d [f0] r [uo]|||[d9] w [yi]|||8 0 [tg]h h| |g [h9] q [tf] d|a|p [o0] r [uo]|||[i9] w [yi]|||o 1 5 8 0 w t u op[o7] w r w y w r [wo]p[e4]to[i8] [uq] [te]|p|[o1] [s5] [a8] [s0] w t u df[p2]sg[o6] [i9] q e y i gf[s1] [h5] [h8] 0 w t u [oj] [k4] [j8] [qk] [je] t [ih] p g [uro0]af|||[ypied9]|||8 0 [tg]h h| |g [f9] q [th] d|s|d [f0] r [uo]|||[d9] w [yi]|||8 0 [tg]h h| |g [h9] q [tf] d|a|p [o0] r [uo]|||[i9] w [yi]|||o 1 5 8 0 w t u op[o7] w r w y w r [wo]p[e4]to[i8] [uq] [te]|p|[o1] [s5] [a8] [s0] w t u df[p2]sg[o6] [i9] q e y i gf[s1] [h5] [h8] 0 w t u [oj] [k4] [j8] [qk] [je] t [ih] p g [uro0]af|||[ypied9]|||80wysfh

  Level: 6
  Length: 02:08
  Intermediate
  My Feelings (Doki Doki Literature Club)

 • s d [6d] [0f] t d s [5d] [9h] r g f [4s] 8 e p [5o] 9 r s d [6d] [0f] t gfds [5d] 9 [rh] f h [4j] 8 e h f [5d] 9 r j k [6l] 0 t 0 [tk] 0 [th] 0 [5f] 9 r 9 [rg] 9 [rh] 9 [4j] 8 e 8 [eh] 8 [ef] 8 [5d] 9 r 9 r 9 r [6t] [0o] [es] [0s] e [0o] [6t] [5t] [9o] [ws] [9s] w [9o] [5t] [4t] [8o] [qs] [8s] q [8o] [4t] [5t] [9o] [ws] [9s] w 9 a [6t] [0o] [es] [0s] e [0o] [et] [5t] [9o] [ws] [9s] w o d [4t] [8o] [qs] [8s] q o t [5t] [9o] [ws] [9s] w 9 a [1s] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w 9 w t w [8r] q [et] q e q [ey] q [8u] w r w [ry] w r [1t] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w 9 w t w [4w] 8 q 8 q 8 4 8 q w e t i o p a [1ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w 9 w [ts] w [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w r w [ryd] w r [18ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w 9 w [ts] w [4wo] 8 q 8 q 8 4 8 4 8 q 8 [3ep] 0 [ra] 0 [ts] 3 6 0 e 0 [6ts] 0 [5yd] 9 r 9 w 9 [5wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] 8 [5yd] 9 r 9 [wuf] 9 [5ig] 9 [6uf] 0 t 0 [eyd] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 r 9 [5ra] 9 [4ep] 8 q 8 q 8 q 8 [3wo] 7 0 7 [2qi] 6 9 6 [6tps] 0 t 0 e 0 [etps] 0 [5yad] 9 r 9 w 9
  Level: 6
  Length: 02:02
  Intermediate
  My Heart Will Go On

 • s d [ed] [uf] p s f d f d s [wd] [rh] y o a g f [qd] s t [ip] s g i w r y o a [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w 9 r w y r [6t] [0o] [es] [0s] e o t [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] [6t] [0o] [es] [0s] e o t 6 [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t 4 [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] 5 [1ts] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w w t w [8r] q [et] q e q e [qy] [8u] w t w [ry] w 9 w [8t] w t [wt] t w t w [9r] w t w t w t w [4w] 8 q 8 q 8 4 8 q w e t i o p a [1ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w t [wts] [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [ryd] w 9 w [8ts] w t [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w r w 9 [wts] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [ra] [ts] 3 6 0 e 0 6 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 w [9ra] [4ep] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6ts] 0 e 0 t 0 e 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 [wra] 9 [4ra] 8 [qts] 8 e 8 [qyd] 8 [5uf] 9 w 9 [7yd] 9 r 9 [6ts] 0 e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w r y o a d [ts] u o s s o s o [ya] o s o o s o [ta] i [ps] i p i [pd] i [tf] o s o [ad] o y o [ts] o s [os] s o s o [ya] o s o s o s s [qo] t i t i t q t i o p s g h j k [1sl] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w [ts] w [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [5yd] 9 w 9 [6ts] 0 e [0ts] [ts] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 r 9 w [9yd] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [30ra] [tups] 3 6 0 e 0 6 0 [5yad] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eisg] 8 [quf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 w [9ra] [4eip] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6tps] 0 e 0 r 0 t 0 [5yad] 9 w 9 e 9 [wro] [9oh] [4oh] 8 q 8 [wisg] 8 [euf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 [wroa] 9 [4roa] 8 [qtps] 8 w 8 [eyd] 8 [5wsf] [wyad] [6tps] 0 e t u d f d s [5d] [7h] 9 w r g f [4d] s 8 q t i p [5o] 7 9 w r [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t 0 [ei] u [0y] t [5y] [9o] w 9 r 9 [0wu] [9wo] [4ep] 8 q 8 e 8 [qra] 8 [3ts] 8 0 8 [2yd] 6 9 6 [1suf] % * % 0 % * % [IDG] $ 7 $ ( $ [7ra] $ [ak] 3 6 3 [8pj] 3 [OH^] [[email protected]] $ 7 $ [(OH] $ [7pj] $ [!OH] % [*HD] % [IDG] % [8suf] % [YD] $ [7uf] $ ( $ [YD] $ [TS] 3 6 3 * 3 6 3 [6e] r T u [ep] [ra] [TS] [YD] [!OSD] % * % ( % 0 % [IDG] $ 7 $ * $ [(ra] [4ak] [ak] 3 6 3 [7pfj] 3 [*OH] [IDG] $ 7 $ [*OH] $ [(PJ] $ [!OSH] % * % [(IG] % [8uf] % [YID] $ [7uaf] $ ( $ [YD7] $ [YD] 3 [6upf] 3 * 3 [IG] 3 [OH] $ 7 $ [IDG] $ ( $ [3uf] 7 0 W r W 0 7 3 7 Q r Y r Q 7 3 6 e 0 r 0 e 0 [3f] Q r [QD] S T Q I Q 3 7 [0u] W r W [i0] O I [7u] [i3] 7 [qa] r [yf] r [qa] 7 [3u] 6 e 0 r 0 e 0 7 Q r Q [TI] Q Y Q [w3] [0r] u
  Level: 6
  Length: 04:40
  Intermediate
  My Heart Will Go On (Titanic)

 • t y y [8u] 0 w i u y t [5y] 9 [wo] i u 4t 8 [qe] e [5w] 9 w e r t y y [8u] w t i u y t [5y] 9 [wo] u o [4p] 8 q o u [5y] 9 w p a [6s] 0 t 0 [ra] o [5y] 9 w 9 [ei] 9 o o [4p] 8 q 8 [wo] 8 [eu] [5y] 9 w 9 e 9 r 6 [0t] [es] [0s] e [0o] [et] 0 5 [9t] [ws] [9s] w [9o] [wt] 9 4 [8t] [qs] [8s] q [8o] [qt] 8 5 [9t] [ws] 9 [ets] 9 [ra] 9 u [6s] [0t] [es] [0s] e [0o] [et] 0 5 [9t] [ws] [9s] w [9o] [wd] 9 4 [8t] [qs] [8s] q [8o] [qt] 8 5 [9t] [ws] 9 [ets] 9 [ra] [1ts] 8 0 [wt] t 0 [wt] 0 [5r] 9 [wt] 9 w 9 [wr] 9 [4r] 8 [qt] 8 q 8 [qy] 8 [8u] w r w [5y] 9 w t [1t] 8 0 [wt] t 0 [wt] 0 [5r] 9 [wt] 9 w 9 [wt] [0y] [4w] 8 q 8 q 8 q 8 [4q] [8w] [qe] t i o p a [1ts] 0 w [ts] [ts] 0 [wts] 0 [5ra] 9 [wts] 9 w 9 [wra] 9 [4ra] 8 [qts] 8 q 8 [qyd] 8 [8uf] w r w [5yd] 9 w [ts] [1ts]8 0 [wts] [ts] 0 [wts] 0 [5ra] 9 [wts] 9 w 9 [wts] [9yd] [4o] 8 q 8 q 8 q 8 [4wo] 8 q 8 [3ep] 7 [9ra] 7 [6ts] 0 e 0 r 0 [ets] 0 [5yd] 9 w 9 [5wo] w [9oh] w [4oh] 8 q 8 [qig] 8 [euf] 8 [5yd] 9 w 9 [euf] 9 [rig] 9 [6uf] 0 t 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 e 9 r [ra] [4ep] 8 q 8 w 8 q 8 [3wo] 7 0 7 [2qi] 6 9 [6ts] 0 e 0 r 0 [ets] 0 [5yd] 9 w 9 [5wo] w [9oh] w [4oh] 8 q 8 [qig] 8 [euf] 8 [5yd] 9 w 9 [euf] 9 [rig] 9 [6uf] 0 t 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 e 9 r [ra] [4ra] 8 q [wts] 8 q [eyd] 8 [5uf] 9 w 9 [eyd] 9 r s d [6f] 0 e 0 r g f d s [5d] 9 [wh] 9 e 9 g f [4s] 8 [qp] 8 w 8 p 8 [5o] 9 w e r s d d [8f] w t w y w g f d s [5d] 9 [wh] 9 e [9f] f h [4j] 8 q 8 [wh] 8 [ef] [5d] 9 w 9 [ep] a [6s] 0 t 0 [ra] o [5y] 9 w 9 [ei] 9 o o [4p] 8 q 8 [wo] 8 [eu] [5y] 9 w 9 e 9 r 6 [0t] [es] [0s] e [0o] [et] 0 5 [9t] [ws] [9s] w [9o] [wt] 9 4 [8t] [qs] [8s] q [8o] [qt] 8 5 [9t] [ws] 9 [ets] 9 [ra] 9 u [6s] [0t] [es] [0s] e [0o] [et] 0 5 [9t] [ws] [9s] w [9o] [wd] 9 4 [8t] [qs] [8s] q [8o] [qt] 8 5 [9t] [ws] 9 [ets] 9 [ra] [1ts] 8 w t u i o s f g h l x c v c m
  Level: 5
  Intermediate
  My Heart Will Go On (Titanic) (Alternative)

 • [9i] [es] [yig] [eig] y s i [8i] [ws] [uig] [wig] u s i 8 [^i] [qs] [Eig] [qig] E [qs] i [8i] [ws] [tig] w [uig] w [uf] [8t] [9i] [es] [yig] [eig] y s i y [8i] [ws] [uig] [wig] u s i [^i] [qs] [Eig] [qig] E s i E [8i] [ws] [tig] [ig] t [uf] 8 [4ig] q t i [ti] q t i [wu] t i 0 w t i t [qu] E [yi] E y o [qp] t u t [uo] [qi] t i i i i [wu] t i 0 w t i [^t] q E q E q ^ q E t y i P s d f [4isg] 8 [qig] t i t [ig] [wusf] t [ig] t u [uf] [qusf] E [yig] E y [oh] [qpj] t u t [oh] t [4isg] 8 [qig] t i t [ig] t [wusf] t [uig] t u t [ig] w [^ts] q E q E q E q ^ q E q [6yd] [uf] [2ig] 6 [9i] d [yig] e [9ig] e [8oh] w u w [ts] w [8sl] 8 [^sl] q y q [EPJ] q [^pj] [8oh] w u w [tpj] w [8PJ] w [9pj] i e [yoh] e [9yig] e [8uf] w [ig] w t w [8uf] w [^yd] q E q E ^ q [6ts] 0 e 0 [5EP] 9 w 5 [2ig] 6 9 e y e [9ig] e [8oh] w u w [8ts] w [sl] [wsl] [^E] q y q [EPJ] q [^pj] [8oh] w u w [tpj] w [8PJ] w [9pj] e i e [uoh] e [yig] e [8uf] w [uig] w y w [tuf] 8 [^uf] q [Eig] q E q [^Eoh] ^ [8pj] w u w [toh] w 8 w [qg] t [is] [tg] [ig] [ts] i [qi] t i t i i [wu] t i w u i [qu] E [yi] E y o [qp] t u t [uo] [qi] t i i i t i [wu] t i t u i [^t] q E q E q ^ q E t y i P s [^Ed] f [4ig] 8 [qisg] t i t [isg] t [wusf] t [uisg] t u t [isg] t [qusf] E [yig] E y E [oh] E [qpj] E y E [uoh] t u t [qsg] t [isg] t i t [isg] [wusf] t [uisg] t u t [isg] w [^Ets] q E q E q E q ^ q E [6eyd] [uf] [2ig] 6 q 6 9 6 2 6 [1oh] 5 0 5 [ts] 5 1 5 [^sl] 4 9 4 [9PJ] 4 [^pj] 4 [1oh] 5 0 5 [8pj] 5 [1PJ] [5pj] 2 6 q 6 [oh] [2ig] 6 [1uf] 5 [0ig] 5 8 5 [1uf] 5 [^yd] 4 ^ 4 ^ 4 ^ [6ts] 3 6 3 [6EP] 2 5 [2ig] 6 q 6 9 6 2 6 [1oh] 5 0 5 [8ts] 5 [1sl] [sl] ^ 4 9 4 [^PJ] 4 [^pj] [1oh] 5 0 5 [8pj] 5 [1PJ] [2pj] 6 q 6 [0oh] 6 [29ig] 6 [8uf] w [uig] w t w [8uf] w [^uf] q [yig] q E q [^Eoh] [8pj] w u w [toh] w 8 w [9p] e i e [yo] e [9i] ei[8s] w u w [tp] w s [8w] [^d] q y q E q [^Euf] q [6ig] 0 e 0 [5oh] 9 w [$pj] * [TG] * [ep] * [$QGpj] * [H3ak] 7 W 7 [0uf] 7 [30fx] 7 [2fx] 6 Q 6 [9dz] 6 [29SL] 6 [3ak] 7 W 7 [0SL] 7 [30dz] 7 [$SL] * e * [Qak] * [$Qpj] * [3OH] 7 [Wpj] 7 0 7 [30OH] 7 [2IG] 6 Q 6 9 6 2 6 [!uf] 6 * 6 [7yd] $ 7 $ [$pj] * e * W * Q [$pj] [3ak] 7 W 7 [0uf] 7 [3fx] [7fx] 2 6 Q 6 [9dz] 6 [29SL] 6 [3ak] 7 W 7 [0SL] 7 [30dz] [SL] $ * e * [Qak] * [$Qpj] * [3OH] 7 [Wpj] 7 0 7 [30OH] 7 [2OH] 6 [Qpj] 6 9 6 [29ak] 6 [3SL] 7 W 7 [0ak] 7 3 7 [$pj] * I T I T [$pj] T [0ak] r O r u r [0uak] r [9fx] e u I e u e y e y e 9 [Qp] T O T I T [Qp] T [0a] r I r u r [0a] r [9G] e u I e u e [9y] e y e 9 [$ep] * W * Q * [$ep] * [3ra] 7 Q 7 W 7 Q 7 0 [ep] [2pj] 6 0 6 Q 6 0 6 9 6 9 6 [29ak] [ej] u [pf] [uj] p [uf] [ep] u [rp] u [Of] u [Opj] u [rf] u [ej] y [If] y [Ij] y [If] y [Iepj] y I [ak] [6p] 0 [rp] [0f] [Tj] [0f] [ep] [rp] u [Of] u [Oj] u [Of] u [ep] y [If] [yj] I [yf] p y e I [ak] [6j] 3 6 0 [ef] 0 [6e] 0 [ef] u [pf] u [pfj] u [px]
  Level: 8
  Expert
  My Heart Will Go On (Titanic) (Expert)

 • TupuSupu TuOuSuOu | Tupuaupu TuOuS | Tu ppppp SS ppppp SSSap fffdS fffdSaSS p fffffSf | ffff Hjj HHHHjj HHHHjj HHHHHH Hjkj | GjHjkkjHjHG S jHjkkjHjHG S jHjkjHjHj SjHjjH Hj
  Level: 5
  Intermediate
  My Immortal

 • [spfb]| |x [zida]| |xzLz[voda]| |n [uspm]| |tyu[t2]69qet[w3]90tyu[i4]u[t8]wiutw[if]utw[i4]u[td]witot[ih]t u4iutwtiutwut[ji]utwiu[tk]wiutw[yqc]xlhcxlhcxlhcxlhcxlhcxlhl| |[wt3] [ye4]|t [re5]||[w6] o w [t3]|[t8] [ye4]|t [ure5] y [wi] [ue6]|t wyuods[qo]yuods[f0]y[ud] [pg] [ofe]u[so] d [wf]r[ua] o 3|o 3|w|y o d h k [sjf4] 8 q [pf4] 8 q [od4] 9 w 4 9 [wf]dSd[ha3] 9 w [oa3] 9 w [sp6] w t 6 [wd] [tf] [g2]f[s6]g[qf]s[tg]f[se]g[qf]s[g5]f[sq]g[tf]s[aO%] [tsp] [yda] [pf6] 0 t [trp] e 6 [a5] 9 w [sp5] [da9] [wsf] [pjf4] 8 e [xjf4] 8 e [zwhd5] 9 [yr] [w5] 9 [xur]zLz[vk3] [w0] [yr] [zyon] y w [xwm6] w t y o [us] h| |f [g2]fsoiu[t9]|w [o4]||a||s 50wywyof [d5]odhz [l6] z x [l3] wto[o4]|t [r5]|y [t6] y u [qi^E]utiutiutiut[si]utiutiutiut[t^]||w||[wt]||[yo]||[sE]

  Level: 7
  Length: 02:48
  Intermediate
  My Lie (Kimiuso)

 • [7y] Q 7 Q 7 Q 7 T 6 Q 6 Q 6 Q 6 r % 0 % 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7I] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6I] Q [6I] Q [6I] Q [6u] y [%u] 0y[%r] 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7I] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6I] Q [6I] Q [6I] Q [6y] | [%u] 0I% [0r] % 0 % | 5 0 5 0 5 0 5 | [7d] Q 7 Q 7 Q 7 S 6 Q 6 Q 6 Q 6 a % 0 % 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7yI] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6TI] 0 [6I] 0 [6I] 0 [6u] y [%u] 0y[%r] 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7yI] Q [7I] Q [7I] Q 7 y [6TI] Q [6I] Q [6I] Q 6 y [%ru] 0I% [0r] [%y] 0 % | 5 0 5 0 5 0 5 e [7r] 9 [7r] 9 [7r] [9e] [7r] [9T] [6y] 9 [6y] 9 [6y] [9u] [6y] [9T] [5r] 9 5 9 5 [9a] [5G] [9f] 3 [0d] 3 [0S] 3 [0d] 3 [0e] [7ry] 9 [7ry] 9 [7y] [9r] [7y] [9u] [6I] 9 [6T] [9e] [6e] [9e] [6r] 9 5 9 5 9 5 9 5 9 [6eT] || d f d S [rS] || [ua] | O | r || y || o p a r a y || I | r || u | [Od] f d S [5S] 9 [wa] 5 9 w 3 7 0 3 7 0 7 Q r 7 Q r 0 W r 0 W r [wya] | S [wyd] | f | [euTS] | p S a p | [Irak]
  Level: 5
  Length: 02:00
  Intermediate
  My Life Is Going On (Money Heist)

 • 48qw 0 1590 8 59er w 60rt w [w4]8[q8]w 0 [u1]590 8 [r5]9er w [t6]0rt 0w [q4] 8[wu] yt[wt]159[wu] yt[yt]5 9u yt[wt]6y0[wu]w5rt4 8[ywu] yt[wt]1 5yu [to]u[yw]5 9[wu] ytt6e0[wt]5 [wr]t48w[yu] yt[wt]15[yo9][yo] iuy59[yo][yo] iut6y0[ut]50[wu]o[to4]po[to]q [to]s15yuy [wt] t[yW93] u[yW]9r [wt]6yt0eosh|eosd[of4]ff[of]q p[to]1589 0as[od5]dd[od]w a[so]60rt 0sd[of4]ff[of]q [tp][to]15[of][od] s9 [ya5] s[od]9fwp6[so]0aswo [ofd4]8q[tp] o[yo]1589[of] d[od]59wo[of] a[so]6[od]3[so] 0e [ofd4]8q[tp] o[yo]1589[og]fd[sod]59wt 9wt[r5] 9w9s[so]48q[wt] e [yu1]589 0 8[yto5]9wr twr[wt6]3rt w t[wqe4] 8[wu] yt[wt]1 5[wu] yt[yt]59w[wu] yt[wt]6y0uw rt[we4] 8[wu] y[t8][wt]1 5u oyuy5 9[yu] yt[wt]6e3[wt] r [wt]480[wu] yt[wt]15[yo][yo] iu[yw]59[yo][yo] iut6y[wu] 50[wu]o[to4][p8]o[to]q [to]s15yu[y0] tt [yW93] uy r [wt]60rto sdh eosd[of]4ff[of]q p[to]1589 0as[od5]d[od][od]w a[so]63rt0osd[of4]ff[of]q [tp][to]15[of][od] s9 [ya5] s[od]9fwp6[so]0aswo [ofd4]8q[tp] o[yo]1589[of] d[od]59wof a[so][o63][od] [so] 0e [ofd4]8q[tp] o[yo]1589[og]f[od][od]59wt 9w9ra 9[ws] [so][63] [ohd] [o0][se][ya][93] 7[ohd]9 [ya]41[so4] 8q wt [so84]d[of][og]8f[od4]s[so63] [ohd] [o0][se][ya][93] 7[ohd]0 [ya]8[tso4]8qwt io[so][of][of][of][of4][og4][oh4][soh4]4|||[tqpof] op o[yo]8 w df d[od]w yof a[so]6[od0]e[so] w [tqpof]i op o[yo]8 w fgfd[od]wyosya| |as [sqoi]

  Level: 6
  Length: 03:16
  Intermediate
  My Love (EXO)

 • G f | dfdf d | G f | dfdf G |
  G f | dfdf d |
  aaaaaaa jjf j G ff dfdf a |
  f d | dfdf G |
  G f | dfdf d |
  aaaaaaj | jjf j Gfd |
  Gfd Gfd Gfd f |
  Gfd Gfd Gfd f |
  Gfd Gfd Gfd faaaaaj jjf j Gfd

  Level: 1
  Length: 01:30
  Super Easy
  My Oasis

 • f ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp s s s a p ppasapasapa ppasapasap sap sap sapasapop p a s a p a f d s g h g h g g g g ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp sss s s a p ppasapasa p ppasapasap sap sap sapasapop p a s a p a f d s g h g h g g g g ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dspf ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dspp f dsd f dsd f dsp
  Level: 3
  Easy
  My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)

 • u i u [4t] 8 q o | 4 8 q u i u [3t] 8 0 o | 3 8 0 o p o [2i] 6 9 [0s] | q 2 6 9 i u | i[5y] 9 w e | wt [5wr] | w u i u [4t] 8 q o | 8 [4qe] 8 q u i u [3t] 8 0 o | 3 8 0 o p o [2i] 6 9 [0s] | q 2 6 9 i u | i[5y] 9 w e | wt [5wr] 9 w t | [4o] 8 q w | e 4 8 q i | [3s] 8 0 [0wt] | 3 8 0 [wto] | [2o] 6 9 0 | [qp] [2i] 6 9 [0u] | [6t] [5t]y[9y] w e | wt r 9 w t | 9 [4oh] 8 q w | e 4 8 q [ig] | s [3sl] 8 0 w | 3 8 0 t | [2o] | 9 0 q p [2i] 6 | 0u | t [5t]y[9y] w e w t [5wr] | f g f [qs] t i h | p q t i f g f [0s] t u h | o 0 t o h j h [9g] e y l | i 9 e y g f | s[w s d] y o p | os [oa] y o f g f [qs] t i [oh] | p q t i f g f [0s] t u h | o 0 t o h j h [9g] e y l | i 9 e y g f | s[w s d] y o p | os [oa] y o s | [qh] t i o | p q t i g | [0l] t u s t f 0 t u s | [9h] e w e | j [9g] e y [ef] | s [ws]d[yd] o p | os [oa] y o s | [qh] t i o | p q t i g | ss [0l] t u t | o [0o] t u s | [9h] e w e | j [9g] e y [ef] | s [ws]d[yd] o p | os [oa] | d | [qf] t i [iop] | ts | qotpis [iop]p s [qf] t i [iop] | ts | qotpis [iop]p s | [q t i p s h] | 4 [s h] | [l m]
  Level: 5
  Intermediate
  My Star

 • [xupjfe]|j|fjlx[pljigec]|l|gjlc[xupleb]||v c x[zywo]||f g [fe0]|p|upsf[wh9]|o|yoas[ywrod]|||o|||[xue]yuy[uj]yuy[uf][yj][ul][yx][xu]yuyuyuyuyuy[zwo]yoy[oh]yoy[od][yh][ok][yl][zo][yv][zo][yh][oh][yd]ooywo [xue]yuy[uj]yuy[uf][yj][ul][yx][xu]yuyuyuyuyuy[ywv]ryr[zy]ryr[yd][rh][yk][zr][yn]r[zy]ryryryryruqwt[wg][qf][ud]qwt[ws]q[ud]qwt[ws]q[ud]qw[tf][wg][qh][uh]qwrwquqwrwqu[vq][zw][rh][wh][qd][uo]qwrwquqwt[wg][qf][ud]qwt[ws]q[ud]qwt[ws]q[ud]qw[ts][wd][qk][uk]qwrwq[uh]qwrwquqwrwquqwr[wf][qg][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf]tw[qf][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf][tj][wf][qd][uf]qwrwq[ud]qwrwquqwrwquqwr[wf][qg][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf]tw[qf][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf][td][wf][qj][zu]qwrwq[uk]qwrwqu[vq][zw][rh][wh][qd][uo]qwrwq[j92]pjhgf[qd4]sdfgh[wh5]|f [30] k l [z92]dzxjh[zq4]dzxjh[wh5]|f 5 h|[f3]||[hf]iosoi[kf]iosoifiosoifiosoi[lf]iosoifiosfghlhgf [yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68q[oh8]6[oh5]79w[pj9]7[uf1]358[yd5][ts3][ts4]68q[yd8][ts6][ts3]580[oh8]5[ig2]46[uf9][pe6][ts4][oh30]|[yd] [yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68[uqf][oh8][ka6][sl5]7[ka9]w[oh9]7[uf1]3[oh5]8[yd5][ts3][ts4]|[yd][ts][ts3]|[yd] [ts6]||5||[ts2]|[yd][ts][ts3]|[yd] [oh4]||5||[yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68q[oh8]6[oh5]79w[pj9]7[uf1]358[yd5][ts3][ts4]|[yd][ts][ts3]|[oh] [ig2] [uf][pe][ts][oh3] [ka] [ka6]80[sle][oh0][uf8][ka4]68[sql][oh8][uf6][zd5]79w[sl9]7[ka1]3[oh5]8[uf5]3[oh4]|[pj] [ka3]|[sl] [sl5]||6||[kgda5]||[slhf1]

  Level: 6
  Length: 02:15
  Intermediate
  My Truth (Kimiuso)

 • 5||5 9 ( 9|5|||[@8]|@| |^| |[8%]|||5||w y Y y|w|||[[email protected]]|(| |9qE||[(%]Wt|||[t1] 5 [ti8] 5 [tY1] 5 [y8] 5 [t^] 4 ^ 4 [^E] 4 ^ 4 [E%] @ % @ % [[email protected]] [E%] [[email protected]] [t^] 4 ^ 4 [^Y] 4 [y^] 4 [t1] 5 [ti8] 5 [tY1] 5 [y8] 5 [t^] 4 ^ 4 [^P] 4 ^ 4 [g%] @ % @ [D%] @ % @ [h^] 4 ^ 4 [g^] 4 ^ 4

  Level: 5
  Length: 00:52
  Intermediate
  My Watch is Ended (Game of Thrones)

 • 1 wtu 5 8 3 ruo 7 0 2 tip 6 9 5iad 9 7 6 5 w 1u wt 5 w 8wtu y 7u wr 0 w 7wru y ^u wy 0 y ^wu y 6y wT 0 6 e 2i ey 6 e 9eyi u 2i et 6 e 9eti u 5i ry 9 o 5ry y 1i wtu 5 8 I 1o tu 5 I 8tuo p 1o Eu 5 p 8Eu o 4i et 8 i 1eti u 4o Wti 8 4 i 1u wt 5 w 8wti u 5y qr 9qr t 5 y 4y q 4e 3w 2q 10wt 5 6 7 w 1u wt 5 w 8wtu y 7u wr 0 w 7wru y ^u wy 0 y ^wu y 6y wT 0 6 e 2i ey 6e e 9eyi u 2i et 6 e 9eti u 5i ry 9 o 5ry y 1i wtu 5 8 I 1o tu 5 I 8tuo p 1o Eu 5 p 8Eu o 4i et 8 i 1eti u 4o Wti 8 4 i 1u wt 5 w 8wti u 5y qr 9qr t 5 y 4y q 4e 3w 2q 10wt 5 8tu i 5 o 1o tu 5 p 8tuo I 1o Eu 5 I 8Euo p 4p ti 8o o 1tip o 4p ti 8 p 4ipa s 2s ip 6 p 2is p 5a io 9 a 5is d 3d oa 7 f 3oa d 6s up 0 p 6upa s 2s ip 6 p 9is p 5a io 9 a 2is d 5d o O 9ip 5ia 1uos 5 6 7 w 1u wt 5 w 8wtu y 7u wr 0 w 7wru y ^u wy 0 y ^wu y 6y wT 0 6 e 2i ey 6 e 9eyi u 2i et 6 e 9eti u 5i ry 9 5ro y 1i wtu 5 8 I 1o tu 5 I 8tuo p 1o Eu 5 p 8Eu o 4i et 8 i 1eti u 4o Wti 8 4 i 1u wt 5 w 8wti u 5y qr 9qr t 5 y 4y q 4e 3w 2q 10wt 5 8 u u i o 1o tu 5 p 8tuo I 1o Eu 5 I 8Euo p 4p ti 8 o 1tip o 4p ti 8 p 4ipa s 2s ip 6 p 2is p 5a io 9 a 5is d 3d oa 7 f 3oa d 6s up 0 p 6upa s 2s ip 6 p 9is p 5a io 9 a 2is d 5d o O 9ip 5ia 8uos 5 1f h l
  Level: 8
  Expert
  My Way

 • rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| [rgc]TYOaDHJaDHJaDHJ[GC]| [HV]| [rgc]TYOaDHJaDHJaDHJ|| [rL]TYOaDHJaDHJaDHJ||C| [rc]TYOaDHJaDHJaDHJ|| [Efx]tyoPdhjPdhjPdhj[gc]| [hv]| [Efx]tyoPdhjPdhjPdhj|| [Elm]tyoPdhjPdhjPdhj||c| [Ex]tyoPdhjPdhjPdhj
  Level: 5
  Length: 00:50
  Intermediate
  Mysterious Place (Undertale)

Virtual Piano Sheets A-Z

Search for your favourite songs in the A-Z of virtual piano sheets. Choose the letter that the song starts with to perform a search. Alternatively, click on the letters to browse music sheets until you see one that you like. When you find the song you want to play, open the music sheet and click on ‘Play This Song’ to load the music sheet into the piano.